III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular
Indir 63.06 Kb.
TitleIII. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular
Date conversion19.12.2012
Size63.06 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.imamhatipogretmeni.com/depo2/sorular/dinler_tarihi/113/sorular_dtarihi_III_unite_test
III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular:


1. Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Dinlerdendir?

a) Dinka dini

b) Şintoizm

c) Zerdüştilik

d) Taoizm

e) Caynizm


2. Aşağıdakilerden hangisi temel felsefesi tabiattaki düzeni takip etmek olan ve insanın ancak bu şekilde mutluluğa ve huzura kavuşabileceğini savunan dindir?

a) Konfüçyüsçülük

b) Hinduizm

c) Budizm

d) Taoizm

e) Caynizm


3. Aşağıdakilerden hangisi belli bir kurucusu ve inanç sistemi olmayan, yaşayan dinlerin en eskisi olan, tenasüh ve yoga gibi öğretileriyle dünyada yaygınlık kazanan dindir?

a) Caynizm

b) Konfüçyüsçülük

c) Hinduizm

d) Taoizm

e) Sihizm


4. Aşağıdaki dinlerden hangisi İran’da ortaya çıkan, tanrısı Ahura Mazda olan ve Kur’an-ı Kerim’de “Mecusilik” adıyla bilinen dindir?

a) Yahudilik

b) Zerdüştilik

c) Budizm

d) Sihizm

e) Hıristiyanlık


5. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaşayan dinlerin nüfus bakımından en yaygın olanıdır?

a) İslam

b) Yahudilik

c) Hinduizm

d) Budizm

e) Hıristiyanlık


6. Aşağıda verilen olaylardan hangisinden sonra İsrailoğulları Yahudi ismini almıştır?

a) Mısır esareti dönüşü

b) Babil sürgünü dönüşü

c) Hz. Musa’nın ölümü

d) On Emir’in vahyedilmesi

e) Arz-ı Mevuda göç


7. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler için kullanılan isimlerden biri değildir?

a) Samiri

b) İbrani

c) İsrailli

d) Musevi

e) Yahudi


8. Aşağıdakilerden hangisi On Emir içinde yer almaz?

a) Öldürmemek

b) Hırsızlık yapmamak

c) Yalancı şahitlik yapmamak

d) Anne babaya hürmet

e) Oruç tutmak


9. Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra İsrailoğulları Mısır esaretinden kurtulmuştur?

a) On Emrin tanrı tarafından vahyi

b) Firavun’un Hz. Musa’yı evlat edinmesi

c) Hz. Musa’nın Firavun’u Allah’a inanmaya daveti

d) Kutsal topraklara göç

e) Hz. Musa’nın ölümü


10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’nın peygamberliği döneminde teşekkül eden Yahudilik kurumlarından biri değildir?

a) İtikat ve ibadet

b) Ahlak

c) Hukuk

d) İsrailoğulları devletinin yapısı

e) Yahudi mezhepleri


11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Musa sonrası İsrailoğullarına peygamber veya lider olarak gönderilen isimler kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

a) Samuel-Yeşu-Süleyman-Davud

b) Davud-Süleyman-Yeşu-Samuel

c) Süleyman-Davud-Yeşu-Samuel

d) Yeşu-Samuel-Davud-Süleyman

e) Yeşu-Davud-Süleyman-samuel


12. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin sonucunda I. Mabed dönemi başlamıştır?

a) Mabedin Babilliler tarafından yıkılması

b) Mabedin Hz. Süleyman tarafından inşası

c) Perslilerin Babillileri yenmesi

d) Romalıların mabedi yıkması

e) Arz-ı Mevuda göç


13. Yahudi tarihinde önemli bir yeri olan Kudüs’teki ünlü mabedi aşağıdakilerden hangisi inşa etmiştir?

a) Davud

b) Ezra

c) Süleyman

d) Musa

e) Nehemya


14. Aşağıdakilerden hangisi Kudüs’teki mabedin yeniden inşa edilmesi, Yahudiliğin kurum ve kurallarıyla tekrar hayata geçirilmesi ve böylece II. Mabed Döneminin başlamasına neden olmuştur?

a) Romalıların Kudüs’ü işgali

b) İsrailoğullarının Filistinlileri yenmesi

c) Davud’un Kudüsü başkent yapması

d) İsrailoğullarının ikiye ayrılması

e) Pers kralının Yahudilerin Kudüs’e dönmesine izin vermesi


15. Yahudi kutsal metinleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tevrat (Tora), Tanah’ın içinde yer almaktadır

b) Mişna, Tanah’ın tefsiridir

c) Yahudi geleneğine göre, Tora Hz. Musa’ya verilmiştir.

d) Mezmurlar (Zebur), Tora’nın içinde yer alır.

e) On Emir, Tora’da yer alır.


16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’e “Eber’in Neslinden” olması dolayısıyla verilen bir addır?

a) İsrail

b) Yahudi

c) Musevi

d) İbrani

e) Saduki


17. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yakup için kullanılan isimdir?

a) İsrail

b) Yahudi

c) Musevi

d) Ferisi

e) İbrani


18. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin en önemli atası olan ve Yahudiliğin tarihini başlatan isimdir?

a) Davud

b) İshak

c) Nehemya

d) İbrahim

e) Süleyman


19. On Emir aşağıdaki isimlerden hangisine gönderilmiştir?

a) Yeşu

b) Saul

c) Musa

d) İshak

e) İbrahim


20. Yahudilerin en önemli ibadet yeri olan Kudüs’teki mabedi ilk olarak inşa ettiren ve Yahudi tarihinde I. Mabet Dönemini başlatan isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yeşu

b) Davud

c) Süleyman

d) Samuel

e) Musa


21. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık öncesi mezheplerden biridir?

a) Rabbani Yahudilik

b) Karailik

c) Ferisilik

d) Davudilik

e) Hasidizm


22. Aşağıdakilerden hangisi Çin dinlerindendir?

a) Caynizm

b) Sihizm

c) Şintoizm

d) Dinka

e) Taoizm


23. Dinde ahlaki öğretileri ön plana çıkaran Çin dini aşağıdakilerden hangisidir?

a) Taoizm

b) Caynizm

c) Konfüçyüsçülük

d) Budizm

e) Hinduizm


24. Aşağıdakilerden hangisi tabiattaki düzeni takip etmeyi en temel felsefe olarak ele alan Çin dinidir?

a) İslam

b) Şintoizm

c) Konfüçyüsçülük

d) Taoizm

e) Sihizm


25. Aşağıdakilerden hangisi Japonların geleneksel dinlerine verilen addır?

a) Şintoizm

b) Konfüçyüscülük

c) Yin

d) Caynizm

e) Taoizm


26. Aşağıdakilerden hangisi Caynizm’in kurucusunun adıdır?

a) Guru Nanak

b) Konfüçyüs

c) Lao Tzu

d) Vardhamana

e) Ahura Mazdah


27. “Biz Şintoist doğar, Budist ölürüz” sözü hangi millete aittir?

a) Çinliler

b) Hindular

c) Japonlar

d) Moğollar

e) Türkler


28. Aşağıdakilerden hangisi M.Ö. VI. Yüzyıllardan sonra ortaya çıkmış dinlerden değildir?

a) Konfüçyüsçülük

b) Taoizm

c) Budizm

d) Sihizm

e) Caynizm


29. Guru Nanak hangi dinin kurucusudur?

a) Sihizm

b) Budizm

c) Caynizm

d) Konfüçyüsçülük

e) Taoizm


30. Hindistanda ortaya çıkan ve İslam’ın Tevhid gibi bazı inançlarından da etkilenmiş olan din aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hinduizm

b) Budizm

c) Sihizm

d) Caynizm

e) Taoizm


31. Aşağıdakilerden hangisi yaşayan dinlerin tarih bakımından en eskisi olarak kabul edilmektedir?

a) Sihizm

b) Hinduizm

c) Caynizm

d) Budizm

e) Zerdüştilik


32. Hıristiyanlık inanç ve öğretilerinin şekillendirildiği büyük toplantılara ne ad verilir.

a) Senhedrin

b) Şura

c) Konsül

d) Şura

e) Bet-Hakmikdaş


33. Aşağıdakilerden hangisinde Yahudiler tarafından kurulan son devletin adı ve kuruluş tarihi doğru olarak belirtilmiştir?

a) Yahuda-1948

b) İsrail-1938

c) Yahudiye-1950

d) İsrail-1948

e) Jarusselam-1948


34. Hıristiyanlığın şekillenmesine yol açan ilk yedi konsül aşağıdaki coğrafi bölgelerden hangisinde gerçekleşmiştir?

a) Avrupa

b) Ortadoğu

c) Anadolu

d) Mezopotamya

e) Filistin


35. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yakup’a verilen ve “Tanrı’yla uğraşan” anlamına gelen unvandır?

a) Yahudi

b) İbrani

c) Eber

d) İsrail

e) Ferisi


36. Yahudi olmanın temel şartı Yahudi bir anne-babadan veya Yahudi bir anneden doğmuş olmaktır. Bu ifade Yahudiliğin hangi özelliğinin bir sonucudur?

a) Evrensellik

b) Milliyetçilik

c) Mesihçilik

d) Kutsal toprak

e) Siyonizm


37. Yahudi tarihinin başlangıcı aşağıdaki peygamberlerden hangisine dayandırılır?

a) Hz. İsa

b) Hz. Nuh

c) Hz. Süleyman

d) Hz. İbrahim

e) Hz. Yakup


38. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?.

a) Hz. İbrahim- İshak-Yakup-Yusuf

b) Hz. İbrahim- İsmail-Yusuf

c) Hz. İbrahim- Yakup -İshak -Yusuf

d) Hz. İbrahim-Hz. Musa- Hz. Davut -Hz. Süleyman

e) Hz Davut- Hz. Süleyman- Hz. Musa


39. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden değildir?

a) Ahit dini olması

b) Seçilmişlik

c) Kutsal topraklarla özdeşleşme

d) Evrensellik

e) Mesihçilik


40. Aşağıda Hz. İsa ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Bir Yahudi peygamberidir.

b) Tanrıdan aldığı vahyi İsrail ırkı arasında yaymaya çalışmıştır.

c) Ona ilk inananlar bir grup putperest olan havarilerdir.

d) Bakire Meryem’in Kutsal Ruh vasıtasıyla gebe kalmasıyla doğmuştur.

e) İnsanları, tövbe ederek Tanrı Krallığına girmeye çağırmıştır.


41. Hz. İsa’nın öğretisinin Yahudilerle sınırlı olmaktan çıkıp başka din ve milletlerden olanların da katılımıyla büyümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Putperestler Yahudi dini gelenek ve kurallarına uymak istememişlerdir.

b) Yahudi asıllı Hıristiyanlarla putperest asıllı Hıristiyanlar karşı karşıya gelmiştir.

c) Problemin çözümü için Kudüs’te Havariler Konsülü toplanmıştır.

d) Pavlus yeni gelenleri Yahudi geleneklerine uyma konusunda serbest bırakmayı teklif etmiştir.

e) Konu çözümlenerek Hz. İsa’nın çizgisi aynen devam ettirilmiştir.


42. Pavlus hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu kabul edilir.

b) Hz. İsa’nın öğretisini Yahudi inanç ve geleneklerinden uzaklaştırmıştır.

c) Hz. İsa’nın hayatını ve öğretisini tam manasıyla aktarmıştır.

d) Hz. İsa’nın öğretisini ilk günahla özdeşleştirmiştir.

e) Düşünceleri teslis konusunda tartışmalara ve bölünmelere yol açmıştır.


43. Hz. İsa’nın tanrılığının kabul edilerek İncillerin sayısının dörde indirildiği ve Hıristiyanlığın inanç esaslarının oluşturulması için ilk adımın atıldığı konsül aşağıdakilerden hangisisdir?

a) İznik Konsülü

b) İstanbul Konsülü

c) Efes Konsülü

d) Kadıköy Konsülü

e) Trent Konsülü


44. Aşağıdakilerden hangisi II. Vatikan Konsül’ünde alınan kararlardan biri değildir?

a) Kilise inancında kutsal kitabın önceliği

b) Yalnızca Latin dilinde ibadet etme

c) Hıristiyanların tümüne düşen ruhani görev

d) Hıristiyan birliğini geliştirme taahhüdü

e) Adalet, barış ve insan hakları mücadelesine etkin katılım


45. II. Vatikan Konsülü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) XX.yüzyılın hızlı gelişim ve değişiminde Kilisenin sorunlarını tartışmak için toplanmıştır.

b) Dünyanın her tarafından Katolik piskoposlar konsüle katılmıştır.

c) Diğer din mensupları ile ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştır.

d) Ortodoks ve Protestan gözlemciler konsüle katılmıştır.

e) 1962 yılında yapılmıştır.


46. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimin Hıristiyanlar için kullandığı terimdir?

a) Nasrani

b) İsevi

c) Hıristiyan

d) Nesturi

e) Sabii


47. Aşağıdakilerden hangisi bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılmaktadır?

a) Petrus

b) Zwingli

c) Pavlus

d) Luther

e) Calvin


48. Hıristiyanlık inancına göre “kurtuluş” öğretisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kurtuluş öğretisi asli günah anlayışı ile bağlantılıdır.

b) İnsanlar kurtuluş mücadelesinde başarılı olamamışlardır.

c) Tanrı, oğlu İsa’yı insanlığın kurtuluşu için feda etmiştir.

d) İsa’dan sorakiler için kurtuluş umudu kalmamıştır.

e) İsa, yeryüzüne dönerek tekrar Tanrı Krallığını kuracaktır.


49. Hıristiyanlık inancına göre vaftiz hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Sakramentlerin ilki ve diğerleri için ön şarttır.

b) Asli suçtan kurtulmak için yapılır.

c) Hıristiyanlığa geçişte önemli değildir.

d) Vaftiz olan kişi Kiliseye iştirak etmiş olur.

e) Ayin sonrası kişi yeniden doğmuş sayılır.


50. Aşağıdakilerden hangisi Katolik mezhebinin özelliklerinden değildir?

a) Mezhebin lideri Papadır.

b) Roma, Katolikliğin merkezidir.

c) Rahipler istediği takdirde evlenebilir.

d) Meryem, Tanrının ve kilisenin annesidir.

e) Yirmibir konsül ve kararları doğrudur.


51. Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks mezhebinin özelliklerinden biridir?

a) Ruhani liderleri Patriktir.

b) Sadece vaftiz ve Evharistiya sakramentleri kabul edilir.

c) Azizlere ve Meryeme önem vermezler

d) İkonlara önme vermezler

e) Yalnızca Latince ibadeti kabul ederler.


52. Protestan mezhebi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Katoliklerin uygulamalarına karşı çıkan reformist topluluklardır.

b) Papanın otoritesini reddederler.

c) Sadece 2 sakramenti kabul ederler.

d) Azizlere ve Meryem’e büyük değer verirler.

e) ruhbanlığı kabul etmezler.


53. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın temel özelliklerinden biri değildir?

a) Asli Günah

b) Kurtuluş

c) Teslis

d) Misyonerlik

e) Kutsal Toprak


54. Aşağıdakilerden hangisi “Kilise” kelimesinin anlamıdır?

a) Takdis

b) Evrensel

c) Cemaat

d) Müjde

e) Doğru inanç


55. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan cemaatlerden değildir?

a) Monofizit

b) Ortodoks

c) Katolik

d) Rabbani

e) Protestan


56. Hıristiyan inanç ve ibadetinin temelini oluşturan ve İsa’nın havarileriyle yediği son yemeğin anısına yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konfirmasyon

b) Son Yağlama

c) Evharistiya

d) Tövbe

e) Vaftiz


57. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık sakramentlerinden biri değildir?

a) Vaftiz

b) Sünnet

c) Evharistiya

d) Tövbe

e) Konfirmasyon


58. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmin temel özelliklerinden değildir?

a) Etnik bir din olması.

b) Belli bir kurucusu olmaması

c) Belli bir inanç ve ibadet sistemi olmaması

d) Kurumsal bir din olması

e) Hindu toplumunun kastlara ayrılmış olması


59. Hinduizm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Dünyanın yaşayan en eski dinindir.

b) Dünyanın en fazla mensuba sahip dinlerindendir.

c) Misyonerlik faaliyetlerinde bulunmazlar

d) Yoga ve tenasüh gibi öğretileri vardır.

e) Hindu kültürünü ve yaşamını yansıtır.


60. Hindu toplumunun temel özelliklerinden olan “kast sistemi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Yaratıcı Brahmanın uzuvlarından yaratılmıştır.

b) Dört kasttan oluşur.

c) İsteyenler kastlar arasında geçiş yapabilir.

d) Herkes kastının gereklerine uygun yaşamalıdır.

e) kast dışı insanlara “dokunulmazlar” denir.


61. Hinduizmin özelliklerinden biri olan “Karma” anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Sebebp-sonuç konusudur.

b) Kast sistemiyle alakalıdır.

c) Bu inanca göre, kişilerin kaderlerini belirleme şansı yoktur.

d) Hinduizmde merkezi bir öneme sahiptir.

e) Bu inanç karşısında kast ayrıcalığı yoktur.


62. Hinduizmdeki “tenasüh” anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Ruhun bir bedenden bir başka bedene geçmesidir.

b) Karma kanunun zorunlu bir sonucudur.

c) Hind düşüncesinde ilk defa Upanişadlar’da rastlanır.

d) İnsan için bir imtiyaz olarak kabul edilir.


63. Hindu yaşam tarzı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Hindu yaşamında her şeyin bir kutsallığı vardır.

b) Evlilik temel dini kurallardan biridir.

c) Evliliğin amacı çok sayıda çocuk sahibi olmaktır.

d) Erkek, belli bir yaşa gelince inzivaya çekilir.

e) Dünya ile tüm ilişkisini kesen erkeğe “sanyasin” denir.


64. Hindu kast sisteminde yer alan “vaisya kastı” hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Üçüncü sınıfı oluşturur.

b) Tüccar, esnaf ve çiftçiden oluşur.

c) Vedaları okurlar ve bağış yaparlar.

d) Görevleri üretim yapmaktır.

e) Din görevlerinden en az Kşatriyalar kadar sorumludur.


65. Hindu öğretisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Hayatın amacı, nihai gerçeklikle birleşmektir.

b) Nihai gerçeklik, Brahma’dır.

c) İnsan Brahma’dan gelmiş ve ona dönecektir.

d) Brahma’ya dönmek bu hayatta herkesin gerçekleştirebileceği bir şeydir.

e) Her hayatta insan olgunluğa bir adım atar.


66. “Yoga” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kelime anlamı, “birlik, bağlılık”tır.

b) Bir uzak doğu sporudur.

c) Bir tür irade eğitim yoludur.

d) Tenasüh çemberinden kurtulma amaçlıdır.

e) En yüksek benlikle birleşme amaçlıdır.


67. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de yaratıcı tanrıyı temsil eder?

a) Brahma

b) Vişnu,

c) Şiva

d) İndra

e) Varuna


68. Hinduizm’de koruyucu Tanrıyı temsil eden Tanrı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mitra

b) Vişnu

c) Brahma

d) Varuna

e) Şiva


69. Aşağıdakilerden hangisi Hindu kastlarından değildir?

a) Brahmanlar

b) Vaisya

c) Kşatriya

d) Samsara

e) Sudra


70. Aşağıdakilerden hangisi ruhun bir bedenden bir başka bedene geçmesi anlamına gelen Hindu inancıdır?

a) Tenasüh

b) Karma

c) Yoga

d) Meditasyon

e) Atman


71. Hindu inancına göre tenasüh çemberinden kurtulmayı amaçlayan metotlara ne anlam verilir?

a) Tenasüh

b) Yoga

c) Kama

d) Artha

e) Dharma


72. Budizmle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) M.Ö. VI. Yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.

b) Kurucusu Buda’dır.

c) Brahman otoritesine ve kast sistemine tepki olarak doğmuştur.

d) Evrensel yapısı olan bir dindir.

e) Misyoner karakterli olmadığı için yayılamamıştır.


73. “Mahayana Budizmi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Miladi I. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

b) Ferdin kurtuluşunu esas alır.

c) Kelime anlamı, “büyük vasıta, araç”tır.

d) Farklı düşüncelerle uzlaşmaya müsaittir.

e) Yayıldığı ülkelerde pek çok dini bünyesine katmıştır.


74. Aşağıdakilerden hangisi “dört kutsal gerçek”ten biri değildir?

a) Hayat acı ve ıstıraptan ibarettir.

b) Istırabın kaynağı arzu ve ihtiraslardır.

c) Acı ve ıstıraplardan kurtulmanın çaresi nirvanadır.

d) Sekiz dilimli yol nirvanaya eriştirecek orta bir yoldur.

e) Tripikata, kişileri nirvanaya ulaştıracak yolu göstermektedir.


75. Budizm ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Karma ve tenasüh inancı vardır.

b) Amacı insanı nirvanaya eriştirmektir.

c) Buda’nın öğretisi hiç değişmeden günümüze aktarılmıştır.

d) Tanrı inancı ile ilgilenmez.

e) Başka din ve inançlardan etkilenmiştir.


76. Aşağıdakilerden hangisi Budizmin sekiz dilimli yolundan biri değildir?

a) Doğru inanış

b) Doğru tapınma

c) Doğru niyet

d) Doğru davranış

e) Doğru geçim.


77. Aşağıdakilerden hangisi Budizmin kutsal mekanlarından biri değildir?

a) Lumbini koruluğu

b) Bihar’daki Bodhi Gaya

c) Benores’teki Sarnath Geyik Parkı

d) Utar Pradeşt’deki Kushinara

e) Tayland’daki Budist mabedi.


78. Budizmin en temel hedefi olan ve varlık ve yokluk dışında tam bir saadet ve mutluluk hali olarak kabul edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nirvana

b) Tenasüh

c) Karma

d) Meditasyon

e) Dhamma


Cevap Anahtarı:

1.a 2.d 3.c 4.b 5.e 6.b 7.a 8.e 9.d 10.e 11.d 12.b 13.c


14.e 15.d 16.d 17.a 18.d 19.c 20.e 21.c 22.e 23.c 24.d 25.a


26.d 27.c 28.d 29.a 30.c 31.b 32.c 33.d 34.c 35.d 36.b 37.d


38.a 39.d 40.c 41.e 42.c 43.a 44.b 45.c 46.a 47.c 48.d 49.c


50.c 51.a 52.d 53.e 54.c 55.d 56.c 57.b 58.d 59.c 60.c 61.c


62.e 63.c 64.e 65.d 66.b 67.a 68.b 69.d 70.a 71.b 72.e 73.b


74.e 75.c 76.b 77.e 78.a


.

Add document to your blog or website

Similar:

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconI. GÜNÜMÜZDEKİ DİNLER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconKARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ, ÜNİTE: 6

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconI. ÜNİTE KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİNE GİRİŞ

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconRAID Hakkında Temel Bilgiler

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconOtonom sinir sistemi, nörotransmiterleri ve ilaçları hakkında temel bilgiler

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconI. ÜNİTE/SORULAR

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconDinler Tarihi hakkında genel bir bilgi sahibi olmak Dersin Koordinatörü

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconC SHARP PROGRAMLAMA DİLİ/C SHARP HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconBâtıl Dinler (Uydurma Dinler)

III. Ünite: Günümüzdeki Dinler Hakkında Temel Bilgiler / Sorular iconTanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma, alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page