Mal Alımları İçin İhale Dosyası
Indir 0.59 Mb.
TitleMal Alımları İçin İhale Dosyası
Page10/17
Date conversion24.05.2013
Size0.59 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.meyeser.org/meyeser_teklif.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

8.SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ


Madde 35 Sözleşmenin ihlali

35.1 Eğer taraflardan biri sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmezse sözleşmeyi ihlal etmiş olur.

35.2 Sözleşme ihlali gerçekleştiğinde zarar gören taraf aşağıda belirtilen hususlara hak kazanır:

a) hasarların giderilmesi ve/veya

b) sözleşmenin feshi


35.3 Yukarıdaki tedbirlere ek olarak hasarlar tazmin edilebilir. Bu hasarlar:

a) genel hasarlar; ya da

b) ihtilafsız hasarlar olarak belirlenir.

35.4 Hasarların giderilmesi ve bu madde konusu tedbirlerin uygulanmasından kaynaklanan harcama ve masraflar Yüklenicinin vadesi gelmiş alacaklarından, depozitodan ya da teminat altındaki ödemeden sağlanır.

Madde 36 Sözleşmenin Sözleşme Makamı tarafından feshi

36.1 Sözleşme Makamı, Yükleniciye yedi günlük tebligat verdikten sonra aşağıdaki vakaların birinde sözleşmeyi feshedebilir:

a) Yüklenici sözleşmedeki yükümlülüklerinin önemli bir bölümünü yerine getirmez ise;

b) Yüklenici, yükümlülüklerini yerine getirirken ortaya çıkan ve Sözleşmenin düzgün ve zamanında yürütülmesini etkileyen ihmal ya da başarısızlıkların giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından verilen tebligata makul bir sürede uymazsa;

c) Yüklenici Proje Yöneticisi tarafından verilen idari talimatları uygulamayı reddediyor ya da ihmal ediyorsa

d) Yüklenici, Sözleşme Makamının onayı olmadan sözleşme ya da alt sözleşmeler oluşturuyorsa;

e) Yüklenici iflas etmiş veya tasfiyeye tabi ise; işlerini kayyuma teslim etmiş ise; alacaklıları ile konkordato içine girmişse; ticari faaliyetlerini askıya almışsa; bu konulara ilişkin açılmış davaları varsa veya ulusal mevzuat veya yönetmeliklere göre, benzer bir durum içindeyse;

f) Yüklenici, kaziyeyi muhakeme kuvvetindeki bir mahkeme ilamına dayalı olarak mesleki iş yapımı konusunda suçlanmış olması;

g) Yüklenici, Sözleşme Makamının gerekçelendirebileceği affedilemez derecede herhangi bir profesyonel suç işlemişse,

h) Yüklenici, kaziyeyi muhakeme kuvvetinde olan bir hüküm ile, hile, rüşvet, suç örgütü veya diğer herhangi bir kanun dışı faaliyet olarak Avrupa Topluluklarının mali menfaatleri bakımından yıkıcı olan işlere katılmış ise;

i) Yüklenici, Topluluk bütçesi tarafından finanse edilen diğer bir tedarik ya da hibe sürecini takiben kendi sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor ya da sözleşme hükümlerini ciddi şekilde ihlal ediyorsa;

j) Yüklenicinin tüzel kişiliği, doğası ya da kontrolünde bir değişimi içeren herhangi bir kurumsal değişiklik olmuşsa ve bu tür değişiklik sözleşmeye yapılan bir zeyilname ile kayıt altına alınmadıysa;

k) sözleşmenin yürütülmesini engelleyen herhangi bir yasal engeli varsa;

l) Yüklenici gerekli garantiyi ya da teminatı sağlayamıyorsa, ya da sözleşmede adı geçen garanti sağlayan kişi tahhütlerini yerine getiremeyecek durumdaysa.

36.2 Fesih, Sözleşme Makamının bu sözleşmede yer alan diğer herhangi bir hak ve yetkisi saklı kalmak üzere gerçekleşecektir. Sözleşme Makamı, bu durumda sözleşme kapsamındaki işleri Yüklenici adına üçüncü bir şahısa tamamlatabilir Tamamlama bakımından Yüklenicinin gecikme konusundaki yükümlülüğü, gerçekleşmiş olan diğer yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, hemen sona erecektir.

36.3 Proje Yöneticisi, sözleşmenin feshini tebliğ eder etmez, Yükleniciyi malların gerçekleştirilmesini hızlı ve düzgün şekilde bitirmesi ve masrafı asgari düzeyde tutması konusunda talimat verir.

36.4 Fesih durumunda Proje Yöneticisi, olabilecek en hızlı şekilde Yüklenici ya da temsilcilerinin huzurunda ya da bunları toplantıya çağırarak teslim edilen mallar, yapılan işler hakkında bir rapor verir, tedarik edilen ve kullanılmayan malların envanterini çıkarır. Ayrıca, sözleşme fesih tarihi itibariyle Yüklenicinin alacakları ve Sözleşme Makamına olan borçları hakkında da bir beyanat yapılır.

36.5 Sözleşme Makamı Yükleniciye mallar tamamlanana kadar daha fazla bir ödeme yapmak zorunda değildir. Sözleşme Makamının varsa malların tedarikinden doğan eksta maliyetleri Yükleniciden isteme yetkisi vardır ve Sözleşmenin feshinden önce Yüklenicinin hakettiği ödemeleri tamamlamakla yükümlüdür.

36.6 Eğer Sözleşme Makamı sözleşmeyi feshederse Özel Koşulların Madde 2’sinde verilen sözleşme koşullarında uğradığı kayıpları Yükleniciden isteme hakkı vardır.

36.7 Bu sözleşme, imzalanmasından itibaren üç yıl içinde herhagi bir ödeme olmadığı takdirde kendiliğinden feshedilir.

Madde 37 Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

37.1 Yüklenici, aşağıdaki koşullarda Sözleşme Makamına ondört günlük tebligat verdikten sonra, sözleşmeyi fesheder;

- Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi tarafından hazırlanan herhangi bir onay belgesi sonucu yapılması gereken ödemeleri Özel Koşullarda belirtilen son ödeme tarihi ne kadar yapmadıysa;

- Sözleşme Makamı sürekli hatırlatmalara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa;

- Sözleşme Makamı, malların ya da bir kısmının sevkiyatını sözleşmede belirtilmeyen ve Yükleniciye atfedilemeyen sebeplerle 180 günden fazla askıya alırsa.

37.2 Fesih işlemi, Sözleşme Makamı ve Yüklenicinin sözleşmeden doğan diğer hak ve yetkilerini ortadan kaldırmaz.

37.3 Böyle bir fesih durumunda Sözleşme Makamı Yükleniciye uğramış olduğu hasar ve zararları öder.

Madde 38 Mücbir sebepler

38.1 Eğer yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, sözleşme tebligatı tarihinden ya da sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (hangisi daha önceyse) bir mücbir sebep yüzünden engellenirse hiç bir taraf sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal etmiş ya da yerine getirmemiş sayılamaz.

38.2 Bu madde kapsamında “mücbir sebep”, tarafların kontrolü dışında gerçekleşen ve herhangi bir Tarafın sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyen, önceden öngörülemeyen ve gereken tüm gayretin gösterilmesine rağmen aşılamayan, doğa olayları, grev, lokavt ve benzeri sanayi olayları, kamuya karşı eylemler, ilan edilmiş ya da edilmemiş savaşlar, ayaklanmalar, isyanlar, salgın hastalık, toprak kayması, deprem, fırtına, yangın, sel ve bunun gibi doğal afetler, iç çatışmalar, patlamalar ve bunlar gibi öngörülemeyen istisnai durum ya da olayları ifade eder.

38.3 Madde 21 ve 36’da belirtilen hükümlere bakılmaksızın Yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini mücbir sebep nedeniyle yerine getirememesi halinde, gecikme ya da kusur nedeniyle yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilmez, zararın tazmini yoluna gidilemez ya da sözleşme feshedilemez. Aynı şekilde, Sözleşme Makamının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini mücbir sebep nedeniyle yerine getirememesi halinde Madde 28 ve 37’de belirtilen hükümlere bakılmaksızın Sözleşme Makamı ödemelerin gecikmesi halinde faiz ödemez, sözleşmedeki aksaklıktan sorumlu tutulamaz, ya da sözleşme Yüklenici tarafından feshedilemez.

38.4 Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda engel teşkil eden herhangi bir mücbir sebeple karşılaştığını düşünen bir Taraf, diğer Tarafı ve Proje Yöneticisini derhal konu hakkında bilgilendirmeli, olayın ayrıntılarını, olası süresini ve etkilerini açıklamalıdır. Proje Yöneticisi tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, Yüklenici sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini makul ölçüde mümkün olduğu sürece yerine getirmeli, mücbir sebebin engellemediği her türden yükümlülüğünü mümkün olan mantıklı tüm alternatif yollarla gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Proje Yöneticisi tarafından talimat verilmedikçe, Yüklenici bu gibi alternatif yöntemlere başvurmamalıdır.

38.5 Proje Yöneticisinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler sonucu ya da Madde 38.4’de belirtilen alternatif yöntemlerin uygulanması Yükleniciye ek maliyet getirmişse, söz konusu tutar Proje Yöneticisi tarafından onaylanmalıdır.

38.6 Mücbir sebep durumunun ortaya çıktıktan sonra 180 gün sürmesi halinde, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işi tamamlaması için herhangi bir uzatma süresi verilmiş olsa bile, taraflardan herhangi biri, 30 günlük yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir. 30 günlük sürenin sona ermesinden sonra mücbir sebep halinin devam etmesi durumunda sözleşme fesh olacaktır; bu durumda, sözleşmenin tabi olduğu yasal çerçeve kapsamında, Tarafların sözleşme ile ilgili herhangi bir yükümlülükleri kalmayacaktır.

Madde 39 Vefat

39.1 Yüklenicinin gerçek kişi olup vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholur. Ancak, Yüklenicinin mirasçılarının sözleşmeyi sürdürmek istediklerini bildirmeleri halinde Sözleşme Makamı bu isteği dikkate alarak incelemelidir. Sözleşme Makamı, böyle bir talebin yapılmasından sonra 30 gün içerisinde kararını ilgilere bildirir.

39.2 Birden fazla gerçek kişiyle sözleşme yapılmışken bu kişilerden birinin vefatı halinde, Taraflar sözleşmede kaydedilen ilerlemelere ilişkin bir rapor hazırlar ve Sözleşme Makamı yaşayan Yüklenicilerle, ve eğer varsa vefat eden yüklenicinin mirasçılarıyla, sözleşmenin sürdürülmesi ya da feshedilmesi konusunda bir karar alır.

39.3 Madde 39.1 ve 39.2’de belirtilen durumda, sözleşmenin sürdürülmesini öneren kişiler vefatın ardından 15 gün içerisinde Sözleşme Makamına bu taleplerini bildirmelidir.

39.4 Bu kişiler, sözleşmenin uygulaması konusunda vefat eden Yüklenicinin sahip olduğu sorumluluklara müştereken ve müteselsilen tabidir. Sözleşmenin sürdürülmesi halinde, Madde 11’de belirtilen kesin teminat kuralları geçerlidir.

9.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


Madde 40 Anlaşmazlıkların dostane çözümü

40.1 Taraflar, aralarında çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı dostane biçimde çözümlemek için mümkün olan her cabayı sarfedeceklerdir. Bu amaçla, anlaşmazlık konusundaki pozisyonlarını ve mümkün gördükleri çözümleri yazılı olarak birbirlerine iletecek ve herhangi bir Tarafın talebi ile bir araya geleceklerdir. Taraflar dostane çözüm için yapılmış talebe 30 gün içinde yanıt vermek zorundadır. Bu sürenin sona ermesinden sonra ya da dostane bir çözüme ulaşılması girişimi konusundaki ilk talebin yapılmasından sonraki 120 gün içinde bir uzlaşmaya varılamamışsa, her iki Taraf da diğer Tarafa prosedürün başarısızlıkla sonuçlandığına dair bildirimde bulunur.

40.2 Dostane çözüme ulaşılmaması halinde, anlaşmazlık konusu uzlaşma sağlanması için Tarafların ortak kararıyla Sözleşme Makamı olmaması şartıyla Avrupa Komisyonuna sunulur. Uzlaşma prosedürünün başlangıcını takip eden 120 gün içinde bir çözüme ulaşılamazsa, anlaşmazlığın çözümü için her iki Taraf da çözüme yönelik bir sonraki adımı atabilir.

Madde 41 Anlaşmazlıkların yargı ya da tahkim yoluyla çözümü

Dostane çözüme yönelik çabaların 120 gün içerisinde başarısızlıkla sonuçlanması halinde, her iki Taraf da, bu Sözleşmede belirtilen Özel Koşullarına göre

a) Ulusal bir mahkemeye başvurabilir; ya da

b) tahkime gidebilir.

10.ETİK KURALLAR


Madde 42 Etik kurallar

42.1 Bir adayın veya isteklinin tekliflerin incelenmesi, açıklanması, değerlendirilmesi ve kıyaslanması sürecinde gizli bilgiler elde etmeye, rakiplerle yasadışı anlaşmalar yapmaya veya Değerlendirme Komitesi veya Sözleşme Makamını etkilemeye yönelik herhangi bir çabası olması halinde, adayın veya isteklinin başvurusu reddedilecektir.

42.2 Yüklenici veya çalıştırdığı personelin ya da Yüklenicinin bağlı ya da bağlantılı olduğu herhangi bir şirketin, Sözleşme Makamının önceden yazılı izni olmaksızın, proje için başka herhangi bir hizmet sunması, çalışma yapması ya da mal temin etmesi mümkün değildir; tali hizmetler veya alt yüklenicilik hizmetleri de bu kapsama dahildir.

42.3 Sözleşmenin niteliği nedeniyle Yüklenici bakımından bir çıkar ilişkisine yol açabilecek başka programlar veya projeler için de aynı yasak geçerlidir.

42.4 Adaylık başvurusunda bulunan ya da teklif veren bir aday ya da istekli, başvuru sırasında, olası hiçbir çıkar çatışmasından etkilenmeyeceğini öngördüğünü ve ihaleye katılan diğer istekli veya taraflarla hiçbir özel bağlantısı olmadığını beyan etmelidir. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında böyle bir durumla karşılaşan Yüklenici, bu durumu derhal Sözleşme Makamına bildirmelidir.

42.5 Yüklenici, iş ve meslek ahlakının gerektirdiği üzere, herzaman tarafsız ve güvenilir bir uzman olarak hareket etmelidir. Sözleşme Makamının önceden onayı olmaksızın proje veya hizmetler konusunda kamuya açıklama yapmaktan kaçınmalıdır. Yüklenici, Sözleşme Makamının önceden yazılı izni olmaksızın, Sözleşme Makamını bağlayıcı hiçbir eylemde bulunamaz.

42.6 Sözleşme süresince Yüklenici ve çalıştırdığı personel insan haklarına ve faydalanıcı ülkenin politik, kültürel ve dinsel gelenek ve göreneklerine saygı göstermelidir.

42.7 Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak, sözleşmede öngörülenden başka hiçbir ödeme kabul edemez. Yüklenici ve personeli, Sözleşme Makamına karşı yükümlülüklerine uygun olmayan hiçbir faaliyet yürütmemeli veya hiçbir menfaat elde etmemelidir.

42.8 Yüklenici ve personeli, sözleşme süresi boyunca ve işin tamamlanmasından sonra mesleki gizliliğe uymak zorundadır. Yüklenici tarafından hazırlanan ya da Yükleniciye gönderilen tüm belge ve raporlar gizlidir.

42.9 Sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflarca düzenlenen, alınan veya verilen bütün rapor ve belgelerin taraflarca ne şekilde kullanılacağı sözleşmede düzenlenmelidir.

42.10 Yüklenici, kendisinin veya personelinin bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek herhangi bir bağlantıya girmekten kaçınacaktır. Yüklenicinin bağımsızlığını kaybettiği anlaşılırsa, Sözleşme Makamı, herhangi bir zarara uğramayı beklemeden ve önceden bildirimde bulunmadan sözleşmeyi feshedebilir. Bu durum Yüklenici için hiçbir tazminat hakkı doğurmaz.

42.11 Sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde herhangi bir usulsüzlük olduğu belirlenirse ve Sözleşme Makamı durumu düzeltmek için gereken tedbirleri almazsa, Avrupa Komisyonu proje finansmanını askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu çerçevede, ihale sürecinde ya da Sözleşme Makamı ile yapılan sözleşmenin uygulandığı dönem içerisinde herhangi bir kişiye herhangi bir işlemin yapılması veya yapılmaması için teşvik veya ödül olarak rüşvet, hediye, armağan veya komisyon teklifleri “usulsüz uygulama” kapsamına girmektedir.

42.12 İhale ya da sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili işlemlerin anormal ticari harcamalara yol açtığı belirlenirse teklifler reddedilecek veya sözleşme feshedilecektir. Bu türden anormal ticari harcamalar şunlardır: ana sözleşmede veya ana sözleşme kapsamında usulüne uygun olarak bağlanan bir sözleşmede belirtilmeyen komisyon harcamaları; herhangi bir fiili ve meşru hizmet karşılığı olmadan ödenmiş komisyonlar; vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar; kimliği açıkça gösterilmeyen kişilere ödenen komisyonlar; paravan olduğu anlaşılan bir şirkete ödenen komisyonlar.

42.13 Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin tüm kanıt ve bilgileri talep üzerine Avrupa Komisyonuna vermeyi taahhüt eder. Avrupa Komisyonu, anormal ticari harcamalar yapıldığından şüphe edilen hallerde gerekli gördüğü belgeleri inceleyebilir ya da uygulama yerinde denetim yapabilir.

Madde 43 İdari ve mali cezalar

43.1 Sözleşmede belirtilen cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan ya da satın alma sürecinin ilk aşamalarında Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal ettiği belirlenen bir Yüklenici, Topluluk bütçesinden finansmanı sağlanan tüm ihale ve hibe prosedürüne katılmaktan, ihlal tarihinden başlamak üzere iki yıl süreyle men edilir. Men kararı, Yüklenicinin bu ceza hakkındaki itirazlarının alınmasından sonra yürürlüğe girer. Yüklenici, ceza kararının taahhütlü posta ya da benzer bir yolla kendisine bildirilmesinden sonra 30 gün içerisinde karara karşı savunmasını bildirebilir. Yüklenicinin karar hakkında hiçbir şekilde yorumda bulunmaması, ya da cezanın Yüklenicinin savunmasını alan Komisyon tarafından 30 gün içerisinde geri çekilmemesi halinde, men cezası yürürlüğe girer. İlk ihlal tarihinden itibaren beş yıl içerisinde bir başka ihlalin daha yapılması halinde, verilecek men cezası üç yıla çıkartılabilir.

43.2 Yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenirse, toplam sözleşme miktarının % 10’una eşit bir para cezasına çarptırılabilir. Hükmü ihlal eden yükümlünün ilk ihlal tarihinden itibaren beş yıl içinde ikinci kez yanlış beyanda bulunması halinde bu oran % 20’ye çıkartılır.

Madde 44 Topluluk Organları tarafından yapılacak kontrol ve denetimler

44.1 Yüklenici, Avrupa Komisyonuna, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Bürosuna ve AB Sayıştay’ına belgeleri inceleyerek ya da yerinde kontroller yoluyla Projenin uygulanmasını doğrulamaları için ve gerekirse hesaplara ilişkin destekleyici belgelere, muhasebe belgelerine ve Projenin finansmanı ile ilgili diğer tüm belgelere dayanarak tam bir mali denetim yapmaları için izin verir. Bu teftişler nihai miktarın ödenmesinden 7 yıl sonrasına kadar yapılabilir.

44.2 Ayrıca, Yüklenici Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının sahtecilik ve diğer usulsüzlüklere karşı korunmasına ilişkin Avrupa Topluluğu mevzuatında belirlenen prosedürler uyarınca, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Bürosuna kontroller ve yerinde incelemeler yapması için izin verecektir.

44.3 Bu amaçla, Yüklenici Avrupa Komisyonu, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Bürosu ve AB Sayıştay’ının personeline ya da temsilcilerine bilişim sistemleri de dahil olmak üzere tüm tesis ve bürolarına erişim hakkı tanıyacak, bu kişilere Projenin teknik ve mali yönetimiyle ilgili tüm belgeleri ve veri tabanlarını verecek ve işlerini kolaylaştırıcı tüm önlemleri alacaktır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Bürosu ve AB Sayıştay’ının tabi oldukları kamu hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak üzere, bu kurumların temsilcilerine sağlanan erişim hakkı üçüncü şahıslar hususunda gizlilik esasına bağlı olacaktır. Belgeler kolayca erişilebilir olmalı, incelenmelerini kolaylaştıracak bir biçimde dosyalanmalı ve Yüklenici İhale Makamını bu belgelerin tam olarak nerede oldukları konusunda bilgilendirmelidir.

44.4 Yüklenici Avrupa Komisyonu, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Bürosu ve AB Sayıştay’ının mali denetim, kontrol ve inceleme yapma haklarının, aynı şartlar altında ve bu maddede belirtilen kurallara aynen tabi olarak, Yüklenicinin ortakları ve alt yükleniciler için de eşit ölçüde geçerli olmasını temin eder.


EK II: TEKNİK ŞARTNAME

Sözleşme başlığı: Ses ve Video Teçhizatı Mal Alımı

Yayın referansı: TR0702.13-03/82/İHA-1
 1. AMAÇ


Bu şartnamenin amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Sayısal Yayıncılıkta Teknik Eğitim Sınav Merkezi Projesi çerçevesinde oluşturulacak olan sınav merkezinde uygulamalı sınavların yapılması amacıyla oluşturulacak stüdyosunda yapılandırılacak video ve ses rejilerinin kurulması işinin projelendirilmesi, ses, video ve montaj malzemesinin temini ve kurulması ile eğitimini içeren alımın tanımını ve teknik özelliklerini belirlemektir.
 1. GENEL ŞARTLAR


 1. Sistemin projelendirilmesi, cihazların temini, montajı ve çalışır durumda teslimi şeklinde olacaktır.

 2. Yüklenici projesine göre sistemin çalışması için gerekli olabilecek her türlü teçhizat, taslak projede ve teknik şartnamede belirtilmemiş olsa bile yüklenici tarafından sağlanacaktır. Teknik şartnamede verilen değerler minimum değerler olup, sistemin tam performans çalışması için daha üstün özellikli cihazlar teklif edilebilecektir.

 3. Montaj aşamasında, bu şartnamede teknik özelliği tanımlanmayan fakat sistemin çalışması için gerekli olabilecek teçhizat ve montaj malzemesi onay alındıktan sonra yüklenici tarafından kullanılabilecektir. Sistemin teknik şartnamede belirtilen biçimde ve ilgili standartlara uygun ve sorunsuz çalışması için gerekli olan ancak firma teklifinde yer almayan her türlü teçhizat montaj aşamasında yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır

 4. Temel cihazlar için (Resim masası, Video ve Ses Matriksi, vb.) işletme, kurulum, tamir-bakım kitapları ve eğer var ise diğer teknik şemalar, teknik dokümanlar sağlanacaktır.

 5. Tüm cihaz kasaları ve kontrol panelleri 19” raklara yerleştirileceğinden, 19” boyutunda olacak ve gerekli rak montaj kitleri sağlanacaktır.

 6. Video giriş/çıkış konnektörleri aksi belirtilmedikçe BNC tipte olacaktır.

 7. Sistemin montajı ve montaj sonrasında sorunsuz, ilgili standartlara uygun çalışabilmesi için gerek duyulabilecek her türlü özel alet, test cihazı, ayar aparatları vs. belirtilecek ve yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

 8. Cihazlarla birlikte teklif edilen tüm yazılımlar lisanslı olacak ve orijinal disketlerde veya CD/DVD lerde sağlanacaktır.

 9. Teklif edilen ana cihazlar için tüm gerekli özel arabirim, yazılım, kablo, konnektör ve diğer aksesuarlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.

 10. Sistemde bulunan ekipmanların konfigürasyonu, uzaktan görüntülenmesi bunun yanısıra ayarlarını yapabilmek için gerekli yazılım ve bir adet bilgisayar sağlanacaktır.

 11. Garanti süresi boyunca arızalan ekipman yüklenici firma’ya bildirilecek ve ilgili ekipmanın yetkili servise iletilip teslim alınmasından, yurtdışına gönderilmesi gerekiyorsa tüm masraflarından yüklenici firma sorumlu olacaktır.
 1. SİSTEM STANDARTLARI


3.1 Aksi belirtilmedikçe cihazlar 200-240 V AC ve 50 ± %5 Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır.

 1. Cihazların tüm ana besleme fişleri IEC (Avrupa) tipte olacaktır.

 2. Cihazların yapımında kullanılacak olan bileşenler ve malzemeler uluslararası standartlara ve sürekli çalışmaya uygun olacaktır.

 3. Teklif edilecek ürünler temel gerekleri bakımından uluslararası standartlara uygun olacaktır.

 1. İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe video cihazlarının tamamı SD formatında iken 4:3/16:9 çalışmaya uygun olacaktır.

 2. Teklif edilen cihazların HD SDI video giriş ve çıkışları SMPTE 292M HD-SDI (1.5 Gbit/s) SD SDI giriş ve çıkışları SMPTE 259M-C (270Mbit/s) arayüz standardına uygun olarak çalışabiliyor olacaktır. 1. HD/SD KAMERA SİSTEMİ

  1. HD Sistem Kamerası ve Aksesuarları

 • Kamera, 1/3MOS sensöre ve en az 2.2 megapixel görüntü sensörüne sahip olacak, gerek aktüel kamera olarak gerekse stüdyo kamerası olarak kullanılması mümkün olacaktır. Teklif edilecek tüm kamera kafaları aynı marka ve model olacaktır.

 • Portatif (ENG) tip kamera kafaları ile stüdyoda kullanım için gerekli tüm aksesuarları teklif edilecektir.

 • Analog/Sayısal sinyal çevirimi en az 10 bit olacaktır.

 • Kameralar 1920x1080/50i formatında video üretebilecektir. Bu formatın yanı sıra 1080/25p, 720/50p,720/25p ile 576/50i ve 576/25 p formatları da desteklenmelidir.

 • Yatay Çözünürlük (Horizontal resolution) en az 1000 TV line olacaktır.

 • Kamera kafasında en az 1 adet 4 konumlu optik ND filtre bulunacaktır.

 • Kameraların Hassasiyet değeri (Sensitivity) 2000 lux de F11 (1080i/50 için) olacaktır.

 • Değişken Elektronik Deklanşör (Variable Electronic Shutter): Yüksek ve düşük tarama hızlı PC monitörleri senkron olarak görüntüleyebilmek için 1/50 saniyenin üstünde değişken elektronik deklanşör fonksiyonu olacaktır.

 • Kazanç Ayarı Seçimi (Gain Selection) -3 ile +24 db arasında kademeler arası 3db artımla mümkün olacaktır.

 • Kameranın ağırlığı, herhangi bir aksesuar (batarya, lens ,vb.) olamadan max 3,6kg olacaktır.

 • Kamera üzerinde AVC-Intra kodek kartına sahip olup AVC-Intra 100 ve düşük hızda AVC-Intra-50 modlarında kaydı desteklemelidir.

 • Kameranın baz istasyonu ile haberleşmesini sağlayacak olan, kamera arkasına takılabilen kamera adaptörü ve bağlantı kabloları her bir kamera için, kamera ile birlikte teklif edilecektir.
  1. Kamera Baz İstasyonu (Camera Base Station-BS)

 • Önerilen her ENG Kamera kafası için bir kamera baz istasyonu teklif edilecektir.

 • Teklif edilecek BS’ler 19” raka monte edilebilir olacak ve rak montaj kitleri teklif edilecektir.

 • Kamera BS üzerinde en az 2 adet HD/SD SDI çıkış ile 1 adet composite video çıkış olmalıdır.
  1. Kontrol Ünitesi (Extension Control Unit, ECU)

 • Her bir kameranın uzaktan kontrolü için ECU teklif edilmelidir.

 • Her ECU ile birlikte, en az 10mt uzunluğunda kontrol kablosu sağlanmalıdır.

 • ECU ile aşağıdaki fonksiyonları kontrol etmek mümkün olmalıdır:

 • Gain UP/Down, Output Cam/Bar Selection, AWB/ABB execution, Shutter SS/fix/Off Selection and Spedd setting, Iris auto/manual Selection and adjustment, Painting, Camera Menu Operation

 • Vizör (Viewfinder)

 • Kameralar, 3,2” panele sahip renkli, 16:9 LCD vizörler ile teslim edilmelidir.

 • Teklif edilecek vizörler kameralarla aynı marka olacaktır.
  1. Kamera Monitörü

 • Stüdyo kullanımı için her bir kamera ile birlikte en az 9” büyüklüğünde HD/SD destekleyen multiformat LCD monitor teklif edilmelidir.

 • Teklif edilecek monitörler kameralarla aynı marka olacaktır.

 • Monitörlerin HD çekimler için 2 farklı focus assist opsiyonu olmalıdır.

 • Monitörü kamera üstüne monte etmek için, pan-tilt özellikli bir monitör tutturma aparatı, monitörle birlikte sağlanmalıdır.

 • Ayrıca, kameranın vizör portuna bağlantı yapabilmek için gerekli kablo ve aksesuarlar da birlikte verilmelidir.

 • ECU üniteleri için kontrol ve interkom bağlantı konektör ve kabloları sağlanacaktır.

 • Baz istasyonu ve kamera adaptörü arasındaki bağlantı kabloları en az 50mt olacaktır.

 • Her bir kamera için kolay takılabilen tripod adaptörü sağlanacaktır.

 • Mikrofonlu dual kulaklık teklif edilecektir. Kulaklıklar kulağı tam kapatacak şekilde olacaktır.

Yüklenici aşağıda sıralanan işleri yapmakla yükümlüdür:

 • Kameraları stüdyoya kurmak,

 • CCU ünitelerinin konulacağı rak ünitesini sağlamak,

 • CCU ünitelerinin raka montajını yapmak,

 • CCU’lar ile video sistemi arasında gerekli video,audio, interkom, tally kablolarını

 • sağlamak ve döşemek,

 • Kamera kablolarının döşenmesini sağlamak,

 • HD Standart zoom Lens

 • Kamera lensleri teklif edilen HD kameraların tüm montaj, elektriksel, mekanik ve optik özelliklerine uygunluk sağlayacaktır.

 • Teklif edilecek lensler üretici firmaların HD ürünleri arasında yüksek kaliteli ürün grubundan olacaktır.

 • Fokal uzaklık (focal length) mesafesi 4.5-77 mm aralığını kapsayacaktır. .

 • Zoom oranı en az 17x olacaktır.

 • Minimum obje uzaklığı (MOD) 0.95 m veya daha az olacaktır.

 • Lensler için Lens kontrol kit önerilecektir.
 1. 64 GB KAYIT MEDYASI


 • Kameralarla kullanılmak üzere, temin edilecek kameralara uyumlu ikişer adet 64 GB kapasiteli kayıt medyası temin edilmelidir.
 1. TRİPOD SİSTEMİ VE DOLLY


 • Tripodlar iki aşamalı (two stage) olacaktır.

 • Tripodun total ağırlığı max. 7,7 kg olacaktır.

 • Taşıma kapasitesi pan/tilt kafa ve yaklaşık ENG kamerayı kapsayacak değerde olacaktır. Taşıma kapasitesi en az pan/tilt kafanın ağırlığı ve pan/tilt kafanın taşıma kapasitesinin toplamı kadar olacaktır.

 • Yükseklik aralığı min 55cm max 170 cm olmalıdır.

 • Tripod malzemesi alüminyum olacaktır.

 • Her bir tripod için spreader sağlanacaktır.

 • Her bir tripod için, sistem bağlantısına uygun dolly teklif edilecektir.

 • Teklif edilecek tripod ile birlikte kullanım için gerekli tüm aparatlar sağlanacaktır. .

 • Kafanın maksimum taşıma kapasitesi(payload) en az 13 kg olacaktır.

 • Tilt hareket aralığı en az + 70°/ - 90° olacaktır.

 • Pan hareket aralığı 360 ° olacaktır.

 • Her bir kafa için bir adet standart boy pan kolu sağlanacaktır.
 1. HD/SD VİDEO MİKSER


 • Resim masası HD (1080i /50 ve 720p /50) olarak teklif edilecek olup aynı zamanda HD/SD anahtarlanabilir (İstenildiğinde HD istenildiğinde SD) olacaktır. HD olarak kullanıldığında 720p/50 ve 1080i/50 formatlarında çalışabilecek ve SD olarak kullanıldığında ise 625/50 standardına uygun çalışabilecektir.

 • Cihazın üzerinde en az 7 adet video input girişi bulunmalıdır.

 • Cihaz dahili, HD, çoklu monitör (multiviewer) desteğine sahip olmalıdır.

 • Multiviwer ekranında ses seviyelerini ve waveform görmek mümkün olabilmelidir.

 • Yüksek kaliteli video yönlendirmenin yanı sıra embedded veya analog audio mixleme fonksiyonu da olmalıdır.

 • Tally desteklemelidir.

 • Digital efektleri olmalıdır.

 • Masanın kontrol parametrelerini görmeyi sağlayacak bir ekranı olmalı veya konfigürasyon yapılacak bir PC seti ve yazılımı beraber verilmelidir.

 • Key ayarlamaları joystick ile yapılabilmelidir.

 • En az 10 audio girişe sahip olmalıdır.
 1. Monitörler (HD Monitor)


 • Yayın dönüşünü izlemek amacıyla, full HD, en az 42” boyutlarında Plazma veya LED monitör, duvar asma aparatları ile birlikte sağlanacaktır.

 • Uzaktan kumanda ve varsa servis manuelleri verilecektir.

 • Talep edilen monitörler aşağıdaki teknik şartları sağlamalıdır:

 • Çözünürlük (HxV) 1920 X 1080 piksel olacaktır.
 1. HD/SD VTR (Mobil Kayıtçı) (Portable Recorder)


 • Teklif edilen kayıtçı mobil kullanıma uygun olmalıdır.

 • Ekipman AVC-Intra (100/50) kaydı ve playbacki destekleyecektir.

 • AVC-Intra’nın dışında DVCPRO HD ve SD formatlardan DVCPRO50, DVCPRO ve DV formatlarındaki içeriği görmek mümkün olmalıdır.

 • Önerilen kamera ekipmanında kullanılan medya tipini okuyup yazabilecek şekilde uygun slot veya haznesi olacaktır.

 • Kayıtçının 3.5-inch’lik LCD monitorü olacaktır.

 • Kayıtçı bataryadan beslenebilmeli ve çalışması için gerekli batarya birlikte teslim edilmelidir.

 • HD/SD-SDI,HDMI ve2 kanal ses giriş/çıkış ve headphone jack ekipmanda mevcut olmalı.

 • HD (1080,) veya SD(480) transmisyon için up-,down- ve cross conversionı desteklemelidir.

 • USB 3.0 desteği olmalıdır.
 1. KAMERADAN OKUMA SİSTEMİ (PROMPTER SİSTEMİ)


 • Teklif edilecek sistemde bir adet prompter monitörü, teklif edilen kameraya monte edilecek biçimde gerekli tüm aksesuarları (LCD/TFT display monitör, hood, ayna, kamera mount base, pedestal için mount plate, el-pedalı,bağlantı kabloları, vb.) ve yazılımıyla birlikte firma tarafından sağlanacaktır.

 • Klavyede Türkçe (Ç,ç - Ğ,ğ - I,ı - İ,i - Ö,ö - Ş,ş - Ü,ü) karakterler bulunacaktır.

 • Yazı fontları Türkçe Karakterlere uygun olacaktır.
 1. SES SİSTEMİ


  1. Ses Konsolu

 • Ses konsolu analog olacak ve en az aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.

 • Cihazın konfigürasyonu için tüm gerekli çevre birimleri ve aksesuarları sağlanacaktır.

 • Konsol, 10 mono 2 stereo veya 8 mono 4 stereo olmak üzere en az 16 kanal girişe sahip olmalıdır.

 • Konsolda en az 12 fiziksel fader olmalıdır.

 • Konsolda SPX dijital efekt fonksiyonları (1-6 Chn Compressor) olmalıdır.

 • Mono kanallar için en az 3 band parametrik ekolayzır olmalıdır.

 • Mikrofon girişleri balanced XLR bağlantılı olmalı ve +48V phantom power desteklemelidir.

  1. Kablosuz yaka mikrofon seti

 • Sistemler stüdyo kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmış bir seti oluşturacaktır. Setin içinde rack tipi bir alıcı, bodypack tip bir verici, cardioid özellikli yaka tipi mikrofonu, antenler ile batarya ve power supply ünitesi yer almalıdır.

 • Telsiz mikrofon sistemi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği’nin Kablosuz Mikrofon Sistemleri ve Dinlemeye Yardımcı Cihazlar ile ilgili 15. maddesinde belirtilen kriterlere uygun ve UHF bandında olacaktır.

  1. Kablosuz el mikrofon seti

 • Sistemler stüdyo kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmış bir seti oluşturacaktır. Setin içinde rack tipi bir alıcı, bel- tipi bir verici, cardioid dinamik özellikli el tipi mikrofonu, antenleri ile batarya ve power supply ünitesi yer almalıdır.

 • Telsiz mikrofon sistemi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği’nin Kablosuz Mikrofon Sistemleri ve Dinlemeye Yardımcı Cihazlar ile ilgili 15. maddesinde belirtilen kriterlere uygun ve UHF bandında olacaktır.

  1. Hoparlörler:

 • 2 adet hoparlör sağlanacaktır. Ekipman tüm aksesuarları ile birlikte teslim edilecektir.

 • Aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır:

 • Frequency rtepkesi: -10dB 56Hz - 22kHz

 • Çıkış gücü: Alçak frekans: 40W

Yüksek Frekans: 30W

 • Sinyal görüntü oranı 100 dB’den büyük

 • Telefon Hibrit (Dual)

 • Telefon hibrit cihazı canlı yayınlarda kullanmaya uygun olacaktır.

 • Ses konnektörleri XLR-3 olacaktır.

 • Cihaz en az iki giriş kanallı (aboneli) olacaktır.

 • Cihaz, 19”raka monte edilebilecektir.

 • Gerekli tüm aksesuarları sağlanacaktır.

 • Giriş olarak mikrofon veya hat (mic/line) seçilebilir olacaktır.

 • Telefon hat sayısı en az 2 olacaktır.

 • Gürültü eşiği (noise threshold) özelliği olacak ve böylece konuşma olmadığı durumda hattan gürültü gitmesi engellenecektir.
 1. HD PLAYOUT VE KJ İKİSİ BİR ARADA SİSTEM


 • Playout ve KJ Sistemi HD ve SD desteği olmalıdır

 • Playout ve KJ Yazılımı aynı sistem üzerinde çalışmalıdır.

 • Playout ve KJ sistemi için en az Corei7 3,5GHz CPU, 16 GB Ram, 1 GB VGA, 240 GB SSD İşletim Sistemi, 2 TB Video Diski, Windows7 64 Bit İşletim Sistemi özelliği olmalıdır.

 • Playout ve KJ sistemi ile birlikte 2 adet LCD PC Monitörü (Playout ve KJ yazılım ara yüzlerini izleme için ayrı ayrı) verilmelidir.

 • Playout ve KJ sistemi ile birlikte 1 adet Klavye Mouse set ve 1 adet kulaklık verilmelidir.

 • Playout yazılımının video çıkışları Analog ve HD/SD SDI destekli olmalıdır.

 • Playout yazılımı üzerinde Mpeg2, DV avi, wmv, quicktime, H264 videoları oynatabilmelidir.

 • Playout yazılımı üzerinde Pause, Stop, Cue, Jump, Insert, Add, Save, Return gibi özellikler olmalıdır.

 • Playout yazılımı herhangi bir video Klibin istenilen saatte yayına girebilmesi için zaman ayarlanabilir özelliği olmalıdır.

 • Playout yazılımı oynatılan Video Klipler ile ilgili log tutabilme özelliği sahip olmalıdır.

 • Playout yazılımı üzerinde ses çıkış seviyeleri görülebilir ve ayarlanabilir olmalıdır.

 • Playout yazılımı üzerinden çıkışa verecek şekilde tek kare logo verebilir özelliği olmalıdır.

 • KJ yazılımının video çıkışları Analog ve HD/SD SDI destekli olmalıdır.

 • KJ yazılımı TGA, BMP, JPEG, PCX, TIFF, GIF, PNG yaygın resim formatlarını grafik olarak desteklemelidir.

 • KJ yazılımı BMP, JPEG ve TGA formatlarındaki resimleri import edebilir, resmin alpha’sını çıkartıp başka bir nesneyi maskelemek için kullanabilmelidir.

 • KJ yazılımı targa sequence, MPEG, DV, WMA, AVI ve Quicktime formatlarında birden fazla video klipleri atlamasız bir şekilde oynatabilmelidir.

 • KJ yazılımı geçişi sağlanacak olan crawl veya roll nesneleri için tekrar sayısı ayarlanabilir ve sonsuz döngü yapılabilir özelliği olmalıdır.

 • KJ yazılımı içerisinde çok-katmanlı yapıda (multi-layer) olacak ve istenildiği kadar katman oluşturulabilir özelliği olmalıdır.

 • KJ yazılımı üzerinde Rss bilgisi ve txt üzerinden bilgi alabilmelidir.
 1. KURGU SİSTEMİ


 • Kurgu Sistemi en az 500watt gücünde bir tower kasaya entegre edilmiş olmalıdır.

 • Kurgu sistemi en az core i7 3,5 Ghz işlemci olmalıdır.

 • Kurgu sistemi üzerinde en az 16 GB ram olmalıdır,

 • Kurgu sistemi üzerinde en az 1 adet 120 GB SSD Sistem Diski olmalıdır.

 • Kurgu sistemi üzerinde en az 2 adet 2 TB SATA3 Harddisk olmalıdır. Bu harddiskler kurgu esnasında video harddisk olarak kullanılmalıdır.

 • Kurgu sistemi üzerinde en az 2 GB DDR5 128Bit VGA , DVI ve HDMI çıkışlı Ekran kartı olmalıdır.

 • Kurgu sistemi üzerinde Windows 7 64 Bit İşletim Sistemi olmalıdır.

 • Kurgu Sistemi üzerinde DVD-RW olmalıdır.

 • Kurgu sistemi ile birlikte en az 30watt gücünde 1çift speaker verilmelidir.

 • Kurgu sistemi ile birlikte en az 2 adet 21,5 LCD Monitör ve 1 adet Klavye Mouse set verilmelidir.  

 • Kurgu sistemi ile birlikte 1 adet HD/SD SDI Video Giriş Çıkış ve HDMI Çıkış özelliği olan bir video kart verilmelidir.  

 • Kurgu sistemi ile birlikte kullanılacak video kart üzerinde ses giriş çıkışı embeded olmalıdır.

 • Kurgu Sistemi üzerine Analog giriş yapılmak istenildiğinde, sistem ile birlikte verilecek olacak olan 1adet Analog to SDI çevirici ile kurgu kartı üzerinden kayıt yapılabilmelidir.

 • Video kurgu kartı üzerinde bilgisayar anakartı üzerine PCI Express veri yolundan bağlanan kart olmalıdır.

 • Video Kurgu kartı içerisinde nonlinear kurgu yazılımının son çıkan full versiyonu ile birlikte gelmelidir.

 • Video kurgu kartı kullandığı yazılım sayesinde Timeline üzerinde PAL, NTSC çalışabilmelidir.
 1. INTERKOM


 • Interkom Sisteminin ana ünitesi 19” rack tipinde olacaktır.

 • Interkom Sisteminin ana ünitesi 8 aboneye kadar desteklemelidir. 4 abone için beltpack ve mikrofonlu kulaklıklar standart olarak verilmelidir.

 • Interkom Sisteminin seçilen kanallar ile konuşma, hepsi ile konuşma veya “mute” ayarları olmalıdır.

 • Interkom Sistemi kamera operatörü ve yönetmen arasında en az 200m’ye kadar net bir iletişime imkan vermelidir.

 • Interkom Sistemi Gooseneck mikrofon ve ışık aparatı ile birlikte verilecektir.
 1. IŞIK


 • 4x55 watt 2 adet soğuk ışık verilecektir.

 • 1000 watt 2 adet sıcak ışık verilecektir.

.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Similar:

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconMal Alımları İçin İhale Dosyası

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconETİ ELEKTROMETALURJİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ÜÇKÖPRÜ MADEN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconKONU : MSB 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar b) Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi (MSY 310-2)

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconEkli "İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumu'nun

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconMal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconMal Alımı için ihale ilanı

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconMal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconMal alımı için ihale ilanı

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconMal alımı için ihale ilanı

Mal Alımları İçin İhale Dosyası iconMal Alımı için ihale ilanı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page