Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır?
Indir 0.63 Mb.
TitleBelirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır?
Page1/12
Date conversion03.05.2013
Size0.63 Mb.
TypeSözleşmesi
Sourcehttp://isgcevre.files.wordpress.com/2012/08/sc4b1nav-sorularc4b1-ac3a7c4b1klamalc4b1-1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
2011 TEMMUZ VE ARALIK

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORU ve CEVAPLARI


İŞ KANUNU

Soru 1.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır?

A) Bir ay B) Üç ay C) Altı ay D) Oniki ay

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 6)


4857 sayılı iş kanunu;

Feshin geçerli sebebe dayandırılması

MADDE 18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a.     Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b.    İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c.     Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

d.    Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e.     74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f.      Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.

Doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 2.

İş Kanununa göre, bir işyerinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için o işyerinde en az kaç işçi çalıştırılması gerekir?

A) 50 B) 30 C) 15 D) 7

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 7)

Bir önceki sorunun da cevabının içinde bulunduğu 4857 sayılı iş kanunu Madde 18 de işçi sayısı 30 olarak belirtilmiştir. Bu maddeyi dikkatlice bir kere daha okuyalım.

Doğru cevap B şıkkıdır.


Soru 3.

İş Kanununa göre, bir saat ara dinlenmesine hak kazanabilmesi için işçinin en az ne kadar çalışması gerekir?

A) Üç buçuk saatten fazla B) Dört buçuk saatten fazla

C) Yedi buçuk saatten fazla D) Dokuz saatten fazla

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 8)


4857 sayılı iş kanunu;

MADDE 68 - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

a.     Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

b.    Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c.     Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

Ara dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

Doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 4.

Kadın işçiler gece postalarında günde en fazla kaç saat çaliştirilabilir?

A) 6 B) 7 C) 7.5 D) 8

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 1)

4857 sayılı iş kanunu;

MADDE 73 - Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.

Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik;

Madde 5 — Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 5.

İş Kanununa göre işyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçiye tanınan haklar ile ilgili yanlış ifade hangisidir?

A) İşçinin kçalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.

B) Bu durumda işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tesbit edilmesinive gerkli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

C) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde, işçi gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.

D) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini isteyen işçi bu talebini, işçi sendikasına yapmak zorundadır.

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 9)


4857 sayılı iş kanunu;

MADDE 83 - İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.

Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.

İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir.

Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre işyerinde işin durdurulması veya işyerinin kapatılması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Doğru cevap D şıkkıdır.


Soru 6.

4857 sayılı yasa uyarınca en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli çalışma yapan sanayi grubuna dahil işyerlerinde iş güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken aşağıdaki önlem ve tedbirlerden hangisi doğru değildir?

A) işyerinde en az bir işyeri hekimi istihdam edilmesi zorunludur.

B) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.

C) İşyerinde çalışanlara muntazam olarak her yıl iş sağlığı ve güvenliğinin

kavram ve kuralları hususunda eğitim verilmesi zorunludur.

D) İşyerinde mühendis veya teknik elaman niteliğinde en az bir iş güvenliği

uzmanının görevlendirilmesi zorunludur.

( 2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 1)


4857 sayılı iş kanunu;

MADDE 80 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.  

MADDE 81- İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görev-lendirmekle,

c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,

yükümlüdürler.

Doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 7.

4857 sayılı iş kanununa göre, işverenin iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğünün aranması için, sanayiden sayılma, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyeri olması koşulu yanında devamlı olarak en az kaç işçi çalışıyor olması gerekir?

A) 50 B)60 C)100 D) 300

( 2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 3)


4857 sayılı iş kanunu;

MADDE 80 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.  

Doğru cevap A şıkkıdır.


Soru 8.

İş Kanununa göre, çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce, hangi yaştan hangi yaşa kadar muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi gerekir?

A) 13 yaşından 15 yaşına kadar (15 dahil)

B) 14 yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil)

C) 15 yaşından 19 yaşına kadar (19 dahil)

D) 15 yaşından 17 yaşına kadar (17 dahil)

( 2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 6)


4857 sayılı iş kanunu;

MADDE 87 - Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.

Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.

Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Doğru cevap B şıkkıdır.


Soru 9.

İş Kanununa göre, iş sözleşmesi işverence feshedilen iş güvencesi kapsamındaki bir işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en çok ne kadarlık bir süre içinde iş mahkemesine işe iade davası açabilir?

A) Altı iş günü B) 15 iş günü C) Bir ay D) Üç ay

( 2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 7)


4857 sayılı iş kanunu;

MADDE 20 - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

Özel hakemin oluşumu, çalışma esas ve usulleri çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 10.

İş Kanununa göre, işi tamamen ya da kısmen durdurulan işveren bu durdurma kararına karşı kaç iş günü içinde yerel iş mahkemesine itiraz edebilir.

A) Altı B) Yirmi C) Otuz D) Altmış

( 2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 8)


4857 sayılı iş kanunu;

MADDE 79 – Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. Komisyonun çalışmaları ile ilgili sekretarya işleri bölge müdürlüğü tarafından yürütülür.

Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen işyerlerindeki komisyonun yapısı, çalışma şekil ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır.

İş mahkemesine itiraz, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını durdurmaz.

Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, bunlar da çalışmaktan alıkonulur.

Yukarıdaki fıkralar gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya makine ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması, işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere ilişkin hususlar ile komisyonda görev yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması 78 inci maddede öngörülen yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz.

Bu maddenin birinci fıkrası gereğince makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zorunludur.

Doğru cevap A şıkkıdır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Add document to your blog or website

Similar:

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconBELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconL BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİNİN ÜCRETİNDE TARİFEYLE BAĞLI OLMAMA

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconİş Sözleşmesi türleri (Belirli-Belirsiz, Kısmi (part-time)-Tam Süreli, Deneme Süresi vb)

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconBELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ " yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi" olarak anılacaktır

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconİŞÇİNİN FAZLA MESAİ YAPMASI İÇİN ÖNCELİKLE BELİRTİLEN 41. MADDE VE BU MADDE İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKMÜ GEREĞİ DAVACININ İŞÇİNİN HER YIL İÇİN YILBAŞINDA

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconİŞ SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICINDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF NEDENİN BULUNMASI

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconKOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconSÖZLEŞMESİ TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconI Tebliğ Evrakı: 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre çıkarılan ve Yönetmeliğe ekli örnek formlara göre düzenlenen evrakı

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page