K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım
Indir 146.79 Kb.
TitleK imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım
Date conversion19.12.2012
Size146.79 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.turktelekomatl.k12.tr/Yonetim/db/icerikResimler/dersnotu-11-3.doc
KİMYASAL DENGE

Kimyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım.

Kapalı bir kaba, bir miktar saf su koyalım. Sabit sıcaklıkta suyun yüzeyinde bulunan ve kinetik enerjisi yüksek olan moleküllerin bir kısmı buharlaşır. Buharlaşma sonucu buhar fazındaki molekül sayısı artar. Buhar fazındaki molekül sayısı belli sayıya ulaşınca yoğunlaşma başlar ve yoğunlaşma hızı da zamanla artar.
Bir süre sonra buharlaşma ve yoğunlaşma hızları eşit hale gelir. Bu arada buhar fazında birim hacimdeki su buharı molekülleri sayısı ve buhar basıncı sabit kalır. Böylelikle su ile buharı arasında denge kurulmuş olur. Denge kurulduğunda buharlaşma ve yoğunlaşma devam ettiğinden buna sıvı - buhar dinamik dengesi denir. Olay fiziksel olduğundan sıvı-buhar dengesi fiziksel dengedir.


KİMYASAL DENGE

Sabit sıcaklık ve basınçta kapalı kaplarda gerçekleşen gaz tepkimeleri ve sulu çözeltilerde gerçekleşen iyon tepkimelerinde, reaktifler tamamen ürüne dönüşmezler. Kimyasal tepkimeler belli bir hızla ileri yönde devam ederken zamanla geri tepkime de başlar, öyle bir zaman gelir ki Vi=Vg olur. Bu duruma denge anı, bu şekilde gerçekleşen tepkimelere “denge tepkimeleri” denir.

Sadece bir yönde gerçekleşen tepkimelere tersinmez tepkimeler, hem ileri hem de geri yönde gerçekleşen tepkimelere tersinir tepkimeler denir.


Kimyasal dengeye ulaşmış tepkimede derişim, sıcaklık, renk, basınç, çökelme ve gaz çıkışı gibi gözlenebilir değişiklikler durmuş gibidir.


ÖRNEK:

Sabit şartlarda bir kaba, H2 + I2 eklendiğinde başlangıçta her iki maddenin derişimi maximum olduğundan önce hızlı bir tepkime gözlenir. Daha sonra giren maddelerin derişimleri azalacağından tepkimenin hızı azalmaya devam eder. Bu arada geri tepkime de başlamıştır. Belli bir süre sonra girenlerle ürünlerin derişimi değişmez.

H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g) dengesi oluşur.


DENGEYLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

 1. Kimyasal denge, sabit sıcaklık ve basınçta kapalı kaplarda gerçekleşen gaz tepkimeleri ve sulu çözeltilerde gerçekleşen iyon tepkimeleri için geçerlidir.

 2. Kimyasal denge dinamik bir olaydır. Denge anında; sıcaklık, renk, basınç, çökelme ve gaz çıkışı gibi gözlenebilir değişiklikler durmuş gibidir. Denge oluştuktan sonra tepkime sona ermemiştir. İleri ve geri tepkimeler belli bir hızla devam etmektedir. Ancak gözlenebilen olaylar sona ermiştir.

 3. Denge anında; Vİ=Vg eşitliği sağlanır.

 4. Dengeyi oluşturan maddelerin hepsi aynı fazda ise HOMOJEN DENGE, hapsi aynı fazda değilse HETEROJEN DENGE diye bilinir.

CO(g) + Cl2(g) ↔ COCl2(g) + ısı (Homojen denge) H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g) (Homojen denge)

CaCO3(k) ↔ CaO(k) + CO2(g) (Heterojen denge) C2H6O(s) + ısı ↔ C2H5OH(aq) (Heterojen denge)


 1. Denge bağıntısı toplam tepkime dikkate alınarak yazılır. Ara kademelerin bilinmesi gerekli değildir. Denge bağıntısında; saf sıvı ve katılar, tepkimeye girmeyen inert maddeler ve katalizörler dikkate alınmazlar.
 1. Kimyasal dengeye; iki faktör sebep olmaktadır.

A. Minimum enerjiye eğilim

B. Maksimum düzensizliğe gidiş

Bir tepkime üzerinde bu özelliklerden her ikisi de aynı yönde cereyan ediyorsa tepkime tek yönlü, farklı yönde cereyan ediyorsa tepkime çift yönlü yani (TERSİNİR) denge tepkimesidir.


A. Minimum enerjiye eğilim

Doğada gerçekleşen bütün olaylarda minimum enerjiye eğilim vardır. Bütün maddeler daha düşük potansiyel enerjili durumda bulunmayı tercih ederler

Egzotermik tepkimelerde minimum enerji yönü, ürünlerin olduğu taraf, ya da ısı teriminin olduğu taraftır.

Endotermik tepkimelerde minimum enerji yönü, girenlerin olduğu taraf, ya da ısı teriminin olduğu taraftır.


B. Maksimum düzensizliğe gidiş

Tüm maddelerin yapısında daha düzensiz bir hale doğru gidiş, istek söz konusudur. Bu isteğe maximum düzensizliğe gidiş denir. Maddelerin düzensizlik yönü; Katı < Sıvı < Gaz şeklindedir.

Bir katı bir sıvıda çözündüğünde oluşan çözeltinin düzensizliği, katı ve sıvıların toplam düzensizliğinden büyüktür.

Katı < sıvı < Katı+Sıvı < Gaz

Küçük moleküller büyük moleküllere göre daha düzensizdir.


ETKİNLİK:

Aşağıda verilen denge tepkimelerinin min.enerji ve max.düzensizlik yönlerini gösteriniz

Tepkime

Min. En.

Max.Düz.

O2(g) ↔ O2(suda) + Q

ÜRÜNLER

GİRENLER

CaCO3(k) Q ↔ CaO(k) + CO2(g)

GİRENLER

ÜRÜNLER

H2(g) + ½ O2(g) ↔ H2O(g) + Q

ÜRÜNLER

GİRENLER

C6H12O6(k) + Q ↔ C6H12O6(suda)

GİRENLER

ÜRÜNLER

O2 (g) ↔ O2 (suda) + Q

ÜRÜNLER

GİRENLER


DENGE BAĞINTISI VE DENGE SABİTİ

H2(g) + l2(g) ↔ 2 Hl(g)

Gaz fazında gerçekleşen yukarıdaki tepkime için;

Vi= ki [H2] [I2] ve Vg= kg [Hl]2 olur.

Denge anında Vi = Vg

ki [H2] [I2] = kg [Hl]2

K= ki / kg =[Hl]2 / [H2] [I2]


Kısaca; K=Ürünler / Girenler şeklinde özetlenir.

NOT: Denge bağıntısında da saf katı ve sıvılar ve katalizörler dikkate alınmazlar.


Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerin, derişime benzer biçimde kısmi basınçları dikkate alınarak denge bağıntıları yazıla bilir.

CaCO3(k) + ısı ↔ CaO(k) + CO2(g) Kp = [PCO2]

NOT: Kısmi basınca göre denge bağıntısı yazarken, sadece gaz maddelerin durumu dikkate alınır.


ETKİNLİK:

Aşağıda verilen denge tepkimelerinin Kc ve Kp denge bağıntılarını yazınız?

Tepkime

Kc

Kp

O2(g) ↔ O2(suda)

Kc = [O2] / [O2(suda)]

Kp = 1 / PO2

H2(g) + Cl2(g) ↔ 2 HCl(g)

Kc = [HCl(g)]2 / [H2] . [Cl2]

Kp = P2HCl / PH2 . PCl2

CaCO3(k) ↔ CaO(k) + CO2(g)

Kc = [CO2]

Kp = PCO2

2HF (g) ↔ H2(g) + F2 (g)

Kc = [H2] . [F2] / [HF]2

Kp = PH2 . PF2 / PHF2Kp ile Kd Arasındaki Bağıntı:

İki denge bağıntısı arasında;

Kp = Kd (RT)Δn ilişkisi vardır.

Burada

Kp = Kısmi basınca göre denge bağıntısı,

Kd = Derişime göre denge bağıntısıdır.

R= Gaz sabiti (2,4/273)(0,082)

T= Mutlak sıcaklık (Kelvin) (t+273)

Δn = Ürünlerin katsayısı toplamı- Girenlerin katsayısı toplam (Gaz)


ÖRNEK:

N2 (g) + 3H2 (g) ↔ 2NH3(g) + ısı tepkimesinde Kp ve Kd arasındaki bağıntıyı bulunuz?

ÇÖZÜM:
KP = Kd (RT) Δn ve Δn=2- 4=-2 ve KP = Kd (RT) -2 ve Kp= Kd 1/(RT)2 şeklinde olur.

ÖRNEK:

CaCO3(k) + ısı ↔ CaO(k) + CO2(g)

ÇÖZÜM:
KP = Kd (RT) Δn ve Δn=1- 0 = 1 ve KP = Kd (RT) ve Kp= Kd RT şeklinde olur.

ETKİNLİK:

Aşağıda verilen denge tepkimelerinin Kd ve Kp arasındaki eşitliği yazınız?


CuO(k) + H2(g) ↔ Cu(k) + H2O(g) + ısı
C(k) + H2O(g) + ısı ↔ CO(g) + H2(g)
2NH3(g) + ısı ↔ N2 (g) + 3H2 (g)
PCl5(g) + ısı ↔ PCl3(g) + Cl2(g)


DENGE SABİTİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER :

 1. Bir denge reaksiyonu ters çevrilirse, K denge sabiti 1/K olur.

N2 (g) + 3H2 (g) ↔ 2NH3(g) K=25

2NH3(g) ↔ N2 (g) + 3H2 (g) K’= 1/25


 1. Bir denge reaksiyonu n gibi bir rakamla genişletilirse, K denge sabiti Kn olur.

H2(g) + l2(g) ↔ 2Hl(g) K=4

2H2(g) + 2l2(g) ↔ 4Hl(g) K’= 16


3. Kademeli tepkimelerde toplam tepkimenin K denge sabiti ayrı-ayrı tepkimelerin denge sabitleri çarpımına eşittir.

SO2 + ½O2 ↔ SO3 K1=4

CO2 ↔ CO +½ O2 K2=1/8SO2 + CO2 SO3 +CO K=1/2


DENGENİN KONTROLÜ

Herhangi bir tepkimenin, her hangi bir zamanda dengede olup olmadığının kontrolüne denir.

İstenilen zamandaki maddelerin derişimleri dikkate alınarak bir Q geçici denge sabiti bulunur. Bulunan bu değer denge sabitiyle karşılaştırılır.

Q= Kd ise sistem dengededir.

Q< Kd ise sistem dengede değildir. Dengeye ulaşması için tepkimenin ileri yönde devam etmesi gerekmektedir.

Q> Kd ise sistem dengede değildir. Dengeye ulaşması için tepkimenin girenler lehine kayması gerekmektedir.

ÖRNEK:

N + 3H↔ 2NH tepkimesinin 298 K deki denge sabiti 50 dir. 1 litrelik kapalı bir kapta 298 K de bulunan N, H ve NH gazlarının derişimleri sırasıyla 0.1 , 0.2 ve 0.2 mol/L dir. Bu an için,

I. Sistem dengededir. II. İleri ve geri tepkimenin hızları eşittir.

III. Sistem dengeye gelince H gazı 0,2 molden daha çok bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

ÇÖZÜM:

Q = (NH3)2 / [N2] . [H2]3 ise Q = (0,2)2 / 0,1 . (0,1)2 ise Q = 4 olur.

Q >Kc sistem dengede değildir. Dengede değilse ileri hızla geri hız eşit değildir. Denge tepkimesi ürünlere doğru hareket eder. Aksine 0,2 den az olur.

Denge sabitiyle (K) ilgili problemler:

 1. I. X(g) ↔ X(s)

II. X(g) ↔ 2Y(g)

III. X(g) + Y(g) ↔ Z(g)

Yukarıdaki tepkimelerin denge tepkimesi olduğu bilindiğine göre, hangileri ekzotermiktir?


N2O4(g) ↔ 2NO2(g)

Denge tepkimesinin Kd nin birimini bulunuz?SO2(g) + ½ O2(g) ↔ SO3(g) + ısı

Denge tepkimesinin Kd nin birimini bulunuz?CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2

Denge tepkimesinin Kd nin birimini bulunuz?NO(g) + F(g) ↔ NOF(g) + ısı

1 litrelik bir kapta , 4 er mol NO, F, NOF maddeleri dengededir.

Aynı sıcaklıkta derişimler cinsinden denge sabiti (Kd) kaçtır?
 1. 1 litrelik kapalı bir kapta 0,8 mol CO ve 0,4 mal Cl2 gazları konuluyor. Gazlar,

CO(g) + Cl2(g) ↔ COCl2(g) + ısı

denklemine göre dengeye ulaştığında kapta 0,2 mol Cl2 gazı bulunmaktadır. Buna göre, derişimlere bağlı denge sabiti (Kd) kaçtır?
 1. Sabit sıcaklıkta 2 litrelik kaba 2 mol C(k) ve 4 mol O2 gazı konuyor. Reaktitler bir süre sonra,

C(k) + CO2(g) ↔ 2CO(g)

denklemine göre dengeye ulaşıyor.

Dengede kapta CO2(g) den 2 mol olduğuna göre derişimlere bağlı denge sabiti kaçtır?
 1. 1 litrelik bir kapta,

CO(g) + ½O2(g) ↔ CO2(g)

reaksiyonuna göre dengeye gelindiğinde kapta 44 g CO2, 28 g CO ve 32 g O2 olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, sistemin denge sabiti kaçtır?
 1. 1 litrelik bir kapta 2 mol NH3 ile başlayan sistem dengeye geldiğinde ortamda 0,4 mol N2 olduğuna göre,

2NH3(g) ↔ N2 (g) + 3H2 (g)

reaksiyonunun denge sabiti kaçtır?
 1. 2 litrelik bir kaba 1 mol X ve bir miktar Y gazı konuluyor.


2X(g) + Y(g) ↔ 2T(g) + Z(g) Kd = 0,05

dengesine ulaşılınca 0,2 mol T oluşuyor.

Başlangıçta kaba kaç mol Y gazı konmuştur?
 1. 2 litrelik bir kapta sabit sıcaklıkta; eşit mollerde H2 ve Cl2 alınarak başlatılan reaksiyon dengeye ulaştığında;

H2(g) + Cl2(g) ↔ 2HCl(g)

HCl’nin mol sayısı Cl2 gazının mol sayısına eşit oluyor.

Reaksiyonun denge sabiti (Kd) kaçtır?
 1. Kapalı sabit hacimli bir kaba 0,6 atm basınç yapan PCl5 gazı konuluyor.

PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g)

dengesi kurulunca kaba yapılan toplam basınç 1 atm olarak ölçülüyor.

Reaksiyonun kısmi basınçlar türünden denge sabiti (Kp) kaçtır?
 1. Kapalı boş bir kaba 1 mol NH3 gazı konuluyor.

2NH3(g) ↔ N2 (g) + 3H2 (g)

denklemine göre, (0,6) mol H2 gazı oluşunca sistem dengeye geliyor.

Reaksiyonun denge sabiti 36 olduğuna göre kabın hacmi kaç L dir?


Denge durumunda 2M N2, 2M H2 ve 2M NH3 bulunmaktadır. Ortamın sıcaklığı 273 0C olduğuna göre;

N2 (g) + 3H2 (g) ↔ 2NH3(g) + ısı


tepkimesinin Kp = ?2XY2(g) X2(g) + 2Y2(g) tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (Kd) 1, kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti Kp) 44.8 dir.

Tepkime kaç oC’ta dengededir?Sabit hacimli kapta 0,4 mol CO, 0,6 mol Cl2 ve 0,8 mol COCl2 gazları:

CO(g) + Cl2(g) ↔ COCl2(g)

Denklemine göre dengededir.

Derişimler cinsinden denge sabiti 2/3 olduğuna göre kabın hacmi kaç litredir?
 1. 2 litrelik kaba 3,6 mol HF gazı konularak,

2HF(g) H2(g) + F2(g)

Tepkimesi gerçekleştiriliyor.

Tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti 16 olduğuna göre denge anında F2 nin derişimi kaç molardır?

 1. 0,2 L lik Sabit hacimli kapta 0,4 mol CO, 0,6 mol Cl2 ve 0,8 mol COCl2 gazları:

CO(g) + Cl2(g) ↔ COCl2(g)

Denklemine göre dengededir.

Derişimler cinsinden denge sabiti nedir?


2XY2(g) X2(g) + 2Y2(g)

tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (Kd) 2 ve ortamın sıcaklığı 546 K olduğuna göre Kp=?
 1. I. NH4Cl(k) + ısı ↔ NH3(g) + HCl(g)

II. CuO(k) + H2(g) Cu(k) + H2O(g)

III. NO(g) + F(g) NOF(g)

Yukarıdaki denge tepkimelerinden hangilerinde derişime bağlı denge sabiti (Kd) ile kısmi basınca bağlı denge sabiti (Kp) arasında ilişkisi vardır.
 1. NO(g) + CO(g) ↔ ½N2 +CO2(g)

Tepkimesinin T sıcaklığında denge sabiti K1 dir.

Buna göre, sabit sıcaklıkta;

N2 +2CO2(g) ↔ 2NO(g) + 2CO(g)

tepkimesinin denge sabiti kaçtır?
 1. 2N2(g) + O2(g) ↔ 2NO2(g) Kp = x

N2(g) + O2(g) ↔ 2NO(g) Kp = y Tepkimelerine göre,

2NO2(g) + O2(g) ↔ 4NO(g)

Tepkimesinin x ve y cinsinden denge sabiti (Kp) nedir?
 1. N2O4 ↔2NO2 K1

CO2 + NO ↔CO + NO2 K2

denklemleri verildiğine göre,

N2O4 + 2CO ↔ 2CO2 + 2NO K3

tepkimesinin denge sabiti K3 ün değeri nedir?
 1. H2(g) + O2(g) ↔ H2O(g) K1=4.10 10

2CO(g) + O2(g) ↔ 2CO2(g) K2=1.10 20

Tepkimeleri verildiğine göre aynı sıcaklıkta;

H2 +CO2(g) ↔ CO(g) + H2O(g)

tepkimesinin denge sabiti kaçtır? 1. 0,2 litrelik kapalı kapta dengede 0,1 mol CO(g), 0,4 mol N02(g) 0,4 mol CO2(g) ve 0,4 mol NO(g) gazları,


CO(g) + NO2(g) ↔ CO2(g) + NO(g) denklemine göre dengededir. Buna göre, sabit sıcaklıkta

2NO(g) + 2CO2(g) ↔ 2CO(g) + 2NO2(g) tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti kaçtır? 1. 2XY2(g) ↔ X2(g) +2Y2(g) K1=2a

Denklemine göre;

n/2 X2(g) +nY2(g) ↔ nXY2(g) K2=?

denklemin denge sabiti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. 2X +Y↔ Z + T K=3

1 litrelik bir kapta 2 mol X, 3 mol Y, 1 mol T ve 1 mol Z bulunduğu anda,

I. Sistem dengededir.

II. Zamanla X ve Y miktarı artar.

III. Reaksiyon ürünlere doğru ilerler.

yargılarından hangileri doğrudur?
 1. N+O↔ 2NO

tepkimesinin denge sabiti 1 dir.

1 L lik bir kapta 2 şer mol N ve O gazları ile 4 mol NO gazı bulunduğu andaki sistem için aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Sistem dengedir.

B) Dengede değildir.Sola hareket eder.

C) Dengede değildir.Zamanla NO derişimi artar.

D) Dengede değildir.Zamanla N derişimi azalır.

E) Dengede değildir.Zamanla O derişimi azalır.

 1. N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)

tepkimesinin 298 K deki denge sabiti 45 tir. 1 litrelik kapalı bir kapta 298 K de bulunan N, H ve NH gazlarının derişimleri sırasıyla 0,1 , 0,2 ve 0,2 mol/L dir. Bu an için,

I. Sistem dengededir.

II. İleri ve geri tepkimenin hızları eşittir.

III. Sistem dengeye gelince H gazı 0,2 molden daha çok bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Denge halindeki bir sisteme dışardan bir etki yapılırsa sistem bu dengeyi azaltacak yönde hareket eder.” Bu prensibe Le-Chateler Prensibi denir. Dengeye etki eden faktörlerin hepsi bu prensibe kıyasla cevaplandırılır.


1. DERİŞİM ETKİSİ:

Denge halindeki bir sistemdeki maddelerden her hangi birinin derişimi artırıldığında, sistem bu etkiyi azaltmak için sağa ve sola kayar.

H2(g) + I2g) ↔ 2HI(g) tepkimesi kapalı ve sabit hacimli bir kapta ve sabit sıcaklıkta dengedeyken; Ortama H2 eklenirse

 • Tepkime ürünler yönüne kayar.

 • HI’nın derişimi artar.

 • H2 miktarı artar I2 miktarı azalır.

 • K’ denge sabiti değişmez2. BASINÇ-HACİM ETKİSİ

Basınç artırıldığında başka bir ifadeyle, hacim küçültüldüğünde, denge gaz maddelerin mol sayılarını azaltacak yönde hareket eder. Her iki taraftaki gaz maddelerin mol sayıları eşitse dengede bir değişme olmaz.

ÖRNEK:

SO3(g) + NO(g) SO2(g) + NO2(g)

Tepkimeyle ilgili olarak ;

I. Hacim artırılırsa NO’nun derişimi azalır.

II. Hacim küçültülürse NO’un derişimi artar.

III. Hacim küçültülürse denge sabiti artar.

İfadelerinden hangileri doğrudur ?


ÇÖZÜM:

Giren ve çıkan maddelerin mol sayıları eşit olduğundan hacmin küçülmesi; dengeye etki etmez, giren ve çıkan maddelerin mol sayılarını değiştirmez, ancak maddelerin derişimi değişir. I ve II doğrudur.


3 SICAKLIK ETKİSİ:

Denge halindeki bir sistemin sıcaklığı artırıldığında sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket eder. Ekzotermik tepkimelerde sıcaklık artırılırsa, denge girenler tarafına kayar, K denge sabiti küçülür. Endotermik tepkimelerde sıcaklık artırılırsa denge ürünler tarafına kayar, K denge sabiti büyür.


ÖRNEK:

N2(g) + 3H2(g) 2NH3 (g) ΔH=-

Kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen denge tepkimesiyle ilgili olarak;

I. Kabın hacmini artırmak

II. Ortama H2 eklemek

II. Sıcaklığı artırmak

İşlemlerinden hangileri K’ denge sabitinin değerini değiştirir?

ÇÖZÜM:

Kabın hacminin ve maddelerin derişimlerinin denge sabitine etkileri yoktur. Ancak sıcaklığın artırılması, dengeyi girenler tarafına kaydıracağından K denge sabitinin değerini azaltır.

1) CH4(g) + 2H2S ↔ CS2(g) + 4H2(g)

Dengedeki sistemden bir miktar CS2 gazı alınırsa,

 1. CH4 ün mol sayısı azalır.

 2. H2 nin mol sayısı artar.

 3. Toplam molekül sayısı artar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
2) CO2(g) + C(k) ↔ 2CO(g)

Dengedeki C katısının bir miktarı dışarı alınırsa,

I. CO2 gazının derişimi artar.

II. CO gazının derişimi değişmez.

III. C katısının derişimi değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?
3) Sabit basınçlı bir kapta gerçekleşen;

PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g) dengesi kurulmuştur.

Sıcaklık değiştirilmeden kaba He gazı ilave edilirse aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?

 1. Toplam mol sayısı artar.

 2. Kapta PCl5 in mol sayısı azalır.

 3. Denge sabiti büyür.
4) I. N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)

II. KClO3(k) ↔ KCl(k) + 3/2 O2(g)

III. NH3(s) ↔ NH3(g)

Yukarıda denge halindeki reaksiyonların gerçekleştiği kapların hacimleri yarıya indiriliyor.

Reaksiyonlar tekrar dengeye ulaştığında hangi kaplarda basınç artar?
5) N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g) ΔH = -21 kkal

Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen tepkimede mutlak sıcaklık iki katına çıkarılırsa,

I. Geri hız iki katına çıkar.

II. Ortalama kinetik enerji 2 katına çıkar.

III. Toplam basınç 2 katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?
6) PCl + Cl↔ PCl

tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi yarıya indirilirken katalizör de uygulanırsa,

I. Aktifleşme enerjisi küçülür.

II. Geri hız artar.

III. Toplam basınç 2 katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?
7) CO +1/2 O↔ CO + 26 kkal Dengedeki tepkimenin denge anı için,

I. Ortalama kinetik enerji artar.

II. Kabın basıncı azalır.

III. CO nun harcanma hızı, CO nin harcanma hızına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?
8)

CaCO3(k) ↔ CaO(k) + CO2(g)

Tepkimesi 273 K de sabit hacimli bir kapta dengededir. Aynı sıcaklıkta kaba bir miktar CO2(g) ilave ediliyor.

Dengedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişim grafiğini çiziniz?
9) 1 litrelik bir kaba 0,4 mol CO, 0,8 mol Cl2 gazları konuyor. CO gazının %50 si reaksiyon verince sistem,

CO(g) + Cl2(g) ↔ COCl2(g) dengesine ulaşıyor.

Aynı sıcaklıkta kaba bir miktar Cl2 gazı eklendiğinde COCl2 gazı derişimi 0,3 molar olmaktadır.

Son durumda dengedeki Cl2 gazı derişimi kaç mol/L dir?
10)

2 litrelik bir kaba 0,8 mol CO ve 1 mol Cl2 gazları konuyor. CO gazının %50 si harcandığında

CO(g) + Cl2(g) ↔COCl2(g)

dengesine ulaşıyor.

Aynı sıcaklıkta kabın hacmi kaç L değiştirilirse, yeni oluşan dengede kapta toplam 1,2 mol gaz bulunur?
11) 2SO+ O↔ 2SO + 46 kkal

1 litrelik bir kaba 0,6 mol SO ve 0,5 mol O dolduruluyor.Sistem dengeye geldiğinde kapta 0,2 mol SO bulunuyor.Sıcaklık azaltılıyor.Tekrar dengeye gelince kapta toplam olarak 0,9 mol gaz bulunuyor.

I. sıcaklıktaki denge sabitinin II. sıcaklıktaki denge sabitine oranı K/ K kaçtır?Add document to your blog or website

Similar:

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconİş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconMüminin önemli özelliklerinden biri de, hayatta başına gelen sıkıntı ve kederlere sabretmesidir. Hayatımızda karşılaştığımız imtihanlarda başarılı olmanın

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconBASİT MAKİNELER Günlük hayatta yaptığımız işleri daha kolay yapabilmek için kullandığımız düzeneklere basit makineler

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconASİT BAZ VE TUZLARIN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconGünlük Hayatta Kullanılan Asit Bazlar Nedir?

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconGünlük Hayatta Karşılaşılan Elektromanyetik Alanlar ve İnsan Sağlığı

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconANKET SONUÇLARI “Günlük Hayatta Enerji Verimliliği” seminerlerine toplam 1735

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconProjec INTEGRA – Göçmenlerin Günlük Hayatta Karşılaştığı Dilsel Problemlerin Üstesinden Gelme

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım iconBu dersin genel amacı; Öğrencilere temel seviyede İngilizce kazandırıp, günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamaktır

K imyasal denge olayını kavraya bilmek için, günlük hayatta karşılaştığımız, fiziksel dengeleri anlamakla işi başlayalım icon• günlük soru çözümü, • günlük ders çalışma saat, • günlük kitap okuma, • günlük konu anlatımı • ve günlük konu tekrarı olmak üzere 5 kategoride yapabilirsiniz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page