ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ
Indir 42.85 Kb.
TitleÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ
Date conversion02.05.2013
Size42.85 Kb.
TypeSözleşmesi
Sourcehttp://www.mihder.org.tr/userfiles/file/ORNEK SOSYAL DENGE TAZMINATI SOZLESME ORNEGI.doc
TBB’NİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ

Amaç

MADDE 1- (1) İş bu sözleşmenin amacı; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde, çalışanların ekonomik durumunu iyileştirmek, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini ve adaletli ücret dağılımını sağlayarak, iş barışını temin etmek ve bu sayede idarenin hizmet üretme kapasitesini güçlendirmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) ……………………………. Belediyesi’ne ait tüm işyerlerinde çalışan işçiler hariç, daimi kadrolu ve geçici görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri (sözleşmeli personel) hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 53’üncü maddesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 375 sayılı KHK’nın Ek 15’inci maddesi, 01/06/2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme, ……………………………. Belediye Meclisi’nin ……………………………. tarih ve ……………………………. sayılı kararı.

Taraflar

MADDE 4- (1) Sözleşmenin tarafları …………………………….Belediye Başkanlığı ile …………………………………………. Sendikası’dır.

Tanımlar

MADDE 5- (1) İş bu sözleşmede:

a) İşveren : ……………………………. Belediye Başkanlığı’nı (Belediye),

b)İşveren Vekili : İşyerini temsile ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını,

c) Sendika : ……………………………………………………….. Sendikası’nı,

ç) Şube : ……………………….. Sendikası’na bağlı ilgili şube başkanlığını,

d) İşyeri Sendika Temsilcisi : Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisini,

e) Sendika İşyeri Temsilcisi : Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini,

f) Kamu Görevlisi : ……………………………. Belediyesi’nde çalışan ve 2’nci maddede belirtilen …………………………………… üyesi personeli,

g) Sendikasız Kamu Görevlisi : ……………………………. Belediyesi’nde çalışan ve 2’nci maddede belirtilen …………………………………. üyesi olmayan personeli,

ğ) Sosyal Denge Tazminatı (SDT) Aylık Tavan Tutarı: En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 100’ünü,

ifade eder.


Yararlanma Koşulları

MADDE 6- (1) Bu sosyal denge sözleşmesinden ………………………………sendikası üyeleri, sözleşme imzalandığı tarihte ………………………………’e üye olmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya üyelikten çıkarılanlar faydalanır.

(2) Sözleşme kapsamındaki personel;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’nci maddesinde belirtilen aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının kesinleşmesi halinde 1 ay süresince,

b) Kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın geçici olarak görevden uzaklaştırılma, tutukluluk veya hükümlülük hallerinde görevden uzak kalınan süre boyunca,

c) Ücretsiz izin alınması halinde izin süresince,

bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmazlar.

(3) Kendi kurumundan sosyal denge tazminatı alan geçici görevli memur personel bu sözleşme hükümlerinden yararlanamaz.

Sosyal Denge Tazminatı Miktarı

MADDE 7- (1) Sosyal denge tazminatı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 15’inci maddesinde belirtilen ödeme olup, her ay maaş günü ödenmek üzere aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır.

a) Memurlar; (Belediyeler için)

1) Başkan Yardımcısı : Tavan tutarın % ……..’i

2) Birim Müdürleri : Tavan tutarın % ……..’i

3) Uzmanlar : Tavan tutarın % ……..’i

4) Şefler : Tavan tutarın % ……..’i

5) Avukatlar : Tavan tutarın % ……..’i

6) Uzman Yardımcıları : Tavan tutarın % ……..’i

7) İtfaiye ve Zabıta Amirleri : Tavan tutarın % ……..’i

8) Teknik Personel : Tavan tutarın % ……..’i

9) Sağlık Personeli : Tavan tutarın % ……..’i

10) İdari Personel : Tavan tutarın % ……..’i

11)Yardımcı Hizmet Personeli : Tavan tutarın % ……..’i

12) Diğer memurlar : Tavan tutarın % ……..’i

13) ……………………………. : …………………………………

a) Memurlar; (Büyükşehir Belediyeleri için)

1) Genel Sekreter ve Yardımcıları : Tavan tutarın % ……..’i

2) Teftiş Kurulu Başkanı : Tavan tutarın % ……..’i

3) 1. Hukuk Müşaviri/Daire Başkanları : Tavan tutarın % ……..’i

4) Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar : Tavan tutarın % ……..’i

5) Özel Kalem Müdürü : Tavan tutarın % ……..’i

6) Şube Müdürleri : Tavan tutarın % ……..’i

7) Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları : Tavan tutarın % ……..’i

8) Şefler : Tavan tutarın % ……..’i

9) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları : Tavan tutarın % ……..’i

10) Teknik Personel : Tavan tutarın % ……..’i

11) Sağlık Personeli : Tavan tutarın % ……..’i

12) İdari Personel : Tavan tutarın % ……..’i

13)Yardımcı Hizmet Personeli : Tavan tutarın % ……..’i

14) İtfaiye ve Zabıta Amirleri : Tavan tutarın % ……..’i

15) Diğer memurlar : Tavan tutarın % ……..’i

16) ……………………………. : …………………………………

b) Sözleşmeli personel;

1) Sözleşmeli personel için : Tavan tutarın % ……..’i

(Sözleşmeliler arasında denkleştirme öngörülmek istenmesi halinde kadro unvanlarına göre oranlar belirlenebilir.)

c) Geçici görevli personel : Tavan tutarın % ……..’i

(7’nci madde öneri mahiyetinde olup taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile farklı şekilde düzenlenebilir.)

İşverenin Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 8- (1) İşverenin işyerinin sevk ve idaresi ile ilgili alacağı kararlar sosyal denge sözleşmesine aykırı olamaz.

(2) İşveren;

a) İş güvenliği ve iş sağlığı açısından mevzuatta belirtilen her türlü önlemi almak ve uygulamakla yükümlüdür,

b) Çalışanların tüm haklarını imkânlar ölçüsünde, zamanında ve tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür,

c) Sendikal çalışmalar konusunda sendikaya ve sendikayı temsil yetkisine sahip çalışanlara her türlü kolaylığı sağlar,

ç) İşyerlerinde çalışanların kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde sendikanın bildirimlerinin asılmasına özgü ilan panoları bulundurur,

d) İşyerinde sendikanın ya da şubenin yazılı talebi halinde imkân dâhilinde bir temsilci odası tahsis eder,

e) Çalışanlara yönelik yapılacak eğitim, seminer, konferans gibi sosyal ve eğitsel çalışmalarda sendika ve ilgili şube temsilcilerinin yazılı talepleri üzerine imkânları dâhilinde salon, araç ve gereç temin eder,

f) Sendika aidatının yasal süre içerisinde sendikanın bildirdiği banka hesap numarasına aktarılmasını temin eder.

(3) İşveren temsilcileri çalışanları ilgilendiren bildirge, servis notu ve talimatları çalışanlara tebliğ eder.


Sendika ile Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Sendika;

a) Üyelerinin sosyal denge tazminatı sözleşmesinde yer alan yükümlülüklere ve diğer mevzuata uymayan davranışlarını teşvik ve destekten kaçınmak zorundadır,

b) Bütün yönetici ve temsilcileri ile disiplinsizlik ve düzensizlikleri önlemek için her türlü çabayı gösterir,

c) Çalışma barışını korur ve çıkacak anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla çözer,

ç) İlan panosunda sendika ve sendika şubelerince ilan edilecek yazı, afiş ve benzerlerinden sorumludur.

(2) Bu sosyal denge sözleşmesinin yürütülmesini işveren ve sendika birlikte sağlar. Sendikaya bağlı şubeler, faaliyet alanları dâhilinde işyerlerinde işyeri temsilcileri ile her türlü konuyu ve uygulamaları izlemeye, işveren ya da işveren temsilcileri ile görüşmeye yetkilidir.

(3) Üyeler;

a) Mevzuatın ve bu sözleşmenin kendilerine yüklediği yükümlülüklere uygun davranmak zorundadırlar.

b) İşverenin iş güvenliği önlemleri aldığı işyerlerinde kendi kusuruna binaen meydana gelen zararları, kusuru oranında işverene ödemekle yükümlüdür.

(4) Sendika ve ilgili şube yöneticileri, temsilcileri ve sendika yetkilileri sosyal denge sözleşmesinde düzenlenen amaçlar çerçevesinde sendikal çalışmalarda bulunabilir. İhtiyaç halinde işverenle olan ilişkilerin koordineli yürütülmesi amacı ile işyeri sendika temsilcisi ile işyerinde görüşülebilir.

Taraflar arasındaki başvuruların cevaplandırılması

MADDE 10- (1) Sendika, şube ve işyeri temsilcilerinin veya idarenin herhangi bir konuda birbirlerine yazılı olarak başvurmaları halinde, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun süreye ilişkin hükümleri uygulanır.

İşyeri Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanma Şekli

MADDE 11- (1) İşyerinde sosyal denge tazminatı sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkları çözmek amacıyla üç işveren temsilcisi ve sendika tarafından görevlendirilecek üç temsilciden oluşan altı kişilik kurul oluşturulur.

(2) İşyeri Kurulu aşağıdaki görevleri yapar;

a) Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözmek,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci maddesinde belirtilen kesinleşmiş uyarma ve kınama cezası bulunan memurlar ile sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle ihtarı bulunan sözleşmeli personel dâhil kapsam dâhilindeki personele uygulanacak sosyal denge yardımı kesintisinin oran ve süresini belirlemek.

c) Bu sözleşmenin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen hallerde, hasar ve kusur ile işverene ödenmesi gereken miktarı tespit etmek.

(3) İşyeri Kurulu işyerinde iki ayda bir olağan, gerektiğinde taraflardan birinin çağrısı ile beş iş günü içerisinde olağanüstü toplanır. Taraflardan birinin toplantıya katılamaması halinde izleyen günde toplantı yinelenir. Toplantı tarihi iki kez yinelenmesine rağmen toplantıya katılmayan taraf yokluğunda karar alınmasını kabul etmiş sayılır.

(4) Kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkan yardımcısı/ genel sekreter yardımcısının oyu iki oy sayılır.

Sözleşmenin Sona Ermesi

MADDE 12- (1) İş bu sözleşme;

a) Toplu sözleşme süresinin bitmesi halinde,

b) Tarafların karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi feshetmesi halinde,

c) Toplu sözleşme dönemi içerisinde mahalli idareler genel seçimi yapılması halinde seçim tarihinde kendiliğinden,

d) 4688 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde belirtilen; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aşması halinde kendiliğinden,

sona erer.

Sözleşmede Değişiklik Yapılması

MADDE 13- (1) Taraflar karşılıklı anlaşmak, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı kalmak ve SDT aylık tavan ücret tutarını aşmamak şartıyla sözleşmede SDT miktarında unvan ve kadrolar itibariyle artış ve azalış yapacak değişiklikler yapabilirler.

Sözleşmenin Yenilenmesi

MADDE 14- (1) Bu sözleşmenin bitim tarihinden itibaren yeni sözleşme yapılması, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi hükmüne göre yeni toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde belediye meclis kararına bağlı olarak idarenin takdirindedir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

MADDE 15- (1) Taraflar arasında bu sözleşmenin uygulanması konusunda çıkan anlaşmazlıkların sulhen çözülmesi esastır. Anlaşmazlık sulhen çözümlenemediği takdirde, uyuşmazlığı çözmeye ………………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 16- (1) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki kanunlar ve ilgili mevzuat esas alınır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Tarafların mutabakatı ile 01/01/2012-31/12/2013 (Başlangıç tarihi olarak farklı bir tarih belirlenebilir) döneminde geçerli olmak üzere, …./…./2012 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanan iş bu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.


Türkiye Belediyeler Birliği Resmi web sitesinden alınmıştır.


……………………………Belediyesi

adına

Yetkili sendika

adına……………………….
Başkan

Sayfa /


Add document to your blog or website

Similar:

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconSOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconSosyal Denge Sözleşmesi Yapılması

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconGÖREVLENDİREN ÖĞRETMENLER DENGE TAZMİNATI ALIR MI?

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ icon• DİSİPLİN CEZASI İLE EYLEM ARASINDA DENGE KURULMASI ( Bu Denge Kurulurken Dikkate Alınması Gereken Hususlar )

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconSözleşmesi ( ÖRNEK -4 )

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconSÖZLEŞMESİ (ÖRNEK)

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconÖRNEK: LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconÖRNEK TEKNİK NEZARETÇİLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ*

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconBugün çok kısa olarak, «Haberleşme, Kontrol ve Denge Kurma Bilimi» diye tanımlanan Sibernetik, üç işlemi birden kapsamaktadır
«Bilgi Alış Verişi»; diğeri «Kontrol» ve sonuncusu da «Denge Kurma ya da Ayarlama Yapma» işlemleridir

ÖRNEK SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ iconKIDEM TAZMİNATI YÖNERGESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page