DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI
Indir 45.13 Kb.
TitleDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI
Date conversion11.05.2013
Size45.13 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://kadirhasanadolu.k12.tr/dokumanlar/demorasi_ve_insan_haklari/Demokrasi Hazırlık Soruları 1


DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI

 1. İnsan hakları nedir? Tanımlayınız.

Tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilemez ve vazgeçilemez

haklardır.

 1. Eğitim hakkı neden temel haklardandır? Açıklayınız.

Çeşitli yeteneklerle dünyaya gelen insanın bunları geliştirebilmesi ancak eğitimle mümkün olabileceğinden, eğitim hakkı temel haktır. İnsan, sahip olduğu değerin farkına eğitimle varabilir. İnsan olma

bilinci de ancak eğitimle kazanılabilir. Bu nedenlerle herkes eğitim hakkına sahiptir.

 1. Laik bir devlette bulunması gereken özellikler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

★ Laik devlette kişililer din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptirler. Laik devlet, bireylerin bu özgürlüklerini

sağlar ve korur. Devlet, aralarında ayrım gözetmeksizin bütün dini inançları anayasal güvence

altına alır.

★ Laik devlette devletin siyasi yapısını, hükûmet ve idarenin işleyişini, toplumun yaşayışını düzenleyen

yasa ve kurallar, dini ilkeler değil akla ve mantığa dayanan ve toplumsal gereksinimlere cevap

veren ilkelerdir.

★ Laik devlette, bütün kurumlar gibi eğitim kurumları ve eğitimin içeriği din kurallarına göre düzenlenmez.

Din eğitim ve öğrenimi kişilerin kendilerinin, küçüklerinse yasal temsilcilerinin isteğine bağlıdır.


Laiklik ilkesiyle devlet, dinler karşısında tarafsız kalabilmiştir. Farklı dinlere inanan kişiler arasında

ayrım yapılmaması sağlanmıştır. Bireyler, din konusunda özgür bırakılmış, insanların birbirlerinin inançlarına saygılı olmaları gerçekleştirilmiştir.


 1. T. C. Devleti Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerinden “sosyal devlet” olma ilkesini nasıl (hangi yollarla) gerçekleştirmektedir?

Sosyal devlet, öncelikle anayasasında sosyal ve ekonomik haklara yer verir. Ayrıca, iş yasaları ve

sosyal güvenliği sağlayan yasalar yapar. Devletin bireye sosyal ve ekonomik haklar tanımasının amacı,

güçsüzleri korumak ve ekonomik eşitsizliklerin yarattığı dengesizlikleri ortadan kaldırmaktır. Devlet, bu

yolla bireylerin yaşam mücadelelerini kolaylaştırır. Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu

sağlar. Bireylerin maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlar. Dar gelirlilere ve

yoksullara yardımcı olur. İnsanlara, insanlık onuruna yakışan bir yaşam düzeyi sağlamaya çalışır.

Devlet, sosyal yardımla ekonomik açıdan güçsüz toplum kesimlerinin durumlarını iyileştirici önlemler

alır. Örneğin, kimsesiz ve yoksullara yeşil kart uygulaması ile hastanelerde ücretsiz tedavi olanağı

sağlar. Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarla bireylere emeklilik, hastalık, kaza ve ölüm durumlarında

destek olmaya çalışır. Ayrıca devlet, göçmenlere, mal ve mülklerini savaşta kaybedenlere, deprem

gibi doğal afetlerde zarar görenlere, öksüz ve yetimlere, gazilere vb. tazminat öder.

Devlet, sosyal korumayla yardıma muhtaç olanların gereksinimlerini garanti altına alır. Örneğin, 65

yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizlerle özürlü ve muhtaçlara aylık bağlar. Tanıdığı grev ve

lokavt gibi sosyal haklarla hem insan haklarını gerçekleştirir hem de toplumsal barışı sağlar. Devletin

saydığımız bu uygulamalarıyla vatandaşlar güvenli bir ortama kavuşurlar. Beklentilerinin gerçekleşmesi

de onların devlete olan güvenlerini arttırır, gelecek kaygılarını azaltır.

 1. Sosyal devlet nedir ve neden gereklidir? Açıklayınız.

Sosyal devlet, toplumun güçsüz kesimlerini güçlüler karşısında toplumsal ve ekonomik konularda önlemler alarak koruyan devlettir.


Devlet, ekonomik açıdan güçsüz olan insanları, yaşam koşullarını yükseltmek, iş bulmak ve iş güvenliğini sağlamak, gereksinimlerini karşılamak üzere himaye etmek zorunda kalmıştır. Çünkü istediği güvenceyi devlet

çatısı altında bulamayan kişilerin kendi haklarını hukuk dışı yöntemlerle savunmaya çalışmaları istenmeyen

sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. 1. Aşağıdaki ifadelerdeki yanlışları bulup düzeltiniz.
  1. Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre hükümet yönetim ve denetimi altında yapılır. (Doğrusu: Yüksek Seçim Kurulunu nun yönetim ve denetimi altında )

b. Ülkemizde silah altında bulunan er, erbaş ve askeri öğrenciler ile subaylar ve hükümlüler oy kullanamazlar.


(Doğrusu: Silah altında bulunan er ve erbaşlar, askerî öğrenciler ve taksirli suçlardan

hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.)

c. Ülkemizde 1921, 1928, 1961 ve 1981 yıllarında olmak üzere toplam dört kez anayasa yapılmıştır.

(Doğrusu: Ülkemizde 1921, 1924, 1961 ve 1982 yıllarında olmak üzere toplam dört kez anayasa yapılmıştır.)

d. Laiklik ilkesi ülkemizde 5 Şubat 1928 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile anayasaya eklendi.


(Doğrusu: 5 Şubat 1937 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle laiklik ilkesi diğer

beş ilkeyle birlikte Anayasa’ya eklendi.


 1. Aşağıdaki bilgilerin hangi kavramla ifade edildiğini belirtiniz.

 • Toplumun önceden belirlenmiş hukuk kurallarına göre yönetildiği, vatandaşların hukuk güvencesinin sağlandığı, yönetenlerin hukuka uyduğu devlettir. ………………HUKUK DEVLETİ………………………………………………………

 • Genel bir tanımlamayla bir şeyi yapma veya yapmama, belli bir biçimde davranıp davranmama erkidir. Başkasına zarar vermeden davranabilme biçimidir. ............ÖZGÜRLÜK...............................................................

 • Hiç kimseye dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri sebeplerle ayrıcalık tanınmaması, tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasıdır. ...............KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK ...........................................................

 • Vatandaşların ülke yönetiminde söz sahibi olabilmelerini sağlayan haktır. Vatandaşlar bu hakla yönetimde yer alabilme olanağına da sahip olabilmektedirler. ................SEÇME VE SEÇİLME........................................................

 • Bu hak hem kişisel sorunları çözme hem de kamu yönetiminin işleyişi konusunda bilgilenme açısından önemli bir haktır. Bu hak, önemli ölçüde iletişim ve katılım hakkıyla da ilgilidir. ............DİLEKÇE....................................................


Onurlu – Önyargılı – Eşit – Evrensel – Onuru

Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun şekilde doldurunuz.

1-İnsan ONURU kişinin haysiyeti, özsaygısı, kendine saygı duyması ve başkalarını da kendine saygılı kılması olarak anlaşılmaktadır.

2-Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından EŞİT doğarlar.

3-İnsan hakları, tüm insanlara insan olmalarından dolayı tanınması gereken haklardır. Kişi, bu hakları kaybettiğinde ONURLU bir hayat yaşayamaz.

4-Karşısındakine ÖNYARGILI yaklaşan kişiler gerçekte insanın değerinin insan olmasından geldiğini anlayamamış demektir.

5-“Bütün insanlar”, “Herkes” ifadeleri, haklar bakımından insanlar arasında ayrım yapılamayacağının, bunların EVRENSEL hak olduğunun ifadesidir.

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

6- İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir.(  D   )

 7- Zengin ya da fakir olması, ten rengi, ırkı, inancı, statüsü vb. unsurlar insanın değerini belirlemez. (   D  )

 8- Özgürlük, insanın her istediğini her zaman rahatça yapabilmesidir.(  Y   )

 9- Demokrasi, egemenliğin millete ait olduğu yönetim şeklidir. (   D  )

10- Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları demokrasilerin en önemli unsurlarıdır.( D )

Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz.

11- “Herkesin farklı özelliklere sahip olmasını doğal karşılıyorum ve bu farklılıklara saygı duyuyorum. “

 Sıla, bu konuşmasında neyi önemsemektedir?

A) Bireysel farklılıklara değer verilmesini        

 B) Bireyler arasında ayrımcılık yapılmasını

C) Bireysel özelliklerin göz ardı edilmesini       

D) Bireylerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmasını

 

12- “Seni ilk gördüğümde takıma uyum sağlayamayacağını düşünmüştüm.Yanılmışım.”

Arkadaşına söylediği dikkate alındığında Mehmet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

     A) Empati kurmuştur.                  B) Önyargılı davranmıştır.

     C) Arkadaşını aşağılamıştır.       D) Görevlerini hatırlamıştır.

 

 13- “Basın yayın organlarında onurumu zedeleyici, gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığında haklarımı  kullanarak onurumu koruyucu girişimlerde bulunurum.” Bunları söyleyen kişinin girişimi aşağıdakilerden hangisinden dayanak almaktadır?

  A) Kişiliğine saygı gösterilmesi hakkından            

B) Başkalarının hakkına saygı duymasından

 C) İnanç ve vicdan hürriyetine sahip olmasından     

D) Seçme ve seçilme hakkından

14- “Birlikte yaşamak için diyalog ve etkili iletişim önemlidir”. Diyen biri için aşağıdakilerden   hangisinin değeri yoktur?

A) Farklılıklara saygının     

B) Nutuk çekmenin    

C) İfade özgürlüğünün       

D) Empatinin

 15- “Demokratik bir vatandaş olarak, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş olmamız gerekiyor”.

  Öğretmenin öğrencilerden beklentisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenemez?

A) Etkin ve sorumlu          

B) Ayrımcı      

C) Hak ve özgürlüklere saygılı     

D) Katılımcı

16- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

    A) Çoğulculuk    B) Kişi egemenliği       C) Eşitlik            D) Özgürlük

17- Aşağıdaki kavramlardan sadece birisi demokrasi torbasına girmeyi hak ediyor. Bu kavram  hangisidir?

A)      Dışlama      B) Kutsama    C) Tepeleme    D) Uzlaşma

18- “Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanak noktası milli egemenliktir.” Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine değer verdiğini göstermiştir?

A) İnanç özgürlüğüne     

B) Halkın iradesine               

C) Hak arayışına            

D) Kuvvetler ayrılığına

19- Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan birisi değildir?

A) Zeka durumumuz       B) Yeteneklerimiz              

C) İnsan olmamız           D) Kişilik özelliklerimiz

20- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık hak ve görevlerimizden değildir?

    A)Vergi vermek      B) Askerlik yapmak  

C) Kanunlara uymak   D) Yüksek öğrenim yapmak 1. Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.

 • Eski Yunan kaynaklı “demokrasi” kavramı halk anlamına gelen ……………DEMOS………………ile yönetim veya iktidar anlamına gelen …………KRATOS0S…………sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.

 • Siyasal partilere Anayasa’da ve Siyasal Partiler Kanunu’nda belirtilen esaslara uymamaları durumunda kapatma davası açılabilir. ……YARGITAY………… …CUMHURİYET……………. …BAŞSAVCISI………………’nın açacağı kapatma davasını ……………ANAYASA……………………… ………MAHKEMESİ…………………. karara bağlar.

 • Ülkemizde demokratikleşme hareketleri ………19. …………….yüzyılda başlamıştır. Padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge ………TANZİMAT…………………………………… ………FERMANI……………………………..dır.

 • Siyasal partiler ülke yönetimini ……………MİLLETVEKİLİ (GENEL)………………… seçimlerine katılarak elde ederler.

 • İlk yazılı Türk anayasası …………1876………………….……… tarihli ………KANUN-U…………….… …………ESASİ……………….dir.

 • Demokrasi düşüncesinin tarihçesi İlk Çağdaki …………YUNAN……………….………… uygarlığına kadar uzanır.

 • Milletvekili olabilmek için Türk vatandaşı olmak ve ………25………………yaşını doldurmak şarttır.

 • Temsili demokrasi meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem ve ………………BAŞKANLIK SİSTEMİ…………………… olmak üzere üçe ayrılır.Soru: Ülkemizde yasama, yürütme, yargı yetkileri hangi organlara aittir? Yazınız.


Yasama: TBMM


Yürütme: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu


Yargı: Bağımsız Mahkemeler


1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin özelliklerinden biri değildir?
a) Kimsesizlere sahip çıkmak.
b) Gelir adaletini sağlamak.
c) Her vatandaşa eğitim fırsatı sağlamak.
d) Herkese sağlık güvencesi imkanı sağlamak.
e) Yoksullara sadaka vermek.


2. ´Bizim haklarımız, başkalarının haklarından ibarettir. düşüncesi aşağıdakilerden hangisine uyar?
a) Tüm insanlar ortak haklara sahiptir.
b) Bazı insanlar daha farklı halklara sahip olabilirler.
c) İnsanların bazı hakları daha önce gelir.
d) İnsan haklarını korumak ahlaki bir görevdir.
e) İlerleme başkasının hakkını korumakla olur.


3 ."Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı görüşte değilim; ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım" Voltaire, bu sözü ile, aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
a) Düşünce ve ifade özgürlüğünü
b) Kamu vicdanını
c) Haberleşme özgürlüğünü
d) Seçme ve seçilme hakkını
e) Yaratıcı düşünmeyi


4-Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren temel unsurlardan biridir?
a) Düşünce ve ifade özgürlüğü b)Seçme ve seçilme hakkı c) İdari Mahkemeler d)Egemenlik e) Kamu vicdanını


5. Laiklik ilkesi ile çeşitli alanlarda din ve mezhep ayrılıklarından kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?
a) Toplumsal kaynaşmayı.
b) Sınırların güvence altına alınmasını.
c) Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını.
d)Azınlık haklarının genişletilmesini.
e) Önemli yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesini.


6. Toplumsal refahı, toplumsal kesimler arasında eşit biçimde dağıtma ile bireylerin eğitim, sağlık ve güvenlik sorunlarını çözme gibi konular; devletin daha çok hangi niteliği ile ilgilidir?
a) Sosyal b)Hukuk Devleti c)Laik
d) Demokratik e) Cumhuriyet


7-“Devleti yönetenlerin devleti din kurallarına göre yönettiği ve tanrıya karşı sorumlu oldukları devlet yönetim şekli nedir?
a)Monarşi b) Demokrasi c) Teokrasi
d)Laiklik e)Cumhuriyet


8. Devlet, insan haklarını koruyan ve saygı gösteren, insanı her şeyin üstünde tutan bir anlayışı benimsemelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin işlevlerinden biri olamaz?
a) Bireye önem verme.
b) Bireyleri baskı altında tutma.
c) İnsan haklarına saygı gösterme.
d) Birey için sağlıklı düzen oluşturma.
e) Bireylerin ihtiyaçlarına önem verme.


9-Magna Carta Libertatum aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilan edilmiştir?


a)Fransa b)Amerika c)Almanya d)İngiltere e)İtalya


Add document to your blog or website

Similar:

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI iconDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ ÜNİTE SORULARI

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI iconDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ ÜNİTE SORULARI

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI icon2011- 2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ DÖNEM ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARIDIR

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI iconDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI icon2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI icon8. SINIF VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİM DERSİ SORULARI

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI icon8. SINIF : VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI BİLGİSİ DERSİ SORULARI

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI iconİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI iconİnsan Hakları ve Demokrasi

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI iconİnsan Hakları ve Demokrasi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page