UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
Indir 84.55 Kb.
TitleUŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
Date conversion21.12.2012
Size84.55 Kb.
TypeLisans programi
Sourcehttp://fenedebiyat.usak.edu.tr/dokuman/tarih_icerik.doc
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


I.Sınıf Güz Yarıyılı

TAR 101 OSMANLICA I (ZORUNLU)

Osmanlı Türkçesi’nin ne olduğu, öğrenilmesinin önemi ve öğrenimi esnasında nasıl bir yol izleneceğinin açıklanmasından sonra ders, yazı sistemi, Türkçe fiil, kök ve eklerin okunması ve yazılmasına yönelik olarak işlenmektedir. Kelimeler ve fiiller üzerinde yapılan alıştırmalara dayanan bu ilk aşamayı takiben kitaptan metin okumalarına geçilmektedir.

TAR 103 TARİH METODOLOJİSİ (ZORUNLU)

Tarihin tanımı, tarih biliminin konusu; tarih araştırmalarının sosyal gelişmedeki rolü; tarih bilimi ile diğer bilimler arasındaki ilişkiler; yardımcı bilimsel inceleme alanları, tarihin kısımları, tarih yazıcılığının çeşitleri, tarihin kaynakları ve tarihi kaynakların değerlendirilmesi, tarihte tahlil, tenkid ve terkip metodları üzerinde duruluyor.


TAR 105 ESKİÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ (ZORUNLU)

Eskiçağ tarihi nereden başlar, hangi dönemleri ve devletleri kapsar, Eskiçağ tarihinin kaynakları nelerdir, Eskiçağ tarihi ile ilgili çalışmalar ve kişiler, Eskiçağ tarihinin tarihi coğrafyası ve dünya tarihi, kültürel mirasları ile katkıları hakkında giriş bağlamında bilgiler verilecektir.


TAR 107 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (ZORUNLU)

Türklerin Anayurdu, Milattan önce ve sonra Türk yayılması, Göçler, Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri; Hunlar (Asya Hunları, Avrupa Hunları Akhunlar), I. II. Göktürk ve Uygur Devletleri’nin siyasî tarihleri.


TAR 111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (ZORUNLU)
İnkılâp: İhtilal; Islahat; Osmanlı Devletinin Dağılma Döneminde Yenileşme Hareketleri; I. ve II. Meşrutiyet Hareketleri; Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Osmanlının I. Dünya Savaşına Girmesi; Mondros Ateşkes Antlaşması; Kuva-yi Milliye; Milli Mücadele’nin Başlaması; Kongreler; TBMM'nin Açılması; I. ve II. İnönü; Sakarya Savaşları; Büyük Taarruz; Mudanya ve Lozan Barış Antlaşmaları Konuları okutulmaktadır.


TDE 123 TÜRK DİLİ I (ZORUNLU)

Dil ve Dil-Kültür İlişkisi: Dil; kültür, dil-kültür ilişkisi, Dilin Millet Hayatındaki Yeri Ve Önemi; Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Ve Tarihi Gelişimi; Yapı Bakımından Dünya Dilleri; Kaynak Bakımından Dünya Dilleri; Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi; Türkiye Türkçesinin Gelişme Ve Sadeleşme Evreleri; Lehçe; Şive; Ağız; Türkiye Türkçesinin Grameri; Dil bilgisinin kolları, ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime bilgisi ve kelime çeşitleri, fiiller, ek-fiil, isimler, isim-fiiller, sıfatlar, sıfat-fiiller, zamirler, zarflar, edatlar, kelime grupları, isim tamlaması, sıfat tamlaması, tekrar grubu, aitlik grubu, edat grubu, isim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu, unvan grubu, sayı grubu, ünlem grubu, bağlama grubu, kısaltma grupları, Cümle Bilgisi; Cümleyi Oluşturan Unsurlar; Cümle Çeşitleri okutulmaktadır.


TAR 125 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (ZORUNLU)

Bilgisayarın Tanımı: Programları; İşletim Sistemleri; İşletim Programları ve Bilgisayar Programlarının ve İnternetin Tarih Araştırmalarında Kullanımı; Online Kütüphane Hizmetleri; Wordde Seminer, Ödev ve Tez Yazımı Kuralları; Not Defterine Bilgi Fişi Düzenlenmesi; İnternette Tarih İle İlgili Sitelerin Tanıtımı; Dosya İle Program Yükleme ve Kopyalama gösterilmektedir.


YAD 127 YABANCI DİL I (ZORUNLU)

Yabancı Dili Hiç Bilmeyen Ya Da Çok Az Bildiği Düşünülen Öğrencilerin Temel Gramer Bilgileri İle Birlikte, Okuduğu ve Duyduğu Cümleyi Anlayabilme Karşısındakine Anlatabilme: İletişim Kurabilme; Günlük Yaşamda Sık Kullanılan Deyim ve Kelimeleri Kazandırmayı amaçlamaktadır.


SOS 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (SEÇMELİ)

Ders günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra ikinci kısımda; kültür, birey ve sosyal etkileşim üzerine odaklanılmaktadır. Burada yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları üzerine vurgu yapılmaktadır. Üçüncü kısımda; grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma üzerine yoğunlaşılmaktadır. Son kısımda ise; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumları daha geniş bir bütün içinde

değerlendirerek ele alınmaktadır.


ARK 103 ARKEOLOJİYE GİRİŞ (SEÇMELİ)

Bu derste Tarih Bölümü’ne temel oluşturan arkeolojik araştırmaların önemlilerinin tarihçesi ve bu konuda yapılan çalışmalar ve bunları yürüten kişilerin kısaca tanıtılması. Anadolu’da görülen uygarlıkların çevre arkeolojisi ışığında değerlendirilerek ana hatları ile tanıtılması. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yapılan uygulamalardan bahsedilecektir.


COĞ 169 COĞRAFYAYA GİRİŞ (SEÇMELİ)

Coğrafyanın tanımı, doğal ve coğrafi ortam kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, ilkeleri, araştırma yöntemleri, alt dalları, Türkiye’de ve Dünyada coğrafya bölümleri, mesleki kurumlar ve coğrafya yayınları, Türkiye’de coğrafya biliminin ortaya çıkışı ve gelişimi üzerinde durulacaktır.


TAR 135 EGE-YUNAN TARİHİ (SEÇMELİ)

Ege’nin her iki yakasında ilk kurulan Yunan kolonilerinden Büyük İskender hâkimiyetine kadar geçen zamanda meydana gelen olaylar. Yunan medeniyeti, mimari, kültür, inançlar.


TAR 137 ESKİ ANADOLU TARİHİ (SEÇMELİ)

Yazılı dönemde Anadolu’da kurulan devletler, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Hitit, Frig, Lidya ve Urartu Devletleri’nin siyasî ve kültürel tarihleri.


TAR 139 GÖKTÜRK VE UYGUR DEVLETLERİ TARİHİ (SEÇMELİ)

Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinden Uygur ve Göktürk Devletleri teşekküllerinin siyasi ve kültür tarihi.


TAR 141 BİLİM TARİHİ (SEÇMELİ)

Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği; Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır: Eski uygarlıklarda (Mısır, Mezopotamya, Yunan) bilim; Ortaçağ Avrupası ve İslam Dünyasında bilim; Rönesans ve modern bilimin doğuşu; Reformasyon ve Endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler; tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam; günümüz dünyasında ve Türkiye’de bilim ve geleceği.


I.Sınıf Bahar Yarıyılı

TAR 102 OSMANLICA II (ZORUNLU)

Osmanlı Türkçesi metinlerin okunmasına yardımcı olacak düzeyde Arapça ve Farsça isim, sıfat tamlamaları yanında sık kullanılan edat ve ekler verildikten sonra derste bunlara uygun egzersizlerin yapılmasına öncelik verilmektedir. Takip edilen ders kitabı dışında farklı dönemlere ait kaynak türlerinden örnek metinler üzerinde durulmaktadır. Bunlar içerisinde, kronikler, şuarâ tezkireleri, menakıbnameler, seyahatname, destan ve ıslahatnameler sayılabilir.


TAR 104 TARİH BİBLİYOGRAFYASI (ZORUNLU)

Dersin amacı, tarih araştırmalarına giriş yapan öğrencilere, alanın temel başvuru kaynaklarını, lügatleri, indeks ve bibliyografyaları; genel Dünya Tarihi, Avrupa ve İslam Tarihi hakkında yazılan belli başlı eserleri; Türk tarihinin temel kaynaklarını ve bu alandaki belli başlı literatürü analitik bir biçimde tanıtmaktır. Derste bu çerçevede öğrencilerin, söz konusu bibliyografyayı eleştirel bir bakış açısıyla ele almak için tarihî ve kültürel bağlamlarında değerlendirmeyi öğrenmeleri de hedeflenir.


TAR 106 İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ (ZORUNLU)

Derste, İslam öncesi Arap târihine siyâsî, kültürel, sosyal, dînî ve ekonomik açılardan kısa bir girişten sonra, Selçuklulara kadar geçen süre içerisinde İslâm dünyâsının siyâsî târihi anlatılmaktadır. Bu çerçevede özellikle Peygamber, Dört Halife, Emevî, Abbâsî, Fâtımî, Memlûklu vb. dönemleri ana hatlarıyla incelenmektedir.

TAR 108 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ (ZORUNLU)

Kültür ve Medeniyet Farkı; Medeniyetin Menşei Hakkındaki Nazariyeler; Göçebelik Meselesi; Bozkır Kültürünün Esasları; Bozkır Kültürünün Menşei Meselesi; Türk Sosyal Yapısı; Türklerde Devlet Ve İstiklal; Türklerde Vatan Anlayışı; Töre (Kanun); Hükümranlık Meselesi; "Kut" Anlayışı; Türk-Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi konuları okutulmaktadır.


TAR 112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (ZORUNLU)

Lozan'dan Sonra Türk Dış Politikası (1923–1938); Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar; Ekonomik Alandaki Gelişmeler; I. Türk İktisat Kongresi; İş Bankasının Kurulması; I. ve II. 5 Yıllık Kalkınma Planı; Kültürel Alanda Gelişmeler: Harf devrimi, üniversite reformu; Sağlık Alandaki Gelişmeler: Salgın hastalıklar mücadele; Eğitim Alanında Gelişmeler; Milli Eğitim Şuraları; Cumhuriyet Dönemi Siyasi Hayatı: CHP'nin kuruluşu ve faaliyetleri, çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı; Atatürk'e Suikast; Serbest Cumhuriyet Fırkası; Menemen Olayı; Toplumun Laikleşmesi Amacıyla Yapılan İnkılâplar Ve Çıkarılan Kanunlar; Türkiye'nin Jeopolitik Konumu konuları işlenmektedir.
TDE 124 TÜRK DİLİ II (ZORUNLU)

Dil ve Dil-Kültür İlişkisi: Dil; kültür, dil-kültür ilişkisi, Dilin Millet Hayatındaki Yeri Ve Önemi; Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Ve Tarihi Gelişimi; Yapı Bakımından Dünya Dilleri; Kaynak Bakımından Dünya Dilleri; Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi; Türkiye Türkçesinin Gelişme Ve Sadeleşme Evreleri; Lehçe; Şive; Ağız; Türkiye Türkçesinin Grameri; Dil bilgisinin kolları, ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime bilgisi ve kelime çeşitleri, fiiller, ek-fiil, isimler, isim-fiiller, sıfatlar, sıfat-fiiller, zamirler, zarflar, edatlar, kelime grupları, isim tamlaması, sıfat tamlaması, tekrar grubu, aitlik grubu, edat grubu, isim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu, unvan grubu, sayı grubu, ünlem grubu, bağlama grubu, kısaltma grupları, Cümle Bilgisi; Cümleyi Oluşturan Unsurlar; Cümle Çeşitleri okutulmaktadır.


BİL 126 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (ZORUNLU)

Beşeri bilimler alanında elektronik kaynaklar ve bunlara İnternet aracılığıyla erişim. Web üzerinden elektronik yayıncılık. Tarih alanında örnek bir web yayıncılığı uygulamasının yaptırılması.


YAD 128 YABANCI DİL II (ZORUNLU)

YAD 127’deki yabancı dil müfredatı daha ileri bir seviyeye götürülerek devam edilecektir.


ANT 102 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ (SEÇMELİ)

Kültür ve kişilik kavramının evrimi, kültür teorisi; kültürel kurumlar ve değişkenler; kültür kalıpları; kültürel süreçler; difüzyon, kültürleme, kültürlenme, kültürleşme, kültürel ekolojide değişme, bütünleşme ve farklılaşma gibi konular ele alınacaktır.


PSİ 104 PSİKOLOJİYE GİRİŞ (SEÇMELİ)

Psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar, bilimsel metod ve istatistik. Psikolojide temel süreçler ve uygulama alanları.


COĞ 278 TARİHİ COĞRAFYA (SEÇMELİ)

Coğrafyanın tanımı, coğrafyanın tarihçesi, tarihi coğrafyanın tanımı ve coğrafya araştırmaları ve çalışmaları içerisindeki yeri, tarihi coğrafyanın çalışma yöntemleri, tarihi coğrafya araştırmalarında kullanılan kaynaklar, metotlar ve tarihi coğrafya araştırma ve çalışmalarında mekânın önemi gibi konular üzerinde durulacaktır.


TAR 148 İRAN TARİHİ (SEÇMELİ)

Prehistorik, Med-Pers dönemlerinden günümüze kadar İran tarihi, sosyo-kültürel yapısı ve insanlık tarihindeki yeri.


TAR 150 AMERİKA TARİHİ (SEÇMELİ)

Amerika kıtasının keşfi, Amerika’nın var olma serüveni ve günümüzde dâhil günümüze kadar Amerika tarihi, sosyo-kültürel yapısı ve insanlık tarihindeki yeri.


TAR 152 KARAHANLI VE GAZNELİ DEVLETLERİ TARİHİ (SEÇMELİ)

İlk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar ve Gazneliler Devletleri hakkında bilgiler verilecektir.


TAR 154 UZAKDOĞU TARİHİ: ÇİN VE JAPONYA (SEÇMELİ)

Orta Asya Türk Tarihi ve Türklerin İslamlaşmaları sürecinde egemenlikleri altında kalan yerler dışındaki Asya tarihine genel bir bakış. Eski Çin ve Japonya medeniyetlerinden başlayarak Avrupalıların sömürgecilik faaliyetleri dönemine kadar Çin ve Uzakdoğu coğrafyalarındaki siyasi, medeni ve kültürel gelişmeler ana hatlarıyla ele alınmaktadır.


II.Sınıf Güz Yarıyıl

TAR 201 OSMANLI PALEOGRAFYASI I (ZORUNLU)

Osmanlı tarihi kaynaklarında karşılaşılan pek çok yazı, Osmanlı yazı çeşitleri, arşivlerden elde edilen örnekler yardımı ile öğretiliyor.


TAR 203 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ VE MEDENİYETİ (ZORUNLU)

Kavimler Göçü ve sonuçları, Avrupa’da Hıristiyanlık’ın gelişmesi, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü, Feodalitenin doğuşu, krallıklar, Ortaçağlarda Avrupa’nın siyasî haritası ile sosyo-kültürel gelişmeler.


TAR 205 SELÇUKLULAR TARİHİ VE MEDENİYETİ (ZORUNLU)

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu ve hâkimiyet mücadeleleri ile bu devletin kültür ve medeniyeti hakkında bilgi verilecektir.


TAR 207 KLASİK DÖNEM İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ (ZORUNLU)

İslam Tarihi ve Önemi, İslam Tarihinin Kaynakları, İslamiyetten Önce Arabistan'da Kurulan Devletler, Hz. Muhammed Dönemi ve İslamın Doğuşu, Dört Halife Devri, Karışıklıklar ile Abbasiler-Emeviler tarihinden bahsedilerek; bu devletlerin siyasi, askeri, iktisadi, sosyal, kültürel ve ilmi gelişmelerinin incelenmesi, insanlık âlemine katkıları ve tesirlerinin tahlil edilmesi okutulmaktadır.


FEL 109 FELSEFEYE GİRİŞ (SEÇMELİ)

Felsefenin ne olduğunun belirlenmesi. Felsefenin diğer etkinlik ve düşünme biçimlerinden ayrılmasının gösterilmesi. Felsefe disiplinlerinden özellikle bilgi felsefesi, varlık felsefesi, etik ve tarih felsefesinin ne olduğunun ele alınması ve bu disiplinlerin belli bir tarihsel dönem içinde bir filozof ile birlikte gösterilip değerlendirilmesi.


İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ (SEÇMELİ)

Ekonomik hayata genel bir bakış, genel kavramlar, ekonomik olaylar ve tarafları, kıtlık kanunu, karar birimlerinin davranış biçimleri. Piyasa, talep ve talebi etkileyen faktörler, talep fonksiyonunun elde edilmesi. Arz ve arzı etkileyen faktörler, arz fonksiyonunun elde edilmesi. Piyasa dengesi ve piyasa dengesinde meydana gelen değişmeler. Talep ve arz esneklikleri. Tüketici dengesi, fayda analizi. Üretici teorisi, azalan verimler kanunu. Kısa dönem ve uzun dönem üretim maliyetleri, üretim ölçeği. Tam rekabet piyasasında kısa dönem ve uzun dönem firma dengesi. Monopolde denge konuları anlatılacaktır.


TAR 213 HAREZMŞAH-İLHANLI-TİMURLU DEVLETLERİ TARİHİ (SEÇMELİ)

Dünya tarihinde önemli rolleri olan Harezmşah-İlhanlı ve Timurlu Devletlerinin siyasi hâkimiyetlerinden bahsedilecektir.


TAR 215 BİZANS TARİHİ (SEÇMELİ)

Kuruluşundan yıkılışına kadar Bizans Devleti’nin siyasi ve kültürel tarihinin ana hatları verilir.


ARP 217 ARAPÇA I (SEÇMELİ)

Arapça’nın Temel Kavramları; Arapça Kelime Çeşitleri Ve Cümle Yapıları; Arapça Tamlamalar, Fiil Çekimleri konuları okutulmaktadır.


FRS 221 FARSÇA I (SEÇMELİ)

Farsça’nın Temel Kavramları; Farsça Kelime Çeşitleri Ve Cümle Yapıları; Farsça Tamlamalar anlatılacaktır.


TAR 223 OSMANLI TARİH METİNLERİ I (SEÇMELİ)

Eski Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan Osmanlı Tarih yazarlarının (vakanüvis) eserleri üzerinde çalışmalar, okuma, anlama alıştırmaları.


TAR 225 ROMA TARİHİ I (SEÇMELİ)

Roma İmparatorluğunun Kurulduğu Coğrafya; Etrüskler; Roma Krallığı, Roma Cumhuriyeti, İmparatorluk dönemi, Roma’nın Anadolu hâkimiyeti, zayıflama ve bölünmesi, barbar isyanları ve Batı Roma’nın Yıkılışı gibi Roma Tarihinin siyasi hâkimiyeti ele alınacaktır.


II.Sınıf Bahar Yarıyılı

TAR 202 OSMANLI PALEOGRAFYASI II(ZORUNLU)

Osmanlı tarihi kaynaklarında karşılaşılan pek çok yazı, Osmanlı yazı çeşitleri, arşivlerden elde edilen örnekler yardımı ile öğretiliyor.


TAR 204 TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER TARİHİ (ZORUNLU)

Kutalmış-Tuğrul Bey mücadelesi; Kutalmışoğullarının Anadolu’ya Gönderilmesi; İznik’in Fethi; Süleyman Şah; I. Kılıç Arslan Devri Siyasi Olayları; Haçlı Seferleri Karşısında Selçuklular; II. Kılıç Arslan Devri; Fetret Devri, Bizans İle İlişkiler; Alaaddin Keykubad Devri; Yıkılış Süreci; Eyyübiler; Memlüklüler İle İlişkiler; Moğol İstilası Ve Yıkılış Devri Olayları ve Anadolu Beylikleri Tarihi okutulmaktadır. Ayrıca Anadolu Beylikleri Tarihine Dair Kaynaklar; Karamanoğulları Tarihi; Batı Anadolu Beylikleri; Saruhanoğulları ve Karesioğulları; Aydınoğulları; Menteşe Beyliği ve Candaroğulları okutulmaktadır.


TAR 206 OSMANLI TARİHİ 1300–1600 (ZORUNLU)

Osmanlı devletinin kuruluşundan, XVI. yüzyılın sonlarına kadar olan dönemi içine alır. Bu doğrultuda, Osmanlı devletinin kuruluşuyla ilgili eski ve yeni yaklaşımları, tartışmaları konu edinir. Osmanlı devletinin siyasal gelişmesini, Anadolu ve Balkanlar’daki yayılma politikasını, fetih ve iskân siyasetini inceler. Osmanlı yönetiminin buralardaki yerleşme ve kurumlaşma sürecini ele alır. Ayrıca bu çerçevede Balkanlar’daki siyasi güçler (Macarlar, Sırplar, Bulgarlar ve Habsburglar vb.) Bizans, Anadolu Beylikleri, Timur İmparatorluğu, Akkoyunlu, Safevi ve Memluk devletleriyle olan siyasi mücadeleleri ele alır.


TAR 208 PROSEMİNER (ZORUNLU)

Yeniçağ ve yakınçağlarda Türk-İslâm toplulukları ile Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ve dünyanın öteki kısımlarındaki siyasî olaylar ve medeniyetlerle ilgili konular üzerinde tarih araştırması yapmanın yolları teorik olarak açıklanacak, bu çerçevede öğrencilere hazırlatılacak seminerler tartışılacaktır.

KAM 224 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ (SEÇMELİ)

İlkçağ’dan başlayarak günümüz toplumsal hayatını da etkileyen siyasal düşüncenin evrimi ve yansımaları; Avcı-toplayıcı, monarşi, oligarşi, demokrasi ve despotizm gibi hususlar üzerinde durulacaktır.


KAM 116 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (SEÇMELİ)

Siyaset, siyaset bilimi, siyasal sistem, siyasal kültür, siyasal katılma siyasal iktidar, meşruiyet, egemenlik, elit, kamuoyu, baskı grubu, siyasal parti ile devlet, anayasa ve demokrasi kavramaları ile bu konulardaki teoriler anlatılmaktadır. Ayrıca seçim, seçim sistemleri ve ülkemizde yapılan seçimler açıklanmaktadır.


TAR 214 ALTINORDU VE MEMLÜK DEVLETLERİ TARİHİ (SEÇMELİ)

Altınordu ve Memlüklüler Devletlerinin siyasi hakimiyetleri ve dünya tarihindeki önemlerinden bahsedilecektir.


TAR 218 RUSYA TARİHİ (SEÇMELİ)

En eski çağlarından XX. yüzyıldaki siyasi önemine kadarki Rusların ve Rusya’nın tarihi, sosyo-kültürel yapısı ve insanlık tarihindeki yeri.


ARP 220 ARAPÇA II (SEÇMELİ)

Arapça metinlerin Türkçe’ye Türkçe metinlerin Arapça’ya çevrilmesi çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca diyaloglara yer verilecektir.


FRS 222 FARSÇA II (SEÇMELİ)

Farsça metinlerin Türkçe’ye Türkçe Metinlerin Farsça’ya çevrilmesi çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca diyaloglara yer verilecektir.


TAR 224 OSMANLI TARİH METİNLERİ II (SEÇMELİ)

Eski Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan Osmanlı Tarih yazarlarının (vakanüvis) eserleri üzerinde çalışmalar, okuma, anlama alıştırmaları.


TAR 226 ROMA TARİHİ II (SEÇMELİ)

Başlangıcından yıkılışına Roma krallık, cumhuriyet, imparatorluk dönemleri boyunca devletin sosyal, ekonomik, idari, kültürel ve sanatsal gelişimlerinden bahsedilecektir.

III.Sınıf Güz Yarıyılı

TAR 301 OSMANLI DİPLOMATİKASI I (ZORUNLU)

Diplomatik İlminin Mahiyeti Ve Bu İlim Konusundaki Araştırmalar; Osmanlı Belgelerinin Bulunduğu Yerler Hakkında Bilgi Verilmesi; Osmanlı Bürokrasisi: Kalemlerde belgelerin hazırlanış usulleri, belgelerde kullanılan mühürler, belgelerin şekil ve muhteva bakımından değerlendirilmesi; Fermanların Şekil Bakımından Değerlendirilmesi; Buyruldularda Kullanılan İşaretler Ve Özellikleri Örnek Metinlerle Gösterilmektedir.


TAR 303 YENİÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ (ZORUNLU)

Yeniçağ tarihi ve araştırma metodu hakkında bilgi verilen öğrencilere, bu konuyla ilgili araştırmalar yaptırılarak bu alana merakı olan öğrencilerin bilgi ve becerileri geliştirilecektir.


TAR 305 OSMANLI TARİHİ 1600–1800 (ZORUNLU)

Onsekizinci yüzyıl sonlarında 1774 Küçük Kaynarca Andlaşması’nın uzun dönemli etkileri, Fransiz İhtilâli sonrası girilen yeni süreçte 1814–1829 Yunan İhtilâli, Mısır Sorunu, Osmanlı- Rusya ve Osmanlı-Avrupa ilişkileri çerçevesinde Kırım Savaşı ve sonuçları ve “Doğu Sorunu” ele alınacak ve I. Dünya Savaşı’na giden yolda Avrupa yayılmacılığı, güçler dengesi ve Osmanlı-Almanya ilişkileri ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması.


TAR 307 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ VE MEDENİYETİ (ZORUNLU)

Rönesans’ın kökenleri, Rönesans medeniyeti, coğrafi keşifler, İspanya ve Portekiz’in denizaşırı keşifleri ve bu keşiflerin sonuçları, Protestan reform hareketleri, Katolik reformları, dini savaşlar, mutlakıyet çağı, bilim devrimi, aydınlanma, yeniçağ Avrupa’sının ekonomik ve toplumsal yaşamı


TDE 229 YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I (SEÇMELİ)

Tanzimat ile Servet-i Fünun arasındaki ara nesil (Mutavassıtin) temsilcileri ve eserleri, Servet-i Fünün edebiyatını hazırlayan sebepler, müesseseler. Servet-i Fünun şiiri, önemli temsilcileri ve seçme metinlerin üzerinde durulacaktır.


FEL 311 FELSEFE TARİHİ (SEÇMELİ)

İlkçağlardan XX. yüzyıla kadar felsefi düşüncenin evrimi ve önemli filozofların yaşamları ile fikirleri üzerinde durulacaktır.


TAR 313 MOĞOL TARİHİ (SEÇMELİ)

12.yüzyılın sonu 13.yüzyılın başlarında Moğolların tarih sahnesine çıkışları, Cengiz’in mücadeleleri, Moğol devletinin, idarî, malî, yapısı teşkilat özellikleri.


TAR 315 KARAKOYUNLU-AKKOYUNLU-SAFEVİ DEVLETLERİ TARİHİ (SEÇMELİ)

Karakoyun, Akkoyun ve Safevi devletlerinin tarihi, sosyo-kültürel yapısı ve insanlık tarihindeki yeri.


İNG 317 MESLEKİ İNGİLİZCE I (SEÇMELİ)

Bölümümüzdeki öğrencilerin sosyal dallardaki metinleri okuyup anlayabilmeleri için gramer, kelime haznesini arttırma ve okuma üzerine yoğunlaşan bir ders.


ARP 319 ARAPÇA III (SEÇMELİ)

İleri seviyede ilgili Arapça metinleri okuyup anlayabilmeleri konusunda kelime haznesini arttırma ve okuma üzerine daha da yoğunlaşan bir ders.


FRS 321 FARSÇA III (SEÇMELİ)

İleri seviyede ilgili Farsça metinleri okuyup anlayabilmeleri konusunda kelime haznesini arttırma ve okuma üzerine daha da yoğunlaşan bir ders.


TAR 323 OSMANLI KRONİKLERİ I: METİN İNCELEME (SEÇMELİ)

Osmanlı Tarih yazarlarının eserleri üzerinde çalışma, okuma, anlama ve çeviri.


TAR 325 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ I: METİN İNCELEME (SEÇMELİ)

Değişik yazı türleriyle yazılmış Osmanlıca metinleri okuma ve çevirme çalışmaları yapılacaktır.


TAR 327 ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ (SEÇMELİ)

Prehistorik çağlardan Roma hâkimiyetine kadar olan dönemde Mezopotamya bölgesinin tarihi, sosyo-kültürel yapısı ve insanlık tarihindeki yeri.


III.Sınıf Bahar Yarıyılı

TAR 302 OSMANLI DİPLOMATİKASI II (ZORUNLU)

Değişik Belge Türlerinden Metinlerin Okunması, Özet Çıkarılması, Değerlendirilmesi yapılacaktır.


TAR 304 YAKINÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ (ZORUNLU)

Yakınçağ tarihi ve araştırma metodu hakkında bilgi verilen öğrencilere, bu konuyla ilgili araştırmalar yaptırılarak bu alana merakı olan öğrencilerin bilgi ve becerileri geliştirilecektir.


TAR 306 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ VE MEDENİYETİ (ZORUNLU)

Fransız Devrimi, Napolyon & Fransa & Avrupa, Viyana Antlaşması, Sanayi Devrimi, sanayileşmenin sonuçları, liberalizmin yükselişi, sosyalizm, romantisizm, milliyetçilik, emperyalizm çağı, Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik Rusya, İtalya’da faşizmin ortaya çıkışı, Nazi Almanya’sının doğuşu, İkinci Dünya Savaşı, savaş sonrası ve XX. yüzyılda Avrupa


TAR 308 OSMANLI MEDENİYETİ VE MÜESSESELERİ TARİHİ (ZORUNLU)

Osmanlı kültür ve medeniyeti ile Osmanlı merkez teşkilatı, saray, divan, vakıf sistemi, taşra teşkilatı, mahalli teşkilat yapısı ve diğer kurumlar üzerinde durulacaktır.


TDE 230 YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II (SEÇMELİ)

Servet-i Fünun nesri; romanı, hikâyesi, tenkidi ve tiyatrosunun özelliklerinin verilmesi. Bu türlerde eserler veren başlıca Servet-i Fünun şairleri ve bu şairlerin eserlerinden örnekler verilmesi bunların incelenmesi söz konusu olacaktır.


FEL 314 TARİH FELSEFESİ (SEÇMELİ)

Bu derste, Tarih nedir? Tarihsel bilginin özellikleri nelerdir? Tarihin itici gücü var mıdır? Varsa nedir? Tarihte yasa var mıdır? gibi sorulardan hareketle, varlık alanı olarak tarih ve bilgi alanı olarak tarih ayrımının farkına varılması; tarihin gidişinin, yapısının, anlamının yorumlanıp kavranması amaçlanmaktadır.

TAR 316 ESKİ MISIR TARİHİ (SEÇMELİ)

Prehistorik çağlardan Roma hâkimiyetine kadar olan dönemde Mısır’ın tarihi, sosyo-kültürel yapısı ve insanlık tarihindeki yeri.


TAR 310 TARİH YAZICILIĞI (SEÇMELİ)

Tarihin, insanın ve toplumların geçmişte yapıp ettiklerinin yine insan tarafından algılanması ve anlaşılması ve bunları düşünce ve ifade ediş biçimi şeklinde yorumlanmasından hareketle, ilk çağdan günümüze tarih yazıcılığının tarihi ela alınmaktadır. Heredotos ve Thukydides’den başlayarak Orta çağda gelişen tarih yazım usulleri, bu dönemlerde tarih yazıcılığına yapılan katkılar ve sonraki dönemlerle karşılaştırılması, Rönesans ve Aydınlanma ile gelişen düşünce akımlarının tarih disiplinine getirdiği açılımlar ve 19. Yüzyılda Ranke ile ortaya çıkan bilimsel tarih metodu. Tarihin başta Felsefe olamak üzere diğer sosyla ve beşeri bilimlerle olan ilişkisi, tarihi düşünce biçimine olak katkılarıyla

tanınan Polibius, Livius, İbn Haldun, Descartes, Vico, Kant, Fichte, Hegel ve Marks, moderne İngiliz, Alman, Fransız ve İtalyan tarih yazıcılığı, Ranke’nin getirmiş olduğu yenilikler ve disiplinler arası tarih yazıcılığına geçiş. Modernleşme öncesi ve sonrası Osmanlı tarih yazıcılığını özellikleri mümkün olduğunca karşılaştırmalı olarak işlenmektedir. Bu bağlamda 20. Yüzyıl modern tarih yazıcılığının geçmişi farklı yaklaşım ve ekoller ve temsilcileri hakkında bilgi verilirken, bu temsilcilerin eserlerinden okumalar yaptırılmaktadır. 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl başlarında tarih yazıcılığında görülen ilerleme ve çok yönlülüğün bugünkü tarih yazıcılığına etkileri tartışılmaktadır. 19. yüzyıldan günümüze kadar dünya tarih yazıcılığındaki çağdaş eğilim ve ekoller; örnek tarihçiler ve eserlerinin incelenmesi ve tartışılması.


İNG 320 MESLEKİ İNGİLİZCE II (SEÇMELİ)

Bölümümüzdeki öğrencilerin sosyal dallardaki metinleri okuyup anlayabilmeleri için gramer, kelime haznesini arttırma ve okuma üzerine yoğunlaşan bir ders.


ARP 322 ARAPÇA IV (SEÇMELİ)

İleri seviyede ilgili Arapça metinleri okuyup anlayabilmeleri konusunda kelime haznesini arttırma ve okuma üzerine daha da yoğunlaşan bir ders.


FRS 324 FARSÇA IV (SEÇMELİ)

İleri seviyede ilgili Farsça metinleri okuyup anlayabilmeleri konusunda kelime haznesini arttırma ve okuma üzerine daha da yoğunlaşan bir ders.


TAR 326 OSMANLI KRONİKLERİ II: METİN İNCELEME (SEÇMELİ)

Osmanlı Tarih yazarlarının eserleri üzerinde çalışma, okuma, anlama ve çeviri.


TAR 318 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ II: METİN İNCELEME (SEÇMELİ)

Değişik yazı türleriyle yazılmış Osmanlıca metinleri okuma ve çevirme çalışmaları yapılacaktır.


TAR 330 OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ (SEÇMELİ)

Osmanlı kurumlarının oluşumu ve Osmanlı toplumunun sosyal ve ekonomik yapısı üzerinde duruluyor; ayrıca sosyal değişmeler değerlendiriliyor. Bu çerçevede, saltanat ve hanedan, merkezi ve taşra yönetim örgütleri; kentler, köyler ve göçebe kesim; vergilendirme, tımar sistemi, mukataa-iltizam sistemi, esnaf örgütü, vakıflar vb. bir dizi konu ele alınıyor.


IV.Sınıf Güz Yarıyılı

TAR 401 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ I (ZORUNLU)

Türk Yenileşme Tarihi dersi, yenileşme, modernleşme, ıslahat, reform, çağdaşlaşma kavramlarının sorgulanması hakkında girişten sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nun Lâle Devri (1718–1830) ile giriştiği yenileşme çabalarını dönemlere ayırarak inceler. Ağırlıklı olarak Nizam-ı Cedid Dönemi (1789–1807), II Mahmud Dönemi (1808–1839), Tanzimat Dönemi (1839–1876) ile I. Meşrutiyet (1876–1878), II Abdülhamit (1876–1908) ve II Meşrutiyet Dönemleri (1908–1918) olmak üzere, İmparatorluktaki değişimi, kurumlar, siyasal durum, entelektüel gelişmeler temelinden tartışır. Ayrıca, yönetim anlayışındaki değişim, kuvvetler ayrılığı prensibinin doğuşu, anayasal gelişmeler ele alınır.


TAR 403 TEZ ÇALIŞMALARI I (ZORUNLU)

Son sınıf öğrencilerine bitirme tezi yaptırılmaktadır.


TAR 405 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ I (ZORUNLU)

Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’ye kadar Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihi. Ulus-devleti oluşturma çabaları, tek parti yönetimi, millî iktisat siyaseti, 1930’larda kültürel alanda arayışlar; II. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında uluslar arası konjonktürün Türk siyasi hayatına yansımaları ve çok-partili siyasi hayat geçiş.


TAR 407 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I (ZORUNLU)

Modern dünyanın oluşumu (Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar); bu süreçte modern devlet ve toplumların karşılıklı ilişki ve etkileşimleri inceleniyor.


TAR 409 KAFKASYA TARİHİ (SEÇMELİ)

Özellikle 14. yüzyıldan itibaren Moskova Hanlığı ile başlayan ve 16. yüzyıldan sonra Güney ve Doğu yönünde gelişme gösteren Rus İmparatorluğu ile Kafkasya`da yerleşik halkların tarihinin birbirleriyle ve Osmanlı ve İran ile olan ilişkileri çerçevesinde tasvir ve tahlili. Müfredat İkinci Dünya Savaşına kadar ele alınacaktır.


TAR 411 BALKAN TARİHİ (SEÇMELİ)

Genel tanımlar coğrafya ve insanlar, konunun önemi ve sınırları, bibliyografya, süre; tarihi miras: devletler ve kültürler: Roma’dan Bizans’a Balkanlar, Slav İmparatorlukları; Osmanlı hakimiyetine geçiş süreci. Osmanlıların Avrupa’ya geçişleri ile başlayan süreçte, Osmanlıların Balkanlarda kuruduğu hakimiyet, meydana gelen olaylar, Osmanlıların Balkanlardaki idarî ve malî teşkilat yapıları toprak taksimatı, vakıflar ve Osmanlıların Balkanları kaybetmelerine varan olaylar.


TAR 413 TÜRK EĞİTİM TARİHİ (SEÇMELİ)

Eski zamanlardan günümüze kadar Türk eğitiminin geçirdiği değişim, Türk eğitim ve öğretiminin aldığı hal, Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı eğitim sistemleri, Cumhuriyet’in eğitime sistemine getirdikleri.


TAR 415 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (SEÇMELİ)

Dünya Coğrafyasında Özellikle Sovyetler Birliğinin Yıkılmasıyla Ortaya Çıkan Türk Cumhuriyetlerinin Durumu ve Bunların Dünya Siyasetindeki Yerleri Okutulmaktadır. XX. Yüzyılın İkinci Yarısından Günümüze Kadar Olan Türk Devlet Ve Topluluklarının Siyasi, İktisadi Ve Sosyal Tarihlerinin İncelenmesi; 70 Yıldan Fazla Türk Yurtlarını Tahakkümü Altında Tutan Sovyet İdeolojisinin Tahlili Ve Tenkidi; Türk Dünyasında Kültürel Birliği Sağlayan Unsurların Tespit Edilmesi Ve İncelenmesi işlenmektedir.


TAR 421 DİNLER TARİHİ (SEÇMELİ)

Dünya üzerinde çeşitli milletleri etkilemiş özellikle üç büyük din olan İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik dinleri ile ilgili tarihi konular ele alınacaktır.


SER 207 TÜRK SANATI TARİHİ I (SEÇMELİ)

Türk Sanatının Gelişim Süreci; Bu sanatın oluşmasında rol oynayan iç ve dış faktörler ile birlikte bir bütün olarak kavratmak; Türk Sanatının Özellikle Anadolu’da Ortaya Çıkardığı Plastik Eserleri Karşılaştırma; Bu Dönemde Anadolu Selçuklu Sanatının Mimarisi Ve Süslemesi; Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi Mimarisi ve Plastik Sanatlarının Karşılaştırılması okutulacaktır.


TAR 425 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ III: METİN İNCELEME (SEÇMELİ)

Değişik yazı türleriyle yazılmış Osmanlıca metinleri okuma ve çevirme çalışmaları yapılacaktır.


TAR 427 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ (SEÇMELİ)

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan günümüze kadar süren ekonomik gelişiminden bahsedilecektir.


TAR 429 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ I (SEÇMELİ)

Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi serüveni üzerinde durulacaktır.


IV.Sınıf Bahar Yarıyılı

TAR 402 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ II (ZORUNLU)

On dokuzuncu yüzyılda, basının doğuşu, Osmanlı kamuoyunun ortaya çıkışı ile meydana gelen fikir dünyası ve siyasal partilerin doğuş ve gelişmesi çerçevesinde Yeni Osmanlılar Hareketi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte zenginleşen politika ve düşünce hayatı irdelenir. Osmanlıdaki değişimin dış dinamikleri, Avrupa etkisi Mısır, Prusya, Rusya ve Japonya’daki reform ve değişim süreçleriyle karşılaştırmalı bir biçimde ele alınarak analiz edilmektedir.


TAR 404 TEZ ÇALIŞMALARI II (ZORUNLU)

Son sınıf öğrencilerine bitirme tezi yaptırılmaya devam edilecektir.


TAR 406 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ II (ZORUNLU)

Çok-partili hayat ve Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi sürecinde siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle 1950–1980 arasında Türkiye tarihi inceleniyor. Darbeler, Anayasalar, siyasi kutuplaşmalar, tarımda ve sanayide modernleşme hareketleri, sendikacılık hareketleri, Kıbrıs meselesi vb. meseleler tartışılıyor.


TAR 408 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II (ZORUNLU)

TAR 407 çağdaş dünya tarihi dersinin devamı (I. Dünya Savaşı sonrası, II. Dünya Savaşı ve sonrası)


TAR 412 ORTA DOĞU TARİHİ (SEÇMELİ)

Sanayi devrimiyle birlikte gelişen yayılmacı ve doğal kaynakların kontrolünü elinde bulundurmaya veya söz sahibi olmaya yönelik Batılı politikaların Osmanlı egemenliğinde olan veya olmaya Orta Doğu topraklarda yürüttükleri diplomatik ve askeri faaliyetler, 19. yüzyılın başından itibaren çok daha belirgin hale gelen paylaşım faaliyetleri ve bunun Orta Doğu topraklarına yansımaları, Osmanlı Orta Doğusunda Alman-İngiliz rekabeti ve körfez bölgesindeki İngiliz faaliyetleri,19. yüzyılın sonda bölge toprakları üzerindeki hakimiyeti elinde bulunduran Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi sürecinde Fransız, İtalyan ve Alman devletlerinin de devreye girmesiyle paylaşım mücadelesinin kızışması. Birinci Dünya Savaşı’nın seyri ve orta Doğu’ya yansımaları, savaş sonrasında ortaya çıkan tablo ve birçok Arap ülkesinin kurulması. İkinci Dünya savaşı öncesi bölgenin durumu, bölgedeki Batılı güçlerin destek ve kontrolünde kurulan bu devletlerin arasına petrol kaynaklarının kontrolü ve Musevilere ülke yaratılması projesi çerçevesinde İsrail Devleti’nin de eklenmesi ve bunun bölgeye getirdiği yeni sorunlar. Arap milliyetçiliği fikrinin gelişmesi ve siyasi alana yansımaları, Arap birliğini kurulması. Arap-İsrail savaşları, Soğuk savaş döneminin bölgeye yansımaları, İran’da rejim değişikliği, İran-Irak savaşı ve nihayet Irak krizi. Kısaca Orta Doğu’nun 19 ve 20. yüzyıl tarihini "uluslararası ilişkiler" ve "diplomasi tarihi" perspektifinde incelenmesi.


TAR 414 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (SEÇMELİ)

Sömürgecilik Tarihi Dersi’nde öncelikle sömürgecilik, kolonizasyon, yayılmacılık, emperyalizm, imparatorluk, uygarlıklar çatışması gibi konuya dair kavramlar tartışılarak açıklanmaktadır. 1492 öncesi ve sonrası bilimsel ve teknik değişimlerin etkileri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra sömürgeci büyük güçlerin Amerika, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Uzakdoğu’da yayılma ve birbirleriyle mücadeleleri incelenmektedir. Fransız İhtilâli ve Napolyon Savaşlarıyla başlayan dekolonizasyon hareketleri (Kuzey ve Füney Emerikalar) ve I. Ve II. Dünya Savaşları sonucu başlayan sömürgeciliğin tasfiyesi süreci, sömürgeciliğin yerli halk ve kültürler üzerinde meydana getirdiği komplikasyonlar, etki ve tepkiler ve sonuçları anlatılarak tartışılmaktadır.


TAR 416 ÇAĞDAŞ İSLAM DEVLETLERİ (SEÇMELİ)

Çağdaş Ortadoğu İslam Ülkeleri Başta Olmak Üzere Asya’daki Diğer İslam Devletleri ve Özellikle Türkiye İle İlişkileri Esas Alınarak incelenecektir.


TAR 418 YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI (SEÇMELİ)

Yerel Tarih Araştırmaları Günümüzde Önem Kazanan Kent Ve Yerleşim Birimlerinin Sosyo-Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Yapılarının Ortaya Konulması; Bu Yapıların Ortak Kültüre Katkıları; Farklı Kültürlerin Oluşmasının Hareket Noktalarını İncelenmektedir; Özellikle Öğrencilerin Kendi Yöreleriyle İlgili Tarihi Dinamikler Verilmeye çalışılmaktadır.


SAN 420 İSLAM SANATI TARİHİ (SEÇMELİ)

İslam medeniyetinin unsurlarından olan sanat-mimari eserleri ile ilgili malumat verilecektir.


TAR 422 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IV: METİN İNCELEME (SEÇMELİ)

Değişik yazı türleriyle yazılmış Osmanlıca metinleri okuma ve çevirme çalışmaları yapılacaktır.


TAR 424 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL TARİHİ (SEÇMELİ)

Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları Ve Topluma Etkisi; II. Meşrutiyet Dönemindeki Sanayileşme; Osmanlıdan Devralınan Miras; Kurtuluş Savaşı; Milli Burjuva Yaratma Çabaları; II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Yapılar; Milli Korunma Kanunu; Varlık Vergisi; özellikle 1945–1950 Yılları Arasında Türkiye’nin Sosyal yapısı üzerinde durulacaktır.


TAR 426 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ II (SEÇMELİ)

1950’li yıllardan günümüze Türkiye’deki demokrasi hareketleri ve çabalarından bahsedilecektir.

Add document to your blog or website

Similar:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconTARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconİŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconTARİH BÖLÜMÜ SINIF DERS İSİMLERİ VE İÇERİKLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconGıda Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconFELSEFE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconGIDA MUHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconLİSANS PROGRAMI Ders içerikleri

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ iconLİSANS PROGRAMI Ders içerikleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page