Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.)
Indir 259.22 Kb.
TitleMadde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.)
Page2/5
Date conversion22.06.2013
Size259.22 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://tokatteftis.gov.tr/userfiles/upload/Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği.doc
1   2   3   4   5

Ödüller ve İkramiyeler

Madde 12 - Devlet memurları ile memur olmayan kimselere verilecek ödül ve ikramiyelerde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 7) ile birlikte;

1- 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emsallerine göre başarılı görev yapan devlet memurlarına verilecek ödüllerde;

- Bağlı veya ilgili bakan onayı,

- İlave olarak birer aylık daha ödül verilmesi gereken hallerde Başbakan onayı,

2- 926 sayılı Kanun ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği uyarınca verilecek ödüllerde;

- Değerlendirme kurullarınca hazırlanan ve ödül ödeneğini idare eden makamın onayını içeren liste,

3- 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 60 ıncı maddesi uyarınca verilecek ikramiyeler:

a) Kaçak şüphesi ile yakalanan ve Kanunun 24 üncü maddesi gereğince tasfiye edilecek eşyalarla ilgili ikramiyeler;

Sahipli olarak yakalanan kaçak eşyaların ilk yarı ikramiyelerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Yetkili organlarca düzenlenmiş kıymet tespit tutanağı,

- Kamu davasının açıldığına ilişkin cumhuriyet savcılığı yazısı,

- Sahipli olarak yakalanan kaçak eşyanın ikinci yarı ikramiyesi ile sahipsiz olarak yakalanan eşyalara ilişkin ikramiyelerin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Yetkili organlarca düzenlenmiş kıymet tespit tutanağı,

- Sahipli olarak yakalananlarda kesinleşmiş mahkeme kararı, sahipsiz olarak yakalananlarda ise kesinleşmiş müsadere kararı,

b) Yakalanan Ateşli Silah, Mermi ve Patlayıcı Maddelerin Muhbir ve Müsadirlerine 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 60 ıncı Maddesine Göre Ödenecek İkramiye Hakkında Yönetmelik uyarınca verilecek ikramiyelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- Olay tutanağı,

- Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer listesi veya yetkili kurulca düzenlenmiş kıymet tespit tutanağı,

- Sahipli olarak yakalananlarda kesinleşmiş mahkeme kararı, sahipsiz olarak yakalananlarda ise kesinleşmiş müsadere kararı,

c) Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak verilecek ikramiyelerde;

Sahipli olarak yakalanan uyuşturucu maddelerin ilk yarı ikramiyelerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Olay tutanağı,

- Analiz raporu,

- Kamu davasının açıldığına ilişkin cumhuriyet savcılığı yazısı,

Sahipli olarak yakalananların ikinci yarı ikramiyeleri ile sahipsiz olarak yakalanan uyuşturucu maddelere ilişkin ikramiyelerin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Olay tutanağı,

- Analiz raporu,

-Sahipli olarak yakalananlarda kesinleşmiş mahkeme kararı, sahipsiz olarak yakalananlarda ise kesinleşmiş müsadere kararı,

4- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca ödenecek mükafatlarda;

- İçişleri Bakanı onayı,

5- 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu uyarınca verilecek ikramiyelerde;

a) Suni tohumlama ikramiyelerinde;

- İlgili bakanlığın onayını taşıyan merkez komisyonu kararı,

b) Suni tohumlama primlerinde;

- İlgili bakanlığın onayını taşıyan merkez komisyonu kararı,

- Prim miktarını gösterir cetvel,

6- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- Bulunan varlığın takdir edilen bedelini gösteren yazı veya tutanak,

7- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca verilecek ikramiyelerde;

- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan onayı,

- Hükmedilen para cezasının tahsil edildiğine ilişkin alındı,

8- 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliği uyarınca verilecek ödüllerde;

- Ödül komisyonu kararı,

- İçişleri Bakanı onayı,

9- 354 ve 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili yönetmelikleri uyarınca, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara verilecek mükafat ve benzeri ödemelerde;

- Değerlendirme kurulu kararı,

- Mükafat veya ödülün miktarını belirleyen Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili bakanlığın müşterek kararı,

10- 1156 sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun uyarınca verilecek ikramiyelerde;

- İhbarın doğruluğunu ve verilecek ikramiye miktarını gösteren ita amiri onay belgesi,

11- 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca;

a) Menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- İhbar edilen malların veya bunların intifa hakkının Hazineye aidiyetini gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı veya tapu belgesi,

- İhbar konusu malların rayiç değerlerini gösteren belge,

b) Daimi vergilerle ilgili ihbar konusu vergi ve cezaların kat'i tahakkuk ve tahsilinde verilecek ikramiyelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- İhbar Sonucu Tespiti ve İkramiye Hesap Çizelgesi (Örnek : 11),

ödeme belgesine bağlanır.


Ödenekler

Madde 13 - Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında 3055 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken Başbakan ve bakanların temsil ödenekleri ile aylıklarla birlikte ödenmesi gereken diğer ödenekler Aylık Bordrosu (Örnek : 3) ile ödenir.


Aidatlar

Madde 14 - Bayilere yapılacak satış aidatı ödemelerinde;

- Alındı,

- Alındıların tarihi, sayısı ve tutarlarını gösteren onaylı liste,

ödeme belgesine bağlanır.


Tedavi Giderleri

Madde 15 - Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre; eczanelere, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ve memurlara yapılacak ilaç ve ilaç mahiyetinde olmayan ve tedavi amacıyla kullanılan araç-gereç bedelleri ile hizmet giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Eczanelere yapılacak ödemelerde;

- Hasta sevk kağıdı,

- İlaç fiyat kupürlerinin ve barkot (çizgi kod) diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

- Fatura,

- Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.)

ödeme belgesine bağlanır.

Eczane ile yapılan anlaşmanın bir örneği mali yılın ilk ödemesi ile birlikte saymanlığa verilir ve saymanlıkca açılacak dosyada saklanır.

2- Memurlar tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde;

- Hasta sevk kağıdı,

- İlaç fiyat kupürlerinin ve barkot (çizgi kod) diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

(Ek : 28/2/2001 - 24332 R.G.) Türk Eczacılar Birliğince katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin memurlara ödenmesinde, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczacılar Birliğince düzenlenen Kişisel Tedavi Amacıyla Yurt Dışından İthal Edilen İlaçlara İlişkin Liste (Örnek: 35) ile Gümrük Vezne Alındısının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

3- Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;

- Hasta sevk kağıdı,

- Fatura, (Bu belgenin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.)

- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerde, tedavinin yapılmasına gerek gösteren resmi sağlık kurumunun rapor veya yazısı,

ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin dış temsilciliğin onayını taşıması gerekir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan düzenlemeler uyarınca, hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine bağlanması gerekir.


Cenaze Giderleri

Madde 16 - Cenaze giderlerinin ödenmesinde;

- Cenaze, sağlık kurum ve kuruluşu veya belediyece kaldırıldığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya belediyece düzenlenen fatura,

- Cenaze, memurun bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir memur veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırıldığı takdirde, yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi,

ödeme belgesine bağlanır.

Cenazenin başka bir yere nakli gerektiği takdirde, nakil ve defin giderleri yukarıdaki esaslara göre ödenir.

Yurtdışında ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtdışında yapılan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice uygunluğunun ilgili misyon şefliğince onaylanması gerekir.

Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunların emeklilerinin ve aile efradının tedavi ve cenaze giderlerinin ödenmesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin sağlık işleri bölümünde belirtilen belgeler aranır.


Geçici Personel Giderleri

Madde 17 - 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi veya özel mevzuatları gereğince sayım, propaganda, anket ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen ve işçi sayılmayan geçici personel ücretlerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 7),

ödeme belgesine bağlanır.


İşçi Ücretleri

Madde 18 - İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ücret ve ücretle birlikte her ay yapılacak ödemelerde;

- İşçi Ücret Bordrosu (Örnek : 13),

- Personel Bildirimi (Örnek : 4),

- İlk işe başlama, yer değiştirme ve terfilerde, İşçi Hareketleri Onayı (Örnek : 14),

ödeme belgesine bağlanır.

Haftasonu ve bayram tatili çalışma ücretleri ile yıllık izin ücretlerinin ödenmesinde, ayrıca buna ilişkin onayın da aranması gerekir.

İşçilere yapılacak; evlenme, doğum ve ölüm yardımı ödemelerinde; evlenme, doğum ve ölüm olayının meydana geldiği yer ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi, normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında buna ilişkin rapor,

Giyecek yardımı ödemelerinde, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 7),

Kıdem tazminatı ödemelerinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Hizmet cetveli,

- Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge,

- Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge,

- Daha önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir belge,

- Emekliye ayrılanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine ilişkin belge,

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca sigorta primlerinin ödenmesinde;

- Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi,

- Aday çırak, çırak veya öğrencilerin onaylı listesi,

ödeme belgesine bağlanır.

Sendikalarla yapılan toplu sözleşmenin onaylı iki nüshası, yapılacak ödemelere esas olmak üzere dönem başında saymanlığa verilir.Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme belgesi ekinde Sayıştay'a gönderilir.

30 işgününü aşmayan sürelerde ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden vize alınmaksızın çalıştırılacak işçilerin ücretlerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- İşçi Ücret Bordrosu (Örnek : 13),

ödeme belgesine bağlanır.


Er ve Erbaş Harçlıkları ve Tayın Bedelleri

Madde 19- (Değişik : 28/2/2001 - 24332 R.G.) Er ve erbaş (jandarma er ve erbaşları hariç) harçlıklarının ödenmesinde;

-Er ve Erbaş Harçlıkları Özet Bordrosu (Örnek:15),

Jandarma er ve erbaşlarının harçlıkları ve tayın bedellerinin avans olarak ödenmesinde;

-Jandarma er ve erbaşlarının sayısı ile harçlık ve tayın bedeli tutarını gösteren yazı,

Sözkonusu avansların mahsubunda ve kazandan iaşesi mümkün olmayan diğer er ve erbaşların harçlık ve tayın bedelleri ile ordu hemşire, ebe ve hastabakıcılarının tayın bedellerinin ödenmesinde;

-Er ve Erbaş Harçlıkları Dağıtım Bordrosu / Er,Erbaş ile Ordu Hemşire, Ebe ve Hastabakıcı Tayın Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek : 16)

-İlgili aya ait tayın bedeli tespitine ilişkin yazı,

Dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşların tayın bedellerinin ödenmesinde;

-Tayın bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı,

-Sağlık kurulu raporu,

ödeme belgesine bağlanır.


Öğrenim Giderleri

Madde 20 - Öğrencilere yapılacak çeşitli giderlerin ödenmesinde aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Askeri öğrencilerin harçlıklarının ödenmesinde;

- Askeri Öğrenci Harçlıkları Bordrosu (Örnek : 17),

Dinlenme ve hava değişimi alan askeri öğrencilerin tayın bedellerinin ödenmesinde;

- Tayın bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı,

- Sağlık kurulu raporu,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun, 3580 sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun, 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince ilgili bakanlık veya kurum bütçesinden ödenecek burs, harçlık, harç veya diğer sosyal yardımların ödenmesinde;

- Öğrenci Giderleri Bordrosu (Örnek : 18),

Öğrenciler tarafından yapılan kitap, kırtasiye ve benzeri giderler ile harç tutarlarının kendilerine ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Fatura, (Kitap ve kırtasiye giderlerine ilişkin fatura muhteviyatının öğrenim için zorunlu olduğunun ilgili okul idaresince onanması gerekir.)

3- 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği uyarınca, parasız yatılı öğrencilerin Devletçe karşılanacak pansiyon ücretlerinin pansiyon hesabına aktarılmasında;

- Öğrencilerin adları ile herbirine ait ücret miktarını gösterir okul idaresince düzenlenen onaylı cetvel,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve diğer kanun hükümlerine tabi personel çocuklarının pansiyon ücretlerinden indirilen ve Devletçe karşılanması gereken miktarların ödenmesinde;

- Öğrencilerin ad ve soyadlarını, velilerinin memuriyet unvanlarını, herbiri için yapılan indirim oranını ve taksit miktarlarını gösteren okul idaresince onaylı liste,

5- Yapılan anlaşmalar gereği yurtiçi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin burslarının ödenmesinde;

- Verilecek burs tutarını ve diğer ödemelerin miktarını gösteren onay,

- Mali yılın ilk ödemesinde, yapılan anlaşmanın onaylı bir örneği,

- Yabancı Uyruklu Öğrenciler Burs Giderleri Bordrosu (Örnek : 18/A),

6- (Değişik : 1/8/1997 - 23067 R.G.) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurtdışında lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere aylık, yolluk ve maktu olarak yapılacak diğer ödemelerde;

- Görevlendirme yazısı,

- Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosu (Örnek : 18/B),

- Gönderilen kişinin ilgili ülkeye varış tarihini belirten belge,

ödeme belgesine bağlanır.

Belgelendirilmesi gereken diğer ödemelerde, ita amiri onay belgesi ile birlikte harcamaya ilişkin fatura, sigorta poliçesi veya diğer belgelerin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yurtdışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların tercümelerinin, eğitim müşavirliği veya ataşeliğinin veya dış temsilciliğin onayını taşıması gerekir.

Öğrencilere burs, harçlık veya aylık gibi belirli dönemlerde yapılan ödemelerde buna ilişkin onayların, mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

1   2   3   4   5

Similar:

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMadde 4 – (Değişik: 14/4/2004 5135/1 md.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) icon3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, Madde 4 – (Değişik: 16/9/1991-KHK-460/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 10/2/2004-5085/2 md.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMADDE 2- (Değişik Madde: 23/01/2007-26412 s. R. G. Yön md.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMadde 1 – (Değişik: 18/08/1993 KHK 498/1 md.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMadde 1 – (Değişik: 10/6/1994-4000/1 md.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMadde 3 – ( Değişik : 19 /1/1983 83/6022 K.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMadde 1 – (Değişik: 12. 11. 2008–5810/1 md.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMadde 3 – (Değişik: 12/10/1983 2917/1 md.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMadde 3 – (Değişik: 23/10/2008-5807/1 md.)

Madde 3 – (Değişik : 6/3/2004 – 25394 R. G.) iconMadde 3 – (Değişik: 22/5/1979 -2236/1 md.)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page