Osmanlı Devleti'nin Gerileme Devri: (1699-1792)
Indir 64.86 Kb.
TitleOsmanlı Devleti'nin Gerileme Devri: (1699-1792)
Page1/3
Date conversion16.06.2013
Size64.86 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://atilasaraloglu.com/Word/Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi.doc
  1   2   3
Osmanlı Devleti'nin Gerileme Devri: (1699-1792)
18. YÜZYIL PADİŞAHLARI
1. II. Mustafa (1695-1703) - IV. Mehmet'in oğlu
2. III. Ahmet (1703-1730) - IV. Mehmet'in oğlu
3. I. Mahmut (1730-1754) - II. Mustafa'nın oğlu
4. III. Osman (1754-1757) - II. Mustafa'nın oğlu
5. III. Mustafa (1757-1774) - III.Ahmet'in oğlu
6. I. Abdülhamit (1774-1789) - III.Ahmet'in oğlu
7. III. Selim (1789-1807) - III.Mustafa'nın oğlu

18. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ:
1)Osmanlı Devleti 18. yüzyıla ilk defa toprak kaybeden bir devlet olarak girdi (KARLOFÇA). Bu yüzden bu yüzyılın baslarında kaybettiği toprakları geri alma çabasına girdi.
2)Osmanlı Devleti 17. yüzyılda en çok AVUSTURYA ile savasmıstı. 18. yüzyılda ise en çok RUSYA ile savasacak.
3)Kanuni'den beri dostumuz olan Fransa 18. yüzyılın sonlarında(1798) Mısır'a saldırınca bu ülke ile iliskilerimiz bozulacak.
4)Bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı hızlanacak, Avrupa'nın bilim ve tekniği alınmaya çalısılsa da yeterli olmayacak, sonuçta Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalacak.

III. AHMET DÖNEMİ (1703-1730)
Karlofça'da Kaybedilen Yerleri Kurtarma Çabaları: 
1) PRUT SAVASI (1711)
Gelismeler:
Ruslar (Çar Deli Petro) denizlere inme politikasının sonucu olarak Baltık Denizi kıyıları için iSVEÇ ile savasmıs, Ruslara yenilen isveç kralı "DEMiRBAS SARL" Osmanlı Devletine sığınmıstı
Sebepler: a)- isveçlileri takip eden Rus kuvvetlerinin Osmanlı topraklarına girerek tahrip etmeleri,
b)Osmanlı Devletinin 1700 istanbul Antlasmasında Ruslara verdiği AZAK Kalesi'ni geri almak istemesi.
c)Rusya'nın Osmanlı Ortodokslarını ayaklanmaya tesvik etmesi.
Savas:
1711 yılında Baltacı Mehmet Pasa komutasındaki Osmanlı ordusu Rus ordusunu yendi.
Sonuç:
Prut Antlasması imzalandı.(1711)
Maddeleri:
1- Ruslar Azak Kalesini geri verecek ve istanbul'da elçi bulunduramayacaklardı.
2- isveç Kralı ülkesine rahatça geri dönebilecekti.
3- Ruslar Kırım ve Lehistan islerine karısmayacaklardı.

OSMANLI - VENEDİK VE AVUSTURYA SAVAŞLARI (1715-1718)
Osmanlıların 1711'de Ruslardan Azak Kalesini geri almaları Karlofça'da kaybettiği diğer yerleri de geri almaları umudunu güçlendirdi. 1715'de Osmanlı Devleti Mora'yı Venediklilerden geri almak için savası baslattı. Osmanlı Devleti'nin Venediklilere karsı basarılar kazanması üzerine sıranın kendisine geldiğini gören Avusturya'da savasa girdi.(1716) Ancak Osmanlı Devleti aynı basarıyı Avusturya'ya karsı gösteremedi.
SONUÇ: PASAROFÇA ANTLASMASI imzalandı.(1718)
Maddeleri:
1- Mora Osmanlılar'da kalacak.
2- Osmanlı Devleti Belgrat'ı ve Eflak'ın bir bölümünü Avusturya'ya verdi.
NOT: Osmanlı Devleti Pasarofça Antlasmasından sonra Avrupadaki olaylardan uzak kalarak bir barıs siyaseti izledi. 1718-1730 yılları arasındaki bu döneme LALE DEVRi denir.

LALE DEVRİ
1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlasmasından 1730 yılındaki "Patrona Halil isyanı"na kadar geçen döneme Lale Devri denir. Bu dönemin padisahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevsehirli Damat ibrahim Pasa'dır.

LALE DEVRİNİN ÖZELLİKLERİ:
Bu dönemde Avrupa ile savas yasanmamıs, barıs içinde yasamak fikri ortaya çıkmıstır. Osmanlı Devleti Avrupa'yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi sehirlere elçiler  göndermistir. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar sunlardır:
a) Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve ibrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da kuruldu. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı'dır.)
b) Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü olusturuldu.
c) Yalova'da kağıt, istanbul'da kumas ve çini fabrikaları kuruldu.
d) Yeni Kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.
e) Çiçek asısı yaygınlık kazandı.
f) Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.
g) Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelisti.

LALE DEVRİNİN SONA ERMESİ:
Halkın büyük bir kısmı zor durumdayken istanbul'da bazı devlet büyüklerinin rahat bir yasam sürdürmeleri, eğlenceye düskünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu. Patrona Halil isimli bir yeniçeri bu durumdan memnun olmayanları yanına alarak isyan çıkardı. isyan sonucu Nevsehirli Damat ibrahim Pasa ve yakınları öldürüldü. Padisah III. Ahmet tahttan indirildi, yerine I. Mahmut getirildi.

I. MAHMUT DÖNEMİ (1730-1754) :

OSMANLI - AVUSTURYA + RUSYA SAVAŞLARI :(1736-1739)
Sebep: Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı'ya karsı ittifak kurmaları ve Rusların Azak kalesini ele geçirmeleri.
Savas: 1736'da Rusya ile baslayan savasa Avusturya'da katıldı. Osmanlı Devleti iki devlete karsı da basarılar kazandı.
Sonuç: Her iki Devlet ile Osmanlı Devleti arasında BELGRAT ANTLASMALARI imzalandı. (1739)
Maddeleri:
1- Avusturya'dan Pasarofça antlasmasıyla verilen yerler geri alındı.
2- Ruslar Azak Kalesini yıkmayı ve Azak Denizinde savas ve ticaret gemisi bulundurmamayı kabul etti.
NOT: Belgrat Antlasması Osmanlı Devletinin Batıda imzaladığı son KAZANÇLI antlasmadır.
NOT: Belgrat antlasmaları sırasında Fransa Osmanlıların lehine arabuluculuk yapmıstı. Bunun karsılığı olarak 1740 yılında I. Mahmut tarafından Fransa'ya verilen KAPiTÜLASYONLAR "sürekli" hale getirildi.

OSMANLI - İRAN SAVAŞLARI:
1639 yılında imzalanan KASR-I SiRiN antlasmasından sonra durulan Osmanlıiran iliskileri iran'daki iç karısıklıklardan yararlanmak isteyen Osmanlıların iran'a saldırmasıyla yenide bozulmus, zaman zaman süren savaslardan kalıcı bir sonuç elde edilememistir. 1746 yılında Kasr-ı Sirin Antlasmasındaki sınırlar kabul edilerek savaslara son verilmistir.

III. OSMAN DÖNEMİ (1754-1757)
III. Osman döneminde önemli bir siyasal gelisme olmamıstır.

III. MUSTAFA DÖNEMİ (1757-1774)
1768-1774 OSMANLI - RUS SAVAŞI
Sebep: Rusların Lehistan içislerine karısarak, kral seçimine müdahale etmeleri üzerine Lehistan  halkı yeni krala isyan ederek karsı çıkmıs, bunun üzerine Ruslar isyancı Lehlileri yenerek, Osmanlı topraklarına kadar kovaladılar. Osmanlı Devleti Rusya'ya savas açtı.(1768)
NOT: Lehistanın bağımsız kalması Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Çünkü Lehistan Osmanlı  Devleti ile Rusya arasında "tampon devlet" durumundaydı.
Savas: Rus Ordusu Kırım'ı isgal etti, Eflak ve Boğdan'ı ele geçirdi. Baltık Denizinden Akdeniz'e geçen Rus donanması 1770 yılında ÇESME limanında Osmanlı Donanmasını yaktı.
Sonuç: Ruslarla "Küçük Kaynarca Antlasması" imzalandı.(1774)

I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ
KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI (1774)
Maddeleri:
1)Kırım'a bağımsızlık verilecek, Kırım sadece dini bakımdan halifeye(padisah) bağlı kalacak.
2)Kılburun, Yenikale, Kerç ve Azak Kalesi Ruslara verilecek.
3)Eflak-Boğdan, Ege adaları ve Gürcistan Osmanlılarda kalacak.
4)İngiltere ve Fransa'ya verilen Kapitülasyonlar Rusya'ya da verilecek.
5)Ruslar Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların koruyucusu (hamisi) olacak.
6)Ruslar istanbul'da daimi bir elçi bulundurabileceklerdi.

KÜÇÜK KAYNARCANIN ÖNEMİ:
Küçük kaynarca'nın en önemli maddeleri Kırım'a bağımsızlık ve Rusların Ortodoksların hamisi sayılması maddeleridir.
- Kırım'a bağımsızlık verilmesiyle, Ruslar Kırım'ı ele geçirme konusunda önemli bir adım atmıslardır. Nitekim çok geçmeden, 1783 tarihinde Kırım'ı isgal ederek Rus topraklarına katmıslardır. Böylelikle Fatih döneminden beri devam eden Karadeniz'deki Türk egemenliği sona erecektir.
- Ruslar Osmanlı Ortodoklarının koruyucusu olmaları ile, Osmanlı Devletinin iç islerine sık sık karısacaklar, böylelikle Balkan milletleri üzerinde etkili olacaklardır.

OSMANLI - AVUSTURYA + RUSYA SAVAŞLARI :(1787-1792)
Sebepler:
1- Osmanlı Devleti'nin Kırım'ın Ruslar tarafından isgalini unutamaması. (1783'de II. Katerina Kırım'ı isgal ederek Rusya'ya kattığını ilan etmis,binlerce Türk'ü kılıçtan geçirmisti.Osmanlı Devleti bu olup bittiye ses çıkaramamıstı.)
2- Rusya ve Avusturya Osmanlı Devletinin Balkan topraklarını paylasma konusunda  anlastılar. Anlasmaya göre eğer istanbul alınırsa "Bizans imparatorluğu" yeniden kurulacaktı.
Savas: Anlasmayı haber alan Osmanlı Devleti zaten Kırım'ın acısını unutamadığından Rusya'ya savas ilan etti. Avusturya'da savasa katılınca Osmanlı Devleti her ikisine karsı savasmak zorunda kaldı.
Sonuç: Avusturya Osmanlı Devletiyle ZiSTOVi ANTLASMASI'nı imzalayarak (1791) Rusya'yı yalnız bıraktı.
Çünkü: Avusturya, bu sırada çıkan Fransız ihtilalinden olumsuz sekilde etkilenmisti.
NOT: Zistovi Antlasmasıyla Avusturya savastan önceki sınırlarına çekildi. Bundan sonra  Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında ciddi bir savas olmamıs, hatta I. Dünya Savasında Osmanlı Devletiyle birlikte savasmıstır.
NOT: Fransız ihtilalinin yaydığı "Milliyetçilik" akımından en çok etkilenen iki devlet Avusturya ve Osmanlı Devleti'dir. Zistovi Antlasmasından sonra tek basına kalan Rusya ile savas 1792'ye kadar sürdü. Sonuçta YAS ANTLASMASI imzalandı.(1792) Yas Antlasmasıile Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Yas Antlasması Osmanlı Devletinin Dağılma Döneminin baslangıcı sayılır.

(1798 -1801) OSMANLI - FRANSA SAVAŞI (MISIR'IN İŞGALİ)
* SAVAŞIN SEBEPLER:
1789 yılında Fransız ihtilali meydana gelmisti. Fransa Arnavutluk'taki bazı kıyıları ele geçirince Osmanlı Devleti ile komsu oldu. Fransızlar hem Osmanlı'nın Balkan Milletlerini bağımsız olmaya tesvik ediyor, hem de sömürgecilik faaliyetine baslıyorlardı. 1798 yılında NAPOLYON BONAPART Mısır'ı isgal etti. Amacı hem Osmanlı topraklarından pay almak, hem de ingiltere'nin Hindistan'la olan bağlantısını kesmekti.
SONUÇ: ingiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldılar. Yeni kurulan "Nizam-ı Cedit" ordusu AKKA KALESi önünde Napolyon'u yendi.
NOT: Bu Napolyon'un ilk yenilgisiydi. Nizam-ı Cedit'in ise ilk ve son basarısıydı. Fransa 1801'de imzalanan EL-ARiS Antlasmasıyla Mısır'dan geri çekilmek zorunda kaldı.

18. YÜZYIL ISLAHAT HAREKETLERİ
AÇIKLAMA: 17. yüzyılda II. Osman(1618-1622), IV.Murat(1623-1640), Kuyucu Murat Pasa,
Tarhuncu Ahmet Pasa ve Köprülüler sülalesinden sadrazamların ıslahatlar yaptıklarını belirtmistik. Daha çok
iç isyanları bastırmak, asayisi sağlamak, devlet otoritesini yeniden kurmak, maliyeyi  düzeltmek, Tımar sistemini düzeltmek ve Kapıkulu ocaklarını ıslah etmek seklinde gelisen bu ıslahatlar genel olarak yüzeysel kaldığından istenen sonuçlara tam olarak ulasılamamıstı. Daha çok eski devirlerdeki  uygulamaların devamı seklinde olan ve çok sert tedbirlerle kötülükleri önleme düsüncesine dayanan bu ıslahatlar kalıcı sonuçlar getirmedi. Devletin eski gücüne ulasmasını sağlayamadı.

18. YÜZYIL ISLAHAT HAREKETİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ:
18. yüzyılda daha köklü değisikliklere ihtiyaç duyuldu. Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğü görüldü ve kabul edildi. Bu yönde gelisme sağlanmaya çalısıldı. Bu yüzyıldaki Islahatları söyle sıralayabiliriz:

LALE DEVRİ ISLAHATLARI (1718-1730):
1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlasmasından 1730 yılındaki "Patrona Halil isyanı"na kadar geçen döneme Lale Devri denir. Bu dönemin padisahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevsehirli Damat ibrahim Pasa'dır.

LALE DEVRİNİN ÖZELLİKLERİ:
Bu dönemde Avrupa ile savas yasanmamıs, barıs içinde yasamak fikri ortaya çıkmıstır. Osmanlı Devleti Avrupa'yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi sehirlere elçiler göndermistir.
Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar sunlardır:
a)Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve ibrahim Müteferrika tarafından 1727'de istanbul'da kuruldu. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı'dır.)
b)Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü olusturuldu.
c)Yalova'da kağıt, istanbul'da kumas ve çini fabrikaları kuruldu.
d)Yeni Kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.
e)Çiçek asısı yaygınlık kazandı.
f)Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.
g)Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelisti.

* I. MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI (1730-1754)
Patrona Halil isyanı sonucu Nevsehirli Damat ibrahim Pasa ve yakınları öldürüldü. Padisah III. Ahmet tahttan indirildi, yerine I. Mahmut getirildi.
Önemli Siyasi Olayları:
a)1736-1739 Osmanlı-Rus+Avusturya Savasları sonucunda BELGRAT Antlasması imzalandı.
b)1740 Yılında Fransızlara verilen Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi.
c)1746 yılında iran'la Kasr-ı Sirin Antlasmasındaki sınırları kabul eden antlasma imzalandı.
Islahatlar:
a)Humbaracı Ahmet Pasa, Topçu ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yaptı.
b)Üsküdar'da KARA MÜHENDiSHANESi (Mühendishane-i Berri Hümayun) adlı bir subay okulu açıldı.

* III. MUSTAFA DEVRİ ISLAHATLARI (1757-1774):
III.Mustafa döneminde Lehistan meselesi yüzünden 1768-1774 Osmanlı-Rus Savası yapıldı. Savas Osmanlı Devleti için felaketle sonuçlandı. III. Mustafa kederinden öldü.(1774)
Islahatlar:
a)"Baron Dö Tot" Sürat topçuları adlı bir birlik kurdu, topçu ve istihkam sınıflarını yetistirdi.
b)Hendeshane adlı okulda denizcilik ve topçuluk eğitimi verildi.(Mühendishane-i Bahri Hümayun)
c)Maliyede düzenlemeler yapıldı.

* I. ABDÜLHAMİT DEVRİ ISLAHATLARI (1774-1789):
III. Mustafa'nın ölümüyle yerine I.Abdülhamit geçti.
Önemli Siyasi Olayları:
a)Küçük Kaynarca Antlasması imzalandı.(1774)
b)1783'de Ruslar Kırım'ı isgal etti.
c)1787-1792 Osmanlı-Rus+Avusturya savası basladı. 1789'da ölümüyle yerine
III.Selim geçti.
Islahatlar:
a)- istanbul'da bir istihkam okulu açıldı.
b)- Maliye'de ve askeri alanda ıslahatlara devam edildi.

* III. SELİM DEVRİ ISLAHATLARI (1774-1789):
Önemli Siyasi Olayları:
a)Basa geçtiğinde Osmanlı Devletiyle Rusya+Avusturya savası devam ediyordu.(1787-1792)
b)1789'da Fransız ihtilali çıktı.
c)Bunun üzerine Avustuya 1791'de savastan çekilerek Zistovi Antlasmasını imzaladı.
d)Tek basına kalan Rusya da 1792'de YAS antlasmasını imzaladı.
e)Napolyon 1798'de Mısır'ı isgal etti. Nizamı Cedit Fransız ordusunu AKKA'da yendi. Fransızlar Mısır'dan çekildi.
f)Fransız ihtilalinin etkileri Osmanlı Devletinde görülmeye baslandı. 1804'de Sırp isyanı çıktı.
g)1806-1812 Osmanlı Rus Savası basladı.
h)1807'de Kabakçı Mustafa Olayı ile tahttan indirildi.
Islahatlar: III. Selim Döneminde yapılan Islahatlara genel olarak Nizam-ı Cedit(Yeni Düzen) denilmistir.
a)Nizam-ı Cedit Ordusunu kurarak, yeniçeri ocağını geri plana düsürdü.(isveçli subayların eğittiği bu ordu, Akka'da Napolyon'u yenmeyi basardı.)
b)Islahat hareketlerine ve Nizam-ı Cedit ordusuna gelir sağlamak amacıyla iRAD-I CEDiT adıyla yeni bir hazine kurdu.
c)Kara ve deniz mühendishaneleri genisletildi.
d)Yeniçeri ve diğer Kapıkulu Ocakları düzene sokuldu.
e)Tersaneler yenilendi, modern toplar döküldü.
f)Avrupa'daki gelismeleri öğrenmek için Paris, Londra,Viyana ve Berlin'de devamlı elçilikler açıldı.
g)ilmiye sınıfında ve devlet dairelerinde düzenlemeler yapıldı.
h)Bilim ve sanat eserleri batı dillerinden Türkçe'ye çevrildi.

DAĞILMA DÖNEMİ
19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ:

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİ SARSAN OLAYLAR:
1)Sırp isyanı (1804)
2)1806-1812 Osmanlı-Rus Savası ve Bükres Antlasması
3)Yunan isyanı
4)1828-1829 Osmanlı-Rus Savası ve Edirne Antlasması
5)Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Pasa'nın isyanı
6)Kırım Savası(1853-1856)
7)93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savası)

II. MAHMUT DÖNEMİ  (1808-1839)

SIRP İSYANI (1804)
Sebepleri:
1)Fransız ihtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde etkili olması
2)Savasların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaslar sırasında Sırbistan'ın sık sık el değistirmesi
3)Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranısları
4)Rusyanın kıskırtması
isyan: Bu sebeplerden dolayı 1804'de KARA YORGi liderliğinde Sırplar ayaklandı.
NOT: Osmanlı Devletinde "Milliyetçilik" akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk SIRPLAR'dır.
Sırplarla ilgili Antlasmalar:
1)1806-1812 Osmanlı Rus Savası sonucunda Ruslarla imzalanan BÜKRES ANTLASMASI'nda Sırplara bazı haklar verildi.
2)1828-1829 Osmanlı-Rus Savası sonucunda Ruslarla imzalanan EDiRNE ANTLASMASI'nda Sırplara özerklik verildi.
3)1877-1878 Osmanlı-Rus Savası sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERLiN ANTLASMASI'nda Sırbistan bağımsızlığına kavustu.

OSMANLI - RUS SAVAŞI: (1806-1812)
Sebepler:
1)Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kıskırması.
2)Rusya'nın Eflak-Boğdan'ı isgal etmesi. Savas:
*Rusların Eflak-Boğdan'ı isgal etmesi karsısında Fransa'nın etkisiyle Osmanlı Devleti Rusya'ya savas ilan etti. Osmanlı-Fransız yakınlasması karsısında ingiltere Rusya'nın yanında yer aldı.
*ingilizler Ruslara destek için donanmalarını istanbul'a gönderdiler. istanbul'a sadece denizden yapacakları bir saldırıyla basarılı olamayacaklarını anlayarak geri döndüler. Bu defa Mısır'a saldıran ingilizleri Mısır Valisi Mehmet Ali Pasa püskürtttü.
*Fransa 1807'de Rusya ile "Tilsit Antlasmasını" imzalayarak, dostluk kurdu. Yalnız kalan Osmanlı Devleti ingiltere'ya yaklastı. ingiltere ile " Çanakkale (Kale-i Sultaniye)" antlasmasını imzaladı.
*Bu arada Ruslar Osmanlı topraklarında ilerliyordu.
*Avrupa'da siyasi ortam yeniden değisti. Fransa ile Rusya'nın arası yeniden açıldı. Rusya'ya silahlarını çeviren Fransa bu defa Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Fransa'ya güvenemeyen Osmanlı Devleti Rusya ile BÜKRES ANTLASMASINI imzalayarak savası sona erdirdi.
Sonuç: Ruslarla BÜKRES ANTLASMASI imzalandı.(1812)
1)iki devlet arasında Tuna nehri sınır olacak.
2)Ruslar Beserabya hariç isgal ettiği yerleri geri verecek.
3)Sırplara bazı haklar verilecekti.

  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

Osmanlı Devleti\Konu: XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

Osmanlı Devleti\Konu: XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

Osmanlı Devleti\Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (XVIII. Yüzyıl) Islahat ve Islahatçıları

Osmanlı Devleti\Konu: XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi Siyasi Olayları, 1579-1699)

Osmanlı Devleti\Konu: XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi Siyasi Olayları, 1579-1699)

Osmanlı Devleti\Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17. yüzyılın sonundaki Karlofça Antlaşması (1699) ile başlamıştır

Osmanlı Devleti\1. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır

Osmanlı Devleti\TARİH OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DEVRİ

Osmanlı Devleti\TARİH OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DEVRİ

Osmanlı Devleti\Osmanlı Devleti’nde milliyet-çilik isyanları başladı. Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi. Türkçülük denen fikir akımı gelişti. Osmanlı Devleti’nde demokrasi hareketleri ve meşruti yönetime geçiş çalışmaları başladı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page