YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER
Indir 1.47 Mb.
TitleYÖNERGESİ İÇİNDEKİLER
Page4/48
Date conversion22.12.2012
Size1.47 Mb.
TypeYönergesi
Sourcehttp://www.geliruzmani.com/dosya/Kanun_Yonetmelik/VERGI-DAIRELERI-ISLEM-YONERGESI.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

YOKLAMA VE TEBLİĞ İŞLEMLERİ
Bireysel Yoklama İstemi Ortak Formu Üzerine Yapılacak İşlemler


Madde 18- Bireysel yoklama, bireysel yoklama istemi ortak formu ile yapılır. Bireysel yoklama istemi ortak formu; “BİREYSEL YOKLAMA İSTEMİ” ve “YOKLAMA FİŞİ” nden oluşur.


Diğer servislerden belge dağıtım ve izleme bordrosu ekinde servis şefi tarafından alınan yoklama fişleri, bordroya ilgili yoklama memurlarının imzası alınmak suretiyle teslim edilir.


Yoklama memuru kendisine verilen yoklama fişlerini, "TAHSİLDAR/İCRA/YOKLAMA MEMURLARI GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU" nun denkleştirme tablosuna adet olarak giriş kaydettikten sonra inceler ve çalışma programına dahil eder.


Yoklama memurları;


-İşe başlama ve özellikli durumlarda yapılacak yoklamaları aynı gün, aynı gün yapılmasının mümkün olmaması halinde ertesi gün,


-İşe başlama bildirimlerinin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış veya yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş olması halinde 30 gün,


- Diğer yoklamaları en geç 15 gün,


içinde sonuçlandırmak zorundadır.

Bireysel Yoklamanın Yapılması


Madde 19- Yoklama memuru, yoklama esnasında yetki belgesini göstererek kendisini tanıtır ve görüşülen kişinin kimliğini ve adresini tespit eder.


Yoklama konusunu açıklar, yoklamaya konu olan olay ve kayıtları araştırır; tespit ettiği hususlar ile işi bırakmalarda, mükellefin işyerini fiilen tasfiye edip etmediğini yoklama fişine yazar. Nezdinde yoklama yapılana veya yetkili adamına okutup imzalattırır ve kendisi de imzalar. Bu şahıslar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse, durumu tutanağa yazar. Tutanağı, polis, Jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine, ismini yazmak suretiyle imzalattırır.


Yoklama fişinin mükellef yazılı nüshası, yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar bulunamazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile alma haberli olarak gönderilir.

Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Yoklama işlemleriMadde 20- Ödeme kaydedici cihazların el değiştirmesi sırasında veya işini bırakan, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmayan ve cihazını bir başkasına satmayan mükelleflerin vergi dairesine müracaatı üzerine, daha önce cihaz kullanılmak suretiyle elde edilen hasılatı, tahsil edilen katma değer vergisi, "Z" raporu sayısı, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihi, cihaza yapılan teknik müdahaleleri ve mali yönden gerekli olabilecek diğer tüm bilgiler, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt ruloları ile cihaz ruhsatnamesinden yararlanılmak suretiyle ayrıntılı bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir örneği ruhsatnameye eklenir, diğer örneği ise dosyasına konulur.


Yapılan bu tespiti müteakip işini bırakan, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmayan ve cihazını bir başkasına satmayan mükelleflerin ödeme kaydedici cihazı, kullanma kılavuzu ve ruhsatname ile birlikte bir torbanın içine konulup torbanın ağzı mühürlenerek mükellefe teslim edilir.

Yoklama Fişlerinin Geri VerilmesiMadde 21- Yoklama memurunca tamamlanan veya çeşitli sebeplerle gereği yapılmayan yoklama fişleri, iki nüsha düzenlenecek tahsildar/icra/ yoklama memurları günlük çalışma raporunun denkleştirme tablosu ve ekler kısımlarına kaydedildikten sonra, "Şef" yazılı nüsha ekinde servis şefine geri verilir. Diğer nüsha yoklama memuru tarafından saklanır.


Servis şefi yoklama memurlarının geri verdikleri yoklama fişlerini istemde bulunan servisin talep ettiği hususların karşılanıp karşılanmadığı yönünden inceler ve tamamlanmış olanları, gerekiyorsa düşüncesini özetleyerek belge dağıtım ve izleme bordrosunun ilgili sütununa ilgili servis şefinin imzasını almak suretiyle teslim eder.


Servis şefi çeşitli sebeplerle sonuçlandırılmayan yoklamanın yapılamama nedenlerini inceler ve gerekli görürse yoklamanın aynı veya başka bir memur tarafından hemen veya bir süre sonra tekrar yapılmasını ister. Buna rağmen tamamlanamayan yoklama fişleri yoklamanın yapılamama nedeni açıklanarak yukarıda olduğu gibi yoklama isteminde bulunan servise geri verilir.

Toplu Yoklamanın YapılmasıMadde 22- Gelirler Genel Müdürlüğünün belirleyeceği genel esas ve hedeflere uygun olarak 3 yılda bir Defterdarlıklarca toplu yoklama planı hazırlanır.

Toplu yoklama planında; vergi dairesinin yetki alanı içindeki iş yeri esasına göre çalışan sürekli yükümlülüğe tabi mükelleflerin, vergi nev'ileri itibariyle adedi, mahalle ve köylerin isimleri ve her mahalle veya köye isabet eden mükelleflerin sayısı (yaklaşık olarak) toplu yoklamaya tabi tutulacak mahalle veya köylerin hangileri olduğu, toplu yoklama için kaç memurun ayrılacağı ve yoklamanın ne kadar süreceği gibi hususlar yer alır.


Toplu yoklamaya katılacak memurlar, yoklama başlamadan bir hafta önce yoklamanın amacı, şekli, mükelleflerle ve ilgili kimselerle görüşme usulleri vb. konularında kısa bir eğitime tabi tutulur.


Toplu yoklamada "TOPLU YOKLAMA CETVELİ" kullanılır. İş yeri bulunan her yoklama kesimi için (cadde,sokak,han,pasaj vb.) bir veya birkaç sayfa açılır. Kapı numarası esasına göre o kesimde bulunan her iş yeri teker teker gezilir. İş yeri sahibi veya iş yerinde bulunan müdür, tezgahtar, işçi vb. kimselerle görüşülerek yoklama cetvelinde istenen bilgiler bu şahısların ifadelerinden veya defter ve belgelerden faydalanmak suretiyle tespit edilir. Bilgiyi veren kimseye yoklama cetvelinin ilgili sütunu imzalattırılır.


Toplu yoklama cetveline geçirilmesi mümkün olmayan hususlar için, ayrı bir yoklama fişi düzenlenir ve yoklama fişinin tarih ve numarası cetvelde mükellefe ait bölüme kaydedilir.


Yoklama sırasında iş yeri kapalı ise veya iş yeri sahibi bulunmaz ve diğer kimselerden yeterli bilgi alınamazsa, bu iş yeri için yoklama cetvelinde bir satır ayrılır. Yoklama, programı aksatmayacak şekilde daha sonra aynı memur tarafından tamamlanır.


Belirlenen toplu yoklama süresinde, nezdinde yoklama yapılamayan mükellefler için sonradan bireysel yoklama yapılır.


Toplu yoklama ile görevlendirilen memurlar, sabahları daireye gelerek servis şefine bir evvelki günün çalışma sonuçları hakkında bilgi verirler ve işi biten yoklama kesimine ait cetvelleri kendisine teslim ederler. Cetveller servis şefi tarafından incelenir ve son sayfanın altına "GÖRÜLMÜŞTÜR" kelimesi yazılarak imzalanır.


Servis şefi, yoklama yapan her memurun bir evvelki gün yaptığı çalışmaları "GÜNLÜK ÇALIŞMALARI İZLEME CETVELİ"ne özet olarak kaydeder.

Toplu Yoklama Cetvellerinin Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisine VerilmesiMadde 23- Servis şefi, toplu yoklamayı yapan memurlardan gelen toplu yoklama cetvellerinin yoklama kesimleri itibariyle ayrılmasını ve ciltler haline getirilmesini sağlar.


Bu şekilde meydana gelen her cilde takvim yılı itibariyle bir cilt numarası verilir ve her ciltte bulunan cetvellere birden başlayarak sıra numarası konulur.


Bu ciltler, cildin hangi yoklama kesimine ait olduğunu ve kaç yapraktan ibaret bulunduğunu gösterir bir tutanak düzenlenerek Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisine verilir.

Tebliğ Yapacak Memurlar ve Tebliği Gerektiren Haller


Madde 24- Tebliğin posta ile yapılması asıldır. Ancak, vergi dairesi müdürünün uygun görmesi halinde tebliğ posta yerine memur eliyle yapılır.


Posta ve ilan yoluyla yapılacak tebliğlere ilişkin işlemler ilgili servisler tarafından yürütülür.

Tebliğ Edilecek Evrakın Alınması Üzerine Yapılacak İşlemlerMadde 25- Memur eliyle tebliği istenen evrak, ilgili servis tarafından düzenlenerek gönderilen belge dağıtım ve izleme bordrosu ekinde teslim alınır. Bordronun bir nüshası servis şefi tarafından imzalandıktan sonra ilgili servise geri verilir. Diğer nüshası servisler itibariyle ve tarih sırasına göre dosyalanır.


Servis şefi, memur eliyle tebliğ edilmek üzere gelen evrakı mahiyeti, önemi, ivedilik derecesi ve muhatabın adresi yönünden inceleyerek;


1- Adresinin müphem, eksik, yanlış olması, aynı adreste daha önce yapılan tebliğlerin iade edilmiş bulunması gibi hallerde, daire içinde adres araştırması yaptırır.


2- Memur eliyle yapılacak tebliğ evrakının hangi memura verileceğini tayin eder.


3- Belge dağıtım ve izleme bordrosuna ilgili memurların imzasını almak suretiyle tebliğ evrakını teslim eder.


İlgili memur kendisine verilen evrakı l8 inci maddede belirtilen esaslara göre çalışma programına dahil eder.

Tebliğ ile ilgili Yapılacak İşlemlerMadde 26- Tebliğ işlemleri Vergi Usul Kanununun tebliğ ile ilgili hükümleri de göz önüne alınarak aşağıda belirtilen şekilde yapılır:


1- Tebliğ olunacak evrak, muhatap ile tebliğ memuru tarafından tebliğ alındısına tarih, ad, soyad ve unvan yazılıp imzalandıktan sonra muhatabına verilir.


2- Muhatap imza edecek kadar yazı bilmiyorsa veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunuyorsa, sol elinin baş parmağı imza yerine bastırılır.


3- Muhatap tebellüğ etmek istemezse, tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ olunur. Bu işlem komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda yapılır. Bu durum tebliğ alındısına yazılarak tarih ve imza konulmak ve hazır bulunanların da ismi yazılmak ve imzalattırılmak suretiyle tespit olunur.


Geçici ayrılmalarda tebliğ evrakı ilgili servise geri verilmez, dönüş süresi dikkate alınarak evrakın tebliğ edilmesi için tekrar belirtilen adrese gidilir.


4- Muhatabın bulunduğu şehir, kasaba veya köyden seyahat, iş, hastalık veya benzeri sebeplerle geçici olarak veya adresten kesin olarak ayrıldığı, adreste bulunanlar veya komşuları tarafından ifade edildiği takdirde, "ADRES TESPİT TUTANAĞI" düzenlenerek bilgiyi verene imzalattırılır. Bu şahıslar, imzadan kaçındıkları takdirde isimleri tutanağa kaydedilir ve çekinme sebepleri belirtilerek açıklamanın altı yalnız memur tarafından imzalanır.


5- Adreste yapılan araştırmalardan netice alınmazsa veya alınan bilgiler yetersiz olursa mahalle veya köy muhtarlığına başvurularak alınan bilgiler adres tespit tutanağı ile tespit edilir.


6- Tebliğ memuru aradığı anda muhatap yerinde bulunmazsa ve dönüş saati belli olmaz veya uzun süreceği anlaşılırsa "GÖRÜŞME MEKTUBU" düzenlenerek orada bulunanlara verilir veya münasip bir yere bırakılır. Görüşme mektubu üzerine, daireye gelen ilgililer ile tebliğ belgelerinin düzenlenmesi sırasında hazır olan mükellef veya yetkililerine imzası alınmak suretiyle tebliğ yapılır.

Tebliğ Sonucuna Göre Yapılacak İşlemlerMadde 27- Evrak tebliğ edilmiş ise tebliğ alındısı, tebliğ edilmemiş ise tebliğ evrakı ile tespit tutanakları ilgili memur tarafından düzenlenen tahsildar/icra/yoklama memurları günlük çalışma raporuna servis şefinin imzası alınmak suretiyle teslim edilir. Diğer nüsha yoklama memuru tarafından saklanır.


Servis şefi, tebliğe konu olan evrakı, ilgili servisten gelen belge dağıtım ve izleme bordrosunun ilgili sütununa imzasını almak suretiyle ilgili servis şefine teslim eder.

Başka Vergi Dairelerine Memur Eliyle Yaptırılacak TebliğlerMadde 28- Bulundukları il veya ilçe dışındaki (büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler hariç) vergi dairelerinin yetki alanı içinde bulunduğu tespit edilen mükelleflere ilişkin kovuşturma, yoklama, tebliğ gibi işlemler, ilgili servisler tarafından "SEVK PUSULASI" (Diğer Vergi Dairelerinde Yapılacak Tebliğ ve Takipler İçin) düzenlenmek suretiyle mükellefin adresinin bulunduğu yer vergi dairesine gönderilir. Sevk pusulasının bir örneği ayrı bir dosyada saklanır.


İlgili vergi dairesinden alınan sonuç üzerine, sevk pusulasının kalan örneği, dosyasından çıkartılarak tebliğ veya iade şekline göre gerekli işlemler yapılır.

Başka Vergi Dairelerinden Gelen Belgelerin TebliğiMadde 29- Başka vergi daireleri adına yapılacak tebliğ işlemleri, en geç 15 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili vergi dairesine geri gönderilir. Acele ve zamanaşımlı belgeler ise zamanaşımı süresi dolmadan derhal ilgililere tebliğ edilir.


Yapılan işlemin sonucu, gönderilen sevk pusulasında işaretlenerek sevk pusulasının bir örneği tebliğ veya iade olmak üzere ayrı ayrı dosyalanır. Bir örneği ise tebliğe ilişkin belge ile birlikte ilgili vergi dairesine gönderilir.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Similar:

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER icon“İçindekiler doc” dosyasına göre içindekiler tablosunu oluşturunuz. Başlık Stillerini veriniz

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER iconAşağıdaki metne “İçindekiler doc” dosyasındaki gibi İçindekiler Tablosu ekleyiniz

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER iconİÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I KISALTMALAR II TABLOLAR/ ŞEKİLLER IV GİRİŞ 1 I. BÖLÜM

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER icon2010 İçindekiler İçindekiler 2 HAKKIMIZDA

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER iconNOT: İçindekiler sayfası bilgisayar uzmanları tarafından yeniden kontrol edilecektir. Modül yazarları “içindekiler” sayfası oluşturmayı bilmiyorlar ise bunun için boş sayfa ayıracaklardır

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER iconÖNSÖZ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ i İÇİNDEKİLER ii GİRİŞ 1

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER iconİÇİNDEKİLER­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER icon1.İçindekiler

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER icon2 İçindekiler

YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER icon3 İçindekiler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page