DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER
Indir 24.33 Kb.
TitleDEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER
Date conversion22.06.2013
Size24.33 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://audssm.ankara.edu.tr/UserFiles/File/Genelgeler/ay_ve_yil.doc


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü


Sayı : B.07.0.MGM.0.20/400-3/4858 03/04/2008

Konu : Ay ve Yıl Sonu İşlemleri


MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENELGESİ

(SIRA NO : 6/1)


GİRİŞMerkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (M.Y.M.Y.) 510 uncu maddesinde, yönetim dönemi hesabı defter, cetvel ve tabloları ile bu Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi gereken yıl sonu sayım tutanaklarının, mahsup dönemi sonu itibarıyla görev başında bulunan muhasebe yetkilisi tarafından yönetim dönemi hesabı adı altında oluşturulacak bir dosya ile en geç mahsup dönemini izleyen bir ay içinde Sayıştay Başkanlığına gönderileceği; ancak, hesapları yerinde incelemeye alındığı duyurulan muhasebe birimlerinin, Sayıştay’a gönderecekleri yönetim dönemi hesabı dosyasını, görevli Sayıştay denetçisine teslim etmek üzere aylık hesap belgeleri, cetvel ve tablolarla birlikte muhasebe biriminde bekleteceği hüküm altına alınmış ve yönetim dönemi hesabının hangi defter, cetvel ve tablolardan oluşacağı belirtilmiştir.


Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinde ise, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri muhasebe birimlerince üretilen defter, cetvel, tablo ve aylık hesap belgelerinden Bakanlığa veya diğer birimlere gönderilmesi gerekenlerin türlerini ve gönderilme usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlığın yetkili olduğu; Sayıştay Başkanlığı ve Bakanlıkça türleri ve gönderilme esasları belirlenecek aylık hesap belgeleri, cetvel ve tabloların genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştay Başkanlığına verilmek üzere ay sonlarında Bakanlığa, kapsama dâhil diğer idarelerce doğrudan Sayıştay Başkanlığına gönderileceği belirtilmiştir.


Söz konusu hükümler gereğince; ay ve yıl sonunda düzenlenecek cetvel, tablo ve raporlar ile yönetim dönemine ilişkin olarak düzenlenecek cetvel, tablo ve raporların düzenlenme ve gönderilme usul ve esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  1. DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER


a) Defterdarlıklarca Yapılacak İşlemler


Defterdarlıklar, aylık işlemlerini (say2000i Saymanlık Otomasyon Sisteminden kaynaklanan aksamalar dışında) zamanında yürütemeyen ve Bakanlığımızca bildirilen hata ve noksanlıkları süresinde gideremeyeceği tahmin veya tespit olunan muhasebe birimleri için ivedilikle tedbir alıp, gerektiğinde ildeki muhasebe denetmenleri veya yetişmiş memurlar eliyle işlemlerin doğrulanarak günlük hale getirilmesini ve gerekli bilgilerin Bakanlığımıza gönderilmesini sağlayacaklardır.


b) Muhasebe Birimlerince Yapılacak İşlemler


1- Muhasebe birimleri ay ve yıl sonu işlemlerini, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 506, 507, 508, 509, 510, 511 ve 512 nci maddeleri hükümlerine göre yapacaklardır.


2- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 506 maddesi uyarınca, malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup işlemi yapılamamış olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup dönemi içinde mahsup edilebileceği, zorunlu hallerde bu sürenin, Bakanlık tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde ise beş ayı geçmemek üzere uzatılabileceği belirtilmiştir.


Mahsup dönemi içinde mahsubu yapılan bu tutarlar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 21 örnek numaralı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosunda yer alan ilgili sütuna işlenecektir.


3- Mali yıl sonunda, yönetim dönemi hesabı dosyasının Sayıştay Başkanlığına gönderilmesinden önce gerek mahallinde doğrudan tespit edilen ve gerekse de Bakanlıkça tespit edilerek bildirilen hata ve noksanlıklar, Aralık ayı sonu itibarıyla düzeltilecek ve düzenlenecek defter, cetvel ve tablolar ilgili yerlere ayrı ayrı gönderilecektir.


c) Strateji Başkanlıklarınca Yapılacak İşlemler


Strateji başkanlıkları, her ay sonu itibariyle say2000i Saymanlık Otomasyon Sisteminden elde edilen, muhasebe birimlerine ait Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu ile diğer tabloları inceleyip, tespit ettikleri hata ve noksanlıkları ilgili muhasebe birimlerine bildireceklerdir.


Ayrıca, Aralık ayı sonu itibariyle yukarıda belirtilen tablolar üzerinde tespit edilecek hatalar, en geç Ocak ayı sonuna kadar dağıtımlı bir yazı ile ilgili muhasebe birimine ve Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bildirilecek, bu tarihten sonra tespit edilecek hata ve noksanlıkların düzeltilmesi ancak Bakanlığımızdan (Muhasebat Genel Müdürlüğü) izin alınmak suretiyle yapılabilecektir. Strateji başkanlıkları, özellikle yılı kesin hesabının çıkarılmasında gecikmeye meydan verilmemesi için gayret edeceklerdir.


B- AYLIK OLARAK DÜZENLENECEK VE MERKEZE GÖNDERİLECEK CETVEL VE TABLOLAR


Aylık ve yıllık bütçe uygulama sonuçlarının kısa sürede alınıp kullanıcıların hizmetine sunulabilmesi, Kesin Hesap Kanunu Tasarıları ile Merkezi Yönetim Kesin Hesabının Anayasanın 164 üncü maddesinde öngörülen sürede tamamlanabilmesi, merkezi yönetim kapsamındaki muhasebe birimlerinin ay ve yıl sonu işlemlerini süresinde bitirmelerine bağlı bulunmaktadır.


Buna göre ay sonu itibarıyla düzenlenecek cetvel ve tablolar aşağıda açıklanmıştır.


1-Mizan Cetveli (G.Y.M.Y. Örnek:3)


Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 116 ncı maddesinde belirtildiği üzere ana hesap ve yardımcı hesap bazında düzenlenen cetveldir.


2- Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (G.Y.M.Y. Örnek:21)


İçeriği ve düzenlenme esasları Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 135 inci maddesinde belirtilen tablodur.


Muhasebe uygulamalarını say2000i Saymanlık Otomasyon Sistemi kapsamında yürüten muhasebe birimleri ile VEDOP kapsamında yürüten vergi dairesi müdürlüklerinin bilgileri, Genel Müdürlüğümüzce elektronik ortamda alındığından bu muhasebe birimlerince Bakanlığımıza ve strateji başkanlıklarına herhangi bir cetvel ve belge gönderilmeyecektir.


İşlemlerini bilgisayar ortamında yürütmeyen muhasebe birimleri, belirlenen cetvel ve belgeleri takip eden ayın 3 üncü günü akşamına kağıt ortamında ve elektronik ortamda Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir. Bu muhasebe birimlerinin cetvel ve tablolarında yer alan bilgiler Genel Müdürlüğümüzce sisteme girileceğinden ilgili strateji başkanlıkları gerekli raporlamaları say2000i Saymanlık Otomasyon Sisteminden yapabileceklerdir. Bu nedenle strateji başkanlıklarına bu muhasebe birimlerince de herhangi bir tablo ve cetvel gönderilmeyecektir.


Gelir İdaresi Başkanlığının ihtiyacı olan cetvel ve tablolar Genel Müdürlüğümüzce merkezden temin edildiğinden, anılan başkanlığa ayrıca herhangi bir cetvel veya tablo gönderilmeyecektir.


C- YÖNETİM DÖNEMİ HESABI OLARAK SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLECEK DEFTER, CETVEL VE TABLOLAR


Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 510 uncu maddesinde sayılan defter, cetvel ve tablolar yönetim dönemi hesabı olarak Sayıştay’a gönderilir.


Ancak, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 116 ncı maddesinde tanımlanan Mizan Cetveli (G.Y.M.Y. Örnek:3), geçici ve kesin mizan olarak ayrı ayrı ana hesap bazında düzenlenerek gönderilecek, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde tanımlanan Yevmiye Defteri (M.Y.M.Y. Örnek:3), ise Sayıştay’a elektronik ortamda gönderilecektir.


İşlemlerini bilgisayar ortamında yürütmeyen muhasebe birimlerinin ise yevmiye defteri ve mizan dökümlerini, Sayıştay’a gönderecekleri yönetim dönemi hesabı dosyasına ekleyecekleri tabiidir.


Yönetim dönemi hesabı dosyasına Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 510 uncu maddesinde belirtilen defter, cetvel ve tablolar ile birlikte aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesine uygun olarak düzenlenecek yıl sonu sayım tutanakları ve “Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste” (M.Y.M.Y. Örnek:49) eklenecektir.


Bu şekilde hazırlanan yönetim dönemi hesabı dosyası mahsup dönemini takip eden ay içerisinde bir yazı ekinde doğrudan “Sayıştay Başkanlığı Genel Yazı İşleri Müdürlüğü-ANKARA” adresine gönderilecektir.


Ayrıca, Yönetmeliğin 510 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (ğ) ve (h) bendinde sayılanlar dışında kalan cetvel ve tablolar birer örnek fazla düzenlenerek oluşturulacak yönetim dönemi hesabı dosyası ayrı bir yazı ile “Sayıştay Başkanlığı Kesinhesap Grup Şefliği-ANKARA” adresine gönderilecektir.


Hesapları yerinde incelemeye tabi muhasebe birimlerince bu cetveller görevli Sayıştay Denetçisine teslim edilmek üzere sarf evraklarıyla birlikte mahallinde saklanacak, ancak, Sayıştay Başkanlığı Kesinhesap Grup Şefliğine gönderilmesi gereken yönetim dönemi hesabı dosyası bir yazı ekinde mutlaka gönderilecektir.


Muhasebe birimlerince, yönetim dönemi hesabı dosyasının Sayıştay Başkanlığına gönderilmesinden sonra yapılan düzeltmeler sonucunda değişikliğe uğrayan cetvel ve tabloların ilgili bölümleri (geçici ve kesin mizanın tamamı) değişikliğe uğrayan bölümlerine şerh düşülmek suretiyle Sayıştay Başkanlığına ayrıca gönderilecektir.


Yönetim Dönemi Hesabı dosyasının Sayıştay Başkanlığına gönderildiğine ilişkin yazıların tarih ve sayıları bir yazı ile Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü Hesapları İnceleme Şubesi) bildirilecektir.


Kaldırılan Düzenlemeler


27/12/2004 tarihli ve 6 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür


Add document to your blog or website

Similar:

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconGiriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconMUHASEBE BİRİMLERİ GÖREV TANIMI HAZIRLAMA KILAVUZU

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconİş Kazalarında Yapılacak Adli ve İdari İşlemler

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconOkul Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconSOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER icon* REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconİFLAS FİİLİNDEN İTİBARIN İADESİNE KADAR YAPILACAK İŞLEMLER

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconGENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KURMAK İÇİN SIRASI İLE YAPILACAK İŞLEMLER

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconÇALINAN KAYBOLAN VE NOKSAN ÇIKAN AYNİYATLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

DEFTERDARLIKLAR, MUHASEBE BİRİMLERİ VE STRATEJİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER iconMEVZUAT TASLAKLARININ HAZIRLANMASI VE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ AŞAMASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page