BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ
Indir 203.69 Kb.
TitleBÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ
Page1/3
Date conversion16.06.2013
Size203.69 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.buyukanadoludirilishareketipartisi.org/tuzuk.doc
  1   2   3

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ

TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR


Kuruluş

Madde 1- Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, bağlayıcı diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzük ve programına göre faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir partidir.

Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi’nin kısaltılmış adı “BADHP” partisidir.

Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi’nin Genel Merkezi Ankara’da dır.

Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi’nin amblemi aşağıdaki şekilde “Türkiye Haritası üzerinde üst ortada sağda ve solda olmak üzere üç adet ay yıldız ortasında ise, kartal resmi simgesidir”Amaç ve İlkele

Madde 2- Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi;

Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Cumhuriyet rejiminin ve Devletin Bölünmez bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması esası düşüncesi ile toplumun bağrından doğmuş olma şuuru içinde;iç ve dış tarihî-sosyolojik ve politik şartları göz önünde tutmayı ihmal etmeksizin, ülkemiz ve milletimizin, mânen ve maddeten, en iyi, en doğru, en güzel ve en yüce bir güç ve seviyeye ermesi, kimliğinin, bağımsızlığının, bütünlüğünün ve tüm haklarının tam anlamıyla korunması, böylece bugünün ve yarınının güvence altına alınması,

-2-

insanlığa katkısının, geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte hiçbir ülkeninkinden geri kalmamak üzere, en yüksek dereceye çıkarılması amacını taşıyan, bu amaca varmak için kişilerin haklarını en geniş kapsamıyla tanımanın ve gelişimlerini sağlamanın mutlak gereğine ve önemine inanan, daima gerçeğe değer vermeyi ilke edinen, bilime dayalı düşünceler çerçevesinde ilerlemeyi metot bilen siyasî bir kuruluştur. Partinin amacı ve bu amaca varmak için izleyeceği yol, programında ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK

Üye Olabilme Şartları(SPK m. 12)

Madde 3- Partinin tüzük, program ve ilkelerini benimseyen, yasal şartlara sahip, partiye giriş ve üyelik aidatını ödemeyi taahhüt eden her vatandaş partiye üye olabilir. Yasal engeli bulunanlar partiye üye olamazlar. Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde aday olup seçimi kazananlar kendiliğinden parti üyesi olurlar. Üyelik başvurularında herhangi bir ayırım gözetilemez.


Üyelik İçin Başvuru

Madde 4- Üye olmak isteyenler ikametgâhlarının bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına üyelik formu doldurarak bizzat kendileri veya internet ve benzeri yollarla başvurabilirler. İnternet ve benzeri başvuru yöntemi yönetmelikçe belirlenir. Başvuruda bulunanlardan belirli bir giriş aidatı alınır. İstek halinde alındı belgesi verilir.

Yurt dışında bulunan vatandaşlar yaşadıkları yerde partinin dış temsilciliği varsa bu temsilciliğe veya Türkiye’de en son oturdukları yerin ilçe başkanlığına başvururlar.


Başvurunun Karara Bağlanması ve Kayıt(SPK m. 12)

Madde 5- İlçe yönetim kurulu en geç 15 gün içinde başvuruyu değerlendirir. Uygun gördüklerini sırasına göre kaydeder ve yapılan kayıtlar atıfla üye kayıt defterine işlenir. 15 gün içinde karar verilmemesi hâlinde üyelik başvurusu kabul edilmiş sayılır.

Üyeliği kabul edilmeyen kişi kendisine yapılacak bildirimi takiben 10 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı 10 gün içinde karara bağlar. İl yönetim kurulu kararına karşı ilgili taraflar


-3-

kararın kendilerine bildirimini takiben 10 gün içinde Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) itiraz edebilirler. Kurulun kararı kesindir. Bir partili sadece oturduğu yerin bağlı olduğu ilçede kaydolabilir. İkametgâhı değişmedikçe başka bir ilçeye nakledilemez. Birden fazla ilçede üye kaydı olamaz. MKYK, haklı bir neden varsa bir ilçenin üye kayıtlarının tamamını iptal ederek yeniden üye kaydı yapılmasına karar verebilir.


MKYK Onayı İle Üye Kaydı

Madde 6- Herhangi bir nedenle partiden ilişiği kesilmiş olanlar, müracaat etmeleri hâlinde MKYK onayı ile yeniden üye olabilirler. MKYK, başvurular üzerine doğrudan üye kaydı yapabilir. Kaydı yapılanların üyelik formları ikametgâhlarının bulunduğu ilçe başkanlığına gönderilerek üye kaydı tamamlanır.

Üye Kimlik Belgesi

Madde 7- İlçe başkanlığı tarafından parti üyelerine genel merkezce hazırlanan üye kimlik belgesi verilir. Yer değiştiren üye, üye kimlik belgesini iade eder, kaydını yaptırdığı ilçe başkanlığı kendisine yeni kimlik belgesi verir.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 8- Parti üyeliği;

Ölüm,

İstifa,

Disiplin Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılma,

Siyasi Partiler Kanunu ve bu tüzükte aranan üyelik niteliklerinin kaybedilmesi,

Üyenin başka bir partiye üye olması veya adaylık başvurusunda bulunması,

Yapılan uyarıya rağmen üyenin 3 ay boyunca ödemekle yükümlü olduğu aidatı ödememesi hâllerinde ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir.

Ölüm ve istifa hâlleri dışında kaydı silinen üyeye bu karar 10 gün içinde bildirilir. Kaydı silinen üyenin karara karşı, bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. İl yönetim kurulu kararına karşı taraflar bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde MKYK’ya itirazda bulunabilirler. MKYK’nın kararı kesindir.


-4-

Genel Merkezce Kayıtların Tutulması

Madde 9- Tüzüğe uygun üye kayıtları genel merkez üye yazım birimince bilgisayar ortamında kayda alınır. Bu kayıtlar ilçe, il ve ülke geneli olmak üzere ayrı, ayrı tutulur. Altı ayda bir yapılacak karşılaştırma ile alt birimler ve genel merkezdeki kayıtların denkliği sağlanır. Genel merkez üye kayıtları esas olup, üye yazım birimince ilçe başkanlıklarına gönderilen kayıtların suretleri üye kayıt defteri niteliğindedir.

Yönetmelik

Madde 10- Üye yazım biriminin kuruluş ve çalışma esasları ile üyelik başvuru ayrıntısı ve diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

PARTİ TEŞKİLATI

MERKEZ TEŞKİLATI

BÜYÜK KONGRE

Madde 11- Büyük Kongre, Partinin en üst karar ve denetim organı olup seçilmiş ve doğal üyelerden oluşur.

Seçilmiş Üyeler

Madde 12 - İl kongrelerince seçilen ve toplamı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katı kadar olan delegelerdir.

(Değişik:25.11.2009) Her il milletvekili sayısının iki katı delege ile büyük kongrede temsil olunur. Büyük kongre il delege sayısı, teşkilat başkanlığı tarafından belirlenir ve MKYK tarafından onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir.

Doğal Üyeler ve Onur Üyeler

Madde 13- Doğal üyeler; Parti Genel Başkanı, MKYK ile Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ve partili bakanlar, milletvekilleri ve kurucular kurulu üyeleridir.

Büyük kongrenin doğal üyeleri il kongrelerinde delege seçilemezler.

Büyük kongre onur üyelerinin kimlerden oluşacağı, nitelikleri ve sayıları hakkında karar verme yetkisi MKYK’ya aittir. Ancak delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar.

-5-

Görev ve Yetkiler (SPK m. 14/5)

Madde 14- Genel Başkanı, MKYK ve merkez disiplin kurulunun asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,

parti teşkilatının bütün birimleri ve her türlü parti faaliyeti ve parti politikası hakkında karar vermek, Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, partinin gelir ve gider kesin hesabını kabul veya reddetmek, MKYK’yı ibra etmek, kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni veya bağlayıcı kararlar almak, partinin kapanmasına, başka bir partiyle birleşmesine, böylece hukuki varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar vermek, kanun ve tüzükte yer alan sair hususları karara bağlamak.

Olağan Toplantı ve Gündem (SPK m. 14/7,10 ve 21/3,4,5)

Madde 15- Büyük kongrenin yer, gün ve saati ile gündemi MKYK tarafından belirlenir. Bu kurul iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere büyük kongreyi toplamak zorundadır.

Büyük kongrenin yeri, zamanı ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün yapılacak ikinci toplantının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önce il başkanlıklarına ve gerekli güvenliğin sağlanması için de mülki idare amirliğine bildirilir.

Büyük kongre üyelerini gösterir delege listesi ile toplantının yer, zaman, gündemi ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya dair hususlar, kongre tarihinden en az 15 gün önce iki nüsha olarak yetkili seçim kuruluna bildirilir.

Yetkili seçim kurulunca onaylanan listeler kongre tarihinden en az 7 gün önce genel merkez binasında ilan edilir. İlan süresi 3 gündür. İtirazlar ilan süresi içinde yapılır ve hâkim tarafından incelenen itirazlar en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaz. Karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

Açılış Konuşması ve Görüşmeler (SPK m. 14/son) – yeni-

Madde 16 – (Değişik:25.11.2009) Büyük kongre, Parti Genel Başkanı veya yetkilendireceği MKYK üyelerinden biri tarafından usulüne uygun yoklama yapıldıktan sonra yeterli çoğunluk sağlanmışsa açılır.

(Değişik:25.11.2009) Büyük Kongre, gündeme geçmeden önce verilen teklif üzerine kongre divanı için bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip üyeyi işaret oyu ile seçer.

-6-

(Değişik:25.11.2009) Kongre Divanı gündemi uygulamak, toplantıyı düzen içinde yürütmek, düzeni bozanlara karşı müeyyide uygulamak, gerekirse toplantıdan çıkarmak, toplantı tutanağını düzenlemek ve imza etmekle görevlidir. Kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların eşitliği halinde başkanın görüşü yönünde uygulama yapılır. Büyük kongrede divanın teşekkülünden sonra açılış konuşması için Parti Genel Başkanına söz verilir. Akabinde MKYK’nun faaliyet raporu okunur. Görüşmeler,  gündemdeki sıraya göre yapılır.

Parti tüzük ve programına aykırı olmayan bir konunun gündeme alınması, gündem değişikliği veya gündemdeki sıranın değiştirilmesi kongrede bulunan delegelerin en az yüzde beşinin imzalı teklifleri, gündemin okunması işlemi tamamlanmadan önce divan başkanlığına ulaştırılmak kaydıyla görüşmeye açılır ve yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır.

Görüşmeler söz isteği sırasına göre yürütülür. Ancak Genel Başkana ve MKYK üyelerine öncelik verilir.

Parti tüzük ve programlarında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikalarını ilgilendiren tekliflerin karara bağlanması için, bu tekliflerin Genel Başkan, MKYK veya büyük kongre delegelerinin en az yüzde beşi tarafından önerilmiş olması gerekir.

Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından önerilmiş olması gerekir. Bu teklifler büyük kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır.

MKYK’nın kesin hesap raporları görüşülüp karara bağlanmadan organ seçimlerinin oylamasına geçilemez.


Adaylık ve Seçim

Madde 17 - Seçilme yeterliliğine sahip ve partiye kayıtlı her üye, her organa aday olabilir. Ancak aynı kişi, aynı anda farklı organlara aday olamaz. Aksi takdirde ilk adaylıkları dışındaki adaylıkları geçersizdir.

Seçim kurulu başkanı, yeterli nitelik ve sayıda seçim sandık kurulu oluşturur.

Büyük kongre delegelerinin yüzde on beşinin noterde veya divan başkanlığınca görevlendirilecek üyelerin gözetiminde imzalayacakları yazılı önerileri ile genel başkanlığa aday olunabilir.

Genel Başkan seçimi dışındaki seçimler aynı anda ve birlikte yapılır.


-7-

Olağanüstü Toplantı (SPK m. 14/6)

Madde 18 - Genel Başkanın veya MKYK’nın lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az  yüzde yirmisinin noter onaylı yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılır.

Gündem, daveti yapan organca hazırlanır ve gündem dışında başka konu görüşülemez.

MKYK, çağrı tarihinden 45 gün içinde olağanüstü toplantıyı yapar.

Tutanaklar ve İtiraz (SPK m.21/9, 10,11)

Madde 19- Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu başkanlığına verilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır.

GENEL BAŞKAN (SPK m. 15)

Madde 20- Parti Genel Başkanı, büyük kongrece gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Genel Başkan, en çok üç yıl için seçilir.

Divan başkanlığına yapılan adaylık başvuruları ilan edilir. Birden fazla aday varsa her aday için farklı renklerdeki oy pusulaları kullanılır.

Büyük kongre gündeminin seçimler maddesinde öncelikle Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan, seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez.

Görev ve Yetkiler

Madde 21-Genel Başkan, partiyi temsil eder.

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla parti adına dava açma ve taraf olma yetkisine sahiptir. MYK üyelerinin belirlenmesi veya görevden alınması için MKYK’ya teklifte bulunur.

-8-

Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı ve değişikliği yapar.

Disiplin kurulları hariç tüm parti organlarının doğal başkanı olarak gerektiğinde bu organları toplantıya çağırır ve parti birimleri arasında uyumu sağlar.

Gerektiğinde danışman tayin eder.

Her türlü parti faaliyetlerini takip ve kontrol eder.

Genel Başkan yardımcılarına veya Genel Sekretere yetki devrinde bulunabilir.

Kanun, tüzük ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapar.

Genel Başkanlığın Boşalması (SPK m.15)

Madde 22- Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, büyük kongre toplanıncaya kadar, MKYK partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç 45 gün içinde büyük kongreyi toplantıya çağırır.

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (SPK m. 16)

Oluşması ve Çalışma Esasları

Madde 23- MKYK, Genel Başkan dâhil büyük kongrede seçilen 45 asıl ve 20 yedek üyeden oluşur. Üyeliğin boşalması hâlinde, sırasına göre yedek üyelerden biri çağrılır ve boşalan üyenin süresini tamamlar.

(Değişik:25.11.2009) MKYK seçimi yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Büyük Kongrede MKYK üyeliğine aday olmak için Kongre Başkanlık Divanı tarafından belirli bir süre tespit edilerek Kongreye duyurulur. Merkez Karar Yönetim Kuruluna ve Disiplin Kuruluna aday olanlar, her kurul için ayrı, ayrı belirtilmek suretiyle aynı toplu listede gösterilebilir. Toplu listelerdeki asıl ve yedek üye adaylarının sayısı MKYK ve Disiplin Kurulu üyeleri için tüzükte belirtilen sayıyı geçemez. Hazırlanan toplu listeler çoğaltılır ve mühürlenip oy pusulası haline getirilmek üzere seçim kurulu başkanına verilir.

MKYK en az ayda bir toplanır. Toplantının gündemi en az üç gün önce üyelere bildirilir. Genel Başkan veya MKYK üye tam sayısının 1/3’ ünün talep etmesi halinde olağanüstü toplantı yapılır.

MKYK, Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda resmî öncelikli sıraya göre Genel Başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. MKYK toplantılarına partinin TBMM grup başkan vekilleri çağrı üzerine katılabilir ancak oy kullanamazlar.

-9-

Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Gizlilik kararı alınmadığı takdirde oylamalar açık yapılır. Eşitlik hâlinde Genel Başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

Mazeretsiz üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

Görev ve Yetkiler

Madde 24-Teşkilatları kurmak, görevden almak, görevden alınanların yerine yenilerini atamak,

Genel Başkanın teklifi üzerine MYK’nın üye sayısını azaltmak, artırmak, yeni görev alanları ihdas etmek veya iş bölümünü değiştirmek,

İl ve ilçe teşkilatlarında organların üye sayısını kanuni sayıdan az olmamak üzere artırmak veya azaltmak,

Çalışmalarda etkinliği sağlamak ve üyelerin bilgi düzeyini yükseltmek için komisyon, ofis ve eğitim programları oluşturmak ve uygulamak,

Tüm seçimlerde seçim mekanizmasını tanzim, sevk ve idare etmek. Partinin amaçlarına uygun taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıklar üzerinde her türlü ayni veya borçlandırıcı hak oluşturmasına karar vermek,

Büyük kongreye sunulacak bilânçoyu, kesin hesap raporunu, bütçeyi ve genel faaliyet raporunu hazırlamak,

Zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hâllerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları almak,

Yeni durumlar karşısında gerekli kararları almak, tüzük, program ve büyük kongre kararlarını uygulamak, kanun ve tüzüğün verdiği bütün görevleri yerine getirmek.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Çalışma Esasları

Madde 25- MYK; Genel Başkan, Genel Başkan yardımcıları ve genel sekreter- den oluşur. TBMM grup başkan vekilleri MYK toplantılarına çağrılabilir. Grup başkan vekilleri söz alır, öneride bulunabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel başkan hariç, MYK üyeleri Genel Başkanın teklifi üzerine MKYK üyeleri arasından belirlenir.

-10-

Genel Başkanın bulunmadığı hâllerde, resmî öncelikli sıraya göre Genel Başkan Yardımcısı kurula başkanlık eder.

MYK haftada en az bir defa toplanır. Genel Başkan MYK’yı uygun gördüğü zamanlarda toplantıya çağırabilir.

Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. Eşitlik hâlinde Genel Başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

Mazeretsiz olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

MYK üyeleri, Genel Başkanın teklifi üzerine MKYK’nın vereceği kararla veya MKYK’nın güven oylaması ile değiştirilebilir. Güvensizlik için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu gerekir.

Genel Başkan hariç, MYK üyeliği ile hükümet üyeliği aynı kişide birleşmez. MYK’nın çalışma usul ve esasları Genel Başkanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Görev ve Yetkiler

Madde 26- MYK, partiyi MKYK kararları doğrultusunda sevk ve idare eder.

Partinin bütün teşkilat ve birimlerinin çalışmasında uyum ve iş birliğini sağlar ve teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirir.

MKYK’nın gündemini hazırlar. Parti tüzüğü ve MKYK kararları çerçevesinde belirlenen takvime göre kongreleri yaptırır. Partinin TBMM grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonu sağlar.

Tüzükte verilen görev ve yetkilerin dışında da gerekli her türlü karar ve tedbirleri alabilir ve MKYK’ dan aldığı yetkiye dayanarak, MKYK yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp uygulayabilir.


İş Bölümü

Madde 27- (Değişik:25.11.2009) MYK üyeleri Genel Başkana yardımcı olmak üzere Genel Başkanın teklifi ile MKYK üyeleri arasından belirlenir. MYK üyeleri arasındaki görev dağılımı Genel Başkan tarafından yapılır.

(Değişik:25.11.2009) MYK üyelerinin bakacakları iş ve faaliyet alanları Genel başkan tarafından çıkarılacak yönergede gösterilir. MYK;

-11-

1- Siyasi  işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı

2- Hukuki  işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı

3- Teşkilattan  sorumlu genel başkan yardımcısı

4- Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı

5- Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı

6- Tanıtım işlerinden  sorumlu genel başkan yardımcısı

7- Bilgi işlemden sorumlu genel başkan yardımcısı

8- Yerel Yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı

9- Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı

10- Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı

11- Eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı

12- AR-GE’den sorumlu genel başkan yardımcısı

13- Basın ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı

14- Mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Genel Sekreter’den oluşur.


Genel Sekreter

Madde 28- Genel Sekreter, Genel Merkez yazışmalarını yürütür. Genel evrak kayıtlarının tutulduğu birim olarak partinin yazışma ve haberleşme işlemlerini yürüterek tüm resmî yazışmaları yapar.

MKYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenler. Kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulamalarını takip eder.


-12-

İL VE İLÇE TEŞKİLATI

İL TEŞKİLATI (SPK m.19,21)

İl Kongresi ve Delege Sayısı

Madde 29- İl kongresi; il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile büyük kongre asıl ve yedek delegelerini seçer.

Partinin il kongresi MKYK’nun uygun görmesi ile belirlenecek tarihte yapılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz.

İl kongresi, seçilmiş delegeler ile doğal delegelerden oluşur. İlin seçilmiş delege sayısı 600’ü geçemez.

(Değişik:25.11.2009) İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır: 600 sayısı, il seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek olan katsayı, ilçe seçim çevresinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam o ilçenin il kongresi için seçeceği delege sayısını oluşturur. Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak aynı yöntemle ilçelerin temsil olunacağı il kongresi delege sayıları belirlenir. Toplam sayı 600’ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır.

Partili milletvekilleri, il yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile büyükşehir belediye başkanı il kongresinin doğal delegeleridir.

İl Başkanı

Madde 30- İl kongresinde aday olanlar arasından gizli oylama ile en yüksek oy alan aday il başkanı seçilir. İl başkanı en çok 3 yıl için seçilir.

İl içerisinde partiyi temsil eder.

İl teşkilatı adına yazışma yapar. Mali işlerle ilgili yazışmalarda muhasip üyenin, diğer yazışmalarda sekreter üyenin de imzası bulunur.

İl Yönetim Kurulu

Madde 31  - İl yönetim kurulu, il kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve il başkanı hariç en az 7,  en fazla elli  üyeden oluşur. Kongrede asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Parti tüzük ve programı çerçevesinde MKYK ve MYK kararlarının gereklerini yerine getirir.

-13-

İl Yürütme Kurulu

Madde 32- (Değişik:25.11.2009) İl Yürütme Kurulu dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı  hariç MYK’na paralel olarak il başkan yardımcılarından ve il sekreterinden oluşur.

İLÇE TEŞKİLATI (SPK m. 20-21)

İlçe Kongresi ve Delege Sayısı

Madde 33- İlçe teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan ilçe kongresi; ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il kongre asıl ve yedek delegelerini seçer.

İlçe teşkilatı: illerin merkez ilçeleri ile bağlı ilçelerinde kurulur ve il başkanlıklarına bağlı olarak çalışır.

İlçe teşkilatı: İlçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve belde teşkilatından oluşur.

(Değişik:25.11.2009) İlçe kongresi seçilmiş 400 delege ile doğal delegelerden oluşur. İlçede kayıtlı üye sayısı 400’den az ise üyelerin tamamı ilçe kongresi delegesi sayılır. İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den fazla ise 400 rakamı, partinin son milletvekili seçiminde o ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve  mahallede son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, köy ve mahallelerden seçilecek delege miktarını gösterir.

(Değişik:25.11.2009) Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde; ilçenin toplam seçmen sayısı ile mahalle ve köy seçmen sayılarına göre aynı yöntemle delege dağılımı belirlenir. Toplam sayı 400’ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır. Asıl delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir.

İlçe yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, ilçe belediye başkanı, ilçeye bağlı belde belediye başkanları ilgili ilçe kongresinin doğal delegeleridir.

Delege Seçimleri (SPK m: 20/3)

Madde 34- Köy ve mahalle delege seçimi, ilçe yönetim kurulu tarafından hazırlanacak takvim içinde, köy ve mahallelerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy miktarı, seçime katılmamış ise üye sayısı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. Köy ve mahallede kayıtlı parti üyelerinin listeleri delege seçiminden 15 gün önce ilçe binasında askıya çıkarılır. Partili her üye 3 gün içinde ilçe yönetim kuruluna itirazda bulunabilir. İlçe yönetimi, 2 gün içinde itirazı karara bağlar. Ret kararına karşı 2 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetimi 5 gün içinde karar verir, verilen karar kesindir. Delege seçimlerine karşı itirazlar 3 gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulunun red kararına karşı ilgili kişi 5 gün içinde MKYK’ya itirazda bulunabilir. MKYK’nın kararı kesindir.

-14-

Yönetim ve Yürütme Kurulu

Madde 35 - İlçe yönetim ve yürütme kurulunun görev ve yetkileri, il yönetim ve yürütme kuruluna paralel şekildedir. İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı hariç en az 5, en fazla 30 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.


Belde Kongresi, Başkanı Ve Yönetim Kurulu (SPK 7/3 ve 19 ek m. 2)

Madde 36- Belde teşkilatı, il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. Belde yönetim kurulu belde kongresi tarafından gizli oyla seçilen belde başkanı dahil en az 3, en fazla 10 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Belde kongresi ilçe kongresinden önce uygun bir zamanda ilçe yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.

Nüfusu 5000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz.


(Değişik:25.11.2009) Belde kongresi seçilmiş 50 delege ile doğal delegelerden oluşur. Beldede kayıtlı üye sayısı 50’den az ise üyelerin tamamı kongre delegesi sayılır. Kayıtlı üye sayısı 50’den fazla ise 50 rakamı, partinin son milletvekili seçiminde o beldede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, mahallede son Milletvekili Genel Seçimi’nde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, mahallenin seçilecek delege sayısını gösterir.


(Değişik:25.11.2009) Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde; beldenin toplam seçmen sayısı ile mahalle seçmen sayılarına göre aynı yöntemle delege dağılımı belirlenir. Toplam sayı 50’yi geçmemek üzere küsurlar tamamlanır. Asıl delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir.

Belde başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile partili belediye başkanı belde kongresinin doğal delegeleridir.

Nüfusu 5000’den az olan belde teşkilatının kuruluşu, ilçe yönetim kurulu tarafından atama ile gerçekleştirilir.

Belde teşkilatının oluşumu, görev ve yetkileri ilçeye paralel bir yöntemle düzenlenir.


-15-


Ortak Hükümler

Kongreler

Madde 37- İl, ilçe kongrelerinin toplantı dönemi MKYK tarafından belirlenir. Bu süre 2 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz.

İl kongresinde ili temsil edecek büyük kongre için belirlenen sayıda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Delegelerin görev süresi bir sonraki olağan kongrenin toplantısına kadardır.

MKYK üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu kararıyla delege seçimini iptal edebilir.

Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri kongreye katılabilirler. Delege sıfatı olmayanların oy hakkı yoktur.

Kongre gündemi ilgili birimin yönetim kurulunca oluşturulur.

Kongreden en az yedi gün önce toplantının yer, zaman ve gündemi ilgili birim binasında yapılacak ilanla duyurulur. İlk toplantıda yeteri kadar çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yer, zaman ve gündemi ilanda belirtilir. Güvenlik tedbirlerinin alınması için ayrıca beş gün önce mülki idare amirliğine de bildirilir.

Delege listeleri kongreden en az on beş gün önce yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. Yer, zaman ve gündemi ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya ilişkin bilgiler de eklenir.

Seçim başkanlığınca onaylı liste ve ekler kongreden yedi gün önce teşkilat birim binasında askıya çıkarılır. Askı süresi üç gün olup bu süre içinde yapılacak itirazlar en geç iki gün içinde hâkim tarafından kesin karara bağlanır.

Organ ve delege seçimleri gizli oy, açık tasnif ve liste yöntemi veya çarşaf liste ile yapılabilir.

Büyük kongre, il, ilçe ve belde delegelerinin tespiti, seçim yöntemi, adaylık ve çalışma düzenleri delege veya kongre yönetmeliğinde gösterilir.


-16-

Görev ve yetkiler

Madde 38- Her türlü ülke sorunları hakkında görüşmeler yapar, kararlar alır.

Delegelerin tekliflerini inceler ve karara bağlar.

Yönetim kurulunun çalışma raporunu, hesap durumunu kabul veya reddeder.

İstek sırasına göre söz verir ancak üst birim yetkililerine öncelik verilir.

Yönetim kurullarının ibrasına karar verir. Bu oylamalara ilgili birimin başkan ve üyeleri katılamazlar.

Kongre süresince aday olan engellilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için olanaklar nispetinde uygun şartlar oluşturur.

Kanun ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Seçimlere İtiraz (SPK m. 21/10, 11)

Madde 39- Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden başlayarak 2 gün içinde itirazlar seçim hâkimliğine yapılır. Hâkim bu itirazları aynı gün inceler ve kesin olarak karara bağlar.

Hâkim seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde seçimlerin yenileneceği tarihi tespit eder ve partiye bildirir. Belirlenen günde sadece seçim yapılır.

Olağanüstü Toplantılar (SPK m. 14/7)

Madde 40- MKYK kararı veya delege tam sayısının yüzde yirmisinin noterlikçe onaylı, yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılır.

Gündem, daveti yapan organca hazırlanır ve gündem dışında başka konu görüşülemez.

Birim yönetim kurulu çağrı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplar.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 41- Yönetim kurulları üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile en az ayda iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

Yönetim kurulunca çağrılanların haricinde kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamazlar.

-17-

Olağanüstü toplantılar, başkan veya kurul üyelerinin 1/3’ünün talebi ile yapılır. Sadece toplantı nedeni konular görüşülür.

Başkanın yokluğunda teşkilat, resmî öncelikli sıraya göre başkan yardımcısı tarafından temsil edilir.

Yönetim kurulları, gerekli gördüklerinde daha sık toplanmayı kararlaştırabilirler.

Mazeretsiz üst üste 3 toplantıya katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer.


Görevden Çekilme

Madde 42-Yönetim kurullarının toptan çekilmeleri hâlinde boşalan kurul yerine MKYK tarafından yenileri atanır.

Sadece başkanlığın boşalması veya görevden alınması durumunda kurulun sıradaki yedek üyesi davet edilir, kurul toplanır, üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla üyelerinden birini başkan seçer.


Görevden Alma

Madde 43- Parti program ve ilkelerine uymayan,

İlgili belgeleri zamanında yetkili parti üst birimine veya ilgili makamlara göndermeyen yönetim kurulları ve başkanları uyarılır. 10 gün içerisinde uyarının gereklerini yerine getirmeyen,

İl ve ilçe başkanı ile yönetim kurullarını görevden almaya MKYK yetkilidir. Belde başkanı ve yönetimini ise görevden almaya il yönetim kurulu yetkilidir.

Görevden alma sebebi tespit edilip gerekli uyarı yapıldıktan sonra ilçe başkanı veya yönetim kurulunu görevden alınmasını il yönetim kurulu MKYK’dan, belde başkanı ve yönetim kurulunu görevden almaya ilçe yönetim kurulu ise il yönetim kurulundan gerekçeli bir raporla talep eder.

Görevden alma kararı, SPK 101/d-1 maddesindeki hâller dışında, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır.

Görevden alma kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Yetkili yargı mercii görevden alınanın görev yaptığı yer mahkemesidir. Yargıya yapılacak başvuru yürütmeyi durdurmaz.

-18-

Geçici Kurullar (SPK m.19/5- 20/8)

Madde 44- Geçici kurullar görevden alma ve çekilme hâlinde oluşturulan kurullardır. Bu kurullar seçilmişlerin hak ve yetkilerini kullanırlar.

Görevden alma kararın ilgililere tebliğinden itibaren 45 gün içinde il kongresi, 30 gün içinde ilçe kongresi, 15 gün içinde belde kongresi toplanarak yeni yönetim kurulunu seçer; çekilme durumunda da aynı süreler geçerlidir. Kongreler yeni delege seçimi yapılmamışsa eski delegelerle yapılır.

YAN KURULUŞLAR VE TEMSİLCİLİKLER

Madde 45- Yan kuruluş olan kadın ve gençlik kolları parti merkez, il ve ilçe teşkilatlarına paralel olarak ilçelerde, il merkezlerinde ve genel merkezde kurulur.

İlçe ve belde yönetim kurulları kendilerine bağlı mahalle, köy sandık temsilcilikleri ile temsilci kurulları kurabilirler.

Yurt dışı temsilcilikleri; vatandaşlarımızın ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ekli listede isimleri yazılı ülke ve merkezlerde  MKYK’nun kararıyla oluşturulur.

Diğer yan kurullar: Devamlı veya geçici görev yapmak üzere genel merkez, il ve ilçelerde kurulabilecek kurul ve komisyonlardır.

Gençlik ve kadın kolları ile yurt dışı temsilcilikleri ve diğer yan kurulların kuruluş, çalışma esasları, görevleri ve atanmaları çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconUMP (HALK HAREKETİ BİRLİĞİ PARTİSİ) UFM’İ (FRANSA MÜSLÜMANLARI BİRLİĞİ) KURARSA
«saygı çerçevesinde yapılacak tartışmanın temel hedeflerinden birinin de laik cumhuriyetimizde bir Fransa İslam’ı kurmak üzere 1905...

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconAnamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kemal ANADOL, M. Akif HAMZAÇEBİ ile Muharrem İNCE

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconBütün milletin dikkati, Refah Partisi üzerinde toplanmış durumda. Hocafendi'nin partisi ilk adımda bürokrasiyi memnun (ve pasifize) etmek amacıyla maaşları

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconTürkiye’deki kadın hareketi aslında son yüzyılın değil son 150 yılın en önemli hareketi. 1843 yılında başlayan hareket günümüze kadar katlanarak ve şekil

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconBASIN DAVETİ 26 Aralık 2006 Türkiye’nin ilk aylık okul öncesi bilim dergisi “Meraklı Minik” sayısını büyük bir doğumgünü partisi ile kutlayacak! TÜBİTAK’tan Çocuklara 2007 Hediyesi

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconDiriliş Afterlife

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconTürkiye işçi sınıfının öncü siyasal örgütü olan Türkiye Komünist Partisi, dünyada sosyalizm çağını başlatan 1917 Büyük Ekim Devrimi’nin doğrudan etkisi altında

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ icon2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır)

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconNamazla Diriliş Programı Hazırlık Çalışması

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconToplumsal Diriliş Kadınlar Eliyle Mümkün Olacaktır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page