Öğretim Süresi ve Programlar
Indir 262.95 Kb.
TitleÖğretim Süresi ve Programlar
Page4/5
Date conversion17.06.2013
Size262.95 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://old.mku.edu.tr/image/fenfak/file/MKU OGRENCI(2).doc
1   2   3   4   5

Öğrencilik Hakları


MADDE 8 - İkinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü haklarından yararlanırlar. Ancak bu öğrencilere Yüksek Öğrenim kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek kredinin esas ve şartları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Öğretim Elamanlarının Görevlendirilmesi

MADDE 9 - Kendi kurumlarında yapılmakta olan normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünün en az yarısını doldurmuş olanlara öncelik verilmek üzere ikinci öğretimde hangi öğretim elamanlarının görevlendirileceğine,Bölüm kurulunun görüşü dikkate alınarak ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu karar verir.

Ders Ücreti

MADDE 10 - Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elamanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için;dolduramamış olan öğretim elamanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için,2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav ,yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun görüşü Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.

Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi

MADDE 11 - İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir.

Fazla Çalışma Ücreti:

MADDE 12 -Yükseköğretim Kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir.Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.Ödenek

MADDE 13 - Yükseköğretim Kurulunca ikinci öğretim yapılmasına karar verilen öğretim programlarının bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütçesine ikinci öğretim giderlerini karşılamak üzere yeterli ödenek konulur.
Lisansüstü Öğretim

MADDE 14 - Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bünyelerindeki enstitülerde ikinci lisansüstü öğretim yapılmasına,ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun ve Senatonun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.Bu öğretim isteğe bağlı ve paralıdır.

İkinci lisansüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti,maliyetler dikkate alınarak ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.Öğrenim ücreti 7.madde uyarınca açılan hesaba iki eşit taksit halinde ödenir.

İkinci lisansüstü öğretimde görevlendirmeler ve ders ücreti bu kanun hükümlerine ,diğer hususlar normal lisansüstü öğretimle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15 - Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 20 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE

YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK

 

Madde 1- Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 2- Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarı yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarı yıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

Madde 3- Geçişler, fakülteler ve yüksekokullarca geçişin yapılacağı sınıfın giriş yılındaki yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aşmamak koşulu ile tespit edilen ve üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. Ancak, bu sayı eğitim-öğretim programını takip eden öğrenci mevcudu 50’ye kadar olanlarda 2, 50-100 arasında bulunanlarda 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında olanlarda 5 ve 200’den fazla olanlar için de 6’dan aşağı olamaz.

Madde 4- Öğrenci, geçiş başvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna, ders yılı veya yarı yılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır. Fakülte yönetim kurulları, her akademik yılda kendi kurumlarına yapılan geçiş başvurularını dikkate alarak; her sınıf için eşdeğer çeşitli öğretim kurumlarında geçiş imkanı sağlamak üzere öğrencilerin gelebileceği kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırır. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları her eşdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı olmak üzere kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralamaya tabi tutulur. Ve o kuruma ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Bir kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı takdirde puan yüksekliği esas alınarak kalan kontenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir.

Madde 5- Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.

Ara sınıflara veya yarı yıllara geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Gireceği sınıftan veya yarı yıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarı yıla geçiş notu dahil) en az %60 veya eşdeğer olması gereklidir.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarı yılı dışında her sınıf veya yarı yılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.

Madde 6- Yüksek öğretim kurumlarının son sınıfına veya son iki yarı yılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Son sınıfa veya son iki yarı yıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarı yıla geçiş dahil) en az %65 veya eşdeğeri olması,

c) Son sınıfa veya son iki yarı yıla geçiş notunun en az %70 veya eşdeğer olması gereklidir.Tıp fakülteleri son sınıflarına (aile hekimliği sınıfına) geçiş yapılamaz.

Madde 7- Bir öğrencinin bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen gitmeyi arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliğin üçüncü maddesindeki belirlenen sayının dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları, bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki başarı sınırlarını %50’ye kadar indirme kararı alabilir.

Madde 8 - Geçiş başvurularının öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen kontenjanını aşması halinde 5. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen başarı yüzdesine göre öğrenci sıralaması yapılır. En başarılı öğrenciden başlanarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.Son sınıfa veya son iki yarı yılın başına geçişlerde 6. maddenin 1. fıkrasının (b) bendindeki başarı oranının eşitliği halinde (c) bendindeki başarı yüksekliği tercih sebebi olur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevli bulunanların sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde bakmakla yükümlü oldukları öğrenci olan eş ve çocukları atamanın yapıldığı yerde bulunan eşdeğer yükseköğretim programına bir yıl içinde müracaat ettikleri taktirde yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine uymak şartıyla başarı durumlarına göre değerlendirilerek 3. maddede belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin yatay geçişleri yapıldıktan sonra kalan boş kontenjan bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre doldurulur.

Madde 9- Merkezi Açık Yükseköğretim ve dışardan (ekstern) yükseköğretimden örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

Madde 10- Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler üniversite yönetim kurullarınca bu esaslar çerçevesinde düzenlenir.

Madde 11- Yabancı ülkelerde yükseköğretim kurumlarından, yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl ( iki yarı yıl ) okumuş yıl sonu sınavlarını başarıyla vermiş ve bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek kontenjanlar bu yönetmeliğin 3. maddesine göre tespit edilen kontenjanların 1/3’ünü aşamaz. İlk yıl (iki yarı yıl ) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda geçiş yapılamaz. Ancak öğrencinin ana veya babasının devlet hizmetinde görevli ise, görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarı yıl okumuş ve yarı yıl sonu sınavlarını başarıyla vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.

Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak, Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır.

Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilecek yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı, birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

Madde 12 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 - Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM

ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ

LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAMLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK
1   2   3   4   5

Similar:

Öğretim Süresi ve Programlar iconInternet'ten indirilen ya da bilgisayar dergileri tarafından verilen çoğu programın belirli bir kullanım süresi bulunmaktadır. Bu programlar, içeriğine göre 1

Öğretim Süresi ve Programlar iconBilgisayarın veri merkezidir. Tüm programlar (Windows, Linux vb işletim sistemleri, word veya paint gibi yardımcı programlar ve kendi dosyalarımız) sabit

Öğretim Süresi ve Programlar iconKONTENJAN : 60 ÖĞRETİM SÜRESİ : 4 YIL

Öğretim Süresi ve Programlar iconKONTENJAN : 55 • ÖĞRETİM SÜRESİ : 4 YIL

Öğretim Süresi ve Programlar iconKONTENJAN : 30 • ÖĞRETİM SÜRESi: 4 Yıl

Öğretim Süresi ve Programlar iconTÜBİTAK Başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı (BTYPDB) ve bağlı Müdürlük ile Birimlerde Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı ve Bilimsel Programlar Uzmanı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır

Öğretim Süresi ve Programlar iconZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Ö ğretim Dili : Türkçe Öğretim Süresi : 4 Yıl

Öğretim Süresi ve Programlar iconSure, adını üçüncü ayetten almaktadır. Bu sureye Seele Suresi ve Mevaki Suresi de denir

Öğretim Süresi ve Programlar iconMEAL-TEFSİR ÇALIŞMASI FATİHA SURESİ VE BAKARA SURESİ İLK 100 AYET HAZIRLAYAN : ZAFER KARLI

Öğretim Süresi ve Programlar icon1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page