C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ
Indir 151.97 Kb.
TitleC SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ
Page1/3
Date conversion27.04.2013
Size151.97 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.isguvenligi-uzmani.org/wp-content/uploads/2012/04/isgdenemesinavi.doc
  1   2   3
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ

 1. Kimyasal maddelerin toksik etki (zehir etkisi) göstermesi ve bu toksik etkinin şiddeti aşağıda belirtilen faktörlerden hangisine bağlı değildir?

 1. Vücuda giren maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerine,

 2. Kullanımı sırasında alınan sağlık  ve güvenlik tedbirlerine...,

 3. Kimyasala maruz kalan kişinin  cinsiyetine,

 4. İşçinin hangi vardiyada çalıştığına

Doğru cevap:  d

KONU: 15 Kimyasal Risk Etmenleri

 

 1. ……………….;Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı İşlerde ve İşyerlerinde alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ekinde "çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyerleri havasında   bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarları"   olarak  tanımlanmıştır.

Kimyasalların işyeri havasında bulunmasına ilişkin yukarıda tanımı yer alan kavram aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

 1. MAK Değer

 2. MEL Değeri

 3. NIOHS REL Değeri

 4. TLV STEL Değeri

Doğru cevap: a

KONU: 15 Kimyasal Risk Etmenleri


 1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları aşağıda belirtilen periyotlardan hangisinde yapılmalıdır?

a.En az 3 ayda bir    b. En az 6 ayda bir   c. En az yılda bir     d. En az 5 yılda bir

Doğru cevap c

KONU: 29. Yangın


 1. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Depo kapısı metal olmalıdır.

 2. İmalat bölümündeki motorlar eX -proof olmalıdır.

 3. İşyerinin zemini, hafif eğimli olmalıdır

 4. Doğalgaz/LPG kullanılan yerlerde gaz dedektörlü alarm sistemi bulunmalıdır.

Doğru cevap: a

KONU: 15. Kimyasal Risk Etmenleri


 1. Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Tüpler devrilmeye ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmış şekilde bulundurulacaktır.

 2. Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneşin ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır.

 3. Depolama kısmında ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.

 4. Tüplerin depolandığı kısımların havalandırılması sağlanacaktır.

Doğru cevap:b

KONU: 21/ Kaynak işlerinde güvenlik


 1. İşyerlerindeki acil çıkış yolları ve kapılarının özellikleri konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.

 2. Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle kolayca açılabilecektir.

 3. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.

 4. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.

Doğru cevap: b

KONU: 12 İşyeri Bina ve Eklentileri


 1. Buhar kazanlarında en az kaç adet su seviye göstergesi bulunmalıdır?

 1. Buhar kazanlarında su seviye göstergesi bulunması gerekmemektedir.

 2. 4 adet

 3. 2 adet

 4. 1 adet

Doğru cevap: c

KONU: 35 Basınçlı Kaplarda Güvenlik


 1. Aşağıda belirtilenlerden hangisinin yüksek gerilim hücrelerinde bulunması zorunlu değildir?

 1. Kısa devre ve topraklama teçhizatı.

 2. Istaka

 3. Deri Eldiven

 4. Yangın söndürme Cihazı

Doğru cevap:c

KONU: 19 Elektrikle Çalışmalarda İSG


 1. Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  te yer alan hususlardan değildir?

 1. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.

 2. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

 3. Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

 4. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

Doğru cevap: c

KONU:28 Yetişkin Eğitimi, Sağlık Güvenlik Eğitimi, İletişim


 1. Tanzimat’tan sonra çıkartılan ve “Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek  tazminat işveren tarafından ödenecektir.” Hükmünün yer aldığı düzenleme aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

 1. Dilaverpaşa Nizamnamesi

 2. Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale MenafiiUmumiyesineFüruhtuna Dair Yasa

 3. Ereğli HavzaiFahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa

 4. Maadin Nizamnamesi

Doğru cevap: d

KONU: 2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi


 1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında;  sesli yangın uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az …..… ve en çok ……..ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.”

 1. 75 dBA, 120 dBA

 2. 80 dBA, 100 dBA

 3. 85 dBA, 115 dBA

 4. 90 dBA, 125 dBA

Doğru cevap: a

KONU: 29 Yangın


 1. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 1. Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.

 2. Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.

 3. Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygunolacaktır.

 4. İşverenin, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda teorik eğitim vermesi yeterlidir. Ayrıca uygulamalı olarak eğitim  vermesine gerek yoktur.

Doğru cevap: a

KONU: 33 Kişisel Koruyucu Donanımlar


 1. İşyerlerinde çıkması muhtemel yangın cinslerine karşı öncelikle bulundurulması gereken yangın söndürme cihazına ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

 1. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

 2. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

 3. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

 4. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu,

Doğru cevap: d

KONU: 29 Yangın


 1. İçtihatları Birleştirme Kararlarına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Bazen Yargıtay kararları arasında çelişkiler olabilir. Bu çelişkiler İçtihatları Birleştirme Genel Kurulları’nca giderilir.

 2. İçtihat birleştirme kararları da kanunlar gibi, Resmi Gazete’de yayımlanır.

 3. İçtihat birleştirme kararları, sadece adalet mahkemelerini bağlar, Yargıtay Dairelerinibağlamaz.

 4. Büyük Genel Kurul, yargı bakımından, ancak içtihat birleştirme kararı vermekle yükümlolduğu halde, Küçük Genel Kurullar, hem mahalli mahkemelerin direnme kararlarınıinceler, hem de içtihat birleştirme kararı verir.

 Doğru cevap: c


 1. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır?  

 1. 18 yaşını bitirmemiş işçiler Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamındaki hiçbir işte çalıştırılamaz

 2. Bazı Ağır ve Tehlikeli işlerde, On altı yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş işçiler çalıştırılabilir.

 3. Mesleki Eğitim almamış işçiler Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz

 4. İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

 1. III, IV

 2. II, III

 3. I, II, IV

 4. I

Doğru cevap: d

KONU: 43 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği


 1. İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

 1. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan tüm işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması  zorunludur.

 2. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması  zorunludur.

 3. Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerinyapıldığı  işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması  zorunludur.

 4. Yukarıda belirtilenlerin hiçbiri doğru değildir.

Doğru cevap:c

KONU: 9 İSG Kurulları


 1. İş Kanunu kapsamında olan bir işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi oluşturulması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

 1. İşyerinde 50 veya daha fazla işçi çalışmalıdır

 2. İşyeri Çok tehlikeli sınıfta yer almalıdır

 3. İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalıdır

 4. İşyerinde parlayıcı patlayıcı madde üretiliyor olmalıdır

Doğru cevap: a

KONU: 8 İşyeri sağlık Güvenlik Birimleri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri


 1. “Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder”. Şeklinde hizmet akdi tanımının  yer aldığı kanun aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

 1. 4857 sayılı İş Kanunu

 2. Borçlar Kanunu

 3. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu

Doğru cevap: b

KONU: 7 Kanunlarda İSG


 1. Güvenlik  ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı  işaretlerin özelliklerinden değildir?

 1. Üçgen  biçimindedir

 2. Zemin mavidir.

 3. Çerçeve siyahtır

 4. Piktogram siyahtır

Doğru Cevap: b

KONU:31 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri


 1. İş Kanununa göre Kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır?

 1. 6 hafta

 2. 12 hafta

 3. 16 hafta

 4. 18 hafta

Doğru cevap: d

KONU: 46 Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları


 1. Aşağıda belirtilenlerden hangisi grizu tehlikesi olan ocaklarda yapılabilecek yanlış uygulamadır?

 1. Bütün grizulu ocaklarda, herbiri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde, diğeri derhal, çalışacak durumda, iki havalandırma grubu bulunacaktır.

 2. Pek az miktarda bile olsa, grizu birikmeleri, doğrudan basınçlı hava verilerek giderilemez.

 3. Metan oranının % 3’ün altında olduğu sürece ocakta çalışılır, metan oranının % 3’ü aştığını ilk gören, bacadaki çalışmayı durdurur; durumu sorumlu nezaretçiye bildirir.

 4. Vantilatörler ve aspiratörler, ancak, fenni nezaretçinin emriyle durdurulur. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar. Birinin durması halinde, diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır.

Doğru cevap: c

KONU: 26 Maden İşyerlerinde Güvenlik


 1. Ocaklarda patlayıcı madde kullanılabilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde, patlayıcı madde kullanılmaz.

 2. Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde metan oranı % 2 ‘nin altında ise patlayıcı madde kullanılabilir. %2 nin üzerinde metan varsa patlayıcı madde kullanılmaz.

 3. Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.

 4. Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.

Doğru cevap: b

KONU: 26 Maden İşyerlerinde Güvenlik


 1. İş kazalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimine İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilen Sürelerden Hangisi Doğrudur?

 1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

 2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

 3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, Kazadan sonraki 2 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

 4. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, kazadan sonraki 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.


Kaynak: 4857 sayılı İş Kanunu , madde 77, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  Madde 13

16.06.2006 tarih ve  26200 sayılı Resmi Gazete        

Doğru Cevap: d                             

KONU: 40 İş Kazaları


 1.  Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te  Risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasıında yer almamaktadır?

 1. En az beş yılda bir defa

 2. Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde

 3. Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda

 4. En az yılda bir defa

Doğru cevap: d

KONU: 11 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi


 1. Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemlerden aşağıda belirtilenleri önceliğine göre sıralanışı hangisidir?

 1. Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesizveya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır.

 2. Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunmasıiçin alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunmayöntemleri uygulanacaktır.

 3. Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırmasistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.

 4. İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır.

 1. I,  II,   III,  IV    
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconC SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconİŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞTİMİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconİŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconİş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconİŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconSoru: Maden arama ruhsatı / sertifikası için kimler müracaat edebilir?

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığı Yeterlik Sınav Alt Yönergesi

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconDevlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconSınav soruları bu sorularla aynı olmak zorunda değildir. Ama soruların içerdiği yerlerden soru gelecektir. Ayrıca birinci sınav sorularına burada yer

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI SINAV SORU ÖNERİLERİ iconTrafik Güvenliği Dersi Yazılı Sınav Soruları

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page