ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Indir 96.68 Kb.
TitleÇEVRE DÜZENİ PLANI
Date conversion28.05.2013
Size96.68 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://izmirveimar.com/imarveplanlama/CDP/dikili_cdp/ÇDP AÇIKLAMA RAPORU.doc

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNEY EGE

TERMAL TURİZM PROJESİ

İZMİR DİKİLİ TERMAL TURİZM MERKEZİ

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

AÇIKLAMA RAPORU
Hazırlayanlar

Ü. Nevzat Uğurel – Y. Şehir Plancısı


Özlem Aksöz – Şehir PlancısıOcak 2009, Ankara

1. GÜNEY EGE TERMAL TURİZM PROJESİ TANIMI


Türkiye alternatif turizm kaynakları içerisinde jeotermal kaynaklar açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer alırken, Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sıradadır. Güney Ege Bölgesi Termal Turizm Kentleri Projesinin amacı, turizm kaynakları açısından yüksek bir potansiyele sahip olan ülkemizde, kıyı turizminin yanısıra başta termal turizm olmak üzere alternatif turizm türlerinin de değerlendirilerek, ülkemizin Dünyada önemli bir varış noktası olmasıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirilmeye çalışılmakta, bu bağlamda termal turizm kaynaklarının değerlendirilmesi ve kullanımı konusunda önemli bir atılım dönemine girilmiş bulunulmaktadır.

Bu yaklaşım çerçevesinde, termal sularımızın kür parkı ve kür merkezi kullanımlarıyla insan sağlığı açısından daha verimli değerlendirilmesinin yanında turizm ve rekreasyona yönelik nitelikli ve uluslararası standartlara sahip tesislerle konaklama, eğlence, dinlence ve spor olanaklarının sunulduğu ve 12 ay boyunca hizmet verebilen termal turizm merkezlerinin oluşturulması; böylece turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Planlama alanları 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve sınırları belirtilen Termal Turizm Merkezleridir. Bu merkezler;


 1. Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Akköy-Gölemezli Kesimi

 2. Denizli Çardak-Beylerli- Burdur Akgöl Termal Turizm Merkezi

 3. Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Buldan-Tripolis Kesimi

 4. Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Sarayköy Kaplıcaları Kesimi

 5. Aydın Buharkent Termal Turizm Merkezi

 6. Aydın Tralleis Termal Turizm Merkezi

 7. İzmir Dikili Termal Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

 8. Manisa Kula – Emir Termal Turizm Merkezi

 9. Manisa Demirci – Hisar Termal Turizm Merkezi

 10. İzmir Bergama Allanoi Manisa Menteşe Soma Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

 11. Manisa Turgutlu Urganlı Termal Turizm Merkezi

2. AMAÇ:

Bu planın amacı, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen yukarıda adı geçen 12 bölgede koruma kullanma dengesi içerisinde termal turizmin planlı gelişiminin sağlanmasıdır.

Turizm Merkezi kapsamında; bölgenin jeotermal kaynak potansiyeli ile beraber doğal, kültürel, tarihi değerlerinin ve sosyo-ekonomik kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizme yönlendirilmesine yönelik kararlar getirilmesiyle termal turizm ve termal turizmle bütünleşebilecek alternatif turizm türlerine yönelik yeni yatırım alanları oluşturulacaktır. Termal turizmin on iki ay turizm yapma, yüksek istihdam oluşturma, tesislerde yüksek doluluk oranını yakalayabilme vb. avantajları ile beraber alternatif turizm türleriyle de turizm faaliyetleri çeşitlendirilerek, bölgenin turizm sektöründen aldığı payın arttırılması bu doğrultuda bölgesel kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir.

Bu temel amaç doğrultusunda Turizm Merkezlerinde ana tema olan termal turizmin geliştirilmesi ile, golf, doğa turizmi, su sporları vb. alternatif turizm türlerinin bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi ile bu bölgelerin her birinin termal destinasyon haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaç çerçevesinde çevre düzeni planları yapılmıştır.

3. İZMİR DİKİLİ TERMAL TURİZM MERKEZ ALANLARI


Dikili jeotermal alanında, Dikili ilçe merkezinin 10 km doğusundaki Kaynarca mevkii, 10 km güneyindeki Bademli Köyü ve 21 km kuzeyindeki Bahçeliköy arasındaki bölgede geniş bir alana yayılmış olan çok sayıda kaynak ve kuyu bulunmaktadır.

Alan üç alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir. Bunlar; kuzeyde Nebiler-Madra-Bahçeliköy bölgesi, merkeze yakın kesimlerde Kaynarca bölgesi ve güneyde Bademli bölgesidir.


3.1. JEOLOJİK DURUM

Dikili ve Bergama yöresinde tersiyer öncesi kayaçlarda oluşan Çamoba ve Kınık Formasyonu görülür. Bunları tersiyer yaşlı Kozak granodiyoritleri keser. Tüm bunların üzerine ise Yuntdağı volkanizmasının ürünleri olan andezitik, trakiandezitik piroklastikler ve lavları gelir. Soma formasyonuna ait çamurtaşı, şilttaşı, killi kireçtaşları, Yuntdağ volkanitleri ile yanal ve düşey geçişlidir.

Soma Formasyonu bölgede geniş alanlarda yüzeylenir. Bu formasyon üzerine Rahmanlar aglomerası gelir. Tüm bu birimleri Kuvaterner alüvyonları örter.

Bölgede hâkim tektonik yön D-B, KB-GD’dur. Bu faylar bölgedeki grabenlerin kenar fayları durumundadırlar. Kaynarca grabeni D GD-B KB yönlü faylarla oluşmuştur. Ayrıca Çandarlı körfezi yönünde uzanan çöküntü alanı ise K KD-G GB yönlü faylarla kontrol edilmiştir. Bu faylar Bergama – Göçbeyli – Kınık ovasında örtülü fay durumundadır. Bölgedeki grabenleşmeye neden olan bu fayları kesen oblik faylar da mevcuttur.

Hazne kaya, Yuntdağ andezitlerinin çatlak ve ezilme zonlarında; örtü kaya ise Soma formasyonuna ait çamurtaşı ve silttaşından oluşmuştur. Isı kaynağı, Yunt volkanitlerinin mağma cepleri ve sokulum kayaları ile diri faylardır. Akışkan sıcaklığı havza kenarlarından havza ortasına doğru artmaktadır.

Beslenme, Yuntdağı, Kozak granodiyoritlerine ait yükseltilerden yağışlarla ve denizden beslenme şeklindedir. Denizden beslenme daha çok kıyıya yakın bölgelerde oluşmaktadır. Boşalma, Graben kenar fayları ve bunlara paralel basamak faylar ile oblik fayların kesişme noktalarından olmaktadır. Kaynarca bölgesinde D-B yönlü aktif fay boşalmada etkendir.


3.2. Kaynak ve Kuyuların Güncel Durumu

Nebiler-Madra-Bahçeliköy Bölgesi : Bölgedeki 4 kaynakta su sıcaklığı 26-56 °C arasında değişmektedir. Toplam debi 10 lt/sn’dir. Bölgede herhangi bir sondaj bulunmamaktadır; ancak, özellikle Parastallı bölgesinde yapılacak olan sondajlarla debi ve sıcaklık artabilir.

Kaynarca Bölgesi : Bölgede bulunan 3 kaynakta su sıcaklığı 52-98 °C arasında değişmektedir. Toplam debi 18 lt/sn’dir.

Kaynarca kaynaklarının bulunduğu bölge bataklık ve sazlık bir alan olup, kaynaklar kullanılmamaktadır.

Çamur kaynağı, mevcut kaplıca tesislerinde kullanılmaktadır. Daha büyük yatırımlar için sondaj yapılması gerekir.

Kocaoba kaynak alanında hiçbir çalışma yoktur. Kaynak kaptaj içerisine alınıp kullanılabilir. Sıcak su kaynaklarının oluşturduğu dereye paralel akan soğuk su deresinden de faydalanmak mümkündür.

Kaynarca bölgesinde MTA, Belediye ve özel sektöre ait çok sayıda sondaj kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyularda su sıcaklığı 45 – 130 °C arasında değişmektedir. Toplam debi 586 lt/sn’dir. (Tablo 18)

Bademli Bölgesi : Deniz içerisinden çıkan kaynaklarda su sıcaklığı 39-68 °C arasında değişmektedir. Toplam debi 2 lt/sn’dir. Kaynaklardan yararlanılmamaktadır. (Tablo 19)


Suların Kimyasal Sınıflaması

Madra-Nebiler-Bahçeliköy Bölgesinde;

Madra ılıcasının suyu sodyumlu, sülfatlı bikarbonatlı termal sular; Nebiler kaplıcasının suyu sodyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, karbonik asitli sular; Parastallı ve Çamaşır ılıcalarının suyu, sodyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı termal sular sınıfına girmektedir.

Kaynarca Bölgesinde;

Kaynarca kaynağının suyu, flüorür içeren, sodyumlu, sülfatlı, bikarbonatlı sıcak sular; Çoban kaplıcasının suyu, sodyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, karbonik asitli sıcak sular; Kocaoba kaynağının suyu, sodyumlu, kalsiyumlu, sülfatlı sıcak sular sınıfına girmektedir.

Bademli Bölgesinde;

Bademli kaynaklarının tümü deniz içinde bulunduğundan, sodyumlu klorürlü sıcak sular sınıfına girmektedir.


3.3. Konumu ve Çevre Özellikleri

Dikili-Nebiler Kaplıcası

Dikili’nin kuzeyinde ilçe merkezine 18 km uzaklıktaki Nebiler Köyünün güneyinde, Balıkesir yolunun 5 km doğusunda yer almaktadır. Kaynak alanının yakın çevresindeki az eğimli ve özel mülkiyete konu olan arazilerde zeytinlik ve meyvelikler yaygın olup, daha gerilerdeki tepeler seyrek orman dokusu ile kaplıdır. Doğal çevre nitelikleri olumludur.

Köy Muhtarlığı tarafından işletilen kaplıca tesisleri ilkel niteliktedir.

1 katlı Odalar - 14 Yatak

1 kapalı havuz, 1 sarnıç


Dikili-Madra Ilıcası

Dikili’nin kuzeyinde ilçe merkezine 21 km uzaklıkta, Bahçeliköy mevkiinde, Balıkesir İl sınırına yakın bir konumda yer almaktadır. Dikili kentine uzak bir konumda kalan Madra kaynağına ulaşım zordur.

Kaynak, vadi tabanında antik bir kümbet kalıntısı içinde kaynamaktadır. Yakın çevresi hareketli ve eğimli orman arazileri ile çevrilidir.

Kaynağın kullanımına yönelik tesis bulunmamaktadır.

Dikili-Madra Ilıcası

Dikili’nin kuzeyinde ilçe merkezine 21 km uzaklıkta, Bahçeliköy mevkiinde, Balıkesir İl sınırına yakın bir konumda yer almaktadır. Dikili kentine uzak bir konumda kalan Madra kaynağına ulaşım zordur.

Kaynak, vadi tabanında antik bir kümbet kalıntısı içinde kaynamaktadır. Yakın çevresi hareketli ve eğimli orman arazileri ile çevrilidir.

Kaynağın kullanımına yönelik tesis bulunmamaktadır.

Dikili Bahçeliköy-Parastallı-Çamaşırlı

Dikili’nin kuzeyinde ilçe merkezine 21 km uzaklıktaki Bahçeliköy mevkiinde, Balıkesir karayolunun kenarında yer almaktadır. Köyün güneyinde 2 ayrı noktada kaynayan su doğaya akmaktadır.

Bölgede tarım alanları dışındaki eğimli tepelerde seyrek orman dokusu hakimdir.

Kaynağın kullanımına yönelik tesis bulunmamaktadır.

Dikili - Kaynarca Kaplıcası

Dikili kentinin doğusunda, merkeze 10 km uzaklıkta, Dikili-Bergama karayolunun güneyinde yer almaktadır. Kaplıca tesislerinin çevresi karayoluna kadar düz, sazlık-bataklık ve tarım arazileri ile çevrilidir.

Bu mevkiide karayolunun kuzeyindeki alan, hazine, mera ve orman arazilerinin yoğun olduğu bir bölgedir.

Kaynarca Kaplıcası: 30 Oda - 60 Yataklı kaplıca tesisleri ilkel nitelikte olup, arazi, tesisler ve işletme özel şahsa aittir.

Özel işletmeye ait Zeytin Dalı Termal Tesisleri; 8 apart ev, 22 yatak kapasitelidir. Lokanta ve 12 havuz bulunmaktadır.


Dikili-Bademli Kaplıcaları

Dikili kent merkezinin 10 km güneyinde, Bademli Köyünde, deniz kenarında ve içinde kaynayan iki kaynak alanına karadan veya denizden ulaşılmaktadır.

Bademli ve Yahşibey Köyleri, deniz ve kıyı turizmi olanakları yanısıra, son yıllarda restore edilen eski Rum evleri ile mekansal nitelikleri zenginleşen yerleşimler olarak, bölgenin turizm potansiyelini artırmaktadır.

Kaynaklara yakın mesafede kara kesiminde ve 3.derece arkeolojik sit alanı olan Kalemli Adasında termal turizme de yönelik olarak düşünülen lüks konaklama tesis inşaatları devam etmektedir.

Kaynakların yakınında tesis ve kullanım yok


3.4. Mülkiyet Verileri

Alan içerisindeki mülkiyet dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

MÜLKİYET

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (Ha)

Hazine Arazisi

486,84

Mera

1728,76

Belediye

409,59

Tescil Harici

192,39

Özel Mülkiyet

67283,42

TOPLAM

85949,764. PLANLAMA KARARLARI

İzmir Dikili Termal Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İzmir Çanakkale yolunun üzerinde Bergama Soma kavşağının batı kesiminde yer almaktadır. Yaklaşık 40.646 ha’lık bir alandan oluşmaktadır.

Termal Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çanakkale-Bergama-İzmir karayolu üzerinde yer aldığı için ulaşım açısından rahat bir konumdadır. Planlama çalışmasında karayolundan güneye inen hem kıyı şeridinden hem de güney kesimin tam ortasından geçen mevcut yol güçlendirilerek, alanda 1. derece yol olarak planlanmış ve ikinci derece yollarla desteklenmiştir. Alanın kuzey tarafında ise topografyanın getirdiği kısıtlar ve mevcut yol durumu göz önüne alındığında ise karayoluna bağlanan bir yol sistemi düşünülmüştür.

Termal Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi; kıyı ağırlıklı olarak ve kaynak noktalarına yakın, mülkiyeti hazineye ait ve tarım dışı amaçla kullanılabilir alanlarda olmak üzere iki farklı konumda önerilmiştir. Bergama Çanakkale yolu alanı ikiye bölmektedir. Dikili belediyesi güney sınırı ile Çınarlı Burun mevkii arasında kalan kıyı şeridi Turizm Tesisi, Tercihli Kullanım, Günübirlik Tesis ve Sağlık Tesis Alanı olarak planlanmıştır.

Bergama-Çanakkale karayolunun güney kısmında Geren Ovası üzerinde planlanan baraj alanı çevresinde Turizm Tesisleri ve kısmen daha eğimli alanlarda da Kür Parkları önerilmiştir.

Karayolunun kuzey kesiminde kalan alanlarda ise kaynak çevreleri etrafını kapsayan küçük planlama alanları oluşturulmuştur. Alanın kuzeyinden başlayarak, önceki imar planlarında da turizm alanı ve ikinci konut olarak ayrılmış, hemen plajla bitişik alan Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Karayolunun doğu kısmı Sulu Mutlak Tarım alanı olarak korunmuştur.

Nebiler kırsal yerleşmesi yakınlarında bulunan Nebiler kaynağı nedeniyle, Nebiler ve Gökçeağıl yerleşmeleri arasında kalan alanda Turizm Tesis Alanı, hemen güney kesiminde de birbirlerini destekleyici Kür Parkı önerilmiştir.

Alanın kuzey tarafında yer alan üçüncü planlama öbeği de Demirciler, Kıroba ve Kocaoba kırsal yerleşmelerinden başlayarak karayoluna kadar bir alanda turizm amaçlı kullanım kararları getirilmiştir. Yerleşmelerin arasında ve karayoluna cepheli alanda Turizm Tesis alanı önerilirken, iç tarafta kalan, eğimli alan Kür Parkı olarak değerlendirilmiştir. Sarıkaya tepesi ve yamaçları da Sağlık ve Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır.

Karayolunun kuzeyinde bulunan Sağancı kırsal yerleşmesi ile karayolu arasındaki alan Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Bu alanın batı kesiminde alana bitişik olan yaklaşık 200 ha’lık bir alanda Sağlık ve Turizm Tesis Alanı olarak önerilmiştir.

Planlama alanı içerisinde irili ufaklı otuza yakın yerleşme bulunmaktadır. Demirciler, Kıroba, Kocaoba, Nebiler, Gökçeağıl, Demirtaş ve Deliktaş kırsal yerleşmelerine bitişik uygun alanlar, buralarda var olan kaynakların kullanılması amacıyla küçük birer Turizm Tesis Alanları ve Sağlık ve Turizm Tesis Alanları olarak planlanmıştır. Diğerlerinin kırsal yerleşme statüleri korunarak plan döneminde de bu özelliklerinin devam edeceği öngörülmüştür. Bunlardan Tercihli Kullanım Alanı ise belli kesimlerde önerilmiştir. Dikili yerleşmesinin çeperlerinde, Bademli, Yahşibey ve Denizköy yerleşmelerinde mevcut eğilim doğrultusunda pansiyon ve butik otellerin yapılabileceği tercihli kullanım alanları olarak plan kapsamında değerlendirilmiştir.

Bölge genel olarak seracılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir bölgedir. Termal kaynaklardan yaralanarak bu faaliyetin plan döneminde de yaygınlaşarak sürdürülmesi plan kararı olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucunda karayolu boyunca Dikili yerleşmesine kadar iki taraflı olmak üzere büyük Sera alanları önerilmiştir.

Tarım ve orman alanları da bugünkü kullanımları korunacak şekilde çevre düzeni planı kapsamında planlı alanlar olarak belirlenmişlerdir.

İZMİR DİKİLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ALAN KULLANIM DAĞILIMI

KULLANIM ADI

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ

%

(Ha)

TURİZM TESİS ALANI

3259.52

8.02

GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI

131.79

0.32

TERCİHLİ KULLANIM

490.47

1.21

AKARYAKIT TESİS ALANI

1.99

0.00

OSB

179.24

0.44

KIRSAL YERLEŞME ALANI

925.65

2.28

SAĞLIK VE TURİZM TESİS ALANI

689.87

1.70

KÜR PARKI

1751.99

4.31

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN

99.68

0.25

ORMAN ALANI

8994.79

22.13

TARIMSAL ALANLAR

20715.44

50.97

SERA ALANI

2194.31

5.40

SIT ALANI

383.59

0.94

PLAJ

63.13

0.16

BARAJ TESİS ALANI

640.70

1.58

GÖL

2.68

0.01

KARAYOLU

121.37

0.30

TOPLAM

40646.21

100.00


5. PLANLANAN ALANDAKİ KULLANIMLAR

5.1. TERCİHLİ KULLANIM ALANLARI

Bu alanlarda konut ve turizm tesisi ile birlikte bu kullanımlara hizmet edebilecek sağlık, sosyal, kültürel, teknik altyapı, ticaret, spor, idare vb. kullanımlar yer alabilir.

Turizm Tesisi Yapılması Halinde:

E: 0.60, hmax: 19.50 m. (5 kat)

Min. İfraz: 3000 m2 ’ dir.

Asli konaklama tesisleri ile birlikte Termal Kür Tesisi yapılması halinde E:0.60 olarak uygulanır.

Diğer koşullarda Turizm Tesis Alanları için getirilen hükümler uygulanır.

Konut Alanı Yapılması Halinde:

TAKS: 0,25, KAKS: 0,50 hmax: 6.50 m. (2 kat)

Min. İfraz: 500 m2 ’ dir.

Diğer kullanım ve koşullar için kırsal yerleşme alanları için getirilen yapılanma hükümleri uygulanır.

Bu alanlarda onaylı imar planı mevcut ise imar planı kararlarına uyulur.

5.2 TURİZM TESİS ALANLARI

Bu alanlarda “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te belirtilen tesisler yapılabilir. Tesis türleri ve bu planda yer almayan yapılaşma hükümleri ile parsel büyüklükleri alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Ayrıca Turizm Tesis Alanlarının gerektirdiği yönetim, eğitim, sosyal, kültürel, umumi tesisler, kamusal tesisler, ticaret, teknik altyapı vb. tesisler yapılabilir.

E: 0.50, hmax: 19.50 m. (5 kat) dir.

Min. İfraz: 7500 m2 ’ dir.

Asli konaklama tesisleri ile birlikte Termal Kür Tesisi yapılması halinde E: 0.60 olarak uygulanır.

Orman alanlarında Emsal değeri 0,30’u geçemez.

Günübirlik Tesis yapılması halinde E: 0.30, hmax: 7.50 m. (2 kat) dir.

Turizm Tesis Alanlarında bölgeleme yapılması ve imar planı hazırlanması suretiyle sera alanları yapılabilir. Bu koşullarda yapılacak sera alanlarında E: 0,05’dir. Ayrıca, beton temel, çelik çatılı vb. nitelikli seralar inşaat alanına dahil değildir.

Turizm tesislerinin bodrum kat veya katlarında yatak üniteleri haricinde bar, gece kulubü, satış üniteleri, restoran, toplantı salonu, kür merkezi ve ilgili alanları, mutfak, depolar, teknik donanım alanları, otopark, sığınak alanları vb. kullanımlar inşaat alanına dahil değildir.

Sit alanlarında yapılacak turizm tesislerine ilişkin yapılaşma koşulları Emax:0,30' u geçmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulunca alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Her durumda en fazla yapılaşma koşulu Emax:0,30, h:7.50 m. (iki kat)'dır. Hiçbir şekilde bu koşullar geçilemez.

5.3. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI:

Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen yeme- içme, dinlenme, eğlence, spor, termal kür imkanlarından bir veya bir kaçını günübirlik olarak sağlayan tesisler yapılabilir.

E: 0,30 hmax: 6,50 m

Termal Kür Tesisi yapılması halinde E: 0,35, hmax: 6,50 m olabilir.

Sit alanlarında yer alan günübirlik tesis alanları için yapılaşma koşulları Emax:0,08'i geçmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulunca alt ölçekli planlarda belirlenecektir.Her durumda en fazla yapılaşma koşulu Emax:0,08 , h:4,50m'dir. Hiçbir şekilde bu koşullar geçilemez.

5.4. KIRSAL YERLEŞME ALANI

Alt ölçekli imar planları hazırlanmadan aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılır.

Bu alanlarda, konut, turizm, tarım ve hayvancılık vb. amaçlı yapılar ile bu kullanımlara hizmet edebilecek eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, umumi tesisler, kamusal tesisler, ticaret, teknik altyapı vb. tesisler yapılabilir. Ayrıca Akaryakıt İstasyonu hariç olmak üzere Akaryakıt Pompa Tesisi yapılabilir.

E: 0.50 Hmax: 6.50 m. (2 kat) minumum ifraz 300 m2'dir.

Ancak, kamu hizmet binaları ve kamu yatırımları ile için Hmax:9.50 m. (3 kat) uygulanabilir.

Bu alanlarda onaylı imar planı mevcut ise imar planı kararlarına uyulur. Yeni imar planı hazırlanması halinde imar planı ile getirilecek kullanım ve yapılanma kararları geçerli olacaktır.

Bu alanlarda, diğer yapılanma koşulları ve uygulamalar için 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği”nin köy yerleşik alanları ile ilgili beşinci bölüm esasları geçerlidir.

İmar Kanununa ilişkin “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği” kapsamında köy yerleşik alan sınırı tespiti yapılmış ise bu alanlarda da çevre düzeni plan değişikliği aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

5.5 SAĞLIK VE TURİZM TESİS ALANI

Bu alanlarda rehabilitasyon merkezi, sağlık tesisi, kür merkezi, termal kür tesisi, sanatoryum, sağlıklı yaşam tesisi, asli konaklama tesisleri yapılabilir.

E:0.30

Kat adedi, yüksekliği vb. yapılanma hükümleri alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

5.6 AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI

Bu alanlarda Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları ve perakende satış üniteleri yapılabilir.

E: 0,20 hmax: 6,50 m koşulları uygulanır. Min parsel büyüklüğü 3.000 m2'dir.

5.7. SANAYİ ALANI

Bu alanlardaki yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

5.8. RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM TİRBÜNÜ

Tirbün alanları şematik olarak gösterilmiş olup uygulama alt ölçekli planlarda yapılacaktır.

5.9. TARIM ALANLARI

Tarım alanları, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve/veya ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü görüşü alınarak belirlenmiştir. Bu alanlardaki her türlü uygulama ve imar planı değişiklikleri için 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinin uygulanması ve ilgili Bakanlık İl Müdürlüğünün görüşünün alınması zorunludur.

Bu alanlarda ifrazdan sonra elde edilecek parsel büyüklüğü; mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar marjinal ve diğer tarım arazilerinde 2 hektardan küçük olmamak kaydı ile tarım makinelerinin arazi bozulmasına neden olmadan verimli çalışmasını mümkün kılacak büyüklükte oluşturularak kullanılır. Tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez. Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını zorunlu kılıyor ise yukarıda belirtilen parsel büyüklüklerinden daha küçük parseller oluşturulabilir.

Mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde E:0.05 Hmax:6.50 m. (2 kat) olan ve toplam inşaat alanı 150 m2, dikili tarım arazilerinde E:0.05 Hmax:6.50 m. (2 kat) ve toplam inşaat alanı 250 m2 , marjinal tarım arazilerinde E:0.10 Hmax:6.50 m. (2 kat) ve toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmeyen yapılanma koşulları dahilinde tarımsal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapı yapılabilir.

Tarım alanlarında bu plan hükümleri uyarınca yapılacak yapılar Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi alınması kaydı ile “Kırsal Turizm Tesisi” olarak değerlendirilebilir.

Bu planda yer almayan yapılanma koşulları için İmar Kanununa ilişkin “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği”nin altıncı bölüm esasları geçerlidir.

Tarım alanlarında beton temel,çelik çatılı vb. nitelikli seralar inşaat alanına dahil değildir.

5.10. ORMAN ALANLARI

Planda orman alanı olarak gösterilen alanların doğal karakterinin korunması esastır. Bu alanlarda varsa özel mülkiyete konu olan alanlarda Diğer Tarım Alanları için getirilen koşullar geçerlidir.

5.11. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR

Bu alanlarda özel veya kamu tarafından ağaçlandırma uygulamaları yapılabilir.


5.12. KÜR PARKI:

Kür Parkı içerisinde rekreasyonel aktiviteleri barındıran açık havuzlar, spor sahaları bulunabilen, su oyunları, gezinti, dinlenme, oyun, güneşlenme, eğlence vb. mekanları içeren açık ve yeşil alanlardır.

E: 0.05 olup, kat adedi, maksimum yükseklik ve diğer yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

Kür parkı içerisinde özel mülkiyete konu alanlarda bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecek alanlar için getirilen koşullar geçerlidir.

Ayrıca kür parkı olarak ayrılan alanlar alt ölçekli planlarda park ve çocuk bahçeleri olarak düzenlenebilir.

5.13. SERA ALANLARI

Sera alanları, jeotermal ısıtma da yapılabilen teknolojik tarımsal üretimin yapıldığı alanlardır. Tarım alanlarında beton temel, çelik çatılı vb. nitelikli seralar inşaat alanına dahil değildir. Sera faaliyetlerinin gerektirdiği idari, depo, sosyal vb. tesisler için E: 0.05, hmax: 6.50 m. 2 kat uygulanır.

Ancak E:0,05 dahilinde yapılacak yapıların toplam inşaat alanı 2.500 m2'yi geçemez.

5.14. DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARI

Planda gösterilen doğa yürüyüş parkurları şematik olup mülkiyet ve topoğrafyaya göre değişiklikler yapılabilir. Bu güzergah üzerinde bakı noktaları ve terasları, seyir alanları vb. düzenlemeler yapılabilir.


Add document to your blog or website

Similar:

ÇEVRE DÜZENİ PLANI iconÇEVRE DÜZENİ PLANI

ÇEVRE DÜZENİ PLANI iconÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) -2020

ÇEVRE DÜZENİ PLANI icon1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ÇEVRE DÜZENİ PLANI iconÇevre düzeni planı kapsamında kalan alanlar

ÇEVRE DÜZENİ PLANI icon1 / 100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (DÇDP) 2020

ÇEVRE DÜZENİ PLANI icon1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (YÇDP) 2020

ÇEVRE DÜZENİ PLANI iconANTALYA- BURDUR PLANLAMA BÖLGESİ 1/100. 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ÇEVRE DÜZENİ PLANI iconANTALYA- BURDUR PLANLAMA BÖLGESİ 1/100. 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ÇEVRE DÜZENİ PLANI iconKIRŞEHİR-NEVŞEHİR-NİĞDE-AKSARAY PLANLAMA BÖLGESİ 1/100. 000 ÖÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ÇEVRE DÜZENİ PLANI iconA RDAHAN, KARS, IĞDIR, AĞRI Planlama Bölgesi, 1/100. 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page