Sabit
Indir 51.17 Kb.
TitleSabit
Date conversion19.06.2013
Size51.17 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.deu.edu.tr/userweb/hamdi.emec/soru2.doc
2. GRUP EKONOMETRİ ÇALIŞMA SORULARI


SORU 1: 10 farklı ülkenin ortalama günlük gazete satışları(Y), nüfusu(X) için ara sonuçlar aşağıda verilmiştir.


(Ara sonuçlar: Y=79 X=185 y2=55,3 x2=992.1 xy=200.7 e2=4.29)

 1. Y= b1 + b2 X modelini tahmin ediniz ve bulgularınızı yorumlayınız.
 1. X= 10 için elastikiyet değerini bulup yorumlayınız.


SORU 2: 1981-1995 yılları arasında Türkiye’de toptan eşya fiyat indeksi ile ilgili bir model kurulmak istenmektedir. P: toptan eşya fiyatları genel indeksi(1983=100), DI: döviz kuru, PR:tarımsal ve sınai üretim indeksi (1983=100) ve Y/M: para arzının gelir hızını göstermektedir. Araştırmada çalışan danışmanlar aşağıda tabloda 1981-1995 yılları arasındaki sütunda gösterilen tam logaritmik modeli bulmuşlardır. Fakat araştırmacılardan bazıları 1988 yılında yaşanan krizin genel ekonomik gelişmede bazı olumsuzlukların olduğunu söylemiş ve modeli 1981-1987 ile 1988-1995 yılları arasında farklı iki model kurarak bu yıllar arasında yapısal farklılığın olup olmadığını incelemişlerdir. Gerekli veriler aşağıdaki tabloda gösterildiğine göre yapısal farklılığın olup olmadığını söyleyiniz.


Katsayılar

1981-1995

1981-1987

1988-1995

Sabit


5.394136

4.358212

5.4561412

LDI

1.023186

2.065645

1.2356453

LPR

-0.776269

-1.2564543

-0.8856123

LY/M

0.074776

0.0845652

0.0813565

Modelin standart hatası

0.034981

0.125645

0.0987456

Hata Kareler Toplamı

232.12

123.41

94.36


SORU 3: 1980-1988 yılları arasındaki Türkiye Özel Yatırım (Y), GSMH(X2) ve Reel Mevduat Faiz Oranı(X3) verileri aşağıda verilmiştir:

Yıllar Y Özel Yatırım X2 Gelir X3 Reel Mevduat

(1968 fiyatlarıyla, milyar TL) (1968 fiyatlarıyla, milyar TL) Faiz Oranı(%)
1980 18 206 -36,8

1981 16 215 -3,1

1982 16 224 7,8

1983 17 232 6,7

1984 18 246 3,3

1985 19 258 5,6

1986 21 279 12,4

1987 34 300 2,9

1988 39 311 -2,5
TOPLAM 198 2271 -3,7

yx2=2232

yx3=35,4

=11254

=1678,73

y2=572
Ortalamadan farklara göre ara sonuçlar:

Model çıktısı işe aşağıdaki gibidir:


Y= -37,4279 + 0,2351 X2 – 0,2306 X3

s(bi) (8,010) (0,031) (0,008)

R2= 0,90

 1. Modeli iktisadi ve istatistiki açıdan yorumlayınız.
 1. Gelirde 20 birimlik bir artış ve faiz oranında 2 birimlik bir azalış olursa özel yatırımda beklenen artış ne olur?
 1. Modele trend(t): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 değişkeni verileri eklendiğinde yeni model aşağıdaki gibi elde edilmiştir:


Y= -87,9906 + 0,5178 X2 – 0,0129 X3 -4,146 t

s(bi) (-42,294) (0,234) (0,011) (3,410)

R2= 0,92


Sizce bu değişken modele eklenmeli midir? Test edip, hipotezinizi sınayınız.


SORU 4: Y= 0,36 şeklindeki bir modelde Y: herhangi bir maldan talep edilen miktar, X2: malın fiyatı ve X3: tüketicilerin gelirini göstersin.

 1. Modelin fiyat ve gelir esnekliklerini yorumlayınız.
 1. Gelirin esnekliğinin 0,82’ye eşit olduğunu ispat ediniz.


SORU 5: Tayvan imalat sektörü reel GSMH (Y), emek girdisi (X2) ve reel sermaye girdisi(X3) verilerinden hareketle aşağıdaki doğrusal ve logaritmik modeller bulunmuştur ve bu modellere ait e-views çıktısı verilmiştir. (NOT: Y=354388, X2=8679, X3=2398790)


Dependent Variable: Y (Doğrusal Modele ait çıktı-I)

Method: Least Squares

Date: 01/17/03 Time: 12:15

Sample: 1958 1972

Included observations: 15

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-30290.75

6185.031

-4.897429

0.0004

X2

15.40362

12.66501

1.216234

0.2473

X3

0.281417

0.080495

3.496083

0.0044

R-squared

0.962282

Mean dependent var

23625.87

Adjusted R-squared

0.955995

S.D. dependent var

14754.54

S.E. of regression

3095.105

Akaike info criterion

19.08989

Sum squared resid

1.15E+08

Schwarz criterion

19.23150

Log likelihood

-140.1742

F-statistic

153.0738

Durbin-Watson stat

1.905806

Prob(F-statistic)

0.000000
Dependent Variable: LOG(Y) (Logaritmik Modele ait çıktı-II)

Method: Least Squares

Date: 01/17/03 Time: 12:20

Sample: 1958 1972

Included observations: 15

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

8.612758

18.71114

0.460301

0.6535

LOG(X2)

2.258318

1.054838

2.140915

0.0535

LOG(X3)

-1.085340

2.079672

-0.521880

0.6113

R-squared

0.694659

Mean dependent var

9.796841

Adjusted R-squared

0.643769

S.D. dependent var

0.935377

S.E. of regression

0.558281

Akaike info criterion

1.848947

Sum squared resid

3.740131

Schwarz criterion

1.990557

Log likelihood

-10.86711

F-statistic

13.65016

Durbin-Watson stat

2.313259

Prob(F-statistic)

0.000810

 1. İki modeli de yorumlayınız.
 1. Hangi modelin daha iyi olduğuna nasıl karar veririz? Kısaca anlatınız.
 1. Logaritmik modele(ikinci modele) ait emek ve sermaye çıktı elastikiyetleri nelerdir, yorumlayınız.
 1. Doğrusal modeldeki (1.modeldeki)emek ve sermayeye göre ayrı ayrı Y’nin elastikiyetlerini hesaplayıp yorumlayınız.SORU 6: Aşağıda 1990-1998 yılları arasında bir malın giyim harcamaları(Giyhar), toplam harcamaları(tophar) ve o malın giyim eşyası fiyatı(giyesfiy) değerlerinden yararlanarak elde edilen EKK sonuçları yer almaktadır:

Giyhar = --1.919 + 0.160 tophar + 0.198 giyesfiy

(sbi) (3.014) (0.033) (0.186)

(t) (-0.636) (4.850) (1.064)

(prob) 0.544 0.001 0.322

R2 =0.95 e2 = 5.199 Akaike ölçütü= --0.054 Schwarz ölçütü= 0.036 F prob =67.042 0.000 DW= 2.641

Çarpıklık katsayısı: 0.1918 Basıklık katsayısı: 2.2931

 1. Ekonomik ölçüte göre sonuçları değerlendiriniz.


b) Modelden malın giyim eşyası fiyat değişkeni çıkarıldığında:

Giyhar = 1.217 + 0.127 tophar

(t) (1.890) (11.435)

(prob) 0.09 0.000

R2 =0.942 e2 = 6.041 Akaike ölçütü= --0.103 Schwarz ölçütü= --0.043 F prob =130.761 0.000 DW= 1.957

Buna göre giyim eşyası fiyatı modelden çıkarılmalı mıdır? Tartışınız ve yorumlayınız.


SORU 7: Bir ekonomideki bir para talebi modelinde MD= Talep edilen para miktarı, i= Faiz oranı, Y= Milli gelir, L= (Para dışındaki) likit aktifler stoku (tasarruflar, vadeli mevduat gibi) değişkenleri yer almaktadır.


 1. 1960-1997 dönemi verileri ile bir ülke için şu fonksiyon tahmin edilmiştir:

MD = 0.003 - 0.216 (i) + 0.53 (Y) + 0.367 (L) (1)

s(bi) (0.009) (0.112) (0.101) (0.102)

yi2=0.1903 R2=0.579

Bu sonuçları, ekonomik, istatistik ve ekonometrik kriterlere göre değerlendiriniz.


 1. Bir araştırmacı 38 yıllık uzun örnek döneminde fonksiyonun değişip değişmediğini test etmek için örneği iki alt örneğe ayırarak şu regresyonları hesaplamıştır:
 1. 1979 dönemi için:

MD = 0.008 - 0.18 (i) + 0.517 (Y) + 0.281 (L) (2)

s(bi) (0.013) (0.15) (0.122) (0.15)

y12=0.0927 R12=0.697


1980-1997 dönemi için:

MD = -0.013 - 0.419 (i) + 0.936 (Y) + 0.587 (L) (3)

y22=0.0805 R22=0.479

Bu dönemlere ait katsayıların farklılığı bize ekonomik yapıda bir değişme olduğunu gösteriyor. Para talebinde değişme olmadığı H0 hipotezini Chow testi ile test ediniz.


 1. (1) nolu denklemde L değişkeninin katsayı tahminlerine sınır konulduğunda:

MD = 0.01 - 0.038 (i) + 0.23 (Y) (4)

s(bi) (0.004) (0.0026) (0.004)

yi2=0.09 R2=0.49

elde edilmektedir. Bu sınırlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini test ediniz.


d) Daha sonra bu değişkenlerle tam logaritmik model oluşturulmuştur.

lnMD = 0.412 -2.325 ln(i) + 1.982 ln(Y) + 0.417 ln(L) (5)

s(bi) (0.519) (0.102) (0.321) (0.192) (1.562)

yi2=0.123 R2=0.413


Doğrusal modelin doğru model olduğu hipotezini test etmek için aşağıdaki model kurulmuştur. Gerekli hipotezleri kurup %5 önem seviyesinde hangi modelin tercih edileceğini söyleyiniz.


MD = 0.01 - 0.038 (i) + 0.23 (Y) – 0,68 (L) + 2.814 Z1 (6)

s(bi) (0.004) (0.0026) (0.004) (0.512) (0.164)

yi2=0.09 R2=0.495


SORU 8: Aşağıdaki seriler arasındaki korelasyon katsayısını hesaplayıp, yorumlayınız.

Yıl Kanserden Ölenler(1000) Çelik Üretimi(milyon TL)

1981 612 66,6

1982 583 84,9

1983 671 88,6

1984 692 78

1985 689 96,8

1986 835 105,2

1987 891 93,2

1988 800 111,6

1989 923 88,3

1990 982 117


(X-X)2= 170449,6 (X-X)(Y-Y)=12728,24 (Y-Y)2= 2114,296 e2= 15,95635

Add document to your blog or website

Similar:

Sabit iconİki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere bir kuvvet uygulandığında, cisim sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yapar

Sabit iconDizüstü Sabit Diskleri İçin İpuçları Dizüstü Sabit Disklerinin Bozulma Nedenleri

Sabit iconYeni bir sabit disk aldığınızda, sabit diskinizi kullanıma hazır hale getirmek için Fdisk yada benzeri partitionlama programı kullanmanız kaçınılmazdır. Yeni

Sabit iconArşimet spirali ya da aritmetik spiral; iki boyutlu düzlemde, orijinden çıkan ve sabit açısal hızla dönmekte olan bir doğru üzerinde, sabit hızla dışarıya doğru

Sabit icon“sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızının %25’inin” ibaresi “ sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızının %50’sinin”

Sabit iconSABİT bin KURRA

Sabit iconSABİT KUR SİSTEMİNE GEÇİŞ Mİ?

Sabit iconNO SABİT MERDİVENLERİN ÖZELLİKLERİ

Sabit iconEVRENDEKİ SABİT DEĞERLER

Sabit iconSABİT KIYMETLER VE SİGORTA

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page