ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ
Indir 46.52 Kb.
TitleASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ
Date conversion16.05.2013
Size46.52 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.akparti.org.tr/Ankara/dokuman/YSKGenelgesi.doc
SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE

ESASLARINI GÖSTERİR

GENELGE

(Örnek 140/1)

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1- Seçmenleri bilgisayar ortamında bulunmayan (kâğıt ortamında) illerin seçmenleri bilgisayar ortamına aktarılmış ve Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi kapsamında bulunan illerin seçmenleri ile birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası tespit çalışmalarından sonra ülke düzeyindeki tüm seçmenler SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına kaydedilmiştir.

Bu genelge, herhangi bir nedenle yapılacak seçimlerde kullanılacak listelerin güncelleştirilmesi işlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, vatandaşlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun geçici 18. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi, askı süresi, itirazlar, evvelce yazılmamış olanlar, seçmen niteliğini yeni kazanmış olanlar ile yer değiştirenlerin listeye yazılmaları, askerde bulunanların ve diğer nedenlerle oy kullanamayacak olanlarla, ölenlerin listeden çıkarılmaları ve böylece listelerin kesinleştirilmesi işlemlerine ilişkin esasları kapsamaktadır.

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ

MADDE 2- Güncelleştirme; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde kesinleştirilmiş olan sandık seçmen listeleri, muhtarlık bölgesi askı listesine dönüştürülerek ve askıya çıkarılmak suretiyle yapılır. Bu aşamada yerleşim bilgilerindeki değişiklikler de listelere işlenir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümü alınarak ilgili muhtarlıklara asılmak üzere gönderilir.

Ancak, yeni yerleşim yerleri için düzenlenen listeler ile boşalan köylere yeniden dönüş sebebiyle düzenlenen listeler ve 28 Mart 2004 tarihinden sonra yapılan herhangi bir seçim sebebiyle güncelleştirilmiş listeler varsa, güncelleştirme bu listelerin muhtarlık bölgesi askı listesine dönüştürülerek, askıya çıkarılması suretiyle gerçekleştirilir.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN ASKIYA ÇIKARILMA YERİ, ASKI SÜRESİ, ASKIDAN İNDİRME

MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 25 Aralık 2006 Pazartesi günü saat

08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ulusal radyo ve televizyonlarda belli aralıklarla ilan edilir.

İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her Pazartesi günü belediye varsa zabıta hoparlörü ile halka duyurur.

Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile de birer hafta ara ile duyuru yapılır.


-2-

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu başkanınca mahalli mülki amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 01 Mart 2007 Perşembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.

ASKI YERİ GÖREVLİSİ

MADDE 4- İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, mahalle ve köy muhtarı veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin muhtarlığın çalışma saatlerinde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeleri yok ise Kaymakamlıkça görevlendirilen kişi yukarıda yazılan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Seçimle ilgili işlemler için özel olarak hazırlanan yeni kayıt ve değişiklik formlarının isteyenlere ücretsiz olarak verileceği; www.ysk.qov.tr. İnternet adresinden de temin edilebileceği; muhtarlar tarafından da ücret alınmaksızın onaylanacağı, aksine hareket edenler veya gerçek dışı form düzenleyenler hakkında 298 sayılı Kanunun seçim suçları ve cezaları bölümü hükümlerinin uygulanacağı ilçe seçim kurulu başkanınca duyurulur.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR

MADDE 5- Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için aşağıda yazılı olan Türk vatandaşları başvuruda bulunabilirler.

 1. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde kullanılan
  sandık seçmen listelerine veya daha sonra yapılan seçimlerde güncelleştirilen listelere herhangi bir
  sebeple yazılamamış olanlar,

 2. 01 Mart 2007 tarihi itibariyle Onsekiz yaşını dolduranlar, (Ay ve günü
  belirleyen Nüfus Müdürlüğünce verilen nüfus kayıt örneği veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
  Numaralı nüfus bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

 3. Başka bir listede yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya
  çıkarıldığı seçim (muhtarlık) bölgesine gelenler (Nakil Belgesi ibrazı gereklidir.),
 1. Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde
  yanlışlık veya eksiklik bulunanlarla, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunmayanlar,

 2. Askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayanlar (Terhis belgesi
  veya Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak için ilgililer bizzat başvurabilirler.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR MADDE 6- Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, listelere yazılamazlar.


-3-

SEÇMEN YENİ KAYIT VE SEÇMEN BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME FORMLARININ DOLDURULMASI

MADDE 7-A) SEÇMEN YENİ KAYIT FORMUNUN DOLDURULMASI VE ONAYLANMASI;

Seçmen kütüğüne kaydolmak için bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46, 47 ve 50. maddelerinde sayılanlardan başvuranlar, www.ysk.qov.tr. İnternet adresinden temin edebilecekleri veya askı yerlerinde hazır bulundurulacak mavi renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "SEÇMEN YENİ KAYIT FORMUNU, formun arka yüzünde yer alan ve aşağıdaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldururlar.

Bu formların doldurulmasında seçmenin;

 1. Formun üstünde yer alan bölümlere ad, soyad ve tarih yazması ve formu imzalaması,

 2. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını yazması,

 3. Resmi kimlik belgesine göre seçmenin kimlik bilgileri kısmını, kısaltma yapılmaksızın ve
  doğru olarak eksiksiz doldurması,

 4. Doğum tarihi bölümüne resmi kimlik belgesindeki gün, ay ve yılı doğru olarak
  yazması ve ayrıca doğduğu yerin il adını belirtmesi,

 5. Adres bilgilerine ait bölümün tamamını doldurması,

 6. Oy kullanmaya engel bir özrü varsa özürlü seçmenler için ayrılan kutuyu (X) işareti ile
  işaretlemesi,

g) Kendisine ulaşabilmek için telefon numarasını okunaklı bir biçimde yazması,
gerekir.

Seçmen, formu doldurduktan sonra kimlik belgesi ile birlikte bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46, 47 ve 50. maddelerinde sayılanlar onaylanması için muhtara verir. Muhtar formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra seçmenin bu muhtarlık bölgesinde İkamet ettiğini formun MUHTARLIK ONAYI bölümünü mühürlemek ve imzalamak suretiyle onaylar ve ilçe seçim kurulu başkanlığına gecikmeden tutanakla teslim eder.

B) SEÇMEN BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK FORMUNUN DOLDURULMASI VE ONAYLANMASI;

İkametgahını, diğer bir ilçeye veya aynı ilçe dahilinde bir muhtarlık bölgesinden diğer bir muhtarlık bölgesine nakleden seçmenlerden yeni ikamet ettikleri muhtarlık bölgesi askı listesine kaydolmak için nakil ilmühaberleri ile bizzat başvuranlar veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46, 47 ve 50. maddelerinde sayılanlar ile

Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında mevcut olan bir yanlışlığın düzeltilmesi veya eksikliğin tamamlanması için başvuranlar, www.ysk,gov.tr, internet adresinden temin edebilecekleri veya askı yerlerinde hazır bulundurulacak yeşil renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "SEÇMEN BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME FORMU’NUN, formun arka yüzünde belirtilen ve aşağıdaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldururlar.


-4-

Bu formların doldurulmasında seçmenin;

 1. Formun üstünde yer alan bölümlere ad, soyad ve tarih yazması ve formu imzalaması,

 2. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını yazması,
 1. Resmi kimlik belgesine göre seçmenin kimlik bilgileri kısmını, kısaltma yapılmaksızın ve
  doğru olarak eksiksiz doldurması,

 2. Adres bilgilerine ait bölümün tamamını doldurması,

 3. Oy kullanmaya engel bir özrü varsa veya özüru kalktı ise özürlü seçmenler için ayrılan
  ilgili kutuyu (X) işareti ile işaretlemesi,

 4. Kendisine ulaşabilmek için telefon numarasını okunaklı bir biçimde yazması,

 5. Formun alt kısmındaki seçmen Kütüğüne Kayıtlı olduğu Adres bölümüne seçmen
  listesindeki en son ikametgah adresini tam ve açık olarak yazması,gerekir.

Seçmen, formu doldurduktan sonra kimlik belgesi ile birlikte bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46, 47 ve 50, maddelerinde sayılanlar onaylanması için muhtara verir. Muhtar formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra seçmenin bu muhtarlık bölgesinde ikamet ettiğini formun MUHTARLIK ONAYI bölümünü mühürlemek ve imzalamak suretiyle onaylar ve ilçe seçim kurulu başkanlığına gecikmeden tutanakla teslim eder.

İKAMETGAHLARINI DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI MADDE 8-

a) Aynı ilçede muhtarlık bölgesini değiştirenlerin adres bilgileri güncellenerek, yeni
muhtarlık bölgesi listesine kayıtları yapılır.

b) İkametgâhını başka ilçeye nakledenlerin adresleri güncellenerek yeni seçim
(muhtarlık) bölgesine kayıtları yapılmakla beraber, evvelce yazılı bulundukları bölgedeki kayıtların
güncellendiğinin bilinmesi İçin de, sil bildirim formu SEC_004 ekranı kullanılarak hazırlanır, daha
önce kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilir.

ÖLENLERİN VE YASAKLILARIN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDEN KAYITLARININ SİLİNMESİ

MADDE 9- Muhtarlar, bölgelerinde askıya çıkarılan listelerde ismi yazılı olanlardan, ölenlerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile kimlik bilgilerini içeren listeyi, askı süresi sonuna kadar bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanına bildirmek/vermek zorundadırlar. Bu zorunluluk listelerin askıya çıkmasıyla birlikte muhtarlara tebliğ olunur.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı muhtarlardan aldığı listeleri ve muhtarlık askı listesini İlçe Nüfus Müdürlüğüne denetim için gönderir. İlçe Nüfus Müdürü, Merkezi Nüfus Veri Tabanı ve İlçe Veri Tabanı üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, gerek muhtarlıkça bildirilen gerekse kendiliğinden tespit ettiği seçmenin durumunu, bildirir. Bu suretle öldüğü belirlenen seçmenin, seçmen kaydı, ilçe seçim kurulu başkanının karan üzerine, "SEC_0O3 ekranı kullanılarak "öldü" olarak belirlenir.


-5-

Askıya çıkan listede ismi yazılı olmakla beraber; hükümlüler, kısıtlı veya kamu hizmetinden yasaklı olduğu veya silâhaltında bulunduğu; yetkili makamlarca bildirilen veya itiraz üzerine seçmen olamayacağı herhangi bir yolla öğrenilenlerden, bu durumları belge ile tespit edilen seçmenin, seçmen kaydı, ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine, SEC_003 ekranı kullanılarak durumuna uygun seçenek belirlenir.

SEÇMENLİK KAYDININ DONDURULMASI MADDE 10-

 1. Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde, muhtarlık, polis veya jandarma
  araştırması sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı tespit edilen seçmenler ile nüfus
  müdürlüğüne tüm bilgileriyle sorulduğu halde Merkezi Nüfus Veri Tabanında kayıtlı olmayan
  seçmenlerin, seçmen kayıtları, ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine dondurulur ve SEC_003
  ekranına "seçmenlik kaydı donduruldu" açıklaması konulur.

 2. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Kamu hizmetlerinden yasaklanmış olanların durumlarına
  ilişkin olarak seçmen kütüğüne kayıtlı bulundukları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bilgi verilmesi
  üzerine bu ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre yasaklılık
  süresinin başlangıç ve bitiş tarihi seçmen kaydına işlenecektir. Yasaklılık süresinin bitiminde seçme
  engelinin ortadan kalktığı ilçe seçim kurulu başkanı denetiminde seçmen listesine işlenecektir.

ÖZÜRLÜ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

MADDE 11- 298 sayılı Kanunun 4381 sayılı Kanunla değişik 74. maddesine göre, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, özürlü seçmenlerin bilgileri Seçmen Kütüğünde güncellenmiş, 03 Kasım 2002 ve 28 Mart 2004 günlerinde yapılan Genel Seçimler için oluşturulan sandık seçmen listelerinde özürlü seçmenlerin özür durumları gösterilmiştir.

Özürlü olduğu resmi belge ile tespit edilenlerin başvuruları sonucu ilçe seçim kurulu başkanının karan üzerine SEC_003 ekranı kullanılarak Özürlü kutusu işaretlenir.

Ayrıca Özürlü seçmenin bulunduğu sandık seçmen listesinde seçmenin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası önünde (Ö) harfi bulunacaktır.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

MADDE 12- Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilirler.

Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine;

A-Siyasi partilerin yukarıda belirtilen ilçe yetkilileri; aa) O ilçede oturan tüm seçmenlerle ilgili olarak,


-6-

bb) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerinden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: Mükerrer yazılım, ölü, kısıtlı kişilerin yazılımı gibi),

cc) Herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu - hileli biçimde nakiller, ile ilgili olarak,

B) Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak, itirazda bulunabilirler. Yazılı itirazlar ile bu işlerde düzenlenecek tutanaklardan hiçbir resim ve harç alınmaz.

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazı ile yapılır. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır. Kimliğin ispatında, nüfus kimlik cüzdanı ve resmi daireler ile iktisadi devlet teşekküllerinden verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, trafik şoför ehliyetnamesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki T.C. Kimlik Numarasını taşıyan belgelere itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde esas alınamaz. İkametgâh ispatında da muhtarlıklarca tasdik edilen seçmen yeni kayıt formu ile seçmen bilgileri değişiklik formlarındaki ikametgâhlar esas tutulur. Listelere Parti adına yapılan itirazlarda, kişiler için kimlik araştırması yapılmaz.

İtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz alındı belgesi karşılığında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına da itiraz dilekçesi verilebilir. Cumhuriyet Savcısı itirazın kayıt işlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu başkanına gönderir. Seçmen listelerinde eldeki resmi belgelere göre maddi hatanın varlığı saptandığında bu husus ilçe seçim kurulu başkanı tarafından re'sen düzeltilir. Bilgisayar ortamında alınan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce kullanıma sunulan MERNİS/KPS kayıtları resmi belge sayılır.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde yapılan tüm değişiklikler o ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti ilçe başkanlıklarına tebliğ edilir. İki gün içerisinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talepleri halinde sonuç siyasi partiye bildirilir/tebliğ edilir.İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ

MADDE 13- İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren iki işgünü içinde itirazları kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri kesinleşir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin incelenmesinde bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanı bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, taleple ilgili karardan evvel nakil isteyenlerin listesini, itirazın ertesi günü askıya çıkarır. Durumu ilgili siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içerisinde mükerrerlik veya hileli - toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler, itiraz üzerine veya re'sen muhtarlık, polis veya jandarma aracılığıyla yapılan araştırmalar sonucu, itirazlar en geç iki gün içinde karara bağlanır.

MADDE 14- Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 27.11.2006 gün ve 372 sayılı kararı ile Örnek: 140/I olarak kabul edilmiştir.


Add document to your blog or website

Similar:

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ icon5 Ocak 2009 Pazartesi günü askıya çıkarılacak ve 30 Ocak 2009 Cuma günü askıdan indirilecek olan seçmen listeleri

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ iconKAAN:”Millet aşkı, vatan aşkı uyansın Yurduma göz dikenler al kanlara boyansın Ya ben ya onlar silahına dayansın Türk oğludur bu millet Türk’ün dür bu millet bu memleket” Mehmet Akif Ersoy

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ iconEK: MUHTARLIK ONAYI (ÜYE/EMEKLİ İÇİN)

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ iconASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ iconBOSNA PROGRAMINDAN ÇIKARILACAK DERSLER

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ iconÜNLÜLERDEN ÇIKARILACAK BAŞARI DERSLERİ!

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ iconKlasik Planlama Anlayışı Temelli Askıya mı Çıkıyor?

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ iconOkullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ icon420 Açı,açının iç bölgesi ve dış bölgesi arasındaki ilişki nedir? 421T083

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ icon10 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA TARAFLARA ÇIKARILACAK TEBLİGATLARDA ŞERHLER 11

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page