ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ
Indir 184.04 Kb.
TitleANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ
Page6/6
Date conversion18.05.2013
Size184.04 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.izmirbim.adalet.gov.tr/makaleler/mesleki/AYM DE YARGILAMANIN YENİLENMESİ.doc
1   2   3   4   5   6

SONUÇ


Anayasa Mahkemesi ne ceza mahkemesi ne hukuk mahkemesi ne de idari mahkeme olup, kendine özgü bir inceleme ve yargılama organıdır. Çünkü görevlerinin nitelik ve nicelik farklılığı, AYM’ni bazen ceza mahkemesi bazen denetim organı yapmaktadır. Dolayısıyla, klasik mahkemelerin yargılama usullerinden hareketle bu mahkemeye roller yüklemek yerine, kendisini vareden özel düzenlemelere ve en üst norm olan Anayasal düzenlemeleri ihmal etmemeye özen göstermek gerekir.

AYM’nin mevcut yapısı, görevleri ve çalışma tarzıyla ilgili pek çok eleştiri getirilebilir (Üye profili ile yaptığı görevlerin bağdaşmadığı, özel usul yasasının olmaması, Yüce Divan görevinde uzmanlığının yetersiz kaldığı gibi). Bu eleştirilerle birlikte, olması gereken, esas olarak pozitif hukukun halen geçerli olan normlarını ihmal etmek, hukuk vizyonunun göstergesi olmayıp, Anayasa koyucunun iradesini ihlal etmek olur. Bu sebeple, AY’da AYM’nin parti kapatma ve Yüce Divan kararlarının kesin olduğu açıkça belirtilmiş olup, bu üst norma rağmen, CMK hükümlerinden hareketle yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü AY’ya aykırıdır.

Ancak bu engeli aşanlar yönünden (AYM dahil), parti kapatma kararlarıyla ilgili talebin esassızlık sebebiyle reddinde de; AY 90. md. ve de CMK’da 2003 yılında yapılan değişiklik yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu bağlamda AY değişikliği sözkonusu olunca önelcikle AYM’ne verilen rollerin netleşmesi, yapısının değişmesi, (Yüce Divan, yasama denetimi, parti denetimi olarak üç daireli olabilir) her bir daireye konuyla ilgili uzman kişilerin seçilmesi ve özel usul yasası olması, AİHS ile ilişkisinin netleştirilmesi gerektiği kanısındayız.


KAYNAKÇA


 1. AKYILMAZ Bahtiyar, İdare Hukuku, Sayran Yayınları, Konya 2005.

 2. BAYSAL Mustafa, Anayasa Yargısı İncelemeleri-1, Ankara 2006, AYM Yayınları, Anayasa Yargısında Yargılanın Yenilenmesi Kurumu.

 3. BİLİR Faruk,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi,Ders Notları,Konya 200

 4. CAN Osman, Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005.

 5. ÇAVUŞOĞLU Naz, İnsan Hakları Mahkemesi Kararların Uygulanması, Türkiye Kararları, İstanbul 2003.

 6. DURMUŞ Arzu, Siyasi Partilerin Kapatılması ve Yüce Divan Kararlarını Yeniden Tartışmak (Anayasa Mahkemesi Kararlarına Karşı Olağanüstü Kanun Yolları) Beta Yayınları, İstanbul 2001.

 7. GÖZÜBÜYÜK Şeref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2003.

 8. GÖZÜBÜYÜK Şeref; DİNÇER Güven, İdari Yargılama Usulü, Birinci Bası, Ankara 1996.

 9. KANADOĞLU O. Korkut, Anayasa Mahkemesi, Beta Yayınları, İstanbul 2004.

 10. KARAVELİOĞLU Celal, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5. Baskı, 2001, C.II.

 11. KURU Baki, ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2006.

 12. ÖZTÜRK Bahri, Bir Ceza Mahkemesi Olarak Anayasa Mahkemesi: Yüce Divan, Anayasa Yargısı, Ankara 1995.

 13. SURLU M. Handan, Hukuk ve Cezada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi, Seçkin Yayınları, Ankara 2004.

 14. TEZCAN Durmuş; ERDEM M. Ruhat; SANCAKTAR Oğuz, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004.

 15. TOROSLU Nevzat, FEYZİOĞLU Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara 2008.

 16. TUNÇ Hasan, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, Erzincan 1992.
1 AKYILMAZ Bahtiyar, İdare Hukuku, Sayran Yayınları, Konya 2005, s. 82.

2 Aktaran: AKYILMAZ, age, s. 82, TUNÇ Hasan, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, Erzincan 1992, s. 5-6.

3 GÖZÜBÜYÜK Şeref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2003, s. 273.

4 GÖZÜBÜYÜK, age, s. 274.

5 AY 90/5. md.

6 AY 148/1. md.

7 AY 174/1 md.

8 AY 85. md.

9 BAYSAL Mustafa, Anayasa Yargısı İncelemeleri-1, (Makale) Ankara 2006, AYM Yayınları, Anayasa Yargısında Yargılanın Yenilenmesi Kurumu, s. 615.

10 Madde 33- (Değişik madde: 03/07/1997 - 4280/3 md.)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incelenir ve karara bağlanır. Bu davalarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilinin savunması dinlenir.

Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek için ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları çağırır; bu halde, 31 inci madde hükmü uygulanmaz.

11 BAYSAL, agm, s. 620.

12 Aktaran: BAYSAL, age, s. 621, CAN Osman, Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s. 90, dn.8. KANADOĞLU Korkut, Anayasa Mahkemesi, Beta Yayınları, İstanbul 2004, s.231.

13 Aktaran: BAYSAL, agm, s. 612-617, DURMUŞ Arzu, Siyasi Partilerin Kapatılması ve Yüce Divan Kararlarını Yeniden Tartışmak (Anayasa Mahkemesi Kararlarına Karşı Olağanüstü Kanun Yolları) Beta Yayınları, İstanbul 2001, s. 52. SURLU M. Handan, Hukuk ve Cezada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi, Seçkin Yayınları, Ankara 2004, s. 94.

14 BAYSAL, agm, S. 617.

15 KURU Baki, ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2006, s. 839.

16 KARAVELİOĞLU Celal, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5. Baskı, 2001, C.II, s.1657.

17 Aktaran: TOROSLU Nevzat, FEYZİOĞLU Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara 2008, s. 379-380. ÖZGEN, Ceza Muhakemesinin Yenilenmesi, Eskişehir 1968, s. 7-14.

18 KURU, ARSLAN, YILMAZ, age, s. 839.

19 23.01.2003 gün ve 4793 Sayılı Kanun ile getirilmiştir.

20 KURU / ARSLAN / YILMAZ, age, s. 848.

21 KURU / ARSLAN / YILMAZ, age, s. 851.

22 AYM’nin HEP, ÖZDEP ve TBKP ile ilgili kararları.

23 GÖZÜBÜYÜK Şeref; DİNÇER Güven, İdari Yargılama Usulü, Birinci Bası, Ankara 1996, s. 654.

24 KARAVELİOĞLU, age, s. 1657.

25 15.07.2003 gün ve 4928 SK ile getirilmiştir.

26 GÖZÜBÜYÜK / DİNÇER, age, s. 660.

27 Diyarbakır 1. İM, E.2008/1563, KT.13.04.2009.

28 Aktaran: TOROSLU / FEYZİOĞLU, age, s. 380; ÖZGEN, age, s. 22-23.

29 Aktaran: TOROSLU / FEYZİOĞLU, age, s. 380; ÖZGEN, age, s. 22-23.

30 TOROSLU / FEYZİOĞLU, age, s.380.

31 4771 SK, 09.08.2002 gün ve 24481 sayılı RG’de yayımlanmıştır.

32 TOROSLU / FEYZİOĞLU, age, s.391.

33 BAYSAL, agm, s. 614.

34 Aktaran: BAYSAL, agm, s.616. ÖZTÜRK Bahri, Bir Ceza Mahkemesi Olarak Anayasa Mahkemesi: Yüce Divan, Anayasa Yargısı, Ankara 1995, s. 59 vd.

35 Aktaran: BAYSAL, agm, s.617; DURMUŞ, age, s. 52; SURLU, age, s. 94; ŞAHBAZ, agm, s.614.

36 BAYSAL, agm, s.617.

37 5320 Sayılı Kanunun 3. md. gereği, mevzuatta CMUK’a yapılan yollamalar CMK’nın bu hükümleri karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.

38 BAYSAL, agm, s. 618.

39 Aktaran: BAYSAL, agm, s.621; KANADOĞLU O. Korkut, Anayasa Mahkemesi, Beta Yayınları, İstanbul 2004, s.222.

40 Aktaran: BAYSAL, agm, s.621; CAN Osman, Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s.90.

41 Nitekim AY’da düzenlenmediği halde AYM yorum yoluyla “yürürlüğün durdurulması” kararı verilebileceğine hükmetmiş ve bu yönde kararlar vermektedir. Aslında AY 6. md. göre hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Nitekim gerek AY’da gerek AYM kuruluş yasasında “yürürlüğü durdurma” kararı verme yetkisi düzenlenmemiştir. Bu sebeple (çok elzem olmakla birlikte) AYM’nin içtihat yoluyla, kendine yetki alanı yaratması AY’ya aykırıdır.

42 AYM, TBK, ÖZDEP ve HEP davalarında, yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etmiş, ancak talebi ESASSIZ OLMASI NEDENİYLE reddetmiştir. 08.01.2008 gün ve E.2-3 ve 4 sayılı kararlar.

43 BİLİR Faruk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi, Ders Notları, Konya 2008, s.53.

44 BİLİR, age, s.55.

45 BİLİR, age, s.55.

46 Diyarbakır 1. İM, E.2008/1563, KT.13.04.2009.

47 Aktaran: BİLİR, age, s.56; GÖZLER Kemal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, www.anayasa.gen.tr/aihm.hm.09.11.2006

48 TEZCAN Durmuş; ERDEM M. Ruhat; SANCAKTAR Oğuz, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, s.145-146.

49 BAYSAL, agm, s.631.

50 BAYSAL, agm, s.632.

51 BAYSAL, agm, s.633.

52 BAYSAL, agm, s.633-634.

53 AYM, E.1998/4, K.1999/2, KT.16.02/1999.

54 Aktaran: BİLİR, age, s.54; ÇAVUŞOĞLU Naz, İnsan Hakları Mahkemesi Kararların Uygulanması, Türkiye Kararları, İstanbul 2003, s. 55.

55 BİLİR, age, s.56.

56 AYM, E.1990/1, K.1991/1, KT.16.07.1991.

57 AYM, E.1990/1, K.1991/1, KT.16.07.1991

58 http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihmtr/tbkpvd.htm
1   2   3   4   5   6

Similar:

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconHukukun siyasetle imtihanı Kim Sınıfta kaldı? Anayasa mı, anayasa hukuku MU, ANAYASA HUKUKÇULARI MI, ANAYASA MAHKEMESİ Mİ?

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ icon1 Ocak 2007’de yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın bazı maddelerinin iptali istemi ile açılan ve Anayasa Mahkemesi’nde

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconTürk Anayasa Mahkemesi 1961 yılında 61 Anayasası ile kurulmuştur. Avrupa ya göre Anayasa yargısı alanında epey ilerde olduğumuz söylenebilir. Çünkü o

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconAnayasa Mahkemesi: 2,4,5 ve 8/09

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconT. C. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconAnayasa Mahkemesi Başkanlığından

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconAnayasa Mahkemesi Başkanlığından

ANAYASA MAHKEMESİ’NDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ iconANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page