İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi
Indir 0.53 Mb.
Titleİzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi
Page1/8
Date conversion18.05.2013
Size0.53 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ihsm.gov.tr/indir/calisansagligi/CSB_KurulusVeCalismalariHakkindaRehber.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ

KURULUŞ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA REHBER


HAZİRAN 2012


Bu rehber, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” İşbirliği Protokolü, İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge, Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge vb. ilgili tüm mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Temel iş sağlığı hizmetlerinin etkin, yaygın ve erişilebilir hale getirilmesini temin etmek ve mevcut sağlık hizmetleri sunumuna iş sağlığı hizmetlerinin entegrasyonunu sağlamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” İşbirliği Protokolü kapsamında Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde, kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere Çalışan Sağlığı Birimleri kurulmaktadır.

Bu rehber, ilgili mevzuatlar kapsamında Çalışan Sağlığı Birimlerinin kurulması, bina fiziki alan ve teknik donanımları, işyerleri ile sözleşme işlemleri, birimin işleyişi ve işyeri hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi uygulamalarında yol gösterici olması ve kolaylık sağlanması amacıyla İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından hazırlanmıştır.
TANIMLAR

Bu rehberde geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı

Başkanlık: Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı’nı1

Müdürlük:Halk Sağlığı Müdürlüğü2

İSGGM:İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nü

Yönetmelik:İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Yönerge:Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Çalışan Sağlığı Birimi (ÇSB): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde, işçi sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek ve işyeri hekimliği hizmeti vermek üzere kurulan birim,

Sorumlu Müdür: ÇSB’nin iş ve işlemlerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne karşı sorumlu olan Toplum sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi 3

İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip TSM hekimi,

Diğer sağlık personeli: İşyeri hekimi ile birlikte hizmet veren öncelikli olarak çevre sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık memuru toplum sağlığı teknisyeni veya acil tıp teknisyenini ifade eder.


ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

(1) ÇSB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

a) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için işçilere verilecek sağlık gözetiminden,

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetleri kapsayan çalışma ortamı gözetimine katkı verilmesinden,

c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından,

e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludurlar.

(2) İşyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere ÇSB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, ÇSB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar ÇSB’lerce işverene teslim edilir.


ÇSB’LERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

1. Müdürlükçe bünyesinde ÇSB kurulması planlanan TSM belirlenir.

2.ÇSB kurulması planlanan TSM’de uygun fizik şartlar ihdas edilir. (bkz: sayfa 6)

3. ÇSB’de çalışacak personelin görevlendirmeleri yapılır. (bkz:sayfa 7)

4. Gerekli evrak, dosya doküman hazırlanır. (bkz: sayfa 8)

5. Başvuru için gerekli evraklarla hazırlanan başvuru dosyasıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü aracılığıyla İSGGM’e başvurulur.(bkz: sayfa 8-9)

6. İSGGM yetkilileri tarafından dosya üzerinde ve yerinde incelemeler yapılır.

7. İSGGM tarafından düzenlenen Yetki Belgesi tescil ettirilmek üzere Halk Sağlığı Müdürlüğü aracılığıyla Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı’na gönderilir.


ÇSB’LERİN İŞYERLERİ İLE SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

1. İşyerleri ÇSB’den işyeri hekimliği hizmeti almak üzere başvuruda bulunur.

2. İşveren ile Müdürlük arasında sözleşme imzalanır.

3. Sözleşme örneği ÇSGB’na gönderilir.

4. ÇSGB tarafından elektronik ortamda gelen onaydan sonra işyerine hizmet verilmeye başlanır. (bkz: sayfa 9)

ÇSB’DE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

1. Sözleşme sonrasında işveren tarafından hazırlanan işyerine ait bilgilerin bulunduğu dosya ÇSB’ye teslim edilir.

2. İşyeri hekimi tarafından hizmet verilen işyeri ile ilgili değerlendirmeler yapılarak gerekli formlar ile işyerine ait dosya oluşturulur. (bkz:sayfa 10-11)

3. İşyeri hekimi tarafından işyeri ile ilgili yıllık ziyaret ve faaliyet planı hazırlanır. (bkz:sayfa 11)

4. İşyeri hekimi tarafından, işyerinin sektörü, tehlike sınıfı, işçi sayısına göre ilgili mevzuatça belirlenen sürelerden farklı olmamak kaydı ile işyeri hekimliği hizmeti verilir. (bkz:sayfa 11-15)

5. İşyeri hekimi tarafından her ay sonunda bir önceki aya ait çalışma raporu hazırlanarak ÇSB’ye iletilir. (bkz:sayfa 15)

6. Her ayın sonunda, bir önceki aya ait işyeri hekimliği hizmet bedeli ilgili işyerlerince Müdürlük döner sermayesine ödeme yapılır.(bkz:sayfa 16)


DENETİM İŞLEMLERİ

1. İşyeri sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan ve hizmetin etkin ve eksiksiz yürütülmesinden Müdürlük ve ÇSB sorumludur.

2. İSGGM, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda ÇSB’ni denetler.

3. ÇSB’lerin yetkilerinin askıya alınması veya iptalini gerektiren durumlar. (bkz:sayfa 16-18)
1-Fiziki ve teknik şartlar

TSM’lerde işyeri hekimliği hizmetlerinin sunulabilmesi için;

*10 m2 den küçük olmamak üzere en az 1 tane muayene odası

*15 m2 den küçük olmamak üzere 1 acil müdahale odası

*12 m2 den küçük olmamak üzere 1 bekleme odası bulunmalıdır.

TSM’ler 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olarak;

*ÇSB olarak planlanan bina başka bir hizmet amacı ile kullanılan bir yerin içerisinde olacak ise mutlaka ayrı bir girişi olmalı ya da bina içerisinde ayrılmış ve diğer birimlerden izole edilmiş bir alan olmalıdır.

*ÇSB olarak planlanan bina, sağlam ve dayanıklı olmalıdır.

* Lavabo, tuvalet ,vb. alanları mevcut olmalıdır.4

* Binanın elektrik tesisatında yangın ve patlama tehlikesi yaratmayacak ve kaza riski oluşturmayacak şekilde gerekli önlemler alınmış olmalıdır.

*Binanın acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalı ve çıkışları önleyici engel bulunmamalı, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde acil çıkışları gösteren işaretlemeler yapılmış olmalıdır.

*Yangın yönetmeliğine uygun şekilde yeterli tertibat sağlanmalı, yangın söndürme ekipmanları görülebilir ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.

*Binanın havalandırması, iklimlendirmesi ve aydınlatması yeterli olmalıdır.

*Binanın tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı çalışanların sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde yeterli sağlamlıkta olmalı, taban döşeme ve kaplamaları kaymaz şekilde ve hijyeni sağlayacak malzemeden yapılmış olmalıdır. Saydam, yarı saydam ve camlı bölmeler güvenli malzemeden yapılmış ve gerekli işaretlemelerin yapılmış olması gerekmektedir.

*Pencere ve kapılar güvenlik açısından risk oluşturmamalıdır.

ÇSB’leri EK- 1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılmış olmalıdır.


2-ÇSB personel görevlendirmeleri

ÇSB’de işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için;

*En az 1 işyeri hekimliği sertifikası olan (mezkur mevzuat gereği işyeri hekimliği belgeleri alındıkları tarihten itibaren 5 yılda bir yenileme eğitimi ile yenilenmelidir.) işyeri hekimi,

*En az bir diğer sağlık personeli (öncelikli olarak çevre sağlık teknisyeni olmak üzere, işyeri hekimliği hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim almış hemşire, sağlık memuru-toplum sağlığı teknisyeni- veya acil tıp teknisyeni)

*Öncelikli olarak tıbbi sekreter veya V.H.K.İ olmak üzere 1 personel görevlendirilmesi zorunludur.

Müdürlük tarafından “İşyeri Hekimliği Kursu” veya “İşyeri Hekimliği Sertifika Yenileme Kursu”na gönderilen hekimin eğitim ücreti Müdürlük döner sermayesince karşılanır. Hekim EK-1/A’daki taahhütnameyi imzalamak suretiyle eğitim sonunda en az 2 yıl süre ile Müdürlüğün veya Bakanlığın belirleyeceği ÇSB’de çalışmayı taahhüt eder. Bu taahhüdünü yerine getirmeyen hekimden eğitim ücreti yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. (Yönerge Madde 9-4)

İhtiyaç halinde ÇSB sorumlu müdürünün talebi doğrultusunda, Müdürlük tarafından uzman hekimler, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı vb. personellerden oluşan iş sağlığı hizmetleri ile ilgili bir işbirliği kurulu oluşturularak, üyeler kendi alanları ile ilgili olarak işyeri hekimlerinin çalışmalarına katılabilirler.

ÇSB’de çalışacak olan işyeri hekimleri ve diğer personellere Valilikten ÇSB’ye görevlendirme oluru alınır.

İşyeri hekimliğinin etkin yürütülebilmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır. (Yönetmelik Madde 34-(6) “TSM’lerde görev yapan işyeri hekimleri başka birimlerde görevlendirilemezler.”denilmektedir.)


Müdürlükçe gerek görülmesi halinde ÇSB’nin bağlı bulunduğu TSM bölgesinin dışında da görevlendirme yapılabilir. (Yönerge Madde 18 )


3-ÇSB kurulması için gerekli başvuru evrakları


*Sorumlu Müdürü belirten yazı

-Sorumlu Müdür, TSM Sorumlu hekimi olacak ise TSM Sorumlu Hekim Valilik Onayı

-Sorumlu müdür, ÇSB hekimlerinden biri olacak ise TSM Sorumlu Hekiminin teklifi ile Halk Sağlığı Müdürlüğünce alınan Valilik Onayı

*ÇSB olarak faaliyet gösterecek yerin 1/50 ölçekli krokisi

*Bina yapı ruhsatı

*Bina numarataj ve adres bilgileri

*İşyeri hekiminin ÇSB’ye görevlendirme oluru

*İşyeri hekiminin/hekimlerinin sertifika fotokopisi (Süresi dolmuş sertifikalar için yenileme eğitimi sertifikasının fotokopisi de ilave edilecektir.)

*ÇSB’de çalışacak diğer sağlık personellerinin listesi (TSM iç görevlendirmesi)

*İlgili Mevzuata göre ÇSB’nin faaliyet göstereceği binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge

4-ÇSB’nin yetkilendirilmesi

Başvuru için gerekli belgeler ile dosya hazırlanır. Hazırlanan dosya üst yazı ile (sorumlu müdürü ve faaliyeti gösterecek yerin isim ve açık adresini belirten başvuru yazısı) İSGGM’e elden veya posta yoluyla gönderilir. Dosya incelemesi tamamlanan başvurularda yetkililerce yerinde inceleme yapılır ve Yerinde Denetim Formu (EK-13) hazırlanır. Dosya üzerinden ve yerinde yapılan incelemelerde mevzuata uygun şartları sağlayan birimlere İSGGM tarafından yetki belgesi (EK-14) düzenlenir.

Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kişi ve kurumların ÇSGB’ca belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri gerekmektedir. Yetki belgesi almaya hak kazanmış olan ÇSB Müdürlüğe belge ücretinin yatırılması için yazı yazar. Müdürlük döner sermayesince belge ücreti ÇSGB’na yatırılır. (Yönetmelik Madde 35-b)

İnceleme sırasında tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için her defasında otuz günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve altı ay içinde tekrar başvuru yapılamaz. (Yönetmelik Madde 7- (1))

Yetki Belgelerinin ÇSB tarafından 5 yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk beş gün kala vize işlemleri için İSGGM’ne müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri vize süresinin bitiminden önce İSGGM tarafından sonuçlandırılır. (Yönetmelik Madde 7 ve Madde 35)

ÇSB Yetki Belgesi, tescil edilmek üzere üst yazı ile Başkanlığa gönderilir.Yetki Belgesinin Başkanlık tarafından tescil işlemi gerçekleştikten sonra ÇSB faaliyetine başlar.

5-ÇSB’nin sözleşme işlemleri

İşyerleri, işyerine ait bilgileri İşyeri Tanıtım / Bilgi Formu (EK-5)’na uygun olarak doldurup ekleri ile birlikte bir dosya halinde ÇSB’den işyeri hekimliği hizmeti almak istediklerini talep eden üst yazı ile ÇSB’e başvururlar. ÇSB mevcut personel durumu, işyerinin konumu, faaliyet alanı, ulaşım imkanları ve işyerine ait bilgileri göz önüne alarak uygun görülen işyerleri ile ilgili yönetmelik EK-3’de bulunan sözleşme örneğine uygun sözleşme metnini hazırlar. Sözleşmeler işveren ile Müdürlük arasında 3 nüsha şeklinde imzalanır. Nüshalardan biri işverende, biri ÇSB’de kalır. Diğer nüsha ve ekleri, (adına sözleşme imzalanan hekimin tıp diploma fotokopisi, geçerli işyeri hekimliği sertifika fotokopisi ve nüfus cüzdan fotokopisi) üst yazı ile beş iş günü içinde ÇSB tarafından İSGGM’ye kargo ile gönderilir ve Müdürlük Çalışan Sağlığı Birimine yazı ile bilgi verilir.

İSGGM’den e-posta ile gelen yetkilendirme onayı (EK15) ardından ÇSB ve işyeri hekimi bilgilendirilerek işyerinde çalışma başlatılır.(Gelen e-posta örneği Müdürlük Çalışan Sağlığı Birimine iletilir.)

Sözleşmeler de aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. Ek-3 hizmet sözleşmesi örneğinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (TSM bilgileri, İşyeri Hekimi bilgileri, İşyeri Bilgileri)

2- İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmeti süresi ve sağlık gözetimi süresi ilgili yönetmeliğe uygun olarak aylık hesaplanarak ayrı ayrı yazılmalıdır.

Bu sürenin belirlenmesinde işyeri tehlike sınıfı ve işçi sayısı önem taşımaktadır.

İşyeri Hekimliği süresi ilgili yönetmelikte aylık olarak verilmektedir.

Aylık sağlık gözetimi süresi ise; işçi başına yıllık hesaplanan sürenin on ikiye bölünmesi ve üst tamsayıya yuvarlanması ile tespit edilmektedir.

  1. İşyerince araç temin edilip edilmeyeceği belirtilmelidir.

4- Sözleşmenin süresi asgari bir yıl olarak belirtilmelidir. Ayrıca taraflardan herhangi birisinin belirli bir neden göstermeksizin-Geçerli neden göstererek- tek taraflı fesih hakkı belirtilmelidir.

5-Sözleşmede ücret konusunda yönergenin “EK 4-A Aylık İşyeri Hekimliği Fiyat Listesi” ne atıfta bulunulmalıdır. Damga vergisi ödemesi söz konusu olacağından ayrıca ücret yazılmamalıdır.

İşyerleri ile sözleşmenin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş iş günü içinde İSGGM’ne bildirilir.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Add document to your blog or website

Similar:

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Karar Tarihi

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Karar Tarihi

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconAydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimine

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconEtiyopya Halk Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Mengistu ASNAKE’ nin, 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi’nin Kapanış Töreninde Yaptığı Konuşma

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconHalk Sağlığı Hemşireliği II Halk Sağlığı Hemşireliği I Dersinin devamıdır. Ana ve Çocuk Sağlığı

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconHALK SAĞLIĞI GÜNLERİ ULUSAL OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconİl Halk Sağlığı Müdürlüğü

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi iconVAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page