Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Indir 14.4 Kb.
TitleTarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Date conversion07.05.2013
Size14.4 Kb.
TypeFormu
Sourcehttp://www.tarimreformu.gov.tr/ihaledosya\DEMIRCI.doc
İhale İlanı


ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJE İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı


Eskişehir-Sivrihisar Demirci Köyü Arazi Toplulaştırma Projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No:2009/123027

1. İdarenin

a ) Adresi : Fatih Cad. No:6 06110 Keçiören/Ankara

b ) Telefon ve faks numarası : 312 3474361 - 312 3174122

c ) Elektronik posta adresi : kamulastirma@tarimreformu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, türü ve miktarı :835 ha. Alanda Arazi Toplulaştırması ve Tigh Yönelik 24 Km.Tarlaiçi Yolun Yapımı.

b ) Yapılacağı Yer : Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirci Köyü

c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 600 takvim günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer :Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonu Fatih Caddesi No: 6 06110 Keçiören/Ankara

b ) Tarihi – Saati : 02.10.2009 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel Ziraat Mühendsi 1 adet en az 1 yıl deneyim, harita mühendisi 1 adet en az 1 yıl deneyim

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer

işlere ait tebliğde yer alan A/XVII grubu işler ( Arazi toplulaştırma işleri, tarla içi geliştirme işleri, haritalama,

röleve, tersim ve tescil işleri)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : Ziraat Mühendisliği ve Harita Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonu Fatih Caddesi No: 6 06110 Keçiören/Ankara adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:

1- İhale dökümanı satış bedeli karşılığının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne işin adı belirtilerek yatırılması durumunda, yukarıda belirtilen adresten mesai saatleri içerisinde temin edilebilecektir.

İdare Yetkilisi

İmzası

Add document to your blog or website

Similar:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconKamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Daire Başkanı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconT. C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı iconTARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page