ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM
Indir 0.57 Mb.
TitleORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM
Page1/12
Date conversion28.05.2013
Size0.57 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.ogm.gov.tr/Gncel Dkmanlar/ormanlarinyasadisifaaliyetlerdenkorunmasiesaslari(Taslak).d
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI

(TASLAK)


BİRİNCİ BÖLÜM
Orman Korumada Toplu Çalışma, Korumada

Teşkilat, Koruma Ekipleri


KORUMA EKİPLERİ


1-GENEL BİLGİOrman Genel Müdürlüğü, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve diğer ormancılık hizmetlerinin en iyi şekilde yapılabilmesi için;

Orman Bölge Müdürlüğü,

Orman İşletme Müdürlüğü,

Orman İşletme Şefliği ve

Orman İşletme Şefliklerine bağlı Orman Koruma Ekipleri şeklinde teşkilatlanmıştır.

Ormanların korunması, özel resmi kıyafetleri bulunan orman muhafaza memurlarından meydana gelen koruma ekiplerince yerine getirilmektedir. Koruma ekipleri, ormancı teknik elemanlar tarafından yönlendirilmekte, kontrol edilmekte ve gerektiğinde bizzat nezaret edilerek koruma çalışması birlikte yapılmaktadır.

Orman Koruma Ekipleri, imkanlar ölçüsünde araç, gereç, telsiz ve silahla donatılır. Ancak hassas alanlar koruma ekiplerine araç tahsis edilir veya kiralanır.

Koruma merkezlerinde orman muhafaza memurlarının ikametlerinin sağlanması için, site halinde yeterli hizmet evlerinin teminine önem ve öncelik verilir.

Orman İşletme Müdürlükleri, koruma hizmetlerini yerine getirmek için, orman işletme şeflikleri bünyesinde uygun görülen yerlerde;


a- Toplu Koruma Ekipleri,

b- Bölüm Koruma Ekipleri,

c- Hassas Alanlar Koruma Ekipleri,

d- Acil Müdahale Ekibi (ORKUT)

olmak üzere 4(dört) ayrı ekip halinde teşkilatlanır.

Toplu ve Bölüm Koruma ekipleri arasında; korunan sahanın büyüklüğü, ekipte çalışan orman muhafaza memuru sayısı dışında, görev, yetki, çalışma şartları ve teşkilatlanma yönünden hiçbir fark bulunmamaktadır.

Hassas Alanlar Koruma Ekipleri ve Acil Müdahale Ekipleri ise; kuruluş, teşkilatlanma ve çalışma şartları bakımından toplu ve bölüm koruma ekiplerinden farklılık göstermektedir.

Bir işletme şefliğinde toplu, bölüm, hassas alanlar koruma ekiplerinden ayrı ayrı birer adet kurulabileceği gibi; toplu, bölüm, hassas alanlar koruma ekiplerinden ayrı ayrı birden fazla da kurulabilir.


2-TOPLU KORUMA VE BÖLÜM KORUMA EKİPLERİ


Toplu Koruma Ekibi, en az 2 (iki), en çok 7 (yedi) orman muhafaza memurundan meydana gelir.

Toplu Koruma Ekibi tarafından korunacak ormanlık alan en az 2500 hektardır. Gerektiğinde korunacak orman alanı Orman İşletme Şefliğinin tamamındaki ormanlık alanı kapsayabilir.

İşletme Şefliği ormanlık alanı, 2500 hektardan küçük olması halinde ormanların korunması için toplu koruma ekibi kurulabilir.

Bölüm Koruma Ekibi, en az 1 (bir), en çok 2 (iki) orman muhafaza memurundan meydana gelir.

Bölüm Koruma Ekibi tarafından korunacak ormanlık alan en az 500 hektar en fazla 1500 hektardır.

Toplu koruma ekiplerinde koruma sahaları Orman İşletme Şefliği sınırlarını aşamaz.

Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin sınırlarının tespitinde bölme bütünlüğü korunur.

Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin kurulması ve kaldırılması Orman Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilir ve Orman Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.


2a- Toplu Ve Bölüm Koruma Ekipleri


2aa- Toplu Ve Bölüm Koruma Ekip Merkezlerinin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Ormanlara gözetim, ulaşım ve müdahale için emniyetli ve uygun mesafede olması, mahalde su, elektrik, okul, sağlık, haberleşme gibi zaruri ihtiyaçları giderecek tesis ve kuruluşların bulunması dikkate alınır. Zorunlu hallerde toplu ve bölüm koruma ekip merkezleri, ekip sorumluluk alanı dışında olabilir.2ab- Toplu Ve Bölüm Koruma Ekiplerinin Görevleri, Görevli Orman Muhafaza Memurlarının Donanımı

1- Toplu ve bölüm koruma ekiplerinde görevli orman muhafaza memurları, kendilerine teslim edilen ormanlık sahaların, tesislerin ve malzemelerin muhafazasından birlikte ve müteselsilen sorumludur.

2- Toplu ve bölüm koruma ekipleri, ekip başkanı ve diğer görevli orman muhafaza memurlarından oluşur. Toplu ve bölüm koruma ekiplerinde ekip başkanı; olumlu sicil almış, kişiliği, başarısı ve otoritesi ile kendini kanıtlamış kıdemli Orman Muhafaza Memurları arasından ilgili Orman İşletme Şefinin teklifi ve Orman İşletme Müdürünün onayı ile belirlenir. Ekip başkanı ekibin yöneticisidir, Orman İşletme Şefine karşı sorumlu olup, ekibin kayıt ve yazışma işlerini de yürütür.

3- Orman muhafaza memurları görevli bulundukları koruma ekibi kuruluş merkezinde ikamet ederler.

Toplu ve bölüm koruma merkezlerinde idareye ait bina yoksa, koruma hizmetlerinin yapılabilmesi için görev yeri olarak idarece uygun görülen yerde idare binası kiralanabilir.

4-Koruma ekiplerine görevlerini yerine getirmek için imkanların elverdiği nispette araç tahsis edilir. Ekiplerde görevli orman muhafaza memurlarına demirbaş tabanca, telsiz ve gerekli teknik donanım verilir.

5 - Koruma görevini aksatmayacak şekilde toplu ve bölüm koruma ekiplerine veya ekipte görevli muhafaza memurlarına koruma ekibindeki görevinin yanında diğer ormancılık faaliyetleri (orman ürünleri üretimi faaliyetleri, silvikültür faaliyetleri, kadastro faaliyetleri vb.) ile ilgili görevler de verilebilir.


2ac- Toplu Ve Bölüm Koruma Ekiplerinin Çalışma Programları

1- Toplu ve bölüm koruma ekipleri, Orman İşletme Şeflerinin hazırlayacakları bir aylık çalışma programlarına göre koruma görevlerini yaparlar. Çalışma Programları İşletme Şefleri tarafından ekip başkanındaki Koruma Ekibi Programlar Ve Faaliyetler Kayıt Takip Defteri’ne kaydedilir(Ek -1). Çalışma programında yapılacak değişiklikler de bu deftere kaydedilir.

2- Aynı veya ayrı Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı komşu Orman İşletme Şeflikleri, Müdürlüklerinin de müsaadesiyle gerekli hallerde birbirleriyle irtibat kurarak, ekiplerin birlikte koruma ve kontrol yapmak üzere buluşmalarına imkan sağlar.

3- Çalışma programlarında;

a- Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin tek başına veya komşu ekiplerle birlikte kontrol edeceği ormanlarda seri, bölme, mevkii ve yollar belirtilir.

b- Kontrolün taşıtla veya yaya olarak yapılacağı belirtilir.

c- Çalışmaya katılacak orman muhafaza memurlarının ve ekip başkanının ad ve soyadları yazılır.

d- Programda çalışmalar; tarih yazılarak sırasına göre belirtilir. Gerekli görülen diğer hususlar da yazılır.

e- Ekibin koruduğu orman sahasındaki bölmeler üç ayda en az bir defa, kanunsuz müdahalelerin yoğun olduğu mıntıkalardaki bölmeler ise daha sık kontrol edilecek şekilde düzenlenir. Hava ve arazi şartlarının üç ayda en az bir defa kontrole uygun olmaması hali işletme şefi ile birlikte kayıt altına alınır. Bu durum işletme müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

4- Çalışma programlarının kaydedildiği defterlerin sayfaları numaralı ve mühürlü olup devir teslimlere konu edilir.

5- Koruma ekibi Programlar ve Faaliyetler Kayıt Takip Defterleri en son kullanım tarihinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır.


2ad-Toplu Ve Bölüm Koruma Ekiplerinde Çalışma Programlarının Uygulanması

1- Orman İşletme Şefi tarafından düzenlenip Çalışma Programı ve Koruma Faaliyetleri Kayıt Takip Defterine kaydedilen çalışma programı, ekibin tamamı tarafından doğrudan veya ekip birkaç gruba ayrılarak uygulanabilir.

2- Toplu Koruma Ekiplerinde koruma hizmeti en az iki orman muhafaza memuru tarafından yapılır.

3- Kontroller esnasında tespit edilen usulsüz ve kanunsuz uygulamalar için düzenlenecek suç tutanakları çalışmaya katılan ekipteki memurların tamamı tarafından imzalanır. Zorunlu hallerde suç tutanağının bir memur tarafından imzalanması halinde gerekçesi suç tutanağında belirtilir.

4- Toplu ve bölüm koruma ekibi çalışma programının uygulaması, program harici yapılan kontroller de ilave edilmek suretiyle ekip başı tarafından günlük olarak defterin ilgili bölümüne kaydedilir.

5- Ekip tarafından kontrol edilen ormanlarda görülen kanunsuz müdahaleler açık bir şekilde seri, bölme, mevki ve miktarlar belirtilerek Çalışma Programı ve Koruma Faaliyetleri Kayıt Takip Defterine yazılır.

6- Çalışma raporuna, koruma çalışmalarının araçla veya yaya olarak yapıldığı yazılır.

7- Günlük kayıtların muntazam tutulması ile ay sonunda oluşan rapor, kontrollere katılan bütün orman muhafaza memurları tarafından ad ve soyadları yazılmak suretiyle imzalanır. İzinli, raporlu veya geçerli bir nedenle koruma faaliyetlerine katılamayan memurlarla ilgili çalışma raporuna şerh düşülür.

8- Zaruri olarak çalışma programında değişiklik gerekiyorsa, uygulama yapılır. En kısa sürede İşletme Şefliği’ne bilgi verilir.


2ae- Toplu Ve Bölüm Koruma Ekiplerine Araç Sağlanması

a- Toplu ve bölüm koruma ekiplerine imkan ölçüsünde araç tahsis edilir.

b- Ekibe devamlı araç tahsis edilememesi halinde, haftada en az iki gün ekip görev mahalline araçla götürülür ve görev bitiminde belirlenen yerden alınır.

c- Toplu ve bölüm koruma ekiplerine araç verilmesi mümkün olmayan günlerde koruma çalışmaları yaya olarak yapılır.


2b-Toplu Ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrol Edilmesi


2ba-Orman İşletme Şefi Tarafından Toplu Ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrol Edilmesi


1- Orman İşletme Şefi, ekibin çalışma programlarına dahil ormanları, her bir koruma ekibi için sondaj mahiyetinde en az bir defa olmak üzere kontrol eder. Bu kontroller bir işletme şefliğinde ayda dört defadan az olamaz.

Kontrol edilen alandaki fiili durum ekip çalışma raporuna uymuyorsa ekip veya ilgili memurlar hakkında inceleme yapılmak üzere durum derhal Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilir. Orman İşletme Müdürlüğü konunun önemine göre inceleme sonuçlanıncaya kadar gerekli idari ve hukuki tedbirleri alır.

2- Orman İşletme Şefi ekip çalışmalarının ilgili defterlere kaydedilmesini, düzenli olarak yapacağı kontrollerle sağlar.


2bb- Orman İşletme Müdürlüğü Tarafından Toplu Ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrolü


1- Orman İşletme Müdürü veya görevlendireceği Orman İşletme Müdür yardımcısı veya ormancı teknik eleman, Orman İşletme Şefliklerindeki koruma çalışmalarını; ayda en az bir defa olmak üzere, iki ayda tüm ekipleri kapsayacak şekilde arazide fiilen sondaj mahiyetinde kontrol eder.

Kontroller daha önce ekip ve İşletme Şefi tarafından kontrolü yapılmış ve rapora bağlanmış bölmelerde yapılır.

2- Sondaj mahiyetindeki kontrol sonuçları, alınması gereken tedbirler belirtilmek suretiyle defterin ilgili bölümüne tereddüde yer vermeyecek şekilde kaydedilir.

3- Kontroller sonucu soruşturma açılması gereken hallerin tespitinde durum yazılı olarak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir.


2bc- Orman Bölge Müdürlüğü Tarafından Toplu Ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrolü


Orman Bölge Müdürü, Koruma Şube Müdürlüğü koordinesinde görevlendireceği ormancı teknik elemanlara, İşletme Müdürlüğü raporlarında kontrol edildiği belirtilen bölmelerde, sondaj mahiyetinde yılın ilk ve ikinci altı ayı içerisinde en az birer kez olmak üzere tüm ekipleri kapsayacak şekilde her işletme müdürlüğünde tutulan kayıtlarla birlikte fiilen kontrol ettirir.


2c- Toplu Ve Bölüm Koruma Ekiplerinin Kuruluş Raporlarının Tanzimi Ve Uygulanması

1- Toplu ve bölüm koruma kuruluş raporları, ilgili Orman İşletme Şefi’nin teklifi ve Orman İşletme Müdürü’nün gerekli görmesi ve teklifi halinde Orman Bölge Müdürü’nün görevlendireceği Koruma Şube Müdürü Başkanlığında, Orman İşletme Müdürü ile ilgili İşletme Şefi’nden oluşan heyet tarafından (Ek-2) deki dispozisyona uygun olarak hazırlanır ve Bölge Müdürlüğünün onayı ile yürürlüğe girer. Kuruluş raporuna eklenecek harita amenajman planlarında kullanılan 1/25000 ölçekli meşçere haritasındaki bilgi, renk ve işaretleri taşır. Ayrıca haritada, orman koruma ekibi sınır ve merkezleri gösterilir.

2- Planların yenilenmesi nedeniyle sınırları değişmeyen ancak bölme numaraları değişen Toplu ve Bölüm Koruma Ekiplerinin sorumluluk alanlarının yeniden belirlenmesi maksadı ile (Ek-2) deki dispozisyona uygun olarak kuruluş raporları yeniden düzenlenerek güncelleştirilir ve Bölge Müdürlüğünün onayı ile yürürlüğe girer.

3- Toplu ve Bölüm Koruma Ekiplerinin kaldırılması bir gerekçe raporu ile yapılır.


3-HASSAS ALANLAR KORUMA EKİPLERİ


Ülkemizde uzun yıllardan bu yana teşkilatımız tarafından ormanların kanunsuz müdahalelerden korunması için gerekli mücadele toplu koruma ve bölüm koruma ekiplerince yapılmış ancak, aşırı göç sebebiyle yerleşim baskısının yoğun, iskan alanlarının yetersiz, arazi rantının yüksek, sanayileşmenin hızlı ve orman ürünlerine olan talebin aşırı olduğu alanlarda mevcut koruma ekipleri yetersiz kalmıştır.

Bu tür özellik arz eden alanlarda özel koruma tedbirlerinin alınması gerektiğinden Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hassas Alanlar Koruma Ekibi, en az 3(üç) en fazla 5(beş) orman muhafaza memurundan meydana gelir.

Hassas Alanlar Koruma Ekibi tarafından korunacak orman sahası 1500-5000 hektar arasında olacaktır.3a- Hassas Alanlar Koruma Ekipleri Merkezinin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Ormanlara gözetim, ulaşım ve müdahale için emniyetli ve uygun mesafede olması, mahalde su, elektrik, okul, sağlık, haberleşme gibi zaruri ihtiyaçları giderecek tesis ve kuruluşların bulunması dikkate alınır. Zorunlu hallerde hassas alanlar koruma ekip merkezleri, ekip sorumluluk alanı dışında olabilir.


3b-Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar

1- Bölge Müdürlüğü genelinde işletme şefliklerinin son beş yıllık suç istatistik bilgilerinin de değerlendirilmesi sonucunda kanun dışı müdahalelerin yoğun olduğu yerler hassas koruma alanları olarak belirlenir.

2- Koruma sahaları Orman İşletme Şefliği sınırlarını taşamaz.

3-Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin sınırlarının tespitinde bölme bütünlüğü korunur. Sınırlar tabii veya suni hatlara oturtulur.

4- Hassas alanlar koruma ekibi kurulması için; Ülkemizdeki ormanlara yapılan kanunsuz müdahaleler ile ilgili her yılın sonunda Genel Müdürlükçe düzenlenen “yıllık değerlendirme raporlarındaki” suç oranı ortalaması da göz önünde bulundurulur.


3c-Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin Görevleri, Çalışma Şekil ve Esasları


A-Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin Görevleri, Görevli Orman Muhafaza Memurlarının İkametleri

1-Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinde görevli orman muhafaza memurlarına orman koruma hizmetleri dışında başka bir görev verilemez.

Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü hassas alanlar koruma ekiplerini görevlerini aksatmayacak şekilde ekiplerin görev alanı dışında koruma ve yangın faaliyetlerinde görevlendirebilir.

Hassas Alanlar Koruma ekiplerinde görevli orman muhafaza memurları, kendilerine teslim edilen orman sahalarının, tesislerin ve malzemelerin muhafazasından birlikte ve müteselsilen sorumludurlar.

2- Hassas Alanlar Koruma ekipleri, ekip başkanı ve diğer görevli orman muhafaza memurlarından oluşur. Ekip Başkanı; olumlu sicil almış, kişiliği, başarısı ve otoritesi ile kendini kanıtlamış Orman Muhafaza Memurları arasından ilgili Orman İşletme Şefinin teklifi ve Orman İşletme Müdürünün onayı ile belirlenir. Ekip başkanı ekibin yöneticisidir, ayrıca Ekip Başkanı Orman İşletme Şefine karşı sorumlu olup, ekibin kayıt ve yazışma işlerini de yürütür.

3- Orman muhafaza memurları görevli bulundukları koruma ekibi kuruluş merkezinde ikamet ederler.

Hassas Alanlar Koruma ekiplerinin görev merkezinde idareye ait bina yoksa, koruma hizmetlerinin yapılabilmesi için idarece uygun görülen yerde idare binası kiralanır.

4- Ekiplerde görevli orman muhafaza memurlarına demirbaş tabanca, telsiz ve gerekli teknik donanım ve bunlarla ilgili eğitim verilmesi zorunludur.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Add document to your blog or website

Similar:

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconORMANLARIN ÖNEMİ VE KORUNMASI

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconANAYASA MADDE: 131 ORMANLARIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ FASIL: ORMANLARIN TARİFİ, TAKSİMİ, İDARE VE MURAKABESİ

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconTASLAK İŞLETMECİLERE AİT TİCARİ SIRLARIN KORUNMASI İLE KAMUOYUNA AÇIKLANABİLECEK BİLGİLERİN YAYIMLANMASINA İLİŞKİN

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconGelişmekte Olan Ülkelerdeki Ormansızlaşmadan ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması ve Ormanların Koruyucu Rolü, Ormanların Sürdürülebilir Yönetimi ve Orman Karbon Stoklarının Artırılması (REDD+)

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconBirinci Taslak : 25 Ocak 2004

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORMANLARIN YASADIŞI FAALİYETLERDEN KORUNMASI ESASLARI (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page