2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI
Indir 339.95 Kb.
Title2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI
Page1/4
Date conversion24.05.2013
Size339.95 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://bingol.meb.gov.tr/eklenti/1061.doc
  1   2   3   4
T.C

BİNGÖL VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI


ÖNSÖZ


İnsanda doğal olarak var olduğu kabul edilen saldırganlık eğiliminin bireysel ya da toplumsal boyutta, diğerine zarar verecek biçimde dışa vurulması, yansıtılması olarak tanımlanan şiddet; kızgınlık, öfke, kin,nefret, düşmanlık gibi duygu durumunun etkinlik kazandığı saldırganlık dürtüsünün, bir takım faktörlerin etkisi ile eyleme dönüşmüş biçimi olarak da ele alınabilir.


Burada şiddet olgusunu ele alırken özelde okul içi şiddetin bütün bileşenlerini hazırladığımız Bingöl İl Eylem planında yer vermeye ve plana yansıtmaya çalıştık. Planın Bingöl’e özgü olması, açık, anlaşılır, uygulanabilir olmasına dikkat etmeye çalıştık. Umarız bu plan okullarımızdaki şiddet olgusunu en aza indirgenmesinde katkı sunar. Şüphesiz bu katkıyı sunabilmesi için planda yer alan bütün sorunlu ve ilgili kurumların ve en önemlisi okulların plandaki görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleriyle olabilir. Aksi takdirde en iyi planda olsa uygulanma basamaklarında sorun yaşandığı için “ iyi olması “ çözüm adına bir anlam ifade etmeyecektir. Bu konu okullarımızın kendi yaşadıkları çevreyi kendine özgü koşullarını göz önünde bulundurarak yapacakları eylem planının daha başarılı olacağı gerçeğinin önemsenmesi ve okuldaki idareci, öğretmen, öğrenci, veli, hizmetli ve okul ortamını paylaşan bütün kesimlerin sürece dahil edilmesi ve önleme ekiplerinin bütün kesimleri kapsayacak nitelikte olması hayati önem arz etmektedir.


Okul içi şiddet sadece Bingöl’ün bir sorunu değil Türkiye’nin ve dünyanın bir sorunudur. Bu sorun çoğu zaman karşılılık ilkesi gereği bir birini tetikliyor, etkiliyor ve besliyor. Ülkeler kendi aralarındaki siyasi çözümsüzlüğü şiddetin en ileri bir boyutu olan savaşlarla çözmeye çalışırken, cemiyetler, cemaatler ve hatta aileler bile sorunlarını çözmede şiddeti bir enstrüman olarak tercih ediyor. Bunlardan bağımsız olarak düşünemeyeceğimiz çocuk ve öğrenciler de uygulanan şiddeti uygulamak üzere öğrendiği gerçeği göz ardı edilmemelidir.


Aile içi şiddet, boşanma, ekonomik sıkıntı, işsizlik, medyanın şiddet içerikli yayınları, şiddeti besleyen kültürel anlayış, kültürel ve sportif aktivitelerin yetersizliği, sınav sistemi ve eğitim sisteminden kaynaklı gelecek kaygısı, adalet anlayışından kaynaklı yönetime güvensizlik, okul yaptırımının yetersizliği, öğrencinin sorun çözme becerilerinin yetersizliği, kaba kuvvete dayalı gruplaşmalara özenti, gibi pek çok nedenler sıralanabilir. Hiç şüphesiz en önemli nedeni şiddetin bir çözüm aracı olarak toplumsal bir kabul görmesidir. Şiddetin hiçbir sorunun çözümünde bir araç olmadığı aksine sorunları daha da derinleştirdiği gerçeği unutulmamalı, bu gerçeğin öncelikle eğitimcilerin ve daha sonra öğrencilerin özümsemesi en öncelikli koşuldur. Bunun için yapılacak etkinliklerde öğrencilerin iletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirecek faaliyetlere daha çok yer verilmelidir.


Şiddete en fazla muhatap olanlar/ maruz kalanlar şiddeti uygulama riski en yüksek olan gruplardır. Bunun için okul şiddeti önleme ekipleri, bilinen şiddetin risk faktörlerinin yanı sıra bu risk faktörlerinin istatistiki sonuçlarının bilimsel yöntemlerle tespiti ve buna uygun çözüm önerilerinin geliştirmeleri gerekmektedir. Buna göre en fazla yoğunlaşması gereken şiddet davranışı için risk faktörleri, gencin veya çocuğun şiddet davranışı sergileme riskini arttıran bazı çevresel veya kişisel özellikleri dikkate almaları gerekmektedir. Bunlar kabaca; içine kapanık, dışlanmış, şiddete maruz kalmış, alıngan,öfkeli,huzursuz,derslerinde başarısız, tahammülsüz öğrencilerdir. Sonuç olarak şiddet davranışı için risk faktörlerine ve risk gruplarına odaklanmalı ve okul ekipleri okul eylem planlarını ve stratejilerini buna göre hazırlamaları gerekmektedir.


İlimizdeki bütün okullarımızın “Bingöl ili 2011-2012 Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı”na büyük bir özveriyle katkı sunmalarını bekliyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.


İL YÜRÜTME KURULU
RİSKLİ YAŞAM ŞARTLARINDA KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ BİNGÖL İLİ 2011-2012 EYLEM PLANI


DURUM TESPİTİ
Risk Faktörleri ; Okulda ve Çevrede

Halihâzırda bulunan bütün verileri, bilgilerin ve risk/ olay ile ilgili tüm rapor ve haberlerin bir arya getirilmesi ve kategorize edilmesi ile belirlenir. Risk faktörlerinin il genelinde dağılımı nasıldır? Belli bölgelerde ve konularda yoğunlaşma var mıdır?


Risk Faktörleri ; Okulda ve Çevrede

Halihâzırda bulunan bütün verileri, bilgilerin ve risk/ olay ile ilgili tüm rapor ve haberlerin bir arya getirilmesi ve kategorize edilmesi ile belirlenir. Risk faktörlerinin il genelinde dağılımı nasıldır? Belli bölgelerde ve konularda yoğunlaşma var mıdır?
OKULDA

- Gençlerin, sigara içmesi ile şiddete eğilimli olması arasında bağlantı olması ve suça daha çok eğilim göstermeleri.

- Öğrencilerin kesici yaralayıcı aletlere rahat sahip olabilmeleri ve taşımaları

- Şiddet olaylarının genelde kız meseleleriyle bağlantılı olması

- Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, iletişim becerilerini kazanmalarına imkan sağlayan sosyal etkinliklerin azlığı

- Okul veli işbirliği öneminin tam kavranamaması, yeterince sağlanamaması

-Okuldaki düzen ve disiplin kurallarına uyma sorunu ile şiddete bulaşma oranı arasında bağlantı olması

- Oto kontrolün zayıf olması

- Okullarda bahçe nöbeti görevlilerinin yeterli dikkati göstermemeleri


AİLEDE

-Gençlerin şiddeti, kavgayı kendini güçlü göstermenin bir yolu olduğunu görmeleri.

- Ailelerdeki otorite zayıflığının çocuğa yansıması.

-Ailelerin sorumluluk bilinciyle hareket etmemesi.

-Ailelerin özellikle erkek çocuklar üzerinde etkili olamaması.

-Aile içi iletişim problemlerin olması.

-Ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olması.

-Ailelerin özellikle küçük erkek çocuklardaki küfürlü konuşmaları, vurdu, kırdılı davranışlara tolerans göstermeleri (hoş görmeleri)

-Çocukların aile içi şiddete maruz kalmaları.

-Aile büyüklerinin şiddet içerikli geçmiş yaşantılarını özendirici biçimde anlatmaları.

-Parçalanmış ailenin çocuklarda kontrolsüzlük oluşturması.

-Geniş aile yapısından kaynaklı çocukların büyük anne ve büyük baba tarafından şımartılmaları.

-Anne ve babaların çocukların yanında birbirlerine şiddet uygulaması.

-Anne ve babaların çocuklarına model olamaması.


ÇEVREDE

-Bakkal,büfe ve marketlerin sigara yasağına uymamaları ve tek sigara satanların olması.

-Şiddet içerikli film ve dizilerin varlığı.

-Kültürel yoksunluk.

-Ekonomik gelirin düşük olması, babanın kendini işe vermemesi ve çocukları ikinci plana itmeleri.

-Aile ve okul iletişimsizliğinden kaynaklı okul devamsızlığının artması

-İnternet kafelerin, playstation oyun salonlarının kontrolsüzlüğü, denetimlerin yetersizliği ve buralarda genellikle şiddet içerikli ve zararla sitelere girilmesi ve oyunların oynatılması.

-Gençlerin şiddeti, kavgayı, kendini güçlü göstermenin bir yolu olduğunu öğrenmeleri.

- İl merkezindeki dershane önlerinde kontrolünün yeterince sağlanamaması.
Toplumsal Seferberlik Oluşturmada Güçlü ve Zayıf Yanlar


İldeki olanaklar, insan kaynağı, araç gereç tespiti, bilgilendirme toplantıları ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar, finans kaynakları oluşturulması, destek verecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi, medya ile iletişim, kurum ve kuruluşlar arası eş güdüm.
GÜÇLÜ YANLARIMIZ

- Bingöl ilinin orta ölçekli ve sosyal kontrolü kolay bir ortamın olması.

- Şiddete yönelimli gençlerimizin içinde bulundukları durumu anlatmaları için okul idaresinin rehber öğretmen ve öğretmenlerin birlikte iştişare yapmaları ildeki ilgili kurumların desteklerini alarak çeşitli faaliyetler yapabilme imkanının var olması.

-Kurumlar arası işbirliği ve dayanışma algısının yüksek olması.

-Toplumsal yapıda büyük-küçük ilişkilerin yaşatılması ve bireylerde değerler sisteminin önemsenmekte oluşu.


ZAYIF YANLARIMIZ

-Birçok öğrenci velisinin duyarlı olmaması ve okula gelmemesi, maddi yetersizlik probleminin ön planda tutulması, kültürel ve sosyal tesislerin yetersizliği.

- Ekonomik nedenler ve aile ilgisizliğinden dolayı okula devamsızlığın bulunması.

-Bazı okulların sınıf mevcutlarının kalabalık olması yapılacak çalışmalar için bir dezavantaj oluşturmaktadır.

-Okullarda, gençlere yönelik oyun ve sosyal etkinlik alanlarının yetersizliği

-Okullardaki ve dershanelerdeki çocuk ve gençlerin eğitimi ile ilgilenen öğretmenlerin bu bilinçte yeterli donanımda olmaması.

OKUL GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİÇ FAKTÖRLER

 1. Sınıf mevcutlarının fazla olması

 2. Sosyal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği

 3. Öğretmen duyarsızlığı

 4. Öğretmen-öğrenci iletişiminin yetersizliği

 5. Okul-aile iletişimin yetersizliği

 6. Olumsuz öğretmen yaklaşımı

 7. Okul giriş ve çıkışların kontrol zorluğu

 8. Taşımalı eğitimle farklı bölgelerden gelen öğrencilerin uyum sorunları

 9. Personel yetersizliğinden gece bekçisinin bulunmaması

 10. Okul içerisinde çetelerin oluşması

 11. Arkadaş gruplarının birbirini olumsuz etkilemesi

 12. Personel sayısının yetersiz olması

DIŞ FAKTÖRLER

1-Aile içi şiddet

2-Aile içi iletişimsizlik

3-Parçalanmış aile

4-Çok çocuklu aileler

5-Ailelerin eğitimsizliği

6-Ekonomik yetersizlikler

7- Olumsuz akran ilişkileri

8-Ergenlik çatışmaları

9-Madde bağımlılığı

10-Medyanın şiddet içerikli yayınları

11-Çeteler

12-Okul isnat duvarlarının olmaması

13-Okula yakın büfelerde okula devam etmeyen gençlerin toplanması, büfelerin öğrencilere sigara satması ve büfelerin kaldırılamaması

14-Ders aralarında ve okul çıkışlarında öğrencileri rahatsız eden kişilerin olması

15-Okulların bulunduğu yerlerde cadde ve sokak lambalarının düzenli olarak yanmaması

16-Birbirine yakın çok sayıda okulun bulunması

17-İnternet kafeler

18-Öğrenci olmayan kişilerin okul çevresinde toplanıp öğrencileri rahatsız etmesi

19-Servis araçlarının okulun giriş ve çıkış saatlerine uymamaları

20-Derslik yetersizliğinden dolayı bazı okulların başka okullarda öğretim yapmaları
ÇALIŞMA TAKVİMİ

S.NO

FAALİYET

SÜRE

SORUMLU KİŞİ VE KURUMLAR

AÇIKLAMALAR

1Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması il yürütme kurulunun oluşturulması (Vali Yardımcısı Mehmet Alper ÇIĞ başkanlığında; İl Milli Eğitim Müdürü, Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerini temsilen Müdür, Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Eğitim Bir Sen Temsilcisi, Bingöl Üniversitesi ve Yerel Medya Temsilcileri.)


EKİM 2011
2006-2011 Stratejik Eylem Planına göre belirlenen kişi ve kurumlarca İl Yürütme Kurulu Üyelerinin belirlenmesi. 2009/09 Nolu genelge gereği İl Yürütme Kurul Üyelerinin yılda iki kez toplanması.

2

Okullarda şiddetin önlenmesi ve azaltılması ekibinin oluşturulması. Okul müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, okul psikolojik danışmanı, öğretmen temsilcisi, öğrenci temsilcisi, aile temsilcisinden ve gönüllü öğretmenlerden oluşturulur.


EKİM 2011

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürlükleri

Okullarda şiddetin önlenmesi ve azaltılması ekibi oluşturulacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek. Eylem ve faaliyet planı hazırlanacak, kullanılabilecek, materyalleri temin ve hazırlık planlanması yapılacak.

3

Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalışma ekibinin oluşturulması (Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanları, eğitim bölgesi koordinatör okul psikolojik danışmanı)KASIM 2011

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Çalışma grubu hazırlayacağı plan dahilinde tüm okullardaki rehber öğretmenlerin tespiti, bilgilendirilmesi yapılacak ve çalışma takvimi belirlenecek.

4

Okul irtibat görevlilerinin belirlenmesi


KASIM 2011İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürlükleri

Okullarca belirlenen şiddetin önlenmesi ve azaltılması ile ilgili irtibat görevlilerin isimleri İl Milli Eğitimi Müdürlüğüne bildirilecek.

Tek liste haline getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara bildirilecek.
5

2011-2012 Öğretim yılı için okulların iç ve dış güvenliğini tehdit eden faktörlerin belirlenmesi

KASIM 2011

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürlükleri Okul aile

birlikleri Öğrenci Temsilcileri

Okullardan gelen iç ve dış tehditler R.A.M Müdürlüğünce analiz edilecek ve maddeler haline getirilerek eylem planına dahil edilecek.

6

2011-2012 İl Eylem Planının Okullara gönderilmesi

KASIM 2011

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Yürütme Kurulunca İl Eylem Planına son şekli verilecek ve ilgili kurumlara gönderilecek.

7

Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde ilde yapılacak olan öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitim çalışmalarının yapılması

KASIM 2011

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

R.A.M çalışma ekibi rehber öğretmeni olan okullarda rehber öğretmen koordinatörlüğünde çalışma ekipleri oluşturacak ve rehber öğretmeni olmayan okullara rehber öğretmen görevlendirecek.

8

Okul irtibat görevlileriyle toplantı yapılması

KASIM 2011

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kasım 2011 ayı içerisinde toplantının yapılması

9

İldeki riskli bölgelerin ve okulların tespiti (risk haritasının çıkarılması)

ARALIK 2011

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü

İl Merkezinde ve gerekli görüldüğünde merkez bölgelerinde riskli bölgeler tespit edilecek

10

İl Yürütme Kurulları

ARALIK 2011

Onayda adı geçen kişiler

İlgili katılımcılarla yılda 2 kez toplantı yapılacak

11

Madde bağımlılığı tespit edilmiş çocuklara müdahale edilecek. İlgili kuruluş temsilcilerinden oluşan bir birimin, kurulması (24 saat hizmet verecek şekilde)

OCAK 2012

İlgili Tüm Kurum, kuruluş ve kişiler

Madde bağımlılığı ile mücadele merkezinde çalışacak personel belirlenecek ve eğitimleri sağlanacak İl Yürütme kurulunda karara bağlanacak.

12

Öğrenci devamsızlık takiplerinin yapılarak nedenlerinin araştırılması ve ailelerin bilgilendirilmesi

ŞUBAT 2012

Okul Müdürlükleri Okul Aile Birlikleri

Devamsızlığın ortadan kaldırılmasına yönelik bireysel ve aile rehberliği çalışmaları okul rehberlik servislerince gerçekleştirilecek.

13

Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi

MART 2012

Okul Müdürlükleri

Uzman doktorlar, İl Emniyet Müdürlüğü uzmanları ve RAM rehber öğretmenleri ile tüm okullara belli bir program dahilinde bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

14

Şiddeti tanımlama , önleme ve müdahaleye yönelik ailelerin bilgilendirilmesi

MART 2012

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri

RAM çalışma ekibi rehber öğretmeni olan okullarda rehber öğretmeni, rehber öğretmeni olmayan okullarda ise rehber öğretmen görevlendirilecek.
15

Okullarda öğrencilere serbest zamanlarında yapabilecekleri etkinlikler, katılabilecekleri grup, bireysel, sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetler konusunda bilgi verilmesi. Boş zamanlarını üretken, dinlendirici ve geliştirici etkinliklerle kullanmaları için gerekli ortam ve çalışmaların sağlanması.

NİSAN 2012

Okul Müdürlükleri

Okul rehber öğretmeni koordinatörlüğünde, branş ve sınıf öğretmenleri kendi sınıfları ile ilgili çalışmaları gerçekleştirecek.

16

Ailelere şiddeti tanıma, önleme ve müdahaleye yönelik bilgi kazandırmak.

Nisan 2012

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Okul Müdürlükleri

Uzman doktorlar, İl Emniyet Müdürlüğü uzmanları, RAM Mart ayı çalışmalarına devam edecek.

17

Öğrencilerin kendi öncelikleri konusunda bilinçlendirilmesi, olumsuz arkadaş ve çevre faktörlerine karşı koyma yeterliliği kazandırılması

Mayıs 2012

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Okul Müdürlükleri

Okul rehber öğretmeni koordinatörlüğünde branş ve sınıf öğretmenleri kendi sınıfları ile ilgili çalışmaları gerçekleştirilecek. Grup rehberlik etkinliklerine yer verilecek.

NOT: Bu plan; MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2002/11 Nolu

Genelgesi, MEB APK Başkanlığının 2003/91 Nolu Genelgesi, MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.03.2004 tarih ve 1265 sayılı yazıları ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/26 nolu Genelgesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconTOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI icon2012- 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconRİSKLİ YAŞAM ŞARTLARINDAN KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ ILE OKULDA ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK EYLEM PLANI

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SU TEMALI EYLEM PLANI

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconMESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARINI KAPSAYAN 2011 2012 İL EYLEM PLANI (23. 09. 2011)

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconRİSKLİ YAŞAM ŞARTLARINDA KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ ADIYAMAN İLİ EYLEM PLANI

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconTÜRKİYE KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI icon2010-2011 EĞİTİM YILI “SU” TEMALI I. EYLEM PLANI

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI

2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconRiskli yaşam şartlarında koruma önleme ve müdahale hizmetleri il eylem planı 4 ana kısımdan oluşmaktadır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page