BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ




Indir 203.69 Kb.
TitleBÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ
Page2/3
Date conversion16.06.2013
Size203.69 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.buyukanadoludirilishareketipartisi.org/tuzuk.doc
1   2   3
PARTİ GRUPLARI

TBMM Parti Grubu (SPK m.22)

Madde 46- En az 20 milletvekiline sahip siyasi parti TBMM’de grup oluşturabilir. Grup oluşturma kararı parti Genel Başkanı tarafından TBMM başkanlığına yazıyla bildirilir. Parti milletvekilleri bu grubun üyeleridir.

TBMM’de grup kurulması, grup başkan vekilleri, grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu seçimleri ve grup üyelerinin görevleri, grup iç yönetmeliğinde gösterilir.

Grup iç yönetmeliği SPK 23 maddesine uygun olarak hazırlanıp kabul edildikten sonra TBMM başkanlığına sunulur.

Grup iç yönetmeliğine parti tüzük ve programına aykırı hükümler konulamaz.

-19-

TBMM Grup Başkanı, Başkan Vekilleri, Grup Yönetim Kurulu (SPK m.24, 25,26)

Madde 47- Parti Genel Başkanı aynı zamanda TBMM grubunun da başkanıdır.

Genel Başkan milletvekili değilse, Parti meclis grubu yapacağı ilk toplantıda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir grup başkanı seçer. İlk iki turda çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en çok oy alan seçilmiş olur.

Grup yönetim kurulunun başkan ve başkan vekilleri dâhil kaç kişiden oluşacağı grup iç yönetmeliğinde belirtilir.

Grup başkan vekilleri, grubun yasama çalışmalarının yürütülmesinde genel başkanın yardımcılarıdır.


İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları

Madde 48- İl genel meclisi grubu ile belediye meclisi grubu partili meclis üyelerinden oluşur. Grup üyeleri aralarında başkan, başkan vekili ve katip üye seçerler.

İl genel meclisi grubu ve belediye meclisi grubu parti tüzük ve programı çerçevesinde hareket ederler.


PARTİ DİSİPLİN KURULLARI

İl Disiplin Kurulu (SPK m.19/7)

Madde 49- İl disiplin Kurulu il kongresinde 3 asıl ve 3 yedek üye olarak seçilir. Seçildikten sonra en geç 10 gün içinde toplanarak aralarında başkan ve kâtip üye seçerler.

İl disiplin kurulu, merkez disiplin kurulu ve TBMM parti grup disiplin kurulunca bakılacak işler dışında disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

İl disiplin kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan sonra karar verir. Karara karşı bildirimden itibaren 10 gün içinde ilgili kişi veya yönetim kurulu merkez disiplin kuruluna itiraz edebilir. Merkez disiplin kurulu kararı kesindir.

İtiraz edilmemiş olsa bile ihraç ile ilgili karara karşı il disiplin kurulu başkanlığınca ilgili soruşturma dosyası 10 gün içinde merkez disiplin kuruluna gönderilir. İhraç kararı merkez disiplin kurulu kararı ile kesinleşir.

-20-

Merkez Disiplin Kurulu (SPK m.17)

Madde 50-Merkez disiplin kurulu büyük kongre tarafından seçilen 7 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Seçildikten sonra en geç 10 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Aralarında başkan, başkan yardımcısı ve kâtip üye seçerler.

Merkez Disiplin Kurulu Partinin Genel Başkanı, MKYK asıl ve yedek üyeleri, kendi başkan ve üyeleri, TBMM eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri; partinin kurucu üyeleri, il yönetim kurulları ve il disiplin kurullarının başkan ve asıl üyeleri; il, ilçe, belediye başkanları, yan kuruluşların il başkanları ile ilgili olarak disiplin soruşturmasını yapar ve SPK 57. madde hükmü saklı kalmak üzere karara bağlar.

Merkez disiplin kurulu, il disiplin kurulunun üst mercii olarak il disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları SPK. 57. madde hükmü saklı kalmak üzere kesin karara bağlar.

Grup Disiplin Kurulu (SPK m.25)

Madde 51- Grup genel kurulunca seçilen ve sayıları grup içi yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur. TBMM grup iç yönetmeliğinde belirtilen disiplin suçlarıyla ilgili işlere bakar ve karara bağlar. TBMM üyeleri bu karara karşı 10 gün içinde karma disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. Milletvekilleri ile ilgili disiplin soruşturması ve verilecek cezalar grup iç yönetmeliğinde gösterilir.

Karma Disiplin Kurulu (SPK m.25/2)

Madde 52- Merkez disiplin kurulu ile grup disiplin kurulundan oluşur. Merkez disiplin kurulu başkanı ve kâtip üyesi bu kurulun başkanı ve kâtip üyesidir.

Kurul, partili milletvekillerinin ihracını gerektiren davranışları sebebiyle disiplin soruşturmasını yapar ve kesin olarak karara bağlar.

Disiplin Suçları ve cezaları (SPK m. 53)

Madde 53- Disiplin cezaları;

Uyarma,

Kınama,

Partiden ve gruptan geçici ihraç,

Partiden ve gruptan kesin ihraç.

-21-

Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir.

Kınama, yazılı olarak kusur bildirmektir.

Geçici ihraç, üyenin partiden altı aydan bir yıla kadar ilişkisinin kesilmesidir.

Geçici ihraç cezası sürenin dolmasıyla işlemden kalkmış sayılır.

Kesin ihraç, üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilmesidir.

Partiden ihraç kararları teşkilatlara duyurulur, ilgilinin kayıtlı olduğu ilçedeki kütüğüne işlenir.

Uyarma cezasını gerektiren suçlar:

Görevi ile ilgili çalışmalarda partinin amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,

Yapılan uyarıya rağmen aidatını ödememekte ısrar etmek,

Partinin mallarını özentisiz ve amacı dışında kullanmak.

Kınama cezasını gerektiren suçlar:

Partinin menfaatlerini zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,

Parti organlarının verdiği parti görevini kabul etmemek,

Parti defterlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı tutmak.

Geçici ihraç cezasını gerektiren suçlar:

Partide görevli olmadığı halde kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak,

Kapalı toplantılarda tartışılan konuları açıklamak,

Yapılan uyarılara rağmen seçimlerde parti adaylarının aleyhine, diğer partili adayların lehine çalışmak,

Parti çalışmalarında üyelere karşı şiddet kullanmak,

Görevden ayrıldığında iade etmesi gereken eşyayı iade etmemek,

Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında iftira ve karalamada bulunmak.

-22-

Kesin ihraç cezasını gerektiren suçlar:

Parti görevlerini kendisinin ya da başkasının kişisel çıkarlarına alet ederek parti nüfuzunu kötüye kullanmak,

Parti parasını ve eşyasını zimmetine geçirmek,

Kongrelerde ve aday yoklamalarında menfaat karşılığı oylama sonuçlarına tesir etmek,

Partiye ait belge ve kayıtlarda hile veya sahtecilik yapmak,

Parti yöneticileri tüzel kişiliği hakkında basın yoluyla iftira ve karalamada bulunmak,

Parti tüzük ve programına aykırı hareket etmekte ısrar etmek.


Sevk Yetkisi

Madde 54. İl sınırları içerisinde ikamet eden parti üyeleri hakkında il disiplin kuruluna sevk yetkisi il yönetim kuruluna, MKYK, merkez disiplin kurulu üyeleri ile milletvekilleri, milletvekili olmayan bakanlar ve Genel Başkan hakkında merkez disiplin kuruluna sevk yetkisi MKYK’ya, milletvekillerinin TBMM işlemleri ile ilgili veya parti grubuna ilişkin grup disiplin veya karma disiplin kuruluna sevk yetkisi ise grup yönetim kuruluna aittir.

Disiplin kurullarına sevk kararı gizli oyla ve bu kararı alacak kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Tedbir Kararı (SPK m.59)

Madde 55- Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hâllerde, disiplin cezası verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler.

Hakkında tedbir kararı verilen üye, ayrıca başka bir karara gerek olmaksızın partideki görevinden uzaklaştırılır ve üyelik haklarından mahrum kalır.

İlgili, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği disiplin kurulundan isteyebilir. Bu istek, disiplin kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır.

Bu karara itiraz üst disiplin kuruluna bir hafta içerisinde yapılabilir. Üst disiplin Kurulunun kararı kesindir.

-23-

İtiraz ve Yargı Yoluna Başvurma (SPK m. 57)

Madde 56- Disiplin kurullarınca birinci derece olarak verilen disiplin cezalarına karşı; hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat yapan yönetim kurulu tarafından tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir.

Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı disiplin kuruluna sevk eden organ veya merci veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve iç yönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı 30 gün içerisinde, nihai karar veren merciin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemenin kararı kesindir.

Zaman Aşımı

Madde 57- Öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay, vukuundan itibaren 2 yıl içinde sevk kararı almamış disiplin suçları ile ilgili soruşturma yapılamaz.

Af Yetkisi (SPK m. 58)

Madde 58- Kesinleşen disiplin cezalarının af yetkisi MKYK’ya aittir. MKYK bu yetkisini ilgilinin başvurusu üzerine kullanabilir.

Ortak Hükümler (SPK m.32, 53/4, 55,56)

Madde 59- Disiplin kurullarının görev süresi, yeni disiplin kurulunun seçilmesi ile sona erer.

Disiplin kurulları üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır, hazır üyelerin çoğunluğu ile de karar verir. Ancak kesin çıkarma kararlarında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

Partinin disiplin kurulu üyeleri; kongreler, TBMM’deki parti gurubu üyelikleri hariç partinin diğer organ kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye maddi bir hizmet bağı ile bağlanamaz ve partiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar.

Bir disiplin kurulunda görev alan diğer bir disiplin kurulunda görev alamaz.

Eşler ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlar aynı disiplin kurulunda görev alamaz ve bunlarla ilgili kararlara katılamazlar.

Disiplin kurulları en geç otuz gün içinde karar verirler, verilen kararlar ise en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ edilir.

-24-

Disiplin kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları hakkında partinin hiçbir kademesinde ve kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Disiplin kuruluna sevk edilen partilinin, yazılı veya sözlü savunması alınmadan karar verilemez. Savunma için verilecek süre, disiplin kurulu başkanlığınca yazılı çağrı belgesinin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Ancak seçimlerde veya kamuoyu önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre 7 gündür. Savunma süresini geçirenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Mazeretsiz üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

Yönetmelik

Madde 60- Disiplin işlerinde uygulanacak yöntemler ile ilgililerin savunma ve itiraz hakları kurullarda görev bölümü; kurulların toplanma, çalışma ve karar alma esasları; süreler ve diğer işlemler disiplin yönetmeliği ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

PARTİ DENETMENLERİ, MECLİSLERİ VE KURULLAR

Denetmenler

Madde 61- Parti üyelerinin parti adına tüm eylem ve işlemlerinin kanun, tüzük program ile parti politikalarına, birim kongreleri ve MKYK kararlarına uygun olup olmadığı tespiti ve alınması gereken tedbirleri yerinde belirlemek amacıyla yapılan faaliyetlerin tümü denetim konusudur.

Parti denetmenlerinin çalışma yöntemleri, görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenir.


Danışma Meclisleri ve Kurullar

Madde 62- Danışma Meclisleri:

Parti danışma meclisi,

İl danışma meclisi,

İlçe danışma meclisi,

-25-

Yan kuruluş danışma meclislerinden oluşur.

MKYK, uygun gördüğü takdirde danışma niteliğinde hizmet vermek üzere danışma meclisleri, araştırma kurulları ve komisyonlar oluşturabileceği gibi büro ve merkezler de oluşturabilir.

Partinin birim yönetim kurulları araştırma, inceleme ve danışma komisyonları oluşturabilirler.

Danışma meclislerinin yapısı, üyeleri ve çalışma yöntemleri MKYK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ KISIM

SEÇİMLER VE ADAYLAR (SPK m. 36-52)

Milletvekilleri Seçimleri İçin Aday Tespitleri

Başvuru ve İnceleme

Madde 63- (Değişik:25.11.2009) Milletvekilliği için adaylık başvuru tarihleri MKYK’ca kararlaştırılır ve ilan edilir. Adaylık başvurusu, genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına bizzat yapılır.

(Değişik:25.11.2009) MYK’ca, adaylar hakkında yasal nitelikler ve uygunluk açısından gerekli ön inceleme yapılarak veya oluşturulacak bir komisyona yaptırılarak öneri listesi hazırlanır ve MKYK’ya sunulur.

Milletvekili genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat edenlerin adaylığı ve liste sıralaması MKYK tarafından;

Ön seçim,

Aday yoklaması,

Merkez yoklaması usullerinden biri veya birkaçı ile yapılabilir.

Hangi seçim çevresinde hangi usulle aday tespiti yapılacağına MKYK karar verir.

Ön seçim, Siyasi Partiler Kanunu’nun ön seçimle ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Aday yoklamasına katılacak seçmenleri belirleme yetkisi MKYK’ya aittir.

Merkez yoklaması, MKYK tarafından adayların belirlenmesidir.

-26-

Aday listeleri kesinleşmeden oluşacak boşalmalar MKYK tarafından doldurulur. MKYK il ve ilçe yönetim kurullarını da yetkili kılabilir.

Seçimlerde, seçilme yeterliliğine sahip herkes aday adayı olabilir. Bu nitelikteki aday adaylarından hangi şartlarlarla adaylıklarının kabul edileceği ve müracaat usulleri MKYK tarafından belirlenir.

(Değişik:25.11.2009) Aday adayı olmak isteyen alt kademe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçim takviminde belirtilen süre içinde görevlerinden istifaları zorunludur.

Bir kimse aynı seçim için birden fazla yerde  seçime katılamaz.  Seçime katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı olamaz. Partiden istifa etmemiş bir kişi bağımsız aday olamaz.

Kontenjan Adaylığı ( SPK m. 37/2)

Madde 64- Aday tespitleri, ön seçim ya da aday yoklaması şekillerinden biri ile yapılacaksa toplam olarak TBMM’nin üye tam sayısının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ilini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez (kontenjan) adayı göstermeye Genel Başkan yetkilidir.

Kontenjan adayı gösterilenler, ön seçim veya aday yoklamasına katılamazlar.

Yerel Seçimlerde Aday Tespiti ve İnceleme

Madde 65- (Değişik:25.11.2009) Adaylık başvuruları, seçim takvimine göre MKYK tarafından belirlenecek tarihler arasında genel merkezdeki ilgili birime veya il ya da ilçe başkanlığına bizzat yapılır. Adaylık için parti üyesi olma şartı aranmaz.

(Değişik:25.11.2009) Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis Üyeliği için meclis üye sayısı kadar asıl ve ye dek üye aday olarak belirlenir.


(Değişik:25.11.2009) Adayların hangi usulle belirleneceği seçim çevreleri itibariyle MKYK tarafından karara bağlanır.


(Değişik:25.11.2009) Aday adayı olmak isteyen alt kademe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçim takviminde belirtilen süre içinde görevlerinden istifaları zorunludur.


(Değişik:25.11.2009) Merkez yoklaması hariç aday tespitleri yargı denetimi altında yapılır.
Aday listeleri kesinleşmeden oluşacak boşalmalar MKYK tarafından doldurulur. MKYK bu yetkisini alt birimlere devredebilir.

-27-

Yönetmelik

Madde 66- Milletvekili seçimleri ve yerel seçimlerde adaylığa müracaatın şekil ve şartları, aday belirlemeye ilişkin hususların usul ve esasları, seçim sonuçlarına itiraz gibi konular tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla MKYK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI KISIM

1   2   3

Similar:

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconUMP (HALK HAREKETİ BİRLİĞİ PARTİSİ) UFM’İ (FRANSA MÜSLÜMANLARI BİRLİĞİ) KURARSA
«saygı çerçevesinde yapılacak tartışmanın temel hedeflerinden birinin de laik cumhuriyetimizde bir Fransa İslam’ı kurmak üzere 1905...

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconAnamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kemal ANADOL, M. Akif HAMZAÇEBİ ile Muharrem İNCE

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconBütün milletin dikkati, Refah Partisi üzerinde toplanmış durumda. Hocafendi'nin partisi ilk adımda bürokrasiyi memnun (ve pasifize) etmek amacıyla maaşları

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconTürkiye’deki kadın hareketi aslında son yüzyılın değil son 150 yılın en önemli hareketi. 1843 yılında başlayan hareket günümüze kadar katlanarak ve şekil

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconBASIN DAVETİ 26 Aralık 2006 Türkiye’nin ilk aylık okul öncesi bilim dergisi “Meraklı Minik” sayısını büyük bir doğumgünü partisi ile kutlayacak! TÜBİTAK’tan Çocuklara 2007 Hediyesi

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconDiriliş Afterlife

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconTürkiye işçi sınıfının öncü siyasal örgütü olan Türkiye Komünist Partisi, dünyada sosyalizm çağını başlatan 1917 Büyük Ekim Devrimi’nin doğrudan etkisi altında

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ icon2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır)

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconNamazla Diriliş Programı Hazırlık Çalışması

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ iconToplumsal Diriliş Kadınlar Eliyle Mümkün Olacaktır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page