Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti
Indir 34.6 Kb.
TitleGümrük Müşavirliği Ltd. Şti
Date conversion22.06.2013
Size34.6 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.solmaz.com.tr/files/304_Sirkuler 2004-09.doc

Solmaz


Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Merkez ve Bölge Müdürlükleri


İstanbul Merkez : (212) 249 4062

İzmir Bölge Md. : (232) 463 6516

Mersin Bölge Md. : (324) 237 8606

Ankara Bölge Md. : (312) 417 8660

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİTARİH : 07.04.2004

SİRKÜLER : 2004/09

SEKTÖR : GENEL


GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.04.2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinden 2 ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile, 31/5/2002 tarihli ve 24771 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Anılan Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler bold yazı karakteri ile gösterilmiştir.


MADDE 1- Gümrük Yönetmeliğinin 696 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Madde 696- Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır.


Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini sadece eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir. Vekaletnamelerde en az aşağıdaki hususlara yer verilir;


 1. Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.
 1. Yapılacak işlerin amacı, kapsamı.
 1. Tarafların 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri.
 1. Vekaletname yeri, tarihi ve süresi.
 1. Temsilin türü.


Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılmasında aşağıdaki hükümler uygulanır:


 1. Beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütecek personelin gümrükte iş takibi yapabilmesi için kişinin o şirketin çalışanı olduğunun tespiti açısından aşağıdaki belgeler aranır.
 1. Çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin her dört ayda bir ibraz edilecek S.S.K. 4 aylık sigorta primleri bordrosu.
 1. Şirket muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş maaş bordrosu.
 1. Vekaleti haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin vergi dairelerine yatırıldığını gösterir belge.


Söz konusu belgeleri haiz olan kişiler şirketleri adına beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütebilir.


 1. Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek olan bu kişilerin beyanname imzalayabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemlerde bulunabilmeleri için (a) bendine ek olarak şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.


Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapabilecek kişilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla şifre taleplerinde yukardaki belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak ve belirtilen sürelerde istenilen belgelerin ibraz edilip edilmediği kontrol edilerek belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde derhal şifrelere bloke konulacaktır.


 1. Devlet, belediye ve özel idarelerle, diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir.


Bu kurumlarda çalışan memurların durumu, gümrüğe resmi bir belge ile ispat olunur. Gümrük işlemlerini takibe yetkili memurların değiştirilmesi halinde bu durum gümrük idarelerine bildirilir. Bu memurların gerek gümrük beyannamelerinde ve gerekse diğer belgeler üzerinde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.


 1. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.


Bu maddede belirtilen vekaletname ve temsilnamelerin gümrük idaresine verilmesi ve bunların düzenli bir şekilde saklanması gerekir. Söz konusu vekaletname ve temsilnameleri ibraz etmeyen kişilerin iş takip etmeleri yasaktır.


MADDE 2- Gümrük Yönetmeliğinin 698 inci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve/veya şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde bağlı bulundukları Başmüdürlüğe bildirirler. Değişiklik olmayan hallerde durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile bağlı bulunulan Başmüdürlüğe bildirilir. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanır.


Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde, tüzel kişilik ortaklarının gümrük müşaviri olması zorunludur. Bu durumda, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar, gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olur. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirket de gümrük idaresince alınan vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur. Tüzel kişilik olarak faaliyet yürütecek şirketlerin ünvanlarının ve ana sözleşmelerinin gümrük müşavirliği dışında bir faaliyet içermemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda faaliyet yürüten veya yürütecek olan tüzel kişiliklerin ünvanlarının şirket türlerine göre zorunlu unsurları da içerecek biçimde 85 no'lu ekin A kısmında yer alan örnek çerçeve metne benzer düzenlenmesi, bununla birlikte Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket ana sözleşmelerinin amaç ve konu maddesinde gümrük müşavirliği faaliyeti dışındaki bir amaç ve konuya yer verilmemesi, bu doğrultuda ticari muamele, ticari mümessillik, ticari vekillik, acentalık gibi gümrük müşavirliği faaliyeti dışında bulunan faaliyet konularına ilişkin kavramların kullanılmaması, söz konusu ana sözleşmelerin amaç ve konu maddesinin 85 no'lu ekin B kısmında yer alan örnek çerçeve metne benzer düzenlenmesi gerekmektedir.


MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 701 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Madde 701- Gümrük müşavirleri veya gümrük müşavir yardımcıları, izin belgelerini kaybetmeleri halinde, buna ilişkin olarak kayıp ilanını içeren gazete ve gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan başmüdürlüğe dilekçe ile bildirirler. Yeniden İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemler Gümrük Müşavirleri Dernekleri aracılığıyla yürütülür.


MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 704 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.


Bu madde hükmü uyarınca Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi almak isteyenlerin İzin Belgesi müracaatları, faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla yapılır ve adına düzenlenen İzin Belgesi aynı dernek aracılığıyla kendisine teslim edilir.


MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 705 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen kişilerin Müşavir Yardımcılığı izin Belgesi almak istemeleri halinde İzin Belgesi müracaatları faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla yapılır ve adına düzenlenen İzin Belgesi aynı dernek aracılığıyla kendisine teslim edilir.


MADDE 6- Aynı Yönetmeliğinin 714 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Sınavda başarı gösteren gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları Müsteşarlıkça talep edilen belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müşavirleri Derneğine başvurur. Bu belgelerin Dernek tarafından Müsteşarlığa teslimini müteakip altmış gün içinde Müsteşarlık tarafından fotoğraflı İzin Belgesi düzenlenir. Bu kişiler ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir.


İzin belgesinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi veya yenilenmesi nedeniyle yeni belge düzenlenmesi halinde tam ruhsat harcı alınır.


Yürürlük


MADDE 7- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinden 2 (iki) ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


EK-85


 1. Gümrük Müşavirliği Şirket Ünvanı Örneği:


...... I ............Gümrük Müşavirliği....... II .......


I: Bu bölüme şirketin adı yazılacaktır.


II: Bu bölüme Türk Ticaret Kanununa göre tanımlanan tüzel kişilik türü yazılacaktır. Örneğin Ltd.Şti, A.Ş, Kollektif Şti. v.b.) 1. Gümrük Müşavirliği şirketlerinin anasözleşmelerinde yer alacak amaç ve konu maddesi Örneği:


ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:


4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmaktır.


Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek.


Konusu ile ilgili tasarrufi muamelelerde bulunabilir, şirketin ihtiyacı için menkul ve gayrımenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.


Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla.


SOLMAZ


Sirkülerle ilgili sorularınız için : semihs@solmaz.com.tr , bekiro@solmaz.com.trbize ulaşabileceğiniz Internet adresimiz : www.solmaz.com.tr


Add document to your blog or website

Similar:

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti icon2008 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARI HAZIRLIK KURSU BİTİRME SINAVI

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGümrük Müşavirliği A.Ş

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGümrük Müşavirliği A.Ş

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGümrük Müşavirliği Ltd. Şti

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGümrük Müşavirliği A.Ş

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGümrük Müşavirliği A.Ş

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGümrük Müşavirliği A.Ş

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGümrük Müşavirliği A.Ş

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti iconGümrük Müşavirliği A.Ş

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page