ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ
Indir 35.57 Kb.
TitleZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ
Date conversion03.05.2013
Size35.57 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.agri.ankara.edu.tr/genel/ders/Makina/ZTM401 MAK
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ DERS DOSYASI


DERSİN KODU ve ADI

DERSİN TÜRÜ

DERSİN DÖNEMİ
DERSİN KREDİSİ

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ


Zorunlu

2006-2007 Güz Yarıyılı

Ulusal Kredi : 3(2+2) ECTS: 4

DERSİ VEREN BİRİM

Tarım Makinaları

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI

Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

YAZIŞMA ADRESİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları Bölümü

06110 Dışkapı/ANKARA

Tel : 0 312 596 15 99

Fax : 0 312 318 38 88

e-mail : ozturkr@agri.ankara.edu.tr

DERSİN AMACI, ÖĞRENİM HEDEFİ, ÖĞRETİM YÖNTEMİ, ÖĞRETME VE

ÖĞRENME MATERYALİ

DERSİN AMACI

Mekanizma ve makina temel kavramlarının öğretilmesi ve mekanizmaların tasarımlarına ilişkin temel prensiplerin irdelenmesi.

DERSİN ÖĞRENİM HEDEFLERİ

KAZANDIRILAN BİLGİ

Temel makina ve mekanizma kavramlarına bağlı olarak tarım makinaları imalatında kullanılan mekanizmalara ilişkin özellikler, Analiz ve sentez yapmada kullanılan yöntemler.

KAZANDIRILAN BECERİ

Tarım makinaları alanında öğretim gören 7. yarıyıl öğrencilerini mekanizmalara ilişkin kinematik analiz ve sentez yapabilecek şekilde bilgilendirmek.

ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Dersin öğretim üyesiyle birlikte karşılıklı iletişim halinde, öğrenci katılımının da sağlanmasıyla soru-cevap şeklinde işlenmesi. Görsel kaynaklarla dersin daha iyi anlaşılmasının sağlanması, Teorik bilgilerin uygulamalarla desteklenmesi.

ÖĞRETİM MATERYALİ

Ders kitapları; ders içeriğiyle ilgili kitap, bildiri vb. şeklindeki diğer yardımcı kaynaklar; tepegözle gösterim; bilgisayar sunuları; Tarım alet ve makinalarıyla ilgili mekanizmalar, makina elemanları laboratuvarı.

DERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Ara sınav, uygulama sınavı ve yarıyıl sınavı olmak üzere 3 adet sınav yapılacaktır. Yazılı sınavda teorik bilgilerin yanında problemler de sorulacaktır.

Uygulama sınavına girebilmek için uygulama dosyasının tam olması gerekmektedir. Uygulama sınavı uygulama konularını içeren bir sınavdır.

Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için kayıt yenilemiş olmak, teorik dersin en az % 70’ine devam etmek, ders uygulamasının en az % 80’ine katılmak ve uygulama sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Ders başarı notunun belirlenmesinde ‘’ Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’’ dikkate alınacaktır.

DERS PLANI VE İÇERİĞİ

HAFTA

TEORİK

UYGULAMA

1

Mekanizma Tekniğine Giriş; Tanımlar ve genel kavramlar, mekanizma uygulamalarına basit örnekler, makina ve mekanizma tanımları, uzuv, eleman çifti, eleman çiftlerinin sınıflandırılması

Tarım Makinaları Bölümünde bulunan alet ve makinalarının incelenerek bunlar üzerindeki mekanizmaların gözlenmesi, Mekanik teknoloji ve makina elemanları laboratuvarlaının tanıtımı.
2

Hareketin Tanımı ve Mekanizma Çeşitleri; Bir mekanizma uzvunun hareketi, mutlak hareket, yer değiştirme, hız ve ivme kavramları, relativ hareket, relativ yer değitirme, relativ hız ve relativ ivme, makina tasarımında hız ve ivmenin önemi, kol mekanizmaları, dört kol mekanizmaları, krank biyel mekanizması, kulis mekanizması, sürtünmeli çark mekanizmaları, dişli mekanizmaları, kam mekanizmaları, aralıklı mekanizmalar, esnek uzuvlu mekanizmalar, kayış kasnak mekanizmaları, dalgalı dişli mekanizmalar, halatlı mekanizmalar.

Tarım Makinaları Bölümünde bulunan bazı tarım alet ve makinalarındaki mekanizmalar üzerinde incelemeler yapılarak, hareket iletim sistemleri hakkında bilgilendirme.

3

Mekanizmalarda Kinematik Diyagramlar; makina teknik resmi, kinematik diyagramı, kinematik zincir kavramları, kinematik diyagramlarda kullanılan semboller, kinematik zincir oluşturma kuralları, kinematik zincir uygulamaları.

Düzlemsel mekanizmalar üzerinde uygulamalar yapılması, teknik resimden kinematik diyagramın elde edilmesi, kinematik diyagramdan kinematik zincirlerin oluşturulması, içten patlamalı bir motora ait krank biyel mekanizması, film ilerletme mekanizması, gübre temizleme mekanizması vb.

4

Kinematik Çiftlerin Sınıflandırılması; Serbestlik derecesine göre sınıflandırma (P1, P2, P3, P4, ve P5 eleman çiftleri), kapalılık biçimine göre sınıflandırma (kapalı ve açık mafsallar), temas şekline göre sınıflandırma( nokta, çizgi ve yüzey temaslı mafsallar), hareket şekline göre yapılan sınıflandırma, mekanizmaların şekil değişim ilkeleri, mekanizmaların topolojik karakteristikleri.

Mafsalların şematik gösterilişleri, kinematik diyagramların şematik gösterimlerle çizilmesi, düzlemsel mekanizma örnekleri üzerindeki çalışmalar,

5

Zorunlu Hareketlilik ve Mekanizmaların Serbestlik Derecesi, Uzaysal mekanizmalar için serbestlik derecesi, düzlemsel mekanizmalar için serbestlik derecesi, zorunlu hareketli mekanizmalar, kol mekanizmalarında Kurum teorisi, basit mekanizma, assur grubu, Grübler eşitliği.

Düzlemsel ve hacimsel mekanizmalar üzerinde serbestlik derecelerinin bulunmasıyla ilgili örneklerin yapılması, zorunlu hareketlilik kavramının vurgulanması.

6

Kol Mekanizmaları; Dört uzuvlu kol mekanizmaları, çift kol mekanizması, kol-sarkaç-kol mekanizması, Grashof kuralı, verilen kol açılarına göre üç çubuk mekanizmasının bulunması, analitik yöntem, geometrik yöntem, kol-sarkaç-kol mekanizmasının çizimi, mekanizma hareketinin iyilik derecesi ve iletim açısı, ölü konumlar için kol-sarkaç-kol mekanizmasının çizimi.

Kol-sarkaç-kol mekanizmasının çizilmesi hazır grafikler kullanılarak en uygun kol-sarkaç-kol mekanizmasının boyutlandırılması.
7

Krank-biyel ve Kol Kızak Mekanizmasını; Santrik ve eksantrik krank-biyel mekanizması, iletim açısı, ölü konumlar için krank-biyel mekanizmasının çizimi, tasarım için analitik yöntem, geometrik yöntem, kolkızak mekanizmalarının tanımı, santrik ve eksantrik kol kızak mekanizmaları, kol kızak mekanizmalarının çizimi, biyel eğrileri, krank-biyel mekanizması ile doğrusal hareket elde edilmesi.

Krank-biyel ve kol kızak mekanizmalarının çizilmesi, hazır grafikler kullanılarak krank-biyel ve kol kızak mekanizmalarının boyutlandırılması

8

Ara Sınavı Haftası

En uygun kol mekanizması boyutlarının bulunmasıyla ilgili uygulamalara devam edilmesi.

9

Kol Mekanizmalarının Kinematiği; kinematik analiz, kinematik sentez yer değiştirme analizi, hız analizi, ivme analizi, kinematik analiz yapmak için kullanılan yöntemlerin (grafik metod, grafoanalitik metod, analitik metod)tanıtımı, grafik metodla yer değiştirme analizi, dört kol mekanizmasının kenar konumlarının incelenmesi, krank-biyel mekanizmasının kenar konumlarının incelenmesi, kulis mekanizmasının kenar konumlarının belirlenmesi.

Krank-biyel mekanizmasının grafik metodla yer değiştirme analizi ve mekanizma oluşturmak ve kinematik analiz yapmak amacıyla kullanılan bilgisayar paket programları uygulamaları.

10

Mekanizma Uzuvlarının Hız Analizi; Bir makine uzvu üzerindeki noktaların hızları, hız vektörü, yuvarlanan ve kayan temas noktalarının hızları, ani hareket ve ani dönme merkezleri, Aronhold –Kennedy teoremi mekanik avantaj, ani dönme merkezi yöntemi, ayırma yöntemi, dik hız yöntemi, grafiksel metodla hız analizi, hız poligonları, bağıl açısal hız, birleşik ve karışık mekanizmalarda hız analizi.

Krank-biyel mekanizmasının grafiksel metodla hız analizi, kol-sarkaç-kol mekanizmasının grafiksel metodla hız analizinin yapılması.

11

Mekanizma Uzuvlarında İvme Analizi; Bir mekanizma uzvu üzerindeki noktaların ivmeleri, grafik metodla ivme analizi, hareketli bir uzuv üzerinde bulunan iki noktanın relativ ivmesi, relativ ivme metodu, ivme görüntüsü, koriyolis ivmesi, birleşik mekanizmalarda relativ ivme metodu, ivme poligonları, dört kol mekanizmasının grafik metodla kinematik analizi.

Grafoanalitik ve analitik yöntemler kullanılarak düzlemsel mekanizmalar üzerinde kinematik analizler yapılması.

12

Lineer Mekanik Sistemler; Dişli zincirler, dişli mekanizmaların kinematiği, dişli çarkların kavraşmasının temel kinematik kanunu, Willis teoremi, sabit çevrim oranlı dişli mekanizmaları (sıralı dişli mekanizmalar, kademeli dişli mekanizmalar, planet dişli mekanizmalar, diferansiyel dişli mekanizmalar, karmaşık dişli mekanizmalar), değişken çevrim oranlı dişli mekanizmaları, dalgalı dişli mekanizmaları.

Makina elemanları laboratuarında dişli mekanizmalrının incelenmesi, Dişli mekanizmalarının çevrim oranlarının bulunmasıyla ilgili örneklerin yapılması.

13

Kam Mekanizmaları; Kam mekanizması çeşitleri ve sınıflandırılması, kam tasarımı, kam mekanizmalarının tipleri ve konstrüksiyon yapıları, düzlemsel kam mekanizmaları, uzaysal kam mekanizmaları, kam mekanizmalarının kinematik analizi, grafik metod, grafo analitik metod, kam mekanizmalarının sentezi.

Çıkış uzvu öteleme hareketi yapan kam mekanizmaları için grafo analitik metod kullanılması, çıkış uzvu sarkaç hareketi yapan kam mekanizmaları için grafo analitik metodun kullanılması.

14

Kinetostatik ve Dinamik Analiz; Kol mekanizmalarının kuvvet analizi kuvvetlerin sınıflandırılması, aktif kuvvetler (dış kuvvetler), mafsal kuvvetleri (iç kuvvetler veya bağ kuvvetleri), atalet kuvvetleri ve momenti, Newton kanunları, virtüel iş metodu, D’alambert prensibi, mekanizmaların dinamik hareket dönemleri, Witten-bauer metodu, volanın boyutlandırılması.

Uygulama dosyalarının toplanması ve uygulama sınavı yapılması.

DERSİN VERİLMESİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1

KAZIHAN, K., OKUTAN, B. ve, Z., ASLAN, 1996. Makina ve Mekanizmalar Teorisi. Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul.

2

ERDOĞAN, D., 1980. Mekanizma Tekniği. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1193, Ders Kitabı :342.

3

SÖYLEMEZ, E., 2000. Mekanizma Tekniği. Prestij Ajans Matbaacılık Basım Yayın Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

4

SABUNCU, M., 1993. Mekanizma Tekniği. TMMOB. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Yayın No: 5.

YAPILACAK SINAVLAR

Ara sınavı, uygulama sınavı, yarıyıl sonu sınavı olmak üzere 3 adet sınav yapılacaktır.

Add document to your blog or website

Similar:

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconİ Koruyucu mekanizmalar Onarıcı mekanizmalar nflamasyon

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconSomatik mutasyon teorisi, serbest radikal teorisi, hücre yaşlanma teorisi, telomer kısalması

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconPSİKİYATRİK HASTALIKLARIN GELİŞİMİNDE EPİGENETİK MEKANİZMALAR

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconYasanın daha iyi anlaşılıp,sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi için dayandığı “Suç Genel Teorisi” ve “Yaptırım Teorisi” uygulayıcının en önemli kaynağı olması gerektiği düşüncesiyle her iki teori özetlenmeye çalışılmıştır

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconÇEŞİTLİ DÜZENEKLER (MEKANİZMALAR) VE BAZI MAKİNE ELEMANLARI

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA LABORATUVARI

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconMakina Mühendisliği mesleğine adını veren teknik sistemler olan makinaları oluşturan temel elemanların tanıtılması. Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconİktisat Bölümü, yüksek lisans
«İktisat Tarihi ve gelişim teorisi» ilminin ortaya çıkması. Toplumda iktisadın gelişim teorisi ve problemleri. Gelişmiş ülkelerde...

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconBu makalenin amacı yatırımlar üzerinde etkisi olan iktisadi büyüklük ve iktisadi mekanizmalar konusunda literatürde yer alan teorik tartışmaları özetlemek, bu

ZTM 401 MAKİNA VE MEKANİZMALAR TEORİSİ iconHibrit Çeşit Islahı ve Hibrit Çeşit Islahında Kullanılan Genetik Mekanizmalar (Sitoplazmik Erkek Kısırlık, Cinsiyet Kalıtımı, Kendine Uyuşmazlık)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page