TARİH METODOLOJİSİ
Indir 101.2 Kb.
TitleTARİH METODOLOJİSİ
Page1/4
Date conversion09.12.2012
Size101.2 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://edebiyat.bartin.edu.tr/Files/ickihft1gwuewyciwfe50neci20121030112135ickihft1gwuewyciwfe50
  1   2   3   4
Tarih dersi kaynakça

TARİH METODOLOJİSİ


 1. Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, İstanbul, 1992.

 2. Aron, Raymond, Philosophie Critique de l’Histoire, Librairie Philosophique, Paris 1969.

 3. Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Doç.Dr.Korkmaz Alemdar, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1986.

 4. Arslan, Ahmet, İbn’i Haldunun İlim ve Fikir Hayatı.

 5. Atkinson, R.F., Knowledge and Explanation in History, Macmillan, London 1973.

 6. Barnes, Henry Elmer, A History of Historical Writing, Dover Publications, New York 1963.

 7. Barthes, Roland, Yazı ve Yorum, İstanbul 1990.

 8. Barut, Ferit, Marksist Yöntem ve Tarih Anlayışı, Tarihsiz, Baskı yeri yok

 9. Barzun, Jacques - Hennry F.Graff, Modern Researcher, New York 1970.

 10. Beer, Max, Hegel’in Felsefesi ve Marx’ın Tarih Anlayışı, Çev. F.Sabi, Öncü Kitabevi, İstanbul 1969.

 11. Berlin, Isiah, Bilimsel Tarih Anlayışı, Çev. Yahya Sezai Tezel, Ankara 1992.

 12. Birand, Kamuran, Yöntem Olarak Anlama, 1962

 13. Black, Cyril E., Çağdaşlaşmanın İtici Güçleri, Çev. Fatih Gümüş, Türkiye
  İş Bankası Kültür Yayınları, Doğuş Matbaaclık, Ankara, 1986, VII+178 Syf.

 14. Bloch, Marc, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Birey ve Toplum Yay., Ulucan Matbaası, Ankara, 1985, 9+143 Syf.

 15. Bloch, Marc, The Historian’s Craft, Alfred A.Knoff, A Vintage Books, New York, 1963, 197 Syf.

 16. Boulding, Kenneth Yirminci Asrın Manası “Sosyal İlimlerin Ehemmiyeti” Çev. Erol Güngör., M.E.B. Yay. İst.1971, Sf. 51-71

 17. Braudel, Fernand, Ecrits sur l’Histoire, Flammarion, Paris 1969.

 18. Braudel, Fernand, On History, The Uni. of Chicago Press, Chicago, 1980, 184 Syf.

 19. Braudel, Fernand, Tarih Üzerine Yazılar, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi Yay., 1992, 317 Sayfa.

 20. Bryan, Magee, Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Çev. Mete Tuncay, 2. Bsk., Remzi Kitabevi, Evrim Matbaacılık,İstanbul, 1992, 149 Syf.

 21. Burke, Peter - S. Jones, Tarih ve Tarihçi. Annales Okulu İzinde, Der. Ali Boratav, 1. Bsk., Alan Yay., İstanbul, 1985, 194 Syf.

 22. Burke, Peter, Economy and Society in Early Modern Europe: Essays from Annales, Harper & Row, New York, 1992, 147 Syf.

 23. Burke, Peter, History and Social Theory, Cornell Uni. Press, New York 1993.

 24. Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1994, 193 Syf.

 25. Callinicos, Alex, Tarih Yapmak, Çev. Nermin Saatçioğlu, İstanbul: Özne Yay., 1998, 302 Syf.

 26. Carr, Edward Hallet, Tarih Nedir?, Çev. Misket Gizem Gürtürk, 5. Bsk., İstanbul:İletişim Yay., 1996, 183 Sayfa.

 27. Chalmers, Alan, Bilim Dedikleri, (Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme), Çev. Hüsamettin Arslan, 2. Bsk., Vadi Yayınları, Özkan Matbaası, Ankara, 1994, 264 Syf.

 28. Chartier, Roger, Yeniden Geçmiş, Çev. Lale Arslan, Ankara: Dost Kitabevi Yay., 1998, 287 Syf.

 29. Chaunnu, Pierre, “Nicel Tarih ve Dizisel Tarih”, Çev. N. Acar, Ege Üni. Ed. Fak. Tarih İnceleme Dergisi, C.I, İzmir, 1983, 74-87

 30. Clark, Terry N., Prophets and Patrons; The Frenc Uni. and the Emergence of the Social Sciences, Harward Uni. Press, Cambridge, 1973, 167 Syf.

 31. Collingwood, Robin George, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990, 322 Syf.

 32. Collingwood, Robin George, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, Hzr. William Debbins, Çev. Erol Özvar, Ayışığı Kitapları, İstanbul, Ocak 2000, 171 Syf.

 33. Commager, Henry, Nature and Study of History, Colombus, Social Science Seminar Series, Charles Merill Books, Columbus, 1966, 160 Syf.

 34. .De Carteau, Michel, The Writing of History, Trans. Tom Lanley, Colombia Uni. Press, New York, 1975, 221 Syf.

 35. Demir, Ömer, Bilim Felsefesi, Ağaç Yayıncılık,İstanbul, 1992, 111 Syf.

 36. Demircioğlu, H., Antropoloji ve Tarih, Ankara, 1948, 49-67 (A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, C.VI, Sayı 1-2’den ayrıbasım)

 37. Dinçer, Kurtuluş, Tarih Felsefesinde Yöntem Sorunları, Tarih Çevresi n.6.

 38. Ergun, Doğan, Sosyoloji ve Tarih, 3.Baskı, İlke yayınevi, Ankara, 1995.

 39. Duby, G., Tarih Araştırmalarının Fransa’da Aldığı Yönler, Erken Ortaçağ, Aşka Dair ve Diğer Denemeler, Çev. M. Ali Kılıçbay, İstanbul: Ayrıntı Yay., 1991

 40. Durant, Ariel - Will, Tarih Üzerine, Çev. Hüseyin Zamantili, Hülbe, İstanbul 1983.

 41. Durant, Ariel - Will, Tarihten Dersler, Çev. Bozkurt Güvenç, İstanbul 1992.

 42. Duverger, M., Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ü.Oskay, Bilgi Yay., Ankara 1973.

 43. Eardiner, Patrick, The Nature of Historical Explanation, Oxford Uni. Press, Oxford 1980..

 44. Ercan, Fuat, Sosyal Bilimleri Açın -Toplumlar ve Ekonomiler-, Sarmal Yayınevi

 45. Erder, Nejat, Siyasi İlimlerde Teori ve Metod Hakkında Bazı Genel Düşünceler, Siyasal Bilgiler Fak. Yay., Ankara 1962.

 46. Ergun, Dogan, Sosyoloji ve Tarih, İlka Kitabevi, Ankara 1995.

 47. Evans, Richard J., Tarihin Savunusu, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, Ankara: İmge Kitabevi Yay., 1995, 315 Sayfa.

 48. Eyüboglu, İsmet Zeki, Tarihin İlkeleri, Say, İstanbul 1991..

 49. Feyerabed, Paul K., Bilim Kilisesi, Çev. Cevdet Cerit, Pınar Yayınları, İstanbul, 1991

 50. Feyerabed, Paul K., Yönteme Hayır, Çev. Ahmet İnam, Ara Yayınları, İstanbul, 1989

 51. Fındıkoğlu, Z.F., Türkiye’de İbn Haldunizm, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul, 1953

 52. Fındıkoğlu, Z.F., Metodoloji Nazariyeleri, 3. Bsk., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1947

 53. Fırat Üni. Yayınları, Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihlerinin Meselesi Kollekyumu, Elazığ 1990..

 54. Freund, Julien, Beşeri Bilim Teorileri, Çev. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1991, VII+117 syf.

 55. Fukuyama, F. Tarihin Sonu ve Son İnsan, Çev. Zülfü Dicleli, İstanbul: Simavi Yay.,1992, 486 Sayfa

 56. Genç, Mehmet, “Tarih Araştırmaları Oturumu Üzerine Yorum”, Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1986.

 57. Goode, Williams J. - Paul K.Hatt, Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları, Çev. Rusen Keles, T.O.D.A.İ.E. Yay., Ankara 1973.

 58. Gülbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, İstanbul, 1996

 59. Halkin, Léon E., Tarih Tenkidinin Unsurları, Çev. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1989.

 60. Hassan, Ümit, İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, 2. Basım, Ankara: A.Ü. Siy. Bil. Fak. Yay., 1982

 61. Hobsbawm, Eric, Tarih Üzerine, Çev. Osman Akınhay, Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 1999, 458 Sayfa.

 62. İbn’i Haldun, Mukaddime.

 63. Jenkins, Keith, Tarihi Yeniden Düşünmek, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, (Çeviren: Bahadır Sina Şener), Şubat 1997, 89 s.

 64. Kuhn, Thomas S., Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Alan Yayınları, İstanbul, 1986, 192 Syf.

 65. Kütükoglu, Mübahat S., Tarih Araştırmalarında Usül, Kubbealtı Neş., İstanbul, 1995, 164 Syf.

 66. Lakatos, İmre - Alan Musgrove, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1992, 347 Syf.

 67. Landess, David S. - Charles Till, History as Social Science, History Panel, 1971.

 68. Le Goff, Jacques-Chartier, R.-Revel, J., La Nouvelle Histoire, Retz, 1978,(Yeni Tarih)

 69. Le Goff, Jacques ve Nora, Pierre, Faire de I` histoire, Scilt. Gallimard, 1973, (Tarih Yapmak)

 70. Le Roy, Ladurre, Territoric de l’Historien, Trans. S.Reynolds - Ben Reynolds, Harvester Press, Brimghton, 1981

 71. Levi-Strauss-Claude, Irk, Tarih ve Kültür, Çev. Haldun Bayrı ve Diğerleri, Metris Yay., İstanbul, 1997

 72. Opperman, Serpil (Tunç), Postmodern Tarih Kuramı: Tarih Yazımı ve Yeni Tarihselcilik ve Roman, Evin Yayıncılık, İstanbul, 1999

 73. Or, Oktay, Araştırma El Kitabı, Akademik Yay., İstanbul, 1973

 74. Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 1986.

 75. Özbaran, Salih, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995

 76. Özbaran, Salih, Tarih ve Öğretimi, İstanbul 1992.

 77. Özçelik, İsmail, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Ankara 1993.

 78. Özerdim, Sami, Toplumbilimlerinde Araştırma ve Yöntem, T.O.D.A.İ.E. Yay., Ankara, 1976

 79. Özlem, Dogan, Tarih Felsefesi, Ara Yayınları, İstanbul, 1992

 80. Pamukçu, Mahir - Sabri Dilmen, Araştırma ve Bilimsel Yayınlarda Temel İlkeler, Ankara 1967.

 81. Pares, Richard, The Historian’s Business and the Essays, Clarenden Press, Oxford, 1961

 82. Plehanov, G.V., Tarihte Bireyin Rolü, Çev. İbrahim Altınsay, 1. Bsk., Kaynak Yayınları, İstanbul, 1982, 99 Syf.

 83. Popper, Karl Raimond, Tarihselciliğin Sefaleti, Çev. Sabri Orman, 2. Bsk., İnsan Yayınları, İstanbul, 1998, 152 Syf.

 84. Popper, Karl Raimond, The Poverty of Historicism, Routledge, London, 1957

 85. Postan, Michael M., Fact and Relevance : Essays on Historical Method, Cambridge Uni. Press, 1971

 86. Prescott, Orville, History as Literature, New York, 1950

 87. Rickman, H. P., Anlama ve İnsan Bilimleri, Çev. Mehmet Dağ, Ankara, 1992

 88. Roberts, David D., Benedetto Croce and the Uses of Historicism, The Uni. of California Press, Berkly 1987.

 89. Rothacher, Erich, Tarihselcilik Sorunu, Çev. Dogan Özlem, Ara, İstanbul 1990.

 90. Russell, Keat - John Urry, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev. Nilgün Çelebi, Ankara 1994.

 91. Sencer, Muzaffer - Yakut Sencer, Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim, T.O.D.A.İ.E. Yay., Ankara 1968.

 92. Slater, Phil, Frankfurt Okulu, Çev. Ahmet Özden, FBS, İstanbul 1989.

 93. Sözer, Önay, Anlayan Tarih, İstanbul 1981.

 94. Standford, Michael, The Nature of Historical Knowledge, Blackwell Publishers, Cambridge 1986.

 95. Stern, Fritz Richard, The Varieties of History, World Pub. Co., New York 1972.

 96. Stinchcombe, Arthur L., Theorotical Methods in Social History, Academic Press, New York 1978.

 97. Tekeli, İlhan, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Ankara: Dost Kitabevi Yay.,1998, 168 Sayfa.

 98. Tekeli, İlhan, Tarih Bilinci ve Gençlik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1998, 258 Sayfa.

 99. Theda, Skoopol (Editör), Tarihsel Sosyoloji: Bloch’dan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler, Çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.,1990, 403 Sayfa

 100. Theda, Skoopol, Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge Uni. Press, New York.

 101. Thompson, E. P., Teorinin Sefaleti, Çev. Ahmet Fethi Yıldırım, İstanbul: Alan Yay., 1994, 304 Sayfa.

 102. Thompson, Paul, Geçmişin Sesi, Çev. Şehnaz Layıkel, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1999, 277 Sayfa.

 103. Thomsen, David, Tarihin Amacı, Çev. Salih Özbaran, İzmir 1983.

 104. Togan, Zeki Velidi, Tarihte Usül, İ.Ü. Ed. Fak. Yay., İstanbul 1960.

 105. Tosh, John, Tarihin Peşinde, Çev. Özden Arıkan, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1997, 226 Sayfa.

 106. Toynbee, Arnold J., Medeniyet Yargılanıyor, Çev. Ufuk Uyan, Ağaç, İstanbul 1991.

 107. Toynbee, Arnold J., Tarih Bilinci I-II, Bates Yay., İstanbul 1978.

 108. Ülken, Hilmi Ziya, Millet ve Tarih Şuuru, İstanbul: İ.Ü. Edb. Fak. Yay.,1948, 384 Sayfa

 109. Veyne, Paul, Comment en écrit l’Histoire : Essai de épistémologie, Seuil, Paris 1971.

 110. Widgery, Alban C., Tarih Boyunca Büyük Öğretiler, Çev. Gülçiçek Soytürk, İstanbul: Milliyet Yay., 1971, 313 Sayfa

 111. Winks, Robin, The Historian as Detective, Harper, New York 1968.

 112. Yıldırım, Cemal, Bilim Tarihi, 6. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi Yay., 270 Sayfa.
  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

TARİH METODOLOJİSİ iconİSLAM TARİH METODOLOJİSİ- Bir Sosyal Tarih Uygulaması

TARİH METODOLOJİSİ iconI. SINIF GÜZ YARIYILI 103 TARİH METODOLOJİSİ I (2+0) 2,0

TARİH METODOLOJİSİ iconTAR 105 TARİH METODOLOJİSİ Zorunlu 3003

TARİH METODOLOJİSİ iconFelsefe Tarihi Metodolojisi

TARİH METODOLOJİSİ iconFXDIBS Benchmark endeksleri metodolojisi

TARİH METODOLOJİSİ iconAltı Sigma Metodolojisi: Eğitim ve Liderlik

TARİH METODOLOJİSİ iconBİLİMSEL ARAŞTIRMA ve METODOLOJİSİ” BÜTÜNCÜL DERSİ

TARİH METODOLOJİSİ icon2. Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA)’nin Hedefleri ve Metodolojisi

TARİH METODOLOJİSİ iconBİLİMSEL ARAŞTIRMA ve METODOLOJİSİ” ENTEGRE DERSİ

TARİH METODOLOJİSİ iconKonu: Tarih Bilimi (Tarih Bilimine Giriş, Tarih Biliminin Konusu, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page