Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri
Indir 113.68 Kb.
TitleÇizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri
Date conversion20.06.2013
Size113.68 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://manas.edu.kg/dersprogramlar/muh/MBL-101 Teknik Cizim.doc


KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU


Akademik Birim Adı:

Mühendislik Fakültesi

Bölüm/Program Adı:

Çevre Mühendisliği Bölümü

Öğretim Elemanı:

Adı:

Mahmut DURMAZ

e-posta:

www.manas.kgOdası:

Matbaa

Ofis Saatleri:

8.30-17.30

Ders Adı:

Teknik Çizim

Dersin:


Kodu:

MBL-101

Öğretim Dili:

Türkçe

Yılı:

1

Zorunlu/Seçmeli

Z

Dönemi

Güz

Haftalık Saat:

2 teori, 2 uygulama

Kredisi:

2-2-3

Ön Koşulu:
Zamanı:

8.30

Yapılacağı Sınıf:

Matbaa binasi

Yöntem ve Teknik:

Teori ve uygulama

Ders Tanımı:

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri. Perspektiv ve çeşitleri. Perspektiv çalışmaları. Kesit çıkarma ve kesitlerin sınıflandırması. Ölçülendirme, çizgisel ve kotlu ölçülendirme esasları. Ölçek ve ölçekli çalışabilme. Taramalar ve taramalarla kesit ve görünüşlere ifade verebilme. Son olarak basit bir tek katlı bina planının 1/100 tekniğinde çizimi ve ölçülendirilmesi

Amaç:

Bu ders, Mühendislik Grafiklerini okumayı ve yazmayı sağlamak içindir. Ayrıca Mühendislik Grafiklerinin temel teorisi ve onun sınıflandırmaları ve kısaltmaları çalışılacaktır.

Öğrenim Çıktısı:

(öğrencinin yıl sonunda

kazanması beklenen bilgi)

Mühendislik grafiklerinin temel teorilerini öğrenirler.

Kaynak ve Materyaller:

Pancarcı Öcal, Yapı Teknik Resmi, cilt I, Birsen Yayınevi, İstanbul, (1997)

Danış İsmet, İnşaat Teknik Resmi, M. E. B. Yayınevi, İstanbul, (1981)

Yaşar Muzaffer-Fahreddin Ergin, Tasarı Geometri, Kipaş Yayınları, İstanbul, (1980)

Yardımcı Materyaller:
Değerlendirme (Katılım, Vize, Ödev, Final):

Vizeler %40, Ödev %10, Fınal %50

Dörtlük Sistem

Beşlik Sistem

Puan

Ders Notu

Katsayı

Yarıyıl Notu

Derece

92–100

AA

4.0

5

Pekiyi

86-91

BA

3.5

80-85

BB

3.0

4

İyi

73-79

CB

2.5

67-72

CC

2.0

3

Orta

60-66

DC

1.5

55-59

DD

1.0

50-54

FD

0.5

2

Zayıf

00-49

FFF1Devamsız


KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU

Akademik ilkeler:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci El Kitabına bakınız.
Ders planı:

Tarih:
Açıklama:
1. Hafta
Çizim aletlerinin, malzemelerinin seçimi
2. Hafta
Gerekli geometrik yapılar. Yayların birleştirilmesi
3. Hafta
Çokgenler , oval, elipsler ve çizim teknikleri
4. Hafta
Tasarı geometri ve temel esasları, izdüşüm esasları ve Noktanın izdüşümü
5. Hafta
Doğrunun, Düzlemin izdüşümlerinin açık epür ve diyedürde çizimi ve yardımcı izdüşüm ve dödğrme metoduyla gerçek yerlerinin bulunması
6. Hafta
Üç boyutlu cisimlerin İzdüşümlerinin çizilmesi, kesik koni, küre ve pramidin izdüşümleri kesit yüzeyinin gerçek büyüklüğünün bulunması
7. Hafta
Verilen iki esas görüntüden üçüncüyü elde etme tekniği
8. Hafta
I. VİZE SINAVI
9. Hafta
Paralel izdüşüm ve teorisi. Merkezi konik izdüşüm. Perspektif çeşitleri ve çizim teknikleri
10. Hafta
Eğik perspektif çeşitleri-İzometrik perspektif ve perpektiften görünüş çıkarma esasları (izdüşüm kurallarına göre
11. Hafta
Kesitlerin çizim esasları. Tam, yarım kesit, kademeli kesit, döndürülmüş ve bölgesel kesitler
12. Hafta
Ölçek Çeşitleri,büyütme ve küçültme ölçekleri. Projelerde kullanılan ölçekler ve kullanım yerleri. Ölçek uygulamaları
13. Hafta
Ölçülendirme esasları.Çizgisel ve kotlu Ölçülendirme ve uygulaması
14. Hafta
Taramalar ve kesit görünüş ve planlarda kullanımları, Tarama şekillerinin ölçeklere göre değişimleri
15. Hafta
Basit bir tek katlı bina planının 1/100 tekniğinde çizilmesi ve gerekli tüm ölçülendirme ve tarama şekilleriyle donatılması
16. Hafta
II. VİZE SINAVI
Ek Bilgiler:


Engelli Öğrenciler için Uyarılar:

KYRGYZ-TURKISH MANAS UNIVERSITY SYLLABUS


Division (Faculty/School):

Faculty of Engineering

Departmet/Program:

Environmental Engineering

Instructor:

Name:

Mahmut DURMAZ

e-posta:

www.manas.kgOffice:

Matbaa

Office hours:

8.30-17.30

Course Title:

Graphics

Course:


Code:

MBL-101

Language:

Turkish

Year:

1

Must/Elective

E

Semester

Fall

Hours per Week:

2

Credit:

2-2-3

Prereqisite:
Time:
Classroom:
Method and Techniques:

Theory and practice

Course Description:

Drawing tools and their usage. Geometric structures. The basic principles of geometry, projections. Projections of three-dimensional objects. Looking drawings. Perspectives and types. Perspectives works. Removing sections of the sections and categories. Scaling, linear scaling and elevation with fundamentals. Scale and scale to work. Section and with scanning and scanning to look to make a statement. Finally, a simple one-storey building, technical drawings and dimensions for plan 1 / 100

Course Objective:

The course, Engineering Graphics are provided for reading and writing. Moreover, the basic theory and its classification of Engineering Graphics and abbreviations will work.

Learning Outcomes:

(expected knowledge and ability at the end)
Required Textbook and Material:

  1. Pancarcı Ocal, Building Technical Official, volume I, Birsen Publications, Istanbul, (1997)

  2. Ismet consultation, Construction Tech Image, M. E. B Publisher, Istanbul, (1981)

  3. Muzaffer-Fahreddin adult lives, Geometry, Kipaş Publications, Istanbul, (1980)

Supplementary Textbook and Material:
Grading Policy:

Visa 40%, Homework 10%, Final 50%

Four-Point Grading Scale

Five-Point Grading Scale (Kyrgyz System)

Percentage

Course Grade

Course Grade

Coefficient

92 – 100

AA

4.0

5

Exellent

86-91

BA

3.5

80-85

BB

3.0

4

Good

73-79

CB

2.5

67-72

CC

2.0

3

Pass

60-66

DC

1.5

55-59

DD

1.0

50-54

FD

0.5

2

Fail

00-49

FFF1Not Attended


KYRGYZ-TURKISH MANAS UNIVERSITY SYLLABUS

Academic Policies:

Please, refer to the Kyrgyz-Turkish Manas University Student Handbook.
Course Plan:

Date:
Subject:
1. Week
Of drawing tools, materials selection
2. Week
Necessary geometric structures. Combination of springs
3. Week
Polygons, ovals, ellipses, and drawing techniques
4. Week
Geometry and basic principles, the principles of projection and the projection of point
5. Week
Drawing projection of line and the plane in open pattern and finding their situation by supporting projection.
6. Week
Projections of three-dimensional objects are drawn, truncated cone, sphere and pyramid contains the actual size of the cut surfaces of the projections
7. Week
Data from the third to the two main image acquisition technique
8. Week
I. EXAM VISA
9. Week
And the theory of parallel projection. Central conical projection. Kind of perspective, and drawing techniques
10. Week
Oblique isometric perspective and the perspective-types out the principles for perspective appearance (according to the projection rules
11. Week
Principles of section drawings. Full, half section, step sections, and regional sections rotated
12. Week
Types of scales, scales of magnification and reduction. The scales used in the project and possible uses. Scale applications
13. Week
Scaling and elevation with fundamentals. Linear measurement and application
14. Week
Scans, and sectional views and plans to use the scanning feature on the scale of change
15. Week
A simple one-storey building, plan 1 / 100 in the techniques of drawing and dimensioning and scanning features are equipped with all necessary
16. Week
II. EXAM VISA
Notes:


Notification for Student with Disabilities:Add document to your blog or website

Similar:

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconBu ders, teknik çizim kurallarına göre temel geometrik formların, tek, iki ve üç kaçış noktalı perspektif çizim konularının verildiği derstir

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconKONU: Geometrik Cisimlerin Düz Yüzlerinin İsimleri Hazırlayan

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconÖKLİDYEN OLMAYAN GEOMETRİNİN ÖĞRETİMİNDE BİR ARAÇ OLARAK SIMCITY OYUNUNUN KULLANIMI

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconSKETCH (TASLAK) KOMUTLARI İLE 2 BOYUTLU ÇİZİM

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconGenel teknik resim bilgileri, teknik resimde kullanılan düzlemler, teknik resimlerde kullanılan çizgi çeşitleri ve gerektiğinde tasarı geometri ile görünüş

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconHARP ARAÇ VE GEREÇLERİ LİSTESİ

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconÖĞR. ÖĞRT. YÖN. VE TEKNİKLERİ KUL. EĞT. TEK. ARAÇ VE GEREÇLERİ

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconBu Yönetmelik, Sosyal yardımlar, yiyecek, giyecek, yakacak, eğitim, ilaç, tıbbi araç-gereç, rehabilitasyon amaçlı protez araç- gereçleri, ayni ve nakdi yardımlar ile talep edenin ihtiyacına göre verilecek hizmet, mal ve malzeme yardımlarını kapsar

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconKULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Çizim araç gereçleri ve kullanımları. Geometrik yapılar. Tasarı geometrinin temel esasları, izdüşümler.Üç boyutlu cisimlerin izdüşümleri. Görünüş çizimleri iconKULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page