T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Indir 2.74 Mb.
TitleT. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Page4/35
Date conversion05.12.2012
Size2.74 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.tugem.gov.tr/document/ToprakveArazi_Siniflamasi_Standartlari_Teknik_Talimat¦-_ilgili_
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Toprak ve topoğrafik özellikleri ve iklim, dikimi yapılan bitkinin ekonomik olarak tarımının yapılmasını etkiler. Arazi kullanım şeklinin dikili tarım alanı (bağ, çay, fındık, meyvelik...vb.) olması halinde verim durumu, ekonomik üretim yapılıp yapılmadığı, yapılmıyorsa nedenleri (arazi bozulması, verimlilik yaşı, sayısı, uygulanan tarım şekli ...vb.), halen ekonomik verim alınmasa bile gerekli bakım yapıldığında ekonomik verim alınıp alınamayacağı dikkate alınarak değerlendirilir. Ekonomik ömrü tamamlanmış ve yenilenebilir olmayan dikili yerler dikili alan kabul edilmez, diğer arazi özelliklerine bakılarak sınıfı belirlenir.

Ülkemizde bölgeler itibariyle çeşitli ekolojik şartlar altında dikili bulunan araziler mevcuttur. Bunlar ürün çeşidine göre şu sembollerle ifade edilir:

DTF: Fındık, DTÇ: Çay, DTZ: Zeytin, DTB: Bağ, DTK: Kestane, DTN: Narenciye, DTG: Gül, DTA: Antep fıstığı, DTM: Dikili sert veya yumuşak çekirdekli meyveler.( Elma, armut, vişne, kiraz, dut, ceviz, kayısı..vb.)


4. Marjinal Tarım Arazileri (TA):

Mutlak tarım arazileri, Özel Ürün Arazileri ve Dikili Tarım Arazileri dışında yerel önemi veya yerel ihtiyaçlar nedeniyle tarıma açılmış arazilerdir. Bu arazilerin toprak ve topoğrafık sınırlamaları fazla olup tarımsal üretim potansiyeli düşüktür. Arazi eğimi yağışın 640 mm’nin altında olduğu yerlerde % 12 den, 640 mm veya üzerinde olduğu yerlerde ise % 18 den fazla olup, toprak derinliği 50 cm den azdır. Yetiştirilen bitkilerden elde edilen verim genellikle yöre ortalamasının altındadır. Bu araziler klasik sulama metotları ile sulamaya uygun olmayıp kontrollü ileri sulama teknikleri kullanılarak sulu tarım yapılabilir.

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri içerisinde tarımsal bütünlüğü olan lokal marjinal araziler, tarımsal bütünlüğün bozulmaması için yaygın olan önemli tarım arazisi olarak kabul edilir. Tarım dışı kullanım izinlerinde bu araziler için hazırlanan toprak koruma projesi ile tarımsal bütünlüğe olan olumsuz etki kaldırılıyorsa izin verilir yoksa verilmez.

Özellikleri itibariyle tarımsal bütünlüğü olmadığı için ekonomik olarak tarımsal üretim yapılamayan ve/veya tarım dışı kullanılan araziler içerisinde kalmış; 2 hektardan az mutlak tarım arazisi veya özel ürün arazisi, 0,5 hektardan az dikili tarım arazileri ve 0,3 hektardan az örtü altı tarım arazisi önemli tarım arazisi olarak kabul edilmez. Tarım dışı kullanım izinlerinde yerel önemi gözetilerek marjinal alan gibi değerlendirilebilir.


5. Örtü Altı Tarımı Arazileri veya Seralar (SA):

Üretim ortamını kontrol altına almak için cam, naylon ve benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak yapılan tarım şeklidir. Örtü altı tarımında yukarıda belirtilen her sınıf arazi kullanılabilir. Arazi geliştirme ve örtü altı yapıları önemli olup arazi kullanımını sınırlayan faktörler suni olarak azaltıldığı için doğal arazi sınırlamalarının önemi azdır. Sabit örtü altı yapıları bulunan araziler ülke tarımı için önemli alan olarak kabul edilir, mutlak tarım arazisi kategorisinde değerlendirilir. Bu yapıların ekonomik ömrünü tamamlaması ve yenilenememesi halinde diğer arazi özelliklerine bakılarak arazinin sınıfı belirlenir.

Tarım arazileri önem sınıflamasında arazilerin kuru veya sulu tarım arazisi olduğunu belirtmek için sembollerin başına (S) veya (K) harfi getirilerek belirtilir.( Örnek: SMT, KMT, SOT, KOT, SDT, KDT, STA, KTA)

Bakanlığımızca Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi (STATİP) ile tarım arazilerinin önem sınıflaması, mera, orman, yerleşim yerleri ve diğer arazilerin gösterildiği köyler, ilçeler ve iller esas alınarak 1/25000 ölçekli haritalar hazırlanmış ve arazi kullanımındaki değişikliklerin sürekli işlenebildiği manüel ve sayısal bir sistem oluşturulmuştur.


6. Diğer araziler:

Etüt yapılan yerlerde bulunan tarım dışı alanlar (Çıplak Kayalar ÇK, Daimi Karla Kaplı Alan DKK, Irmak Yatakları IY, Sahil Kumulları SK, Sazlık Bataklıklar SB, Yerleşim Alanları Y), Mera Kanunu kapsamındaki meralar (M) ve çayırlar (Ç), Ormanlar (O), bitkisel üretim için toprağı bulunmayan hali arazilerin (H) sembolleri haritaya işlenir ve raporda arazi hakkında kısa bilgi verilir ve varsa ilgili olduğu kanun belirtilir.


Tarım Arazilerinin Sınıflamasında Kullanılan Etüt Rapor Örneği


……………. ARAZİLERİNE AİT ETÜT RAPORU


1.Genel Durum

1.1.Arazinin Yeri ve Alanı

Arazinin bulunduğu il, ilçe, belde veya köy ve mevkii yazılacak, arazinin yerleşim yerlerine ve ırmak, dağ , yol gibi önemli noktalara olan uzaklığı ve konumuna yer verilecektir. Raporda yönler itibarı ile sınırlarda bulunan arazilerle ilgili ; örneğin kuzeyde dere, doğuda tarla, batısı mera .. gibi tanımlamalara yer verilecek. Etüt yapılan yerin alanı hektar cinsinden yazılacaktır


1.2. Etüdün Amacı

Bu başlık altında etüdün ne amaçla yapıldığı ve kimler tarafından istenildiği yazılacaktır.


2. Arazi Özellikleri

İklim, toprak, su, topografya, jeolojik yapı, doğal bitki örtüsü gibi arazi özellikleri bu başlık altında yazılacaktır. İklimle ilgili yıllık ortalama yağış, sıcaklık, nem gibi değerler ile mevsimler itibariyle ekstrem değerlere yer verilecektir. Toprağın derinliği (cm), bünyesi ve varsa çoraklık, kirlilik, taşlılık, erozyon gibi bitki kök bölgesinde bulunan diğer problemler ve ıslah imkanlarının olup olmadığı yazılacaktır. Arazinin konumu (tepelik, yamaç, etek, taban, yüksek düzlük., vb.), eğim yüzdesi, bakısı gibi topoğrafik bilgiler ve yörede yaygın olarak tarımı yapılan bitkiler, doğal bitki örtüsü bu başlık altında yazılacaktır. Su ürünleri yetiştirilen alanlar varsa belirtilecektir. Burada Kanun ve Kanuna dayalı çıkarılan alt mevzuatta tanımlanan arazi sınıfları örneğin mutlak tarım arazisi, marjinal tarım arazisi, mera, terk, yerleşim alanı ....vb. yazılacaktır.


3. Arazi Kullanım Şekilleri

Etüdü yapılan Arazide tarımı yapılan bitkiler, münavebe şekli, sulama durumu, kuru ve sulu şartlarda dekara alınan ortalama verim ve yöre ortalamasıyla kıyaslaması yapılacaktır. Bitki deseninin çeşitlendirilip çeşitlendirilemeyeceği ve potansiyel kullanım imkanlarına yer verilecektir. Etüt yapılan arazinin sulu tarım arazisi olup olmadığı ilgili kuruluşlardan( Özel idare müdürlükleri, Devlet Su İşleri, Sulama Birlikleri veya belediyeler) alınacak belge ile tespit edilerek bu başlık altında belirtilecektir.

Dikili tarım arazisi olması halinde yukarıda verilen bilgilere ilaveten yetiştirilen bitkilerin yaşı, sayısı, bakım durumu ve ekonomik ürün alınıp alınamayacağı raporda ayrıca belirtilecektir.

4342 sayılı Mera Kanunu, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun kapsamında olan yerler olup olmadığı bu kısımda belirtilecek, eğer söz konusu kanunlar kapsamında yerler var ise 5403 sayılı Kanun hükümlerine göre karar verilmeyecektir.


4. Sonuç ve Öneriler

Bu başlık altında alt başlıklar oluşturularak (4.1, 4.2...vb.)arazinin genel değerlendirmesi yapılacak yöre için önemi, kullanım amacındaki değişikliklerin tarımsal üretime etkisi, çevre arazilerle ilişkisi tarımsal kullanım bütünlüğe etkileri, bütünlüğün bozulması halinde hazırlanacak toprak koruma projesi ile bu bozulmanın önlenip önlenemeyeceği, ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden değerlendirmesi yapılacak, arazinin kullanım şeklinin sulama suyu veya su ürünler yönünden toprak ve su kaynaklarına olabilecek etkileri değerlendirilecektir. Arazi özelliklerine göre bu bolümün sonunda alt başlıklardan birisine arazinin hangi sınıfa girdiği (SMT. KMT, KOT, DT, ...vb.) özet olarak açıklanarak yazılacaktır. İhtiyaç halinde mülkiyet ve talep konusunun teknik ihtiyaçları da dikkate alınarak alternatif olup olmadığı veya Toprak Koruma Kurulu kararında alternatif değerlendirilmesinin gerektiği yazılacaktır. Bunların yanında Toprak Koruma Projesine ihtiyaç duyulup duyulmadığı, ihtiyaç duyuluyor ise nedenleri kısaca yazılacaktır.


5. Ekler

Raporun ekinde arazinin yerini gösterir ölçekli imzalı ve onaylu etüt haritası, varsa tapu kaydı veya diğer kayıtları mutlaka yer alacaktır. Ayrıca değerlendirmeyi kolaylaştıracak kroki, fotoğraf gibi belgelerde eklenebilir.


Hazırlayan Hazırlayan

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi

TÜRKİYE UZUN YILLAR ORTALAMA SICAKLIK VE YAĞIŞ VERİLERİ


İl ve/ veya İlçe Adı

Yıllık Ortalama

Sıcaklık

(Co)

Yıllık Ortalama Toprak Sıcaklığı

(Co)

Yıllık Ortalama Yağış (mm.)

Acıpayam (DENİZLİ)

12,7

15,5

533,1

Adana

18,7

21,9

646,8

Adapazarı

14,2

16,1

797,8

Adıyaman

17,0

18,7

835,4

Afyon

11,2

13,1

455,5

Ahlat (BİTLİS)

9,4

13,8

578,6

Akçaabat (TRABZON)

14,6

17,2

687,3

Akçakale (ŞANLIURFA)

18,1

21,1

330,9

Akçakoca (BOLU)

13,6

16,0

948,0

Akhisar (MANİSA)

16,1

20,3

609,5

Aksaray

11,8

14,9

356,7

Akşehir (KONYA)

12,0

13,2

679,7

Alata (ERDEMLİ-MERSİN)

18,4

21,8

730,9

Alanya (ANTALYA)

18,8

21,2

1102,7

Alpaslan (MUŞ)

8,9

13,2

664,0

Alpullu (KIRKLARELİ)

13,8

15,8

601,3

Altınova (KONYA)

11,9

14,5

349,9

Amasya

13,9

15,3

411,6

Anamur (MERSİN)

19,6

22,5

1032,3

Ankara

11,8

14,0

367,0

Ankara (TOPRAKSU)

11,5

13,6

395,1

Antakya (HATAY)

18,2

20,2

1173,4

Antalya

18,7

21,7

1068,2

Ardahan

3,7

7,6

519,7

Artvin

12,7

13,4

645,0

Aydın

17,7

20,1

677,5

Ayvalık (BALIKESİR)

16,9

19,6

640,7

Bafra (SAMSUN)

14,1

16,2

725,8

Bahçeköy (İSTANBUL)

12,8

14,7

1074,4

Balıkesir

14,6

16,9

609,2

Bandırma (BALIKESİR)

14,4

16,0

702,1

Bartın

13,1

14,8

1071,7

Başkale (VAN)

5,8

9,5

566,8

Batman

15,8

18,7

552,2

Bayramiç (ÇANAKKALE)

14,5

16,2

655,2

Bayburt

7,0

9,1

168,5

Bergama (İZMİR)

16,1

18,8

755,3

Beypazarı (ANKARA)

13,2

14,4

390,2

Beyşehir (KONYA)

11,3

14,9

477,4

Biga (ÇANAKKKALE)

14.2

16.8

765.8

Bilecik

12,3

14,4

436,3

Bingöl

12,1

16,8

910,4

Birecik (ŞANLIURFA)

17.8

21.0

368.0

Bitlis

9.4

12.9

975.7

Bodrum (MUĞLA)

19.0

21.5

772.9

Boğazlıyan (YOZGAT)

9,7

13,3

393,8

Bolu

10,2

12,9

53,7

Bornova (İZMİR)

17,3

20,1

700,4

Bozcaada (ÇANAKKALE)

15,7

17,7

681,5

Bozkurt (KASTAMONU)

13,7

14,7

1214,8

Bozöyük (BİLECİK)

10,8

13,6

550,0

Burdur

13,2

13,5

436,7

Bursa

14,4

16,6

713,1

Ceylanpınar (ŞANLIURFA)

18,4

20,2

328,4

Cihanbeyli (KONYA)

11,1

13,0

293,1

Cizre (ŞİRNAK)

19,0

20,7

712,3

Çanakkale

14,9

16,9

629,1

Çankırı

11,5

14,7

397,2

Çeşme (İZMİR)

17,1

19,0

640,7

Çiçekdağ (KIRŞEHİR)

12,2

14,7

322,1

Çorlu (TEKİRDAĞ)

12,7

15,2

568,6

Çorum

10,9

12,6

401,1

Çubuk (ANKARA)

10,0

12,4

448,8

Çumra (KONYA)

11,1

14,0

280,1

Dalaman (MUĞLA)

18,1

21,0

1107,8

Denizli

15,8

18,3

547,0

Develi (KAYSERİ)

10,8

13,8

369,3

Dikili (İZMİR)

16,4

18,8

668,1

Dil (IĞDIR)

12,9

15,7

244,2

Dinar (AFYON)

12,8

16,1

486,8

Divriği (SİVAS)

11,2

13,2

358,9

Diyarbakır

15,9

18,6

495,9

Doğubeyazıt (AĞRI)

8,7

11,7

305,6

Dörtyol (HATAY)

19,3

21,3

1021,8

Dursunbey (BALIKESİR)

12,,5

15,0

617,5

Düzce

13,3

16,1

844,9

Edirne

13,5

15,1

599,3

Edremit (BALIKESİR)

16,4

19,7

738,6

Ege Üniversitesi (İZMİR)

16,9

19,4

5298

Elazığ

13,0

15,8

433,2

Elbistan (KAHRAMANMARAŞ)

10,5

13,9

386,0

Elmalı (ANTALYA)

13,1

15,8

542,2

Emirdağ (AFYON)

12,1

14,1

396,5

Erciş (VAN)

8,3

12,2

490,5

Ereğli (KONYA)

11,1

15,0

298,6

Ereğli (ZONGULDAK)

13,7

16,4

1136,2

Ergani (DİYARBAKIR)

15,3

17,7

767,4

Erzincan

10,7

13,7

374,1

Erzurum

6,0

8,9

460,5

Esenboğa (ANKARA)

10,2

12,8

411,5

Eskişehir

10,9

12,7

378,0

Etimesgut (ANKARA)

11,2

13,2

373,5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Similar:

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Bşk. Dr. İbrahim ÖZCAN

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T. C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın tarımsal araştırmalar alanında

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page