EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Indir 93.71 Kb.
TitleEÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Date conversion28.04.2013
Size93.71 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.euas.gov.tr/Lists/Ihaleler/Attachments/11207/05072007105537KBP fan dökümü idari şart
EÜAŞ

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


İDARİ ŞARTNAME


4., 5. ÜNİTE KAZAN BESLEME FANLARI DÖKÜMÜ


MAL ALIMI TEKLİF İSTEME ŞARTNAMESİ (İDARİ ŞARTNAME)

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

1.İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1)İş sahibi (Alıcı) idarenin;

a)Adı :EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kısaca EÜAŞ/ TUTES, ALICI olarak anılacaktır).

b)Adresi :43900 - TAVŞANLI / KÜTAHYA

c)Telefon numarası :0 274 638 3053- 3054- 3067

d)Faks numarası :0 274 638 3105

e)İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: İdari ilgili: Kadir CEYLAN /Ticaret Personeli ,İsmail ÇİRÇİ/ Ticaret Şefi, Teknik ilgili: Şahin KARSLI/ Türbin Bak. Müh.

1.2)İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adreslerdeki görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2.İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1)İhale konusu işin;

a)İşin tanımı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı, Kazan Besleme pompalarına ait fanların döktürülmesi.

b)Dosya No : KBP 07

c)Teslim edileceği yer : Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

d)Yapılacak iş : malzeme temini, gerekli sevkıyat, taşıma, testler, vs.

3.İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1)İhaleye ilişkin bilgiler;

a)İhale usulü : Açık İhale

b)İhalenin yapılacağı adres : Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c)İhale tarihi : 18.07.2007

d)İhale saati : 15:00

3.2)Tanımlar: Bu ve teknik şartnamede geçen:

a)EÜAŞ, İDARE, İŞLETME: Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nü

b)FİRMA, YÜKLENİCİ, İSTEKLİ: İhaleye katılan, ihaleyi alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

4.İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

4.1)İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların EÜAŞ onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

a)Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 43900 TAVŞANLI/ KÜTAHYA adresinde görülebilir ve satın alınabilir. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50 YTL’dir.

b)EÜAŞ Genel Müdürlüğü web sitesi www.euas.gov.tr İşletme Müdürlüklerinde yapılan ihaleler bölümünde görülebilir.

4.2)İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. EÜAŞ bu incelemeden sonra İsteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3)İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, İstekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

5.TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

5.1)Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

a)Tekliflerin sunulacağı yer : EÜAŞ/Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi.

b)Son teklif verme tarihi : 18.07.2007

c)Son teklif verme saati : 154:00

5.2)Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar EÜAŞ’a ulaşmayan teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3)EÜAŞ’a verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 13’üncü maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4)İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saate kadar verilen teklifler kabul edilir ve madde 3.d de belirtilen saatte ihale yapılır.

5.5)Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6)Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu’nun (TRT’nin) ulusal saat ayarı esas alınır.

6.İHALE DOKÜMANININ KAPSAMI

6.1)İhale dokümanları aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a)İdari Şartname

b)Teknik Şartname

c)Standart Formlar

d)Fiyat Teklif Formu

e)Ortak Girişim Beyannamesi

f)……………………………..

6.2)Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, EÜAŞ‘ın çıkaracağı zeyilnameler ile İsteklilerin yazılı talebi üzerine EÜAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3)İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

7.İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

7.1)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Kanuni ikametgah adresinin bildirilmesi,

b)Gerçek kişi veya Tüzel kişi olması, (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)

c)İstekli bir ortaklık ise, ayrıca imza sirküleri veya ortaklık namına teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnameyi ibraz etmesi,

d)İstekli şahıs ise, sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya Ticaret Sicil Memurundan, siciline kayıtlı ve halen çalışmakta olduğuna dair bir belgeyi ibraz etmesi,

e)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (tarih ve opsiyon süresi belirtilmiş),

f)Bu şartnamede belirlenen Geçici Teminata ait ödeme belgesi/ banka teminat mektubu,

g)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen noterden onaylı ortak girişim beyannamesi,

h)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

i)Teknik ve İdari Şartnamelerin her sayfaları imzalı ve kaşeli asılları ya da fotokopileri. İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve Geçici Teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, Kesin Teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır. Her iki halde de İstekli/ Yüklenici, EÜAŞ‘a hiç bir itirazda bulunamaz.

8.YABANCI İSTEKLİLERE İHALENİN AÇIKLIĞI

8.1)İhale, yerli ve yabancı firmalara açıktır.

9.İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

9.1)Aşağıda sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

a)4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c)EÜAŞ‘ ın ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d)EÜAŞ’ ın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f)(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

9.2)Ayrıca;

a)EÜAŞ’ ın bünyesinde bulunan veya EÜAŞ ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar,

b)Sermaye paylarına bakılmaksızın (a) bendinde belirtilen kuruluşların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.

9.3)İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

9.4)Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

10.YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR

10.1)İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a)Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b)İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c)Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d)Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e)Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

10.2)Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ

11.1)Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. EÜAŞ ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İsteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12.İHALE DOKÜMANINDA AÇIKLAMA YAPILMASI

12.1)İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on dört (14) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2)Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, EÜAŞ’ca yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. EÜAŞ’ın bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az yedi (7) gün önce tüm İsteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

12.3)Açıklamada, sorunun tarifi ve EÜAŞ‘ın ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan İsteklinin kimliği belirtilmez.

12.4)Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan İsteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.

13.İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

13.1)İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin EÜAŞ‘ca tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

13.2)Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az yedi (7) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

13.3)Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, EÜAŞ ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on dört (14) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir.

13.4)Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan İsteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

14.İHALE GÜNÜ VE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE EÜAŞ’IN SERBESTLİĞİ

14.1)EÜAŞ’ ın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2)Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği İsteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3)İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın İsteklilere iade edilir.

14.4)İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İsteklilerce EÜAŞ‘tan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

15.ORTAK GİRİŞİMLER

15.1)Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2)Ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan noterden onaylı Ortak Girişim Beyannamesi’ni de teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.3)Ortak Girişim Beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu; pilot ortağın, ortak girişim ortaklarının her biri ve tamamı adına yükümlülük altına girmeye ve talimat kabul etmeye yetkili olduğu ve ödemeler dahil sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili bütün hususlarda tek sorumlu muhatap olduğu; ayrıca, ortak girişimdeki bütün ortakların taahhüdün devamı süresince, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen haller dışında, ortak girişimden ayrılmayacağı belirtilmelidir.

15.4)Ortak girişimin ikiden fazla ortaklı olması halinde, pilot ortak en çok hisseye sahip; ortak girişimin iki ortaklı olması halinde ise, pilot ortak, yarıdan fazla hisseye sahip olmalıdır ve ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (Ortak Girişim Beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

16.TEKLİF VE SÖZLEŞME TÜRÜ

16.1)Toplam tek bir fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

17.TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ

17.1)Teknik şartnamede belirtilmiştir.

18.KISMİ TEKLİFLER

18.1)Kısmi teklif verilemez.

19.ALTERNATİF TEKLİFLER

19.1)İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.

20.TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ

20.1)Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve EÜAŞ’ın açık adresi yazılarak, zarfın yapıştırılan yeri İstekli tarafından imzalanarak mühürlenir.

20.2)Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında EÜAŞ‘a (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın İstekliye iade edilir.

20.3)Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar EÜAŞ‘a ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

20.4)Verilen teklifler, bu şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

20.5)Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, EÜAŞ ve İsteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, süre uzatımından dolayı yeniden tespit edilen son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

21.TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

21.1)Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

21.2)Teklif Mektubunda;

a)İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c)Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d)Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

22.TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

22.1)Teklifler en son teklif verme tarihinden itibaren (45) gün opsiyonlu olacaktır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler bu müddet için EÜAŞ‘a teklifleriyle bağlı kalacaklardır. Opsiyonun son günü bir tatil gününe rastlarsa, opsiyon tatilden sonraki ilk çalışma günü sonuna kadar kendiliğinden uzamış olacaktır.

23.TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN MASRAFLAR

23.1)İstekli, teklif fiyatına işçilik, malzeme, ambalaj, taşıma, yükleme ve boşaltma, eğitim, arıza bakım onarımı, periyodik bakım onarım ve testler, vb. giderler ile vergi, resim, harç, sigorta gibi masrafları dahil edecektir. Bu gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

23.2)Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde EÜAŞ tarafından Yükleniciye ayrıca ödenir.

24.SİGORTA

24.1)Yapılacak iş ve malzemeler ve bunların nakliyesi ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü sigorta işlemi giderleri Yükleniciye ait olacaktır.

25.TEMİNATLAR

25.1)Geçici ve Kesin Teminat Veya Malzeme Teminatı Olarak Kabul Edilecek Değerler

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

d)Bankalar Kanununa tabi özel finans kurumlarının vereceği teminat mektupları.

25.2)(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

25.3)İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

25.4)Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

25.5)Her ne surette olursa olsun, EÜAŞ tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

25.6)Geçici Teminat şartsız olacaktır.

25.7)Geçici Teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olmalıdır.

25.8)Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

25.9)İstekli teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir.

25.10)İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

26.GEÇİCİ TEMİNATIN TESLİM YERİ

26.1)Banka teminat mektupları, teklif zarfının içinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.

26.2)Banka teminat mektupları dışındaki teminatların muhasebe birimlerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

27.GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ

27.1)İhale üzerine kalan İstekli ile sözleşme imzalanması halinde, diğer İsteklilere ait geçici teminatlar sözleşmenin yürürlüğe girmesinden hemen sonra iade edilir.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

28.TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI

28.1)İhale Komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

a)İhale Komisyonunca bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve teklif dokümanında belirtilen teklif açma saatinde ihaleye başlanır.

b)İhale Komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan EÜAŞ‘ ın açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

c)Zarflar İsteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan İstekliler tutanakla tespit edilir. Geçici teminatı olmayan veya eksik olan İsteklilerin teklifleri okunmaz ve değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak İhale Komisyonunca imzalanır.

d)Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler, İhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

29.TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

29.1)Değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Yeterli bulunan teklifler arasından ekonomik açıdan en avantajlı olan tespit edilir.

30.İSTEKLİLERDEN TEKLİFLERİNE AÇIKLIK GETİRİLMESİNİN İSTENİLMESİ

30.1)İhale komisyonunun talebi üzerine EÜAŞ, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili İsteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

30.2)Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

30.3)EÜAŞ‘ın açıklama talebi ve İsteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. İstekli EÜAŞ‘ın yazısında belirttiği süreye kadar yazılı cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir.

31.TEKLİF İSTEME ŞARTNAMESİ HARİCİNDE HÜKÜM İFADE EDEN TEKLİFLER

31.1)EÜAŞ, iş bu teklif isteme şartnamesi hükümlerine uymayan veya dışında kalan şartlarla verilen teklifleri değerlendirmeye alıp almamakta tamamen serbesttir.

32.EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN TESBİTİ

32.1)Tekliflerin, Teknik ve Teklif İsteme (İdari) Şartnamesi yönünden incelenerek; Şartnamelere ve standartlara uygunluk, İstenilen referansların sağlanması, en üstün referansların sağlanması, malzeme kalitesi, montaj ve imalat nitelikleri teknik özellikler bakımından uygunluğu, eğitim sertifikaları, malzeme sertifikaları, TSE ve ISO belgeleri ekonomik açıdan en avantajlı olanın tespit edilmesi için gerekli kriterlerdir. En ucuz teklif en avantajlı teklif olarak değerlendirilmeyecektir.

33.BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE EÜAŞ’IN SERBESTLİĞİ

33.1)İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyonu kararı üzerine EÜAŞ, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. EÜAŞ, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

33.2)İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

34.SİPARİŞİN TEBLİĞİ

34.1)Teklif istemeye konu teşkil eden işin, EÜAŞ tarafından kendisine siparişi kararlaştırılan İstekliye teklif tarihinden itibaren en geç opsiyonu içerisinde tebligat yapılarak durum bildirilir. İstekli, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

35.KESİN TEMİNAT

35.1)İhale üzerinde kalan istekliden Sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır.

35.2)İhale üzerinde kalan İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında kesin teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

36.EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TEKLİF SAHİBİNE BİLDİRİM

36.1)İhale üzerinde kalan İsteklinin kesin teminatı vermemesi veya Sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir ve EÜAŞ, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi İstekliyle Sözleşme imzalayabilir.

36.2)Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin “SPARİŞİN TEBLİĞİ” maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.

36.3)Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve üçüncü en avantajlı teklife gidilir. Bu teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

36.4)Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar, anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

37.ÖDEME

37.1)Teknik Şartnamenin ÖDEME PLANI maddesinde belirtildiği şekilde, EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde uygulanan ödeme planına uygun olarak (her ayın ilk ve üçüncü tam haftalarının perşembe günleri ödeme günleridir) yapılır.

38.DİĞER HUSUSLAR

38.1)Bu ihale, 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. EÜAŞ, Teklif İsteme Şartnamesi ve eklerine göre İsteklilerden alınacak teklifler gereğince siparişi yapıp yapmamakta malzeme ve tesisat adedini arttırıp azaltmakta serbesttir.

38.2)İstekliler, İdari Şartname’de istenilen bütün evrakların eksiksiz teminine, evraklarda gerekli tarih ve imzaların dikkatli atılmasına, hiçbir silinti, kazıntı ve düzeltme olmamasına, noterden, ticaret odalarından alınacak belgelerin yaş imzalı asıllarının verilmesine, İdari ve Teknik Şartnamelerin her sayfasının imzalanmasına ve teklif mektubunda yer almasına, teklif toplam fiyatının rakam ve yazı ile belirtilmesine ve bu İdari Şartname, “İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ” belirtilen şartların tamamına uyulması ve tamamlanması konusuna, özellikle dikkat etmelidirler.

38.3)Bu Teklif İsteme Şartnamesi (İdari Şartname), Teknik Şartname ile bir bütündür ve birlikte değerlendirilmelidir.

39.İŞİ DEVRETME

39.1)Firma EÜAŞ'ın yazılı onayını almadan işi hakiki yada hükmi üçüncü şahıslara devredemez veya herhangi bir kısmını taşerona veremez.

40.ANLAŞMAZLIKLAR

40.1)İşbu teklif isteme şartnamesinin ve buna atfen yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıkları çözmeye Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME

4. VE 5. ÜNİTE KAZAN BESLEME POMPALARI FAN DÖKÜMÜ

 1. İŞİN KONUSU

  1. “4., 5. Ünite Kazan Besleme Pompaları Fanlarının Dökümü”

 2. TARAFLAR

  1. İşin sahibi sıfatıyla EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kısaca "EÜAŞ" veya “İŞLETME”, işi yüklenici kuruluş ise "FİRMA" olarak anılacaktır.

 3. İHALE DOSYASINDA İSTENEN BELGELER

  1. Firmalarının TÜV CERT EN ISO 9001 gibi Kalite Yönetim Sistemi belgeleri olacaktır.

  2. Firmalar, sanayi tesislerinde teklifi yapılan ürünün imalatını yaptıklarını gösteren referans bilgilerini ve bu referanslara ait telefon numaralarını teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

  3. Firmalar tekliflerinde, ürünlerini ayrıntılı olarak tanıtan kitap, katalog, broşür, cd, vs. gibi tanıtıcı belge yada belgeler sunacaklardır.

  4. Ürünün test ve kontrollerinin yapılma yöntemini açıklayan bilgi ve test föyleri teklifle birlikte sunulacaktır.

  5. Teklif verecek firma; üretici firmanın kendisi, yetkili dağıtıcısı veya bölge mümessili olacaktır. Bu durum belgelenecektir.

 4. İŞİN MİKTARI

  1. Çıkış fanı 3 adet (kısa boy), kademe fanı 18 adet olarak toplam 21 adet fan imal edilecektir.

 5. İSTENENLER

  1. Numunesi verilecek iki adet fanın imalat resimleri çizilecek, ürün teslimi ile birlikte İşletmeye teslim edilecektir.

  2. İmalat resmi üzerindeki nihai ölçüler firma ile İşletme mutabık kalarak ölçülendirilecektir.

  3. Dökülecek fanların sızdırmazlık yüzeyleri, dış çap, iç çap ile boylarında yeterli miktarda işleme payları verilecektir.

  4. Fanların 5000 d/d da (min 3000d/d da) balanslama işlemi yapılıp raporlanacaktır. Bahsedilen koşullara göre balanslama işleminden bir hafta önce balanslamanın yapılacağı işletmeye haber verilecektir. İşletme gerekirse balanslamayı yerinde inceleyecektir.

  5. Yapılan kalıplar ürün teslimi sırasında İşletmeye teslim edilecektir.

 6. İSTENEN TEKNİK ÖZELLİKLER

  1. Yüksek devirde çalışan Kazan Besleme Pompası fanları Hassas Kabuk Döküm “İnvestment shell casting” usulü ile dökülecektir.

  2. Malzeme:GX 14Cr CoMo1310 (1.4930) malzemeden dökülmesi istenen fanların mum ve benzeri malzemeden modeli hazırlanacaktır.

  3. Döküm sonrası soğuma ve büzülme hesaplamaları yapılarak, modellerin buna göre hazırlanması sağlanacaktır.

  4. Mumdan yapılmış modeller seramik banyosunda ince bir tabaka ile kaplanacak, seramik tabaka kuruyup katılaşıncaya kadar fırında bekletilecektir. Yeteri kadar seramik kaplanıncaya kadar son iki işlem tekrarlanacaktır. En dış tabakaya daha kalın seramik tozu kullanılabilir.

  5. Seramik kaplı modeller fırına konup mumların ergiyip dışarı çıkması sağlanacak, daha sonra seramik kabuk sinterlenecektir.

  6. Seramik kalıba uygun fan malzemesi dökülecektir.

  7. Metal soğuyup katılaştıktan sonra cidardaki seramik uygun tekniklerle yerinden sökülerek (kumlanır, kırılır, vs.) fan seramik kalıptan çıkarılacaktır.

  8. Kalıptan çıkarılmış fanlar; çapak alma, yüzey temizleme, parlatma işlemleri ve kalite kontrol işlemlerine tabi tutulacaktır.

  9. Dökümü yapılan üründe boyutsal hatalar, çekme, çarpılma, büzülme, çatlak, gözenek, curuf kalıntısı, lokal çökme, kaynak ile doldurma ve işleme ve diğer döküm hataları olmayacaktır. Bu hatalar reddedilmeye sebep olacaktır.

  10. Döküm ürünleriyle birlikte İşletmeye verilecek numunelerde ısıl işleme tabi tutulacaktır.

 7. KONTROLLAR

  1. Firma kalıbı yaptıktan sonra mum modeli kalıba dökmeden iki gün önce İşletmeye haber verecek ve kalıba dökülecek mum modelin ölçü ve töleranslarının İşletme personeli tarafından kontrol edilmesini sağlayacaktır. Firma Malzeme dökümüne, İşletmeden olur aldıktan sonra başlayacaktır.

  2. Firma döküm esnasında fiziksel testler (sertlik kontrolü ve diğer testler) için DIN 50125 standardına göre numune dökerek işletmemize verecektir. Her türlü test ve kimyasal analizin mali yükümlülüğü Firmaya ait olacaktır. Analizi yapacak kurum veya kuruluşu İşletme belirleyecektir.

  3. Döküm için şartlar uygun hale geldiğinde birer adet fan dökümü yapılıp işletmemize kontrol için teslim edilecek, geri kalan fanlar işletmenin onayından sonra dökülecektir.

 8. TESLİM YERİ VE SÜRESİ

  1. Teslim yeri işletmemiz sahasıdır.

  2. Teslim süresi en fazla 100 gündür. Teslim Süresi Sözleşme ile birlikte başlayacaktır. Firma daha kısa teslim süresi teklif edebilir.

 9. EĞİTİM VE DOKÜMANLAR

  1. Yapılacak iş kapsamında teknik şartnamede talep edilen diğer belge ve teknik dokümanlar, ürünün tesliminde İşletme Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

 10. TESELLÜM

  1. İşletmenin gerekli gördüğü imalat aşamalarında yapılan ölçüm, kontroller test ve analizler yapıldıktan, sonra sonuçlar olumlu ise dokümanlar başlığında istenenler tamamlandıktan sonra Teslim Tutanağı hazırlanıp imzalanacaktır. Sonuçlar olumlu değilse istenilen değerler sağlanıncaya kadar firmaya işin Teslim Süresi göz önünde bulunarak makul bir süre verilecek ve Firmanın istenilen değerleri bulması beklenecektir. (İstenilen değerlere ulaşılmayan fanlar reddedilecektir.) Bahis konusu tutanak, tesellüme, tesellümde ödemeye esas teşkil edecektir.

 11. GARANTİ

  1. İhale edilecek ürünler için malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti süresi 2 yıl olacaktır.

  2. Teslim Tutanağını müteakip garanti süresi başlayacaktır.

  3. Garanti süresi içinde ortaya çıkacak hasarların onarımı, veya ürünün değiştirilmesi ve bunlarla alakalı nakliye işleri firma tarafından yapılacak, ve masrafları firmaya ait olacaktır.

 12. FİYAT

  1. Teklif fiyatları YTL cinsinden verilecektir. Ürün tek bir fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

 13. CEZA

  1. Firmanın teklif ettiği teslim süresinin aşılması halinde sözleşme ücretinden % 0,5 (binde beş) oranında günlük ceza kesilecektir. Teslim süresinin, 20 günü aşması durumunda sözleşmenin tek taraflı fesh edilip firmanın kati teminatının irad kaydedilmesi veya cezayı 20 günden sonra aynı oranda devam ettirip ettirmeme konusunda seçim hakkı İşletmede olacaktır.

  2. Garanti süresi içerisinde ortaya çıkacak arızalara, İşletmenin arızaları sözlü veya yazılı bildirimi ile en geç bu ürünlerin Teslim Süresi içerisinde üründeki problem giderilecek veya yenisi işletmemize teslim edilecektir. Bu sürenin aşılması halinde firmaya kati teminatın %1’i oranında ek günlük ceza kesilecektir. Teslim süresinin, 20 günü aşması durumunda sözleşmenin tek taraflı fesh edilip firmanın kati teminatının irad kaydedilmesi veya cezayı 20 günden sonra aynı oranda devam ettirip ettirmeme konusunda seçim hakkı İşletmede olacaktır.

 14. ÖDEME PLANI

  1. Tesellümü müteakip EÜAŞ ödeme planına göre, varsa ceza kesintileri hesaplandıktan sonra ödeme yapılacaktır./

Add document to your blog or website

Similar:

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconEÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nü, isim ve statü değişikliği halinde yasal varisini, SORUMLU MÜDÜRLÜK

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURMA VE İŞLETME

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı İle Araç Gereç Kira Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTürkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page