GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER
Indir 142.2 Kb.
TitleGİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER
Date conversion20.05.2013
Size142.2 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://library.neu.edu.tr/ymkfiles/5008347145.doc

i

i

t

içiNDEKiLER

Birinci Bölüm

GİRİş - TEMEL KAVRAMLAR VE İL.KELER

GİRİŞ

i

i

\

\

§ 1. Eşya Hukukuınun Konusu vıeTemel Kavramları

/

1. Genelolarak . .:. ... .. . ... . .. . .. ... ... ... ... ...

II. Mal (Eşya) kavramı ve türleri :...................

Ili. E§Yanın nitelikleri , ,. ,.

2. Eşya türleri r................................................

3. :Asıl şe:y kavramı ile asıl şeyin parça, eklenti /

ve ürünleri , """"""""""

III. Ayni hak kavramı ve türleri...........................

ı. Ayni hakların nitelikleri ..............................

2. Ayni hakların türleri... .." ". .."..

IV. "Eşyaya bağlı hak" ne demektir........................

V. "Eşyaya bağlı borç" ne .demektir ,..............

VI. Zilyedlik kavramı ... ... ... ... ... ...

VII. Ayni etkili haklar.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. VIlI. "lus Ad Rem" kavramı....................................

rx. Ayni bekleme (beklenti) kavramı .....................

­

.

i i i

~ ,

§ 2. Tfu:k Eşya Hukukunun Tarihi Sürecine Genel Bakış...

1. Medeni Hukuktan önceki dönem .....................

Il. Medeni HUkuk dönemi ,.

HI. Medeni - Kanurı:'un Eşya Hukuku alanında düzen­

leme biçimi ve yöntemi....................................

§ 3. Eşya Hukuku ve ö2:lellikle ayni haklar alanmı düzenl~­

yen genel ilkeler ... ... ... ,. ..............

i. Aleniyet (kamuya açıklık) ilkesi :.......

~ 1. Ayni hakkın devrini sağlama görevi (etkisi) ...

3

3 3 3 6

,6 7 7 9

9

11 11 12

13 15

17

17 18

19

20

20

21
2. Karine oluşturma etkisi (görevi) ... . .. . .. ... . .. ...

3. İyiniyetin korunması etkisi (görevi) ,.....

II. Belirli konu - bireysel işlem ilkesi.................. III. Yan - nesnelerin ayni haklar açısından asla ba­

ğımlılığı ilkesi................................................

IV. Sınırlı say i (n umerus dausus) ilkesi... . .. ... ... ... V. "Kıdeme itibar" ilkesi (prior tempore potior jure) VI. Diğer ilkeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H' . . . . . . . . . .

İ k i nci Bo ö.l ü m

ZtLYEDLlK

§ 4. 'Zilyedlik Kavramı "''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''o...

I. Genelolarak kavram ve özellikleri..................

II. ~'Corpus" unsuru gerçekleşmeksizin ve kanun ge­reğince (Ipso Iure) zilyedlik durumunun ka.zanıl­

mış sayılması ".

III. Hak zilyedliği kavramı : ,....

§ 5. Zilyedlik türleri

... ... ... .. . .. . ... .. .. . ... .. . .. . ... ... ......

I. Genel açıklama ve basamaklı - basamaksız zih

yed.lik """""' ,' o....................

II. Tek başına zilyedlik - topluca zilyedlik ayırımı

§ 6. Zilyıed Yardımcılığı "''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o..

§ 7. Zilyedliğin Kazanılması.. .. . .. .. .. .. o. .. .. .. o. .. .. .. .. .. .. .. o. .. .. ..

i. Genel açıklamalar. .' ',""""'"

II. Aslen iktisap ; ........................

III. Halefiyet yolu ile iktisap.................................

ı. Miras yolu ile '

2. Cüz'i intikal yolu ile <,'...............

§, 8. Zilyedliğin SOlia Ermesi """"'''''''''............................

i. Zilyedliğin kesin kay bı . .. .. .. .. .. .. .. ..', .. .. .. .. .. .. .. .. ..

II. Zilyedliğin geçici olarak kullanılamaması veya

kaybı.. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . o. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .

§ 9. Zilyedliğin Hukuki Niteliği ve Zilyedlik Durumunun Ko­

runması ..................................................................

I.

Genel ,açıklamalar

.. . . .. .. . . .. .. . .. .. ; . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

21

22 22

24

24 25 26

3i1

31

34 35

36

36

39

40

43 43 43

44 ' 44 44

56

56

56

57

57


i Iİ

,

il. Tecavüze karşı savunma.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . lll. Zilyedliğin idari yoldan ~orunması ..................

IV. Zilyedlik davaları :.....................................

ı. Zilyedliğin iadesi davası (MK. 895) "...

2. Zilyedliğe tec'avüzÜll önlenmesi -davası.........

3. Menkul davası '"''''''''''''''''''''''''''''''''''''','''''

4. Sebepsiz zilyedlik zenginleşrnesi davası (con­

dictio possessionis) ,...........

5. Zilyedliğe bağlanan karineler: bkz. MK. 89'8,

MK. 899, MK. 9<910 "

§ 10. Zilyedliğin İadesi Borcunun Kapsamı """""'"'' ........

i. Genel açıklamalar..........................................

II. Şeyin iadesi borcu..........................................

III. Ürünlerin ve yararlanmaların iadesi borcu......

ı. İyiniyetli zilyed .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. ..

2. Kötüniyetli zilyed "''''''''''''''''''''''

IV. Masraf talebi ,...................................

ı. İyiniyetli zilyed .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .

2. Kötümyetli zilyed .......................................

Üçüncü Bölüm

MENKUL (= TAŞıNıR;) MULKİYE,Tİ

§ lL. Menkul Kavraını "'"'''''''' ..'.......................................

. § 12. Taşınır (Mıenkul) Mülkiyıetinin Kazanılması .'.....

I. Aslen iktisap ; ;....

ı. İhraz (occupatio) (MK. 6,9:1 - 6,9,21) ... ..: .. .. '.... 2. 4rıların mülkiyetinin kazanılması hakkında

özel kural (MK. 698/c. 2) ...........................

3. Lukata (= bulunan şey, Öntasarı'ya göre: bu­

lanın mülkiyetinin kazanılması (MK. 693-695)

4. Define (Öntasarı'd~: gÖmü) nin mülkiyetinin

kazanılması (MK. (916) ... ... ... .. ... ...

5. Hukuki tağyir (işleme) (MK. 69'9') , ,....

6. Karışma ve birleşme (MK. 700) .. .. .. .. . .. . .. . .. . 7. Taşınırın mülkiyetinin kazandırıcı zamaİ1aşı­

mı ile kazanılması _.. .. . .. .'... ..

8. MK. 901 ve MK. 903 çevresinde, zilyedlik olgu­

suna güvenin korunması dolayısı ile aslen ik-­

tisap (MK. 687/son) ~......

r

VII

58 60 6,2 62 68 69

81

82

82

82 83

84 84

84 87

87 87

"'

91

92

9'2 9'2

9'3

94

9'5

95

96

97

1~0


VIII

9. Tartışmalı bir aslen iktisap yolu: MK. 9Q2 de

yer alan menkul davasını iyiniyetli zilyede kar­şı kanıtlayan (5) yıllık hak düşürücü sürenin istihkak davasını da kayıtlaması..................

II. Menkul mülkiyetinin halefiyet yolu ile kazanılması

ı. Külli intikal . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

2. Cüz'i intikal ................................................

§ 13: Menkui Mülkiyetinin Sona Ermesi...........................

i. Menkul mülkiyetinin malikin harcama işlemi ile

kaybı .., """""""""" ...

ı. Tek taraflı harcama (Terk = Dereliktion) ... 2. Başkasına menkul mülkiyetinin devri............

n. Kanun'un belirli olaylara eşyanın sahipsiz hale

gelmesi. sonucunu bağlaması..............................

ni. Başka bir kimsenin eşya üzerinde "as'len iktisap"

yolu ile hak kazanması....................................

IV. Eşyamn yok olması, eşya niteliğini yitirmesi ,.

Dördüncü Bölüm

TAPU KÜTÜÖtl VE TAŞINMAZ M(JLKİYET'İ

§ 14. Taşınınaz (Gayrımenkul) Kavramı..............................

i. Arazi '-"""'"''''

LI. Tapu kütüğünde sürekli ve bağımsız olarak tes­

cil edilen haklar.............................................

III. Madenler (MK. 632/b. 3; MK. 911/b. 3) ............

IV. Kat Mülkiyeti Kanunu anlamında' "bağımsız bö­

lümler" (Kat Mülkiyeti Kanunu, m. 3/1, m. ll/I,

m. 13/I) ... . .. . .. . .. . ... ... . .. . .. ... ... ... ... . .. ... ...

§ J5. Taşınmazların Tapulanması :. .................

i. Tapulama kavramı..........................................

II. Taşınmazlar niçin toplanmalıdır? .....................

III. Kadastro nedir <.......................................

IV. Tapulanmayacak taşınmazlar ...,... -""""""""'"

§ 16. Tapu KütüğÜ Alanında Genel İlkeler...........................

l- Aleniyet ilkesi ve buna bağlı ilkeler...............

II. Kıdeme itibar ilkesi (Prior Temp-ore Potior Iure)

(MK. 930/1) ,..........................................

1

100 101 101 101

111

111 11:1 112

112

112 112

115 111:5

115 116

116

118

'1,18

119 119 120

120 12.0

122
III. Ayni hakların tescil ile kazanılması ilk~si (MK.

92'91) ... . .. .. . .,. .:. ... .., .,. ... .. ... .

IV. Tapu kütüğüne güvenin korunması ilkesi (MK.

931 ) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .'. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

V. Tapu kütüğünün düzenleme biçimine ilişkin ilke:

Taşınmaza sahife açılma ilkesi' (Taşınmaza pap­

rak ilkesi) ,....

VI. Tapu tüzüğünde hukulCi (maddi) durum;ı ilişkin ­yazımların ve -dar anlamı ile yazım olmayan­

çizimlerin talep ile' yapılabileceği ilkesi (kısaca:

Talep ilkesi) """""" .~. "... .........

VII. Tescilin se bebe bağlılığı ilkesi...........................

§ 17. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması (Tapulanınış Ta­

şınmazlarda) ............................................................

1. Genel açıklama , :...............

II. Tescilsiz (kütük - dışı) iktisap halleri ...............

ı. İşgal (MK. 633/ c. 2; MK. 635) ... ... ... ..

2. Miras yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanıl­

ması (MK. 633/c, 2) .................................... 3. Kamulaştırma (istimlak) (MK. m. 633/c. 2) .., 4, Cebri icra (MK. 633/~, ı) ...........................

5. Mahkeme ilamı (MK. 633/ c. 2) ' ..'.. ... ... ......

6. Kapatılan tüzel kişiliğin m,alları (MK. 50/son) 7. Vakıf 'kurma işleminin hükütn doğurması ile­

birlikte, kurulan vakfa tahsis edilen taşınmazın mülkiyetinin v'akfa geçmesi (MK. 74/VI) ......

8. Karı - koca arasında yapılan malortaklığı mu­mukavelesinın özel kütüğüne tescili ve ilanı

(MK. 237; MK. 642/İI) ".

9; Sahipsiz yerlerde yeni oluşan toprak parçası­nın (arazi) mülkiyetinin Devlet'e geçişi (MK. 636/1) . "'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,~.".

10. T.T.K. 151 gereğince .................................... 1 ı. Diğer haller................................................

III. Taşınmaz millkiyetinin tescil ile kazanıldığı haller (kurucu tescil bulunan durumlar) ..................... ı. Harcama işleminin yapılması ve mülkiyetin

dcvralana geçirilmesi borcunu doğuran hukuki

S'ebep (MK. 642/1; MK. ,924/II) .....................

2. Harcama işlemi..: :..................

3. Taşınmaz mülkiyetinin devri sürecinin tamam­

lanması için aranan üçüncü şart (kurucu tescil)

, IV. Yolsuz tescile güvenin korunması dolayısı ile mül­

kiyet kazanılması (MK~ 931) ...,.......................

..­

IX

122

123

124
124
125
.125
125

,

127

127
127

ı

128

128
128
128
129
129
129
129
129
130
130
139
139
140


x

V. Yolsuz tescilin zamanaşımı ile düzeltnesi: Adi

kazandırıcı zamanaşımı (MK. 638) .. . .. . .. . ... :.. ...

VI. Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı (MK. 639)

§ 18. Haricen Satışlar..:......................................................

§ 19. § 20.

Tapusuz Taşınmazların Devri , '...............

Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı

... ... ,"""'H"'H ...

§ 21. Tapu Kütüğüne Ayni Hakların 'Deseili Dışında Yapılan

Diğer Yazımlar H""""""" H,

§ 22. Tapu Kütüğünün DÜ7Jeltilmesi Davası ",,',""'H"'"''''''

§ 2!3. Tapu Kütüğünün Tutulmasından Dolayı Hazinenin So­

rum1ulugu H"'''' H'''''''''' H"""""" ',"""""''''

§ 2t. Topluluk MüIkiyeti Kavramı ve Türleri H... .

i. Genel açıklama H'" .. H H' H'''' H H"" ....

II. Müşt~rek (paylı) mülkiyetin yönetimi ve sona

ermesine genel bakış., ,.....

Altıncı Bölüm

SINIRLI AYNİ HAKLAR

/

§ 25. Sınırlı Ayni Hak Kavramı ve Sınırlı Ayni Hak Çeşitleri

i. Kavram ve terim H'"''''''''''''''''

II. Çeşitleri " "," .'............

§ :1:6. Malikin Kendi Malı Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahipliği

§ 27., Sınırlı Ayni Haklarda Sıra Düzeni..............................

1. Genelolarak. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

II. Sıra düzeni ve derece H"

§ 28, İrtifak Hakları H'"'''' H' H""'.. H"" H..."" H"

i. Genelolarak' """"'" """"" """ ' '" ... ...

II. Taşınmaz lehine irtifaklar (arz! -İrtifak) .........

ı. Kavram H H""'''' ... '.. .. H""""''''''''''''''''''

2. İrtifak'ın kurulması.. H"" .' H"" H""''''

3. Sona ermesi ... ... """"'" ...

4. Hükümleri H'"''''''''''

5. Kat irtifakı : : H""""""'" H""'"

....

140 141

141 142

142 '

144

145

146 14~

146

148

153 153 154

155

158 158 159

160

160 161 161 163 165

'165

167


III. Kişi, lehine irtifaklar (şahsi irtifak) . . . . , . . , . . . . , . . . , . ı. Kavram......................................................

2. İntifa hakju """""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,.

3. Sülma hakkı .....................

iV. Karma irtifaklar.............................................

ı. Kavram,.., ,.............................................

2. Üst hakkı ~...................

3. Kaynak hakkı .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .

4. Di ğer irtifaklar ,'............................

§ 29. Gayrımenkul MükeIlıefiyeti i"""

i. Kavram ., : , , "'..

II.' Kuruluş ve sona ermesi ",','''''''''

III. Hükmü .' .ot ,..,..

§ 30. Taşınmaz Rehni (Genel) """""'"''''''''''''''''''''''.'''''''''

i. Kavram .,.. ' ""''''''''''''''''''

II. Çeşitleri ve düzenleme biçimi :......

lll. Ta~ınma'l. rehninin genel hükümleri.."..,., ,..,

ı. Temel ilkeler.., ,., . ., ... . ...,. ,,,, .., ... , ,.......

2. Rehnin kapsamı.......................................... 3, Rehnin Paraya çevrilmesi........................... 4. Toprak ıslahı nedeniyle rehin.....................

§ 31. ipotek

.. . .. .. . , , . . .. . .. . .. , . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. , .. , .. , .. . .. . .. .. .. .. .. . .. ..

. i. Niteliği ve kuruluşu.......................................

II. Sona ermesi... .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .........

III. Hükmü ~..

IV. Kanuni ipotekler .. '" ... ; ,... ,.....

§ 32. ipotekli Borç Senedi ve ir,at Senedi...........................

i. lpotekli borç senedi "...............

II. İrat senedi , '.. . .., ... . .. .. , .. . ... ... , , ............

III. Ortak hükümler.............................................

'IV. Taşınmaz karşılığı senet çıkarılması '. .. .. . .. ..

§ 33. Taşınır Rehni ... ,."., '" ..", ,. ,.., ,., ... ,... ,. .,..,.."", ,.. .., ,..

i. Kavram ve düzenleme biçimi "....

II. Teslimi meşrut rehin....................................... 1. Konusu ve, kuruluşu.................................... 2, H4kümleri . .. .. , .. , .. . .. . , .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. , . .. . .. .. .

3. Sona ermesi : ,...........................

XI

168 168 168

173 174 174 175 176 1.76

177

177 179 179

180 180

181 182

182

186

187 189

189

um

19.0 191 192

194

194

195 196 1'99

201 201 202 202 204 205

XII

~

III. Alacak ve haklar üzerinde rehin: '." ... ... ...

1.- Kavram ..., ,........

21. Kuruluşu' ' / j

3. Hükümleri , -.. ... .. . ,.. ...

4. Sona ermesi """'''''' , ... ., .,.

IV. . Hapis hakkı .' , ,......................

ı. Kavram '.

2. Doğum koşulları ; ...

3. Hükmü ". 0'0""""""'"'' ., ... .,. .:....

4. Özel düzenlemeler ... ... ... ... o" ......

V. Rehin karşılığında ödünç verme ve rehinli tahvilat ı. Rehin karşılığında ödÜnç..............................

2. Rehinli. tahvilat ..1 ,. .,.

i,

, \

205

205 206 207 208

208­

208

208 210 2110 ,211

:nı, 213

, i

.

i

Add document to your blog or website

Similar:

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER icon1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER icon1 Zaman serilerine giriş ve temel kavramlar 2

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER iconMODEM HABERLEŞME TEMELLERİ 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 Giriş

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER icon1 Temel kavramlar, bilgisayar destekli tasarıma giriş 2

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER icon9. Sınıf Temel Geometrik Kavramlar ve Koordinat Geometriye Giriş

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER iconFİNANSAL YÖNETİM DERS NOTU GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER iconGiriş ve Temel Kavramlar, Cevher Hazırlama işlemleri, Metalurjik Önişlemler, Kurutma

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER icon1 Giriş; Temel Prensipler, Analog ve sayısal kavramlar, sayı sistemleri ve dönüşümleri 2

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER iconANATOMİYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR Hazırlayan: Prof. Dr. N. Şimşek CANKUR ANATOMİ NEDİR?

GİRİş TEMEL KAVRAMLAR VE İL. KELER iconKimyada temel kavramlar: Madde, element, bileşik, mol, karışım ve bazı kimyasal kavramlar. Önemli kimya yasaları: Kütlenin korunumu, sabit oranlar, katlı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page