GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Indir 191.41 Kb.
TitleGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Page4/5
Date conversion22.06.2013
Size191.41 Kb.
TypeFormu
Sourcehttp://www.tekinymm.com/makale/Gözetim formu ve YMM raporu.doc
1   2   3   4   5
TABLONUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 1. Bu tablo, 90.03 gümrük tarife pozisyonunda yer alan gözlük çerçevelerine ilişkin olarak, başvuru sahibi firma veya bu Tebliğ kapsamı aksam ve parçaları satın alarak üretim yapan firmalarca doldurulacaktır.

 2. Bu tablo, her takvim yılının ilk başvurusunda düzenlenecektir. Tablo içinde bulunulan takvim yılı dahil geriye doğru 4 (dört) yıl için doldurulacaktır. İçinde bulunulan yıla ilişkin rakamlar, içinde bulunulan yılın başlangıcı ile başvuru tarihinden önceki ayın 30.günü arasındaki döneme ilişkin olacak ve bu dönem ilgili sütunda açıkça belirtilecektir.

 3. Elektrik tüketimine ilişkin içinde bulunulan takvim yılı bilgileri, ilk başvuruda elektrik fatura bildirimlerinin suretleri ile belgelenecektir.

 4. Bu tabloda belirtilen bilgiler, Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.


NOT: Bu form 2 nüsha olarak düzenlenecektir.EK IVGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece ilk başvuruda verilir. Belgenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi Başvuru Formu’nda belirtilir.) 

2- İthal edilecek eşyaya ait proforma/ticari faturanın aslı veya sureti. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, eşyayı tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve adet, metre veya Kg bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)EK V    Rapor Sayısı: YMM ../...-...
Rapor Ekleri :........................
..../.../.......

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU

 

İncelemeyi Yapan
Yeminli Mali
Müşavirin


Adı Soyadı

:

Bağlı Olduğu Oda

:

Büro Adresi

:

Telefon Numarası

:

 

Dayanak
Sözleşmesinin

Tarihi

:

Sayısı

:

 

 


İthalatçının

Adı Soyadı (Unvanı)

:

Adresi

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik Numarası

:

Telefon Numarası

:

 

İnceleme Dönemi

::

Gözetim BelgelerininTarihi

:

 Numarası

:

 
SONUÇ

 
:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

     

 1. GENEL BİLGİ

 

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır. • İthalatçının, unvanı, adresi, kuruluş tarihi, ortaklarının ad soyadı veya unvanları, adresleri hisse oran ve tutarları

 • İthalatçının iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

 • İthalatçının ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

 • İthalatçının (varsa) sanayi sicil belgeleri.

 • İthalatçının kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar ve sicil numaraları.

 • İthalatçının son bir yıl içinde, çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

 • İthalatçı hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde tespit veya rapor varsa bununla ilgili bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

 

 1. USUL İNCELEMELERİ

 

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

 • Son iki yıllık Bilanço ve Gelir tablosuna ilişkin bilgiler.

 • Gözetim belgelerine ilişkin bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

 

 

 1. HESAP İNCELEMELERİ

 

Bu bölümde, ithalatçının Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tuttuğu yasal defter kayıtları ile bu defter kayıtlarının dayanağı olan fatura ve benzeri belgeler esas alınarak en az aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 

A-Gözetim Kapsamında İthal Edilen Aksam ve Parçaların Durumunu Gösterir Tablo


- Gözetim belgesi kapsamında olan eşyanın ithalatını, satışlarını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu. (İlk raporda düzenlenmeyecektir)

 

Gözetim Kayıt Kodu

Gözetim Belgesinde kayıtlı ürün

İthalatı gerçekleştirilen ürün

Yurt içi satışı yapılan ürün

Üretimde kullanılan ürün

Stoklardaki ürün

Adet

USD (CIF)

Adet

USD-YTL (CIF)

YTL

Adet

YTL

Adet

YTL

Adet

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


B-Gözetim Kapsamında İthal Edilen Aksam Parçalar Kullanılarak Üretilen Mamullerin Durumunu Gösterir Tablo


 • Bir önceki rapor tarihinden itibaren gözetim belgesi kapsamında ithal edilen aksam parçalar kullanılarak üretilen mamullere ilişkin satış ve stok durumunun gösteren aşağıdaki tablonun düzenlenmesi. Bu tablo, 90.03 gümrük tarife pozisyonunda yer alan gözlük çerçevelerine ilişkin olarak, başvuru sahibi firma veya bu Tebliğ kapsamı aksam ve parçaları satın alarak üretim yapan firmalarca doldurulacaktır. (İlk raporda düzenlenmeyecektir). İki rapor tarihi arasında ödenen sigorta primi, çalıştırılan işçi sayısı ve elektrik sarfiyatını gösteren belgeler tablo ekinde verilecektir.

Dönem Başı: Dönem Sonu:

Satılan Mamul Ürüne İlişkin

Mamul satış faturası tarih ve numarası

Alıcı unvanı, vergi dairesi ve numarası

Mamul

stok miktarı

(Adet)

Optik çerçeve /Güneş gözlüğü

Miktarı

(Adet)

Birim fiyatı

(Adet/Ytl)

Fatura

Tutarı

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

TOPLAM1   2   3   4   5

Similar:

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconBaşvuru ve Kabul Formları Yaz Stajı Başvuru Formu İlgili okuldan referans mektubu (Öğrenci belgesi, transkrip belgesi) Başvuru Zamanı

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconGÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconInternet sitesinde Satış Belgesi Online TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconYETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconDENKLİK BELGESİ ALACAKLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconUSTA ÖĞRETİCİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconGEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconYAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ İÇİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME FORMU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page