BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Indir 18.1 Kb.
TitleBİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Date conversion16.05.2013
Size18.1 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bingolhsm.gov.tr/resimler/files/performans_itiraz_deerlendirme_komisyon_talimatnamesi
BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ DEĞERLENDİRME

KOMİSYON TALİMATNAMESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Komisyonun amacı; Bingöl İlindeki aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının hizmet performanslarına itirazlarının değerlendirilip sonuçlandırılmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Komisyon; Bingöl İlindeki aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının hizmet performanslarına itirazlarının değerlendirilip sonuçlandırılması konusunda yetkilidir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Komisyon, Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 01.09.2010 tarih ve 13559 sayılı “Performans Düzenleme Yetki Yazısı” konulu, Aile Hekimlerinden gelen itirazların değerlendirilmesi hususunda İl Sağlık Müdürlüklerinin (Halk Sağlığı Müdürlüklerinin) yetkili olduğunu bildiren görüşüne istinaden oluşturulmuştur.

Tanımlar

Madde 4 —Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.

__Aile Sağlığı Elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni.

 1. AHBS; Aile Hekimliği Bilgi Sistemi.

 2. Performans; bir etkinlik sonucunda elde edilenin önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırılmasıdır.

 3. Performans standartları; Aile hekimlerinin performans değerlendirmesinde vermiş oldukları kişisel koruyucu sağlık hizmetleri dikkate alınır. Gezici mobil sağlık hizmetlerinin verilmesi, bebek ve gebe izlemi ve aşılama oranlarının hesaplanmasına dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 4. Sekreterya; Komisyonun görev alanına giren konularla ilgili sekreterya işlerini yöneten birim.

 5. Teknik katılımcı; görüş ve önerilerine başvurmak üzere komisyona davet edilen katılımcı.

İKİNCİ BÖLÜM


Komisyon


Genel Hükümler


Komisyon oluşturulmasına ilişkin genel esaslar

Madde 5 —Aile hekimliği sistemi maaşlarında, Şubat 2011 tarihi itibariyle Performans Değerlendirilmesine geçilmiştir. Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Değerlendirme Komisyonu kurulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi konusunda Müdürlük Makamı Oluru gerekir.


Komisyon üyeleri

Madde 6

 1. Başkan: Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı olacaktır.

 2. Üyeler:

 1. Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birim Sorumlusu veya Vekili

 2. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu veya Vekili

 3. Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu veya Vekili

 4. Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu veya Vekili

 5. Aile Hekimleri Temsilcisi

 6. Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimi Hemşiresi
 1. Yedek Üyeler; Komisyondaki her üyenin 1 (bir) yedeği olacaktır. Yedek üyelerden bir tanesi Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, diğerleri ise ilgili birim sorumlusu veya vekili olacaktır.Komisyon Sekreteryası

Madde 7-Komisyonun görev alanına giren konularla ilgili hizmetlerin sekreteryası, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimi tarafından yürütülür.


Çalışma Usul ve Esasları


Komisyon Görevi

Madde 8 - Bu komisyonun görevi, Bingöl İlindeki aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının hizmet performanslarını ve itirazlarını, yürürlükteki performans çerçevesinde değerlendirip karar vermektir.


Çalışma Usulü

Madde 9-Her ay;

 • Aile Hekimleri, performans itiraz dilekçelerini ve sunulması gereken evrakları, performans kesim tarihinden itibaren 2 gün içerisinde bingoltss@gmail.com adresine mail atmaları veya 0426 213-37-23 nolu fax’a göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları da TSM aracılığı ile Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimi’ne ivedilikle gönderilecektir.

 • Performans itiraz dilekçelerinin ve sunulması gereken evrakların Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ulaşmasını müteakip komisyon, performans itiraz süresinin bitiminden sonraki gün toplanarak, itirazların değerlendirmesini yapar; bordroların düzeltilmesi ve maaşların hazırlanması için sonuç, Aile Hekimliği Maaş Mutemetliğine gönderilir.

 • Performans itirazları, performans kesim tarihinden itibaren 2 gün içerisinde yapılabilecek; sonrasında yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme bir sonraki maaş döneminde gerçekleşecektir.

Madde 10 – Toplantı kararları oy çokluğu ile alınır. Komisyon karar oylamasında eşitlik olması durumunda karar, Komisyon başkanının oyu yönündedir.

Madde 11 – Komisyonda alınan kararlar yazılarak Komisyon Başkanı’na ve Üyelere imzalatılır.

Madde 12 – Komisyon kararına itiraz durumunda, söz konusu itiraz, Halk Sağlığı Müdürü veya onun oluşturacağı üst kurul tarafından değerlendirilir.

Madde 13 – Asil üyeler toplantıya katılamayacağını komisyon başkanına, komisyon toplantısından bir gün öncesinden yazılı olarak bildirerek kendi yedek üyesinin katılmasını sağlamalıdır.

Madde 14 - Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde asil üyeler dışında görüş almak gerektiğinde, görüş ve önerilerine başvurmak üzere komisyona Teknik katılımcı davet edilebilir.


Diğer Hükümler

Madde 15 – Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Değerlendirme Komisyon Talimatnamesi, Aile Hekimi Performans İtiraz Dilekçesi(Ek-1) ve Aile Hekimliği Uygulaması Performans Değerlendirmesi İtiraz Nedenleri Ve Sunulması Gereken Evraklar(Ek-2), TSM aracılığı ile aile hekimlerine imza karşılığı tebliğ edilir.


Yürürlük

Madde 16- Bu talimat hükümleri Halk Sağlığı Müdürlüğü onayı ile yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 17- Bu talimatname hükümlerini Halk Sağlığı Müdürü yürütür.


İrfan GÜNERİGÖK

Aile Hek. ve Top. Sağ. Bir. Sorumlusu


O L U R

…/…/2012


Dr.Mustafa YILMAZ

Halk Sağlığı Müdür V.


EKLER:

-Ek-1: Aile Hekimi Performans İtiraz Dilekçesi (1 sayfa)

-Ek-2: Aile Hekimliği Uygulaması Performans Değerlendirmesi İtiraz Nedenleri Ve Sunulması Gereken Evraklar (3 sayfa)


Add document to your blog or website

Similar:

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Karar Tarihi

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Karar Tarihi

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconİzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconİl Halk Sağlığı Müdürlüğü

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconVAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconKİLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconVAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ iconŞırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page