TAŞINIR İŞLEMLERİ
Indir 14.78 Kb.
TitleTAŞINIR İŞLEMLERİ
Date conversion29.05.2013
Size14.78 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.beun.edu.tr/strateji/files/2011/05/TAŞINIR-İŞLEMLERİ1.doc
TAŞINIR İŞLEMLERİ

SGB.Net sistemi üzerinden yapılacak taşınır işlemlerinde aşağıdaki yöntemler uygulanacaktır.

Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmesi;

İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir. Uygulamaların kontrolleri sırasında zaman zaman tüketim malzemelerinin satın alınması sırasında Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmediği, doğrudan gider hesaplarına kaydedildiği görülmektedir. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10. maddesinin (a) bendinde sayılan istisna durumlar hariç her halde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi zorunludur.


Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri;

Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin bir nüshası Ödeme Emri belgesine eklenerek muhasebe birimine gönderilir.


Devir İşlemleri;

1- Devir işlemlerinde devir yapan birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından işlem tipi “Devir Çıkış” olarak TİF düzenlenir.

2- Taşınırları devir alan birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, sistem üzerinden gönderilen ve otomatik oluşturulan işlem tipi “Devir Giriş” TİF üzerinden taşınır kayıtlarını inceleyerek teslim aldığı malzemelerle doğruluklarını kontrol ederek TİF’i onaylar.

3- Taşınırları devir alan birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi onayladığı işlem tipi “Devir Giriş” TİF’nin bir nüshasını imzalayarak düzenleme tarihini takip eden en geç beş gün içinde devir yapan birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine gönderir.

4- Devir yapan birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince, düzenlenen işlem tipi “Devir Çıkış” ve taşınırın devredildiği birimden gelen işlem tipi “Devir Giriş” TİF’lerinin Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı ekinde düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.


Tüketim Çıkış İşlemleri;

1- Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi (İşlem tipi Tüketim Çıkış) ile çıkış kaydedilir. Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz

2-.Tüketim Malzemelerinin çıkış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde TİF’leri muhasebe biriminde gönderilmeyecektir. SGB.net sistemi üzerinden üretilecek “Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu” ikişer aylık periyotlar halinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı ekinde muhasebe biriminde gönderilecektir.


Bağış Giriş ve Çıkış İşlemleri;

1- Birimlerce bağış şeklinde edinilen taşınırlar için işlem tipi “Bağış Giriş” ve bağış olarak devredilen taşınırlar için işlem tipi “Bağış Çıkış” olarak TİF düzenlenir.

2- Düzenlen TİF’lerinin Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı ekinde düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.


Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış;

1- Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir

2- Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için SGB.net sistemi üzerinden Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

3- Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar işlem tipi “Hurda Çıkış” olarak TİF düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır.

4- Düzenlen TİF’lerinin Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı ekinde düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.


İç İmkânlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemleri;


1- Atölye gibi yerlerde iç imkanlarla üretilen taşınırlar, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden işlem tipi “Üretim Giriş” olarak TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

2- Düzenlen TİF’lerinin Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı ekinde düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.


Bilimsel Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK Projeleri Kapsamında Edinilen Taşınırlar

1- Bilimsel Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK Projeleri kapsamında edinilen taşınırlar Proje Yürütücüsünün bağlı olduğu birim tarafından işlem tipi “Bağış Giriş” olarak TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

2- Düzenlen TİF’lerinin Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı ekinde düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.


Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı;

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında düzenlenen ve muhasebe hesaplarına intikal ettirilecek “Taşınır İşlem Fişleri” ve “Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporları” ekte gönderilen Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı düzenlenmek suretiyle Taşınır Yönetim Birimine gönderilecektir. Taşınır Belgeleri Teslim Tutanağı her birim için yılbaşından itibaren 1 den başlayarak sıra takip edecek şekilde teselsül ettirilerek, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince imzalanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Yönetim Birimi yetkilisine teslim edilecektir.

Add document to your blog or website

Similar:

TAŞINIR İŞLEMLERİ iconTAŞINIR İŞLEMLERİ KONTROL SÜRECİ

TAŞINIR İŞLEMLERİ iconVII. BÖLÜM DÖNEM SONUNDA YAPILACAK TAŞINIR İŞLEMLERİ

TAŞINIR İŞLEMLERİ icon5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı

TAŞINIR İŞLEMLERİ icon1- KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin geçiş sürecinin daha sağlıklı olabilmesi için; ek de gönderilen “taşınır kayıt yönetim sistemi KBS test ortamında kullanıcı kılavuzu”

TAŞINIR İŞLEMLERİ iconMADDE 141. (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de, taşınır mal sayılır

TAŞINIR İŞLEMLERİ iconE-Taşınır Modülünün Uygulamasına

TAŞINIR İŞLEMLERİ iconTAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİLERİ

TAŞINIR İŞLEMLERİ iconE-Taşınır Modülünün Uygulamasına

TAŞINIR İŞLEMLERİ iconElektrik Enerjisi Nasıl Taşınır?

TAŞINIR İŞLEMLERİ iconA- ELEKTRİK ENERJİSİ NASIL TAŞINIR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page