Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları
Indir 52.05 Kb.
TitleKonu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları
Date conversion19.12.2012
Size52.05 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.odtugvo.k12.tr/diger/webue/dersler/tarih/9SINIF/Calisma_Yaprakları/LİSEITarihY5.docODTÜ GV ÖZEL LİSESİ


TARİH ZÜMRESİ


Ders: TARİH Çalışma Yaprağı No; 5
Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları


Adı Soyadı: Sınıf: 9- No:


MISIR UYGARLIĞI

1- Mısır’ın tarih öncesi Yontma Taş Devri ile başlar. MÖ 4000

yıllarında Maden Devri’ne geçilmiştir.

2- Mısır uygarlığı Sami ve Asyalı kavimlerin ortaklaşa

oluşturduğu bir uygarlıktır.

3- Mısır siyasi tarihinde 30 sülale hüküm sürmüştür.

4- Mısır şehirlerine Nom denilmektedir.

5- Mısır’ı yöneten Firavun (tanrı kral) sınırsız mutlak yetkilere

sahiptir. Yönetim teokratik mutlak monarşi şeklindedir.

6- Bürokrasi çok gelişmiştir. Yönetimde baş vezir ve

yardımcıları, katipler çok etkilidir.

7- İlk güneş yılı takvimini oluşturmuşlardır.

Mısır’da ekonomik, sosyal ve bilimsel

faaliyetler Nil nehrine bağlı olarak gelişmiştir. Tarım başlıca

ekonomik uğraşlarıdır. Tarımsal faaliyetlerini düzenlemek için

Nil nehrinin taşma hareketlerine göre ilk kez güneş yılı

takvimi oluşturmuşlardır.

8- Kendilerine özgü hiyeroglif (resim yazısı) kullandılar.


Hiyeroglif yazı zamanla gelişerek 24

harflik bir yazı sistemine dönüştü. Mısır yazısı Fenike

alfabesine öncülük etmiştir.


9- Ahiret inanışından dolayı mumyacılık ve mimari çok

gelişmiştir. Mumyacılık tıp ve eczacılığın gelişmesine ortam

hazırlamıştır. Ameliyat uygulamalarında bulunup, kan

dolaşımını keşfetmişlerdir.

10- Özellikle bilim ve sanat çok ilerlemiştir. Pi sayısı, dairenin

alanı, üçgen prizmanın hacmi gibi geometrik değerleri

bulmuşlardır.

11- Mısır sanatı din ağırlıklıdır. Mimari, heykel ve kabartma-oyma

sanatı çok gelişmişti. Kral mezarlarına piramit adı verilmiştir.

12- Mısır’ın 3000 yıllık siyasi tarihine önce Persler, sonra

Makedonya kralı İskender son vermiştir. Son olarak Roma

İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmişlerdir.


Coğrafi konumu Mısır Uygarlığını nasıl

etkilemiştir?


Kitabınızda s.50’de yer alan yorumlayalım

bölümündeki beş adet görsel, Mısır Uygarlığı ile ilgili olarak

ne gibi bilgiler vermektedir?


İRAN UYGARLIĞI


İran, İlkçağ’ın en eski uygarlık merkezlerinden biridir. İran

uygarlığını oluşturan devletler Medler ve Perslerdir.


A- Medler (MÖ 800-550)

1- MÖ VII.yy’da, Asurluların başkenti Ninova’yı ele geçirerek

devlet haline geldiler.

2- MÖ 550 yılında Med Devleti’ne Persler son verdi.

B- Persler (MÖ 550-331)

1- Medlere son veren Persler güçlü ordularıyla doğuda Hindistan

ve Orta Asya’ya, batıda Trakya’ya, kuzeyde Kafkasya’ya,

güneyde ise Basra Körfezi ve Mısır’a kadar uzanan toprakları

denetim altına aldılar.

2- İyon ve Lidya uygarlıklarına egemen oldular. Kral Yolu olarak

bilinen Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanan ticaret yolunu

ele geçirdiler. Mısır’da firavunlar dönemine son verdiler.

3- Ticarete önem verdikleri için imparatorluğun her tarafını

yollarla birbirine bağladılar.

4- Tarihte ilk resimli altın para (darik), kralları Darius

tarafından bastırılmıştır.

5- Devlet örgütlenmesinde çok ileri bir uygarlıktı. Çok geniş

alanlara egemen oldukları için ülkeyi Satraplık adı verilen

eyaletlere ayırdılar.


Perslerin ülkeyi eyaletlere bölmesinin nedenleri neler

olabilir?


6- MÖ IV. yüzyılda yaşayan Zerdüşt’ün Zend Avesta kitabında

verilen esaslar doğrultusunda bir inançları vardı.


Zerdüştlük dini, iyiliği temsil eden Ahuramazda

(ateş) ile kötülüğü temsil eden Ahriman (karanlığın kaynağı)

arasındaki mücadeleyi yorumlamıştır. Ateşgede adını

verdikleri tapınaklarda ateş yakarak tapınırlardı.

7- İlk düzenli posta teşkilatını (berid) kurdular.

8- Şehircilik ve saray, tapınak mimarisi çok gelişmiştir.

Persapolis ve Susa şehirlerindeki eserler önemlidir.

9- MÖ 331’de Makedonya Kralı Büyük İskender’le yaptıkları son

savaşı da kaybedince varlıkları sona erdi.

10- Persler, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanatının

etkisinde kalarak bir Pers üslubu yaratmışlardır. Mimarinin

yanı sıra kabartmacılığa da önem vermişlerdir.


HİNT UYGARLIĞI

1- Hindistan, coğrafi konumu nedeniyle savunmaya elverişli bir

bölge değildir. Doğal kaynakları nedeniyle tarih boyunca pek

çok kez istilaya uğramıştır. Hindistan’a yerleşen toplumlar

zamanla özelliklerini yitirip, Hint kültürü içinde erimişlerdir.

Günümüzde bile Hindistan’da değişik ırklar bulunmakta ve

değişik diller kullanılmaktadır.

2- Hindistan’da Arilerin uyguladığı katı bir sınıf sistemi olan Kast

sistemi geçerli olmuştur. Ariler MÖ 1500’lerde Orta

Asya’dan Hindistan’a gelmişler; siyasi, sosyal ve kültürel

yapılarını bu bölgeye taşımışlar ancak burada merkezi bir

otorite sağlayamamışlardır. Bu nedenle Hindistan racalık adı

verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.


Kast Sisteminin özellikleri nelerdir? Bu

sistemin Hint toplumuna etkilerini açıklayınız.

DİKKAT; Ödevinizi bir A4 kağıdına yaparak öğretmeninize teslim ediniz.


3- Hintlilerin inanışlarına ilişkin ilk bilgiler Veda denilen

kitaplarda toplanmıştır. En eski dinleri ise Brahmancılık’tır.

Brahmancılık, Hint düşüncesinin Hindistan temelini oluşturur.


ÇİN UYGARLIĞI

1- Çin’in verimli toprakları İlkçağ’da Türk, Moğol ve diğer

toplumların ilgisini çekmiştir.

2- Çin uygarlığı; Türk, Moğol, Tibet kültürlerinin kaynaşmasıyla

oluşan bir sentezdir.

3- Türk-Çin ilişkileri İlkçağ’da çok yoğundur. Türk-Çin

savaşlarının temel nedeni İpek Yolu ticaretinin denetimini ele

geçirmek olmuştur.

4- Çin yönetimi derebeylik görünümündedir. Derebeyler

imparatora bağlıdır.

5- Çin’de Budizm, Taoizm, Konfüçyüs gibi öğretiler dini

inanış olarak yayılmıştır.

6- Kağıt, matbaa, pusula, barut, porselen, mürekkep gibi

buluşlar Çin uygarlığına aittir.

Bu buluşların insanlık tarihine etkilerini

tartışınız.


DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI


A- Fenikeliler (MÖ 1200-800)

1- Doğu Akdeniz’de, Lübnan dağlarının batısındaki kıyı

şeridinde devlet kurmuşlardır. En önemli şehirleri Sayda,

Sur ve Biblos’tur.

2- Siteler halinde örgütlenmişler, merkezi bir krallık

kuramamışlardır.


Yunanlılar kadar kolonileri üzerinde kalıcı izler

bırakamamışlardır. Yunanlılar kolonilerini yurt olarak

görmüşler ve kendi kültürlerini yayarak toplumsal ve kültürel

iletişim kurmuşlardır. Fenikeliler ise sadece ticaret amaçlı,

piyasa ekonomisine dayalı kolonicilik yapmışlardır.

3- Akdeniz havzasında ticaret kolonileri kurmuşlardır. En

önemli kolonileri Kartaca ve Gades’tir.

4- Mezopotamya kültürünün etkisinde kalmışlardır.

Mezopotamya uygarlığının Akdeniz havzasına

yayılmasında rol oynamışlardır.


5- Dinsel inanışları Ön Asya dinlerinin bir karışımıdır.

6- İlk kez pembe boyayı (erguvan) bulmuşlardır.

7- İlk kez camı kullanmışlardır.

8- Mısır hiyeroglifinden etkilenerek, ilk kez alfabe

oluşturmuşlardır.

9- Fenikeliler Pers egemenliğinden sonra, İskender

İmparatorluğuna dahil olmuşlardır.


Fenikeliler Mısırlıların hiyeroglif

yazısından esinlenerek ilk alfabeyi oluşturmuşlardır. Fenike

alfabesini daha sonra İyonlar alıp, İyon alfabesini

geliştirmişlerdir. İyon alfabesini Yunanlılar resmi alfabeleri

olarak benimsemişlerdir. Yunan uygarlığından etkilenen

Romalılar günümüz Latin alfabesini oluşturmuşlardır.


B- İbraniler (MÖ 1045-331)

1- İbraniler Fenike’nin güneyinde bugünkü İsrail Devleti’nin

kurulduğu topraklarda yaşadılar.

2- Kudüs kentini merkez alan Kral Davut zamanında güçlü bir

devlet kurdular.

3- Davut’tan sonra oğlu Süleyman tahta çıktı. Onun ölümünden

sonra İbrani Devleti; İsrail ve Yuda devletleri olmak üzere

ikiye ayrıldı.

4- İsrail Devleti’ne Asurlular, Yuda Devleti’ne Babilliler son

verdi.


Yahudiler tarihte iki kez yurtlarından

sürülmüşlerdir. İlkinde Babilliler, ikincisinde ise Romalılar

sürmüştür.

5- Tarihte ilk kez İbraniler tek tanrılı bir dine inandılar.

Musevilik dininin kutsal kitabı Hz. Musa’ya gönderilen

Tevrat’tır.

6- Önce Persler, ardından İskender ve son olarak da Romalılar

bölgeyi ele geçirmişlerdir.

7- Hz. İsa Hıristiyanlığı yaymaya başlayınca bölgede din

kavgaları başladı. Romalılar isyanları bastırıp, Yahudileri dört

bir tarafa sürdüler.


İbraniler, Museviliğin yalnızca kendilerine

gönderildiğine inanmış ve kendilerini diğer ırklardan üstün

görmüşlerdir. Bu nedenle Musevilik, tüm dünyaya yayılan bir

din olamamıştır. Diğer taraftan bu durum onların milli

benliklerini korumalarına neden olmuştur.


Yahudilerin farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen

günümüze kadar varlıklarını korumalarının nedeni

nedir?


Museviliği diğer dinlerden ayıran en önemli özellik

nedir?

Add document to your blog or website

Similar:

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconKonu: İlkçağ Uygarlıkları

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconKonu: Anadolu Uygarlıkları; Hattiler, Hititler, İyonyalılar, Urartular, Frigler, Lidyalılar

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconKonu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mezopotamya Uygarlığı, Orta Asya Uygarlığı (İskitler)

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconİLKÇAĞ UYGARLIKLARI-2

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconİLKÇAĞ UYGARLIKLARI-1

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL BİLGİLER SINIF ÇALIŞMA KAĞIDI

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconESKİÇAĞLARDA TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİNDEKİ KÜLTÜR VE MEDENİYETLER (MEZOPOTAMYA, MISIR VE DİĞER DOĞU AKDENİZ MEDENİYETLERİ)

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconYeryüzünün en eski kültürlerinin çoğunu, uygarlığın beşiği kabul edilen Anadolu ve Akdeniz'in doğu bölgesi bağrından çıkarmıştır. Mısır, Sümer, Hitit, Anadolu

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconÇANKAYA İMKB OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ANADOLU UYGARLIKLARI DERSİ I. DÖNEM ORTAK SINAV SORULARIDIR 09. 01. 2012

Konu: İlk Çağ Uygarlıkları; Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları iconÖĞRETİM ELEMANLARI Prof. Dr. Ahmet Konrot, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ozan Konrot, M. A., Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi GİRİŞ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page