Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır?
Indir 0.63 Mb.
TitleBelirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır?
Page11/12
Date conversion03.05.2013
Size0.63 Mb.
TypeSözleşmesi
Sourcehttp://isgcevre.files.wordpress.com/2012/08/sc4b1nav-sorularc4b1-ac3a7c4b1klamalc4b1-1.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Doğru cevap C şıkkıdır.


ELLE TAŞIMA İŞLERİNDE İSG


Soru 167

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi elle taşıma işi olarak değerlendirilemez?

A) Yükün itilip çekilmesi B) Yükün kaldırılması

C) Yükün indirilmesi D) Yükün tartılması

(2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 69)

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Elle taşıma işi : Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.

Doğru cevap D şıkkıdır.


Soru 168

Aşağıdakilerden hangisi elle taşınacak yük ile ilgili risk faktörlerinden birisi değildir?

A) Yükün özellikleri B) Zihinsel güç gereksinimi

C) Fiziksel güç gereksinimi D) Çalışma ortamının özellikleri

(2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 70)

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

EK-I

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

1. Yükün özellikleri

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerin elle taşınması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir;

- çok ağır veya çok büyükse,

- kaba veya kavranılması zor ise,

- dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,

- vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda ise,

- özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde ise.

2. Fiziksel güç gereksinimi

İş;

- çok yorucu ise,

- mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,

- yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,

- vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,

bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, özellikle sırt ve bel incinmelerine neden olabilir.

3. Çalışma ortamının özellikleri

Çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini artırabilir;

- çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,

- zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi varsa,

- çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse,

- işyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa,

- zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse,

- sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse.

4. İşin gerekleri

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir.

- özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,

- yetersiz ara ve dinlenme süresi,

- aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,

- işlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.

EK-II

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

İşçinin;

- yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,

- uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması,

- yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması,

durumunda işçiler risk altında olabilirler.

Doğru cevap B şıkkıdır.

Soru 169

I-Taşıma işlemi çalışma yüksekliğinde gerçekleştirilmelidir

II-Malzemelerin yüksekliğini değiştirmeden yer değiştirmelerini sağlamaya elverişli taşıma sistemleri kullanılmalıdır.

III-Zeminde duran parçaların kaldırılarak taşınabilmesi için el arabası veya düşük seviye paletler kullanılır.

Elle taşımada malzemenin bir iş istasyonundan diğerine taşınmasıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  1. Yalnız II B) I-II

C)I-III D) I-II-III

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 73)

Doğru cevap D şıkkıdır.

Soru 170

I-Malzemenin tam önünde durulmalıdır.

II-İş parçalarının iş görenin tam önünde durabilmesi için mekanik araçlar kullanılması.

III-Malzemeyi yerine koyarken duruş pozisyonlarının zorlaştırılmaması

Malzemeyi taşımada eğilme hareketlerinin ortadan kaldırılabilmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

  1. I-II B)I-II-III

C) I-III D) II-III

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 74)

Doğru cevap B şıkkıdır.


SAĞLIK GÖZETİMİ ve MESLEK HASTALIKLARI

Soru 171

İşyeri sağlık hizmetleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmalıdır?

A) Rehabilite edici sağlık hizmetleri B) Tedavi edici sağlık hizmetleri

C) Koruyucu sağlık hizmetleri D) Reçete yazılması

(2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 12)


Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları

İşyeri sağlık muayeneleri

İşyerinde oluşan sağlık risklerine karşı koruma uygulamalarından kişiye yönelik koruma uygulamalarında; çalışanlara yapılan sağlık muayeneleri başta gelmektedir.

Kişiye yönelik sağlık muayeneleri, çalışma ortamında bulunan sağlığa zararlı etmenlerin çalışanlarda neden olabileceği hastalıkların tanısının konulması açısından büyük önem taşımaktadır.

İşyerinde gerçekleştirilen sağlık gözetimi programları; çalışanın korunması, eğitilmesi ve izlenmesini sağlamaktadır. Bu programlar; işe giriş muayeneleri, aralıklı kontrol muayeneleri, zararlı maddeler tarafından oluşturulan hastalığın erken belirtilerini ve derecesini belirlemek için spesifik testler, tıbbi tedavi ve kapsamlı bir kayıt sistemini içermektedir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

Soru 172

Aşagıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanın doğrudan sorumlu olduğu görevlerden değildir?

A) İşyerinde yürütülen çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre yürütülmesinin sağlanmasıdır.

B) İşyerinde yürütülen çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre yürütüldüğünün düzenli olarak denetlenmesi

C) İşyerinde yürütülen çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre yürütülmesinin sağlanabilmesi için çalışanların sağlık durumlarının denetlenmesi

D) İşyerinde yürütülen çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre yürütülebilmesi için güvenlik prosedürlerinin ve eğitim programlarının oluşturulması

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 79)

C şıkkında belirtilen husus iş yeri hekiminin görevidir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

Soru 173

Solunum açısından insan sağlığına en zararlı toz cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kömür tozu B) Mermer tozu

C) Talk tozu D) Kuvars tozu

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 91)

Fibrinojen Toz: Solunumla akciğerlere ulaşıp birikme sonucu dokusal değişimle akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozları,

İnert Toz: Solunumla akciğerlere ulaşmalarına rağmen akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapmayan tozları,

Pnömokonyoz-Akciğer Hastalığı: Akciğerlerde toz birikmesini ve buna karşı oluşan dokusal tepkimeyi,

Burada Kömür ve Mermer tozu inert tozlar olup solunum açısından Pnömokonyoza neden olmazlar.

Talk ve kuvarz tozları ise fibrinojen tozlardandır. Pnömokonyoza sebep olurlar. Talk talkoz adı verilen meslek hastalığına, kuvarz ise silikoz adı verilen meslek hastalığına neden olur. İkiside Pnömokonyoz denilen akciğer hastalığına neden olur. Hangisinin daha tehlikeli olduğu sorusu hekimleri ve sağlık sektörünü ilgilendirir. Bu soruyu şıklar açısından doğru bulmuyorum.

Doğru cevap olarak D şıkkı verilmiştir.

Soru 174

Aşagıdakilerden hangisi solunum yoluyla akciğerlere giren tozların verdiği zarar derecesini belirleyen bir faktördür?

A) Toz tane boyutu

B) Toza karşı kişisel duyarlılık

C) Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığı

D) Tozu oluşturan kayacın petrografik içeriği

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 92)

Doğru cevap C şıkkıdır.


Soru 175

Aşagıdakilerden hangisi işyerlerine yapılacak denetimlerde kontrol edilmesi gereken periyodik sağlık muayene raporlarından birisi değildir?

A) İşitme testleri

B) El beceri testleri

C) Portör muayeneleri

D) Akciğer fonksiyon testleri

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 93)

Doğru cevap B şıkkıdır.


İŞ KAZALARI

Soru 176

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin hesaplanmasında iş kazaları nedeniyle toplam kayıp gün sayısı kullanılır?

A)kaza oranı B)İş kazası ağırlık hızı C)iş kazası sıklık hızı D) Sektörel kaza sıklık hızı

(2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 94)

İŞ KAZALARI

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI

I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.

İş kazası sıklık hızı = İKS /(PTEGS*8)*1,000,000

II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.

İş kazası sıklık hızı = İKS /(PTEGS*8)*225.000


İKS = İş kazası sayısı

PTEGS= Toplam prim tahakkuk eden gün sayısı,

PTEGS, her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur.

1,000,000= Çalışılan bir milyon iş saatinde iş kazası saysını bulmak için kullanılır.

225,000= II yöntemde, tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50 hafta çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan bir değerdir

İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI

I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.

II.YÖNTEM: Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.

İş kazası ağırlık hızı =TGK /(PTEGS*8)*1,000,000

veya (TGK*8) / (PTEGS*8)*100

TGK = İş kazası sonucu toplam gün kaybı

PTEGS= Toplam prim tahakkuk eden gün sayısı,

=(Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli işgöremezlik dereceleri toplamı *75) + (ölüm vak'a sayısı *7500)

PTEGS, her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur.

1,000,000= Çalışılan 1,000,000 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.

100= II yöntemde,çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.

Doğru cevap B şıkkıdır.


Soru 177

I. Makine kaynaklı

II. çalışma ortamı ve çevre kaynaklı

III. yönetim kaynaklı

Yukarıdakilerden hangileri iş kazalarının meydana gelmesinde etkendir?

A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

(2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 95)


İŞ KAZALARI

Kazaların Temel nedenleri (4m)

1. Man – İnsan

2. Machine – Makine

3. Media- ortam ve çevre

4. Management – Yönetim

Doğru cevap D şıkkıdır.


Soru 178

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gerekir?

A) 1 B) 3 C) 7 D) 15

(2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 92)

Doğru cevap A şıkkıdır.


Soru 179

İş kazası sonucunda vücut bütünlüğü kısmen bozulan (yaralanan) veya tamamen bozulan (ölen) işçinin yakınları işverenden aşağıdaki tazminatlardan hangisini talep edemez?

A) Desdekten yoksun kalma tazminatı B) İş göremezlik tazminatı

C) Manevi tazminat D) İhbar tazminatı

(2 temmuz 2011 A kitapçığı soru 93)


Doğru cevap D şıkkıdır.


Soru 180


Ölümcül yada işçinin sürekli iş göremez duruma girmesine neden olan kazalarda kabul edilen kayıp iş günü sayısı kaçtır?

A) 5000 B) 5500 C) 6000 D) 7500

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 88)

Doğru cevap D şıkkıdır.

Soru 181

İşveren işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamada aşağıdakilerden hangisi için sorumlu değildir?

A)İşveren her aşamada kalifiye işçi kullanacaktır.

B) Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olacaktır.

C) Çalışma yerleri sağlık ve güvenlik tehlikesi arz etmeyecek şekilde olacaktır.

D)İşyerinde her türlü çalışma yetkisi o kısmın nezaretinde ve sorumluluğunda yapılacaktır.

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 89)

Doğru cevap A şıkkıdır.


Soru 182

Aşagıdakılerden hangisi iş kazası sayılmaz?

A) Bir işverenin bağlı olarak sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi esnasında asıl işini yapmaksızın gecen zamanlarda meydana gelen kazalar.

B) Sigortalıyı ziyaret için iş yerine gelen ve başka bir işyerinde sigortalı olan bir kişinin ziyaret ettiği veya geldiği iş yerinde uğradığı kazalar.

C) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş ve gelişi esnasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özüre uğratan kazalar

D) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya hesabına bağımsız çalışıyor ise yürütülmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında meydana gelen kazalar.

(24 aralık 2011 A kitapçığı soru 90)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması

MADDE 13- İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,

c) (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlarına göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Similar:

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconBELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconL BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİNİN ÜCRETİNDE TARİFEYLE BAĞLI OLMAMA

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconİş Sözleşmesi türleri (Belirli-Belirsiz, Kısmi (part-time)-Tam Süreli, Deneme Süresi vb)

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconBELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ " yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi" olarak anılacaktır

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconİŞÇİNİN FAZLA MESAİ YAPMASI İÇİN ÖNCELİKLE BELİRTİLEN 41. MADDE VE BU MADDE İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKMÜ GEREĞİ DAVACININ İŞÇİNİN HER YIL İÇİN YILBAŞINDA

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconİŞ SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICINDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF NEDENİN BULUNMASI

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconKOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconSÖZLEŞMESİ TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconI Tebliğ Evrakı: 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre çıkarılan ve Yönetmeliğe ekli örnek formlara göre düzenlenen evrakı

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? iconBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page