TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
Indir 63.81 Kb.
TitleTEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
Date conversion02.05.2013
Size63.81 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://proje.karatekin.edu.tr/proje/arsiv/kontrol/teknolojinin_bilimsel_ilkeleri.doc
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI

PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
PROGRAMIN ADI                             

DERSİN ADI        

DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL      

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

1. Yıl I. Yarıyıl

4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi: 4 )

56 Saat


AMAÇLAR 

 1. Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme ve deneyler yapabilme.

 2. Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme.

 3. Laboratuar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizme ve analiz yapma, becerilerini geliştirmektir.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Bu ders kapsamındaki kavramların büyük bir bölümü temel seviyedeki bilgilerden oluşmaktadır. Bu nedenle ders en alt düzeyde ve laboratuar çalışmaları ağırlıklı olarak verilmelidir.

Bu dersi alacak olan öğrencilerin Teknolojinin Bilimsel İlkeleri ile ilgili temel kavramları (SI, MTS, CGS, BS vb. birim sistemlerini ve kütle, ağırlık, özgül kütle gibi fizikte kullanılan temel kavramları) bildiği varsayılır. Meslek Lisesi düzeyinde alınan Matematik, Fizik, Mekanik ve Cisimlerin Dayanımı vb. dersler Teknolojinin Bilimsel İlkeleri dersinin anlaşılmasında yeterli katkıyı sağlayacaktır. Dersin uygulamalı olarak verilmesi önemle tavsiye edilmektedir.


DEĞERLENDİRME TABLOSU


Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır


KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 1. MALZEME ÖZELLİKLER

 2. STATİK

 3. DİNAMİK

 4. ENERJİ , İŞ VE GÜÇ

 5. MEKANİK, ELEKTROMANYETİK VE DALGA HAREKETİ

 6. AKIŞKANLARDA BASINÇ

 7. ELEKTRİK VE MAGNETİZMA
15

15

20

10

10

10

20KONULAR

A. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Amaç: Kimyasal reaksiyon örnekleri olarak yanma ve paslanma ile ilgili kimyasal işlemleri basit ifadeler ile tanımlar ve paslanmayı önleme yöntemlerini kavrayabilme. Malzemelerin esnekliğini Hook Kanunu ile tanımlayabilme ve malzemelerin çekme, basma ve kesme gerilmeleriyle ilgili basit problemleri çözebilme.


Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

 1. Havanın temel olarak oksijen ve azot karışımı olduğunu belirtir.

 2. Bakır gibi bir elementin havada ısıtıldığında nasıl kütle kazandığını ve bakırın havadan nasıl oksijen aldığını açıklar.

 3. Kimyasal reaksiyonları, maddeler arasında atomların yeniden düzenlendiği etkileşmeler olarak tanımlar.

 4. Yanmanın elementlerin oksijen ile birleşmesi olduğunu bu olayın bir kimyasal reaksiyon örneği olduğu bilinci içinde açıklar.

 5. Oksidin, bir element ile oksijenin kimyasal bileşimi olduğunu açıklar.

 6. Su ile oksijenin nasıl paslanma meydana getirdiğini, bunun bir kimyasal reaksiyon olduğu bilinciyle açıklar. Bu basit deneyle oksitlenme olayını gözlemler.

 7. Paslanmanın yol açtığı hasar örnekleri verir ve paslanmanın önlenmesi için kullanılan yöntemleri (boyama, yağlama, elektro kaplama gibi) açıklar

 8. Kauçuk ve ince tel gibi farklı malzemeler ile deneyler yaparak, elastik bölgede kuvvet ve uzama arasındaki ilişkiyi bulur.

 9. Hook Kanununu ve malzemelerin elastikliğini tanımlar.

 10. Hook Kanunu ile ilgili basit problemleri çözer.

 11. Gerilimi birim kesit alanına düşen kuvvet olarak tanımlar.

 12. Gerilimi içeren basit problemleri çözer.

 13. Birim uzamayı, uzama miktarının ilk boya oranı olarak tanımlar.

 14. Birim uzama ile ilgili yay ve lastikle basit deneyler yapar.

 15. Bir malzeme için kuvvet-uzama ve gerilme-birim uzama grafiklerini çizer.

 16. Young (elastise) modülünü tanımlar ve Young modülü ile bir malzemenin esnekliği arasında ilişkiyi kurar.

 17. Gerilme, birim uzama ve Young modülü ile ilgili basit problemleri çözer.

 18. Standart gerilim uzama deneyini yapar ve sonuçlarını analiz eder.

 19. Kırılgan ve sünek malzemeler için gerilme-birim uzama grafiklerini çizer ve bu malzemelerin özelliklerini açıklar.

 20. Sade karbonlu çelik için tam bir gerilme-birim uzama grafiğini çizer.

 21. Sade karbonlu bir çeliğin gerilme-birim uzama grafiğinde süneklik, kırılganlık, akma sınırı, orantı sınırı ve elastik sınır ifadelerini tanımlar.B. STATİK

Amaç: Aynı düzlemdeki kuvvetleri içeren statik denge durumuyla ilgili problemleri çözebilme, vektörel ve skaler büyüklükleri tanımlayabilme.

Bir kuvvetin momentini bulur ve bununla ilgili problemler çözebilme.Basit mesnetli kirişlerle ilgili problemleri çözebilme.Ağırlık merkezini tanımlar ve deneylerle ağırlık merkezini bulabilme.


Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

 1. Skaler ve vektörel büyüklükleri ve ikisi arasındaki farkı tanımlar ve bu tür büyüklüklere ilişkin örnekler verir.

 2. Kuvvetin, hızın, ivmenin, momentin bir vektörel büyüklük olduğunu belirtir.

 3. Aynı düzlemdeki iki kuvvetin veya hızın bileşkesini çizim yöntemiyle bulur.

 4. İkiden fazla aynı düzlemdeki vektörel büyüklükleri içeren problemleri çözmek için vektörel bileşke veya dengeleyici vektör poligonunu kullanır.

 5. Vektörel büyüklükleri (kuvvet-hız gibi) bileşkelerine ayırır.

 6. Kararlı, kararsız ve nötr dengeyi tanımlar ve örnekler verir.

 7. Basit bir levhanın ağırlık merkezini deney ve hesap yoluyla bulur.

 8. Denge için kuvvetler toplamının sıfır olduğunu tanımlar ve ilgili örnekler çözer.

 9. “Momentin kuvvet ile dönme eksenine olan uzaklığın çarpımı olduğunu tanımlar.

 10. Momentle ilgili basit örnekler (kapının açılması, anahtarla cıvata sıkılması, tahterevalli gibi) vererek, moment kavramını açıklar.

 11. Düzgün cisimlerin ağırlık merkezini tanımlar (Kare, üçgen, daire plaka vb.).

 1. Denge, durumunda aşağıya doğru yönelmiş kuvvetlerin yukarıya doğru yönelmiş kuvvetlere eşit olduğunu ve saat yönündeki momentler ile saatin ters yönündeki momentler toplamın eşit olduğunu belirtir.

 2. Nokta yükler taşıyan basit mesnetli bir kiriş için mesnetlerdeki tepki kuvvetlerini bulur.

 3. Moment prensibini ve tepki kuvvetlerini içeren basit kiriş problemlerini çözer.

 4. Düzgün yaylı yük taşıyan basit kirişlerin basit bağlantı halinde mesnet noktalarını etkileyen kuvvetleri belirler.

 5. Momentle ilgili basit deneyler yapar.

 6. Moment prensibini içeren basit problemleri çözer .C. DİNAMİK

Amaç: Yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri tanımlayabilme ve basit problemleri çözebilme.Hızların bileşkesini vektörel olarak hesaplayabilme.Ataletin etkilerini tanımlayabilme; kuvvet, kütle ve ivme arasında ilişkiyi kurabilme. Birbiriyle temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmenin etkilerini tanımlayabilme ve sürtünmeyle ilgili deneyler yaparak problemleri çözebilme.


Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

 1. Doğrusal harekette; düzgün değişen ve sabit hızdaki hareketi tanımlar.

 2. Sürati ve hızı tanımlar, hızın vektörel bir büyüklük olduğunu tanımlar.

 3. Yol ve zaman verilerine bağlı olarak ortalama sürati hesaplar.

 4. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre yol zaman grafiklerini çizer. Bu tür grafiklerin eğimini sürat olarak yorumlar.

 5. Bir deneyde elde edilen yol-zaman grafiğini yorumlar.

 6. Doğrusal harekette ivmeyi tanımlar.

 7. Hız-zaman grafiklerinin eğimini hesaplar ve eğimi ivme olarak yorumlar.

 8. “Yol = ortalama hız x zaman” eşitliğini kullanarak basit problemler çözer.

 9. Hız-zaman grafiği alanından alınan yolu bulur.

 10. Hareket halindeki bir cismin ivmesinin, cisme uygulanmakta olan net kuvvetin sonucu oluştuğunu tanımlar.

 11. Yer çekimi kuvvetinin var olduğunu ve eğik düzlemlerde cisim üzerine hiçbir ilave kuvvetin etki etmemesi halinde, yer çekimi kuvveti ile cismin sabit ivmeli harekete geçebileceğini deneysel olarak gözlemler.

 1. m/s, mm/min ve km/h gibi hız birimlerini birbirine dönüştürür.

 2. Bağıl hızları tanımlar ve bağıl hızlarla ilgili basit problemleri çözer.

 3. Bir cisim üzerine bir kuvvet uygulandığında diğer cisim üzerinde o kuvvete eşit ve zıt yönde bir sürtünme kuvveti oluştuğunu belirtir.

 1. Sürtünmeyi tanımlar ve sürtünme kuvvetlerinin, iki yüzey arasındaki hareket doğrultusuna zıt yönde oluştuğunu belirtir.

 2. Basit sürtünme kanunlarını belirtir, bazı malzemelerin sürtünme katsayılarını tanımlar.

 3. “Statik” ve “Dinamik” sürtünme arasındaki farkı belirtir.

 4. Statik ve dinamik sürtünme ile ilgili basit problemleri çözer.

 5. Sürtünme ile ilgili bir problemi deneylere dayanarak araştırır.

 6. Newton’un ikinci kanununu “F = ma” şeklinde ifade eder.

 7. F= ma formülünü kullanarak basit problemler çözer.D. ENERJİ , İŞ VE GÜÇ

Amaç: Enerji, iş ve gücü tanımlar ve basit problemleri çözebilme.Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

 1. Uygulanan kuvvet ve alınan yola bağlı olarak işi tanımlar.

 2. Deneysel verilere dayanarak kuvvet-yol grafiğini çizer ve grafik alanından yapılan işi hesaplar.

 3. Verilen bir sistemdeki enerji türlerini ve meydana gelen dönüşümleri tanımlar.

 4. Enerji giriş ve çıkışı cinsinden verimi tanımlar.

 5. Gücün, birim zamanda yapılan iş olduğunu belirtir.

 6. İş, enerji, verim ve güç ile ilgili basit problemleri çözer.E. MEKANİK VE ELEKTROMANYETİK DALGA HAREKETİ

Amaç: Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini tanımlayabilme ve dalga hızı ile ilgili problemleri çözebilme.


Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

 1. Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini örnekler (durgun suya taşın atılması, ses dalgaları, radyo dalgaları) vererek açıklar.

 2. Basit bir grafik üzerinde dalga uzunluğu ve frekansın anlamını açıklar.

 3. v = f  ve S = Vor . t denklemini kullanarak basit problemleri çözer.

 4. Günlük hayatta (televizyon, radyo, röntgen, ultrason) ses dalgalarının kullanımını ve radyo-TV frekans aralıklarının değerlerini örneklerle açıklar.

 5. Makine sanayiinde tahribatsız muayenede ve tıpta kullanılan ses üstü dalgalar ile muayene ve teşhis cihazlarının çalışma sistemlerini tanımlar.

 6. Elektromanyetik dalgaların nasıl yayıldığını ve yansıtıldığını uydu bağlantılı bir TV veya cep telefonlarının çalışma sistemi ile açıklar.

 7. Işığın yansıtılması ve kırılması yöntemlerini tanımlar.F. AKIŞKANLARDA BASINÇ

Amaç: Sıvılarda basınç prensibini kavrayabilme ve basınç ölçüm cihazlarını kullanabilme.


Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

 1. Basıncı tanımlar, basınç birimlerini (kPa, bar, psi) tanımlar.

 2. Mutlak basınç ve gösterge (bağıl) basıncı arasındaki farkı açıklar.

 3. Basınç, kuvvet ve alan arasındaki ilişkiyi tanımlar.

 4. Kapalı bir kap içindeki akışkanda meydana gelen basıncın kabın her noktasında aynı olduğunu pascal kanunu çerçevesinde açıklar.

 5. Basıncın kendisini sınırlayan yüzeye dik yönde etkidiğini belirtir.

 6. Bir sıvı sütunundaki basıncın sıvının özgül kütlesi ile sıvının yüksekliğine bağlı olduğunu ve derinlere inildikçe basıncın arttığını tanımlar.

 7. Aşağıdakileri kullanarak sıvı ve gaz basıncını ölçer:

  1. U-tüplü ve eğimli manometre,

  2. İbreli manometreler.

 1. U tüplü ve ibreli manometrelerin nerelerde ve hangi ölçekte basınç ölçümünde kullanılacağını tanımlar.G. ELEKTRİK VE MAGNETİZMA

Amaç: Seri ve paralel dirençli basit devrelerde akım, gerilim farkı ve dirençle ilgili basit problemleri çözebilme ve konuyla ilgili deneyler yapabilme.Bir doğru akım kaynağı kullanılarak oluşturulan basit devreleri analiz edebilme.Elektrik devrelerindeki gücü hesaplayabilme.Elektrik motorlarının, elektrik tesisatı elemanlarının özelliklerini tanımlayabilme.Elektriğin kimyasal ve manyetik etkilerini kavrayabilme.Elektromanyetik endüksiyon kanunlarını uygulamalı olarak tanımlayabilme.


Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

 1. Devre diyagramlarını çizerken elektrik elemanları için standart sembolleri kullanır.

 2. Bir devrede bulunan iki nokta arasındaki akım geçmesi için bu iki nokta arasında potansiyel farkı olması gerektiğini belirtir.

 3. Yükün hareket hızını akım olarak tanımlar.

 4. Coulomb’su 1 amper saniye olarak tanımlar.

 5. Potansiyel farkını Coulomb başına enerji olarak tanımlar.

 6. Ampermetre kullanarak akım, Ohm metre kullanarak direnç, voltmetre kullanarak gerilim farkını ölçer.

 1. Direncin, iletkenden geçen akımı sınırlayan bir özellik olduğunu belirtir.

 2. Ohm Kanunu V= IR olarak belirtir ve konuyla ilgili basit problemleri çözer.

 3. Seri, paralel ve karışık devrelerde dirençler üzerindeki akım ve gerilim farkını hesaplar.

 4. Hesaplanan akım ve gerilim farkı değerleri ile ölçülen değerleri karşılaştırır.

 5. Elektrikte kullanılan alternatif ve doğru akım güç kaynaklarını tanır.

 1. Öz direnci, kaynağın akım akışını sınırlayan direnç olarak tanımlar.

 2. Verilen bir seri bağlantılı devrede şunları açıklar:

  1. Devrenin her yerinde, akım aynıdır,

  2. Gerilim farkları toplamı, uygulanan toplam gerilim farkına eşittir.

 1. Seri halinde bağlanmış dirençlerin eşdeğerini bulur ve Ohm Kanununun kullanımını da içeren basit problemleri çözer.

 2. Verilen bir paralel bağlantılı devrede aşağıdakileri bulur:

  1. Dirençler üzerindeki geçen akımların toplamı, devredeki toplam akıma eşittir.

  2. Dirençler üzerindeki gerilim farkları aynıdır.

 1. Paralel bağlanan dirençlerin eşdeğer direncini bulur ve Ohm kanunu kullanarak basit problemleri çözer.

 2. Bir iletkenin uzunluğu, kesiti ve direnci arasındaki bağıntıyı belirtir ve bunlarla ilgili problemleri çözer.
 1. Direncin sıcaklıkla değiştiğini ifade eder.

 1. Seri ve Paralel, bağlanan lambaların çalışmasını karşılaştırır ve sonuçlarını potansiyel farkı ve akım değerleri yönünden yorumlar.

 2. Bir devrede üretilen gücün aşağıdaki şekilde verildiğini belirtir:

P = IV = I2R = V2/R

 1. Basit devrelerde açığa çıkan gücü hesaplar.

 2. Verilen gerilim farkı ve gücü kullanarak sigorta değerini hesaplar.

 1. Doğru akım-alternatif akım arasındaki farkı V-t grafiği üzerinde gösterir.

 2. Tek ve üç fazlı güç kaynaklarında gerekli standart akım gerilim farkı değerlerini belirler, aralarındaki farkı açıklar.

 3. Türk standartlarına uygun olarak kullanılan prizleri (tek ve üç fazlı) tanımlar.

 4. Aydınlatma için yapılan bağlantıda lambaların niçin paralel bağlandığını açıklar.

 5. Sigortanın niçin ve nerelerde kullanıldığını açıklar, çeşitli sigortaları tanır.

 6. Bir atölye ve laboratuarda kullanılan makine ve teçhizatın elektrik bağlantısının özelliklerini ve kullanılan elektrik akımı türünü tanımlar.

 1. Takım tezgahlarının elektrik bağlantılarının topraklanmasının gerekliliğini tanımlar.

 2. Bir alarm zili devresinin kurulması, alarm panolarının ışıklandırılmasını ve oda numaratörlerinin çalışma sistemini açıklar.

 3. Elektromanyetik endüksiyon kanunlarını ve manyetik akı, manyetik alan yoğunluğu ve Faraday Kanununu tanımlar.

 4. Bir galvonametrenin ve jeneratörün çalışma kurallarını elektromanyetik kanunlar çerçevesinde açıklar.

 5. Aşağıdaki motor tiplerinin genel özelliklerini ve çalışma sistemlerini açıklar.

33.1Alternatif akım motorları,

33.2Doğru akım motorlar

33.3Adım motorları.

 1. Transformatörleri çalışma şeklini tanımlar.

 2. Transformatör seçiminde dikkate alınacak değişkenleri açıklar.

 1. Elektriğin enerji üretim merkezlerinden tüketim bölgelerine dağıtımını tanımlar.

 2. Elektriği iyi ve kötü ileten malzemeleri tanır.


Add document to your blog or website

Similar:

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconTEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconTEKNOLOJİNİN BİLİMSEL ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconTransistörün bulunması elektroniğin ve teknolojinin dolayısıyla çağın en önemli icadlarından biridir. Burada bilimsel şekliyle değil basit ve anlaşılır

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconBilgi çağının gelişmiş ülkeleri 21. yüzyıla teknolojinin doruğuna ulaşmış olarak girme çabaları içindeyken, teknolojinin insanlığa sağladığı yararlar yanında

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DESTEK İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconGenç, dinamik, çağdaş, aynı zamanda bilimsel birikimi ile köklü bir üniversite olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconBilimsel Projelerin ödenek takibi amacıyla tespit edilen tutarlar, 962 Bilimsel Projeler hesaba borç, 963- Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconBilimsel Araştırmaların ve Bilimsel Yazıların Etik Açıdan Sorgulanması

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconSelçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri (BAP) Koordinatörlüğü projelerinde, bilimsel takdime uygun standartları amaçlayan bu yazım kılavuzunda

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ iconTürkiye’de Bilim ve Teknolojinin Durumu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page