ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR
Indir 180.05 Kb.
TitleÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR
Page3/4
Date conversion26.06.2013
Size180.05 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dersturkce.com/medya/ciraklik_Egitim_Merkezleri.doc
1   2   3   4

A.Yazı İşleri :


1. Kurumlarda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtların usulüne uygun tutulur. Tutulan Defter, Çizelge ve Dosyalar (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği Madde: 63, 64, Yönetici Rehberi)

Defterler

a)Aday Çırak Kayıt Defteri

b)Çırak öğrenci Değerlendirme ve Kütük Defteri

c)Kalfa Değerlendirme ve Kütük Defteri

d)Usta Öğreticilerin Eğitimi, İş Pedagojisi Kursu Kayıt ve Belge Defteri

e)Günlük Ders Defteri

f)Kalfalık Belge Defteri

g)Ustalık Belge Defteri

h)Aday Çırak, Çırak ve Kalfa Teorik-Pratik Eğitim Devamsızlık Özeti Defteri

ı)Disiplin Kurulu Defteri

i)Denetleme Defteri

j)Öğretmen, Memur ve Hizmetli Devam, Devamsızlık Defteri

k)Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri

l)Zimmet Defteri (Posta Zimmet, Evrak Zimmet)

m)Ödenek Defteri

n)Avans Defteri

o)Aylık ve Ücret Gerçekleştirme ve Ödeme Defteri

ö)Demirbaş Eşya Esas Defteri (A,B,C Demirbaş Eşya Defteri)

p)Demirbaş Eşya Yardımcı Defteri

r)Araç-Gereç Dağıtım Defteri

s)Depo Defteri (Kullanılan ve Tüketilen Eşya ve Gereç İçin)

ş)Temrinlik Malzeme Sarf Defteri

t)Nöbet Defteri

u)3308 Sayılı Kanun’un Geçici 1. ve 2. Maddelerine Göre Başvuru Kayıt Defteri

ü)İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu Karar Defteri

v)Belge ve Diplomaları Değerlendirme İstek ve Denklik Belgesi Kayıt Defteri

Çizelgeler


a)Pratik Eğitim Aylık Devam Çizelgesi

b)Aday Çıraklık Dönem Sonu İmtihanı Not Çizelgesi

c)Çırak Deneme İmtihanı Not Çizelgesi

d)Kalfalık Dönemi (Ustalık Eğitimi) Kurs Sonu İmtihan Not Çizelgesi

e)Aday Çırak, Çırak Pratik Eğitimi Değerlendirme Formu

f)Usta Öğretici Kurs Sonu Bilgi Formu

g)Kalfa Pratik Eğitimi Değerlendirme (Çalışma Belgesi) Formu

h)Çıraklık ve Kalfalık Eğitimine Devam Edenler Öğretim Yılı Sonu Bilgi Formu (Form MEİS K-1)

ı)Nöbet Çizelgesi

i)Öğretmen, Memur Günlük İmza Çizelgesi

j)Kalfalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Listesi

k)Ustalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Listesi

l)Usta Öğretici Belgesi Alanlar Listesi

m)İş yeri Açma Belgesi Almaya Hak Kazananlar Listesi

n)3308 Sayılı Kanun’un Geçici 1 ve2. Maddesine Göre Yapılan Başvurularla İlgili Ek II, Ek-III ve Ek-IV Form

o)Ders Dağıtım Çizelgesi

ö)Sanayi İle İş Birliği Uygulaması Görev Formu

p)Öğrenci Kişisel Zarfı (Sözleşme Zarfı)

Dosyalar


a)Disiplin Kurulu Belgeleri Dosyası

b)Aday Çırak, Çırak ve Kalfa Kayıt Dosyası

c)Genelgeler Dosyası

ç)Aday Çırak, Çırak ve Kalfa Listeleri Dosyası

d)İstatistik Cetvelleri Dosyası

e)İmtihan Not Çizelgeleri Dosyası

f)Atatürk Haftası ve Özel Günler Dosyası

g)Toplantı, Kurul vb. Tutanaklar Dosyası

h)Öğretmenlerin Günlük, Haftalık ve Yıllık Ders Programları Dosyası

ı)Öğretmen ve Memurların Günlük İmza Çizelgeleri Dosyası

i)Nöbet Çizelgeleri Dosyası

j)İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Dosyası

k)Öğretmen, Memur, Hizmetli ve Diğer Personelin Şahıs Dosyaları

l)Gelen-Giden Yazılar Dosyası (Desimal Sisteme Göre)

m)Gizli Yazılar Dosyası

n)Seferberlik Dosyası

o)Satın Alma İşleri İle İlgili Karar Dosyası

ö)Masraf Gerçekleştirme Dosyası, Ödeme Çizelgeleriyle Ödenekler Dosyası

p)Maaş ve Ücret Bordroları Örnekleri Dosyası

r)Demirbaş Eşya Sayım ve Devir Tutanakları Dosyası

s)Demirbaş Eşyanın Kayıt Silme İşlemlerine Ait Dosya

ş)Makine Fişleri Dosyası

t)Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dosyası

u)Ders Dağıtım Çizelgeleri Dosyası

ü)Çıraklı ve Meslek Eğitimi Haftası Dosyası

2.Tüm defterlerin ortalarının mühürlenerek son sayfaları tasdik edilir

3.Defter ve dosyaların yazılmasında silinti ve kazıntı yapılmaz, harf veya rakamlar üst üste vurulmaz, yazılar mürekkepli kalemle yazılır ve düzeltmelerde, üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. Düzeltme yapanın adı soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır.

4.Gelen ve giden yazıların zamanında kayıtları yapılır.

5.Gelen ve giden yazı defterleri yıl sonunda kapatılarak işlemlerine 1. numaradan başlanır.

6.Büroda bulunan dolapların kurtarılma sırası belirlenir.

7.Her yazıya konusuna göre numara verilir.

8.Yazılar numarasına göre dosyalanır .

9.Yazılar zimmetle teslim edilir.

10.Yazışmalarda desimal sistem kullanılır, resmi yazışma kuralları uygulanır (17.02.1994 tarih ve 1944/9 nolu genelge ve eki ).

Desimal Dosya Sistemi:

000-Genel İşler

100-Muhasebe

200-Personel

300-Eğitim Öğretim İşleri

400-Yönetim İşleri

500-Öğrenci İşleri

600-Basın-Yayın

700-Bina ve Arsa

800-Donatım Ayniyat

11. Defter ve dosyalar kilit altında bulundurulur. Denetleme yetkisi olanlar ile müdür,müdür yardımcısı,ayniyat saymak için toplanan komisyonlardan başkasına gösterilmez. Tutulan defterler Bakanlıktan izin alınmadıkça değiştirilemez.(Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği Madde:64)

12.Defter, dosya ve çizelgelerin saklanmasında MEB. Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uyulur.

B.İdari İşler:

1.Kayıtlar :

a)Çıraklık eğitimi uygulaması, valilikçe Bakanlığa teklif edilir. Valilik teklifi Bakanlıkça değerlendirilir. Bakanlıkça, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü de göz önünde bulundurularak Bakan onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde:6). Valiliğin gönderdiği çalışma takvimine göre -İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu kararına göre- Temmuz ile Eylül arası ve Ocak ayında kayıtlar yapılır.

b)Aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi, merkezlerin sorumluluğunda, bu merkezlerde, okullarda ve iş yerlerine yürütülür (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde: 7).

c)Çıraklık eğitimi ile ilgili tanıtma, kayıt-kabul imtihan ve diğer hususlar mahallin yayın araçları ile ilgililere duyurulur. Çıraklık eğitimine tabi olacaklar kayıt-kabul işlemleri için bulundukları yere en yakın eğitim merkezi müdürlüğüne müracaat ederler (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde: 8).

ç)Aday çırak olarak eğitime alınacak olanların, ilköğretim okulunu bitirmiş ve 13 yaşından gün almamış olmaları gerekir (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde: 9/a, 4306 sayılı kanunla uygulama son bulmuştur). Çıraklık eğitimine alınacakların en az ilköğretim okulu mezunu olmaları, 15 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış olmaları gerekir (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde: 10).

d)Ustalık eğitimine alınacak kalfaların, kalfalık belgesine sahip olmaları, mesleği ile ilgili bir işte çalışıyor olmaları veya meslek lisesi mezunu olup mesleği ile ilgili bir işte çalışıyor olmaları gerekmektedir (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde: 32).

e)İşveren veya vekili, aday çırak ve çırağı çalıştırmadan önce, bunların reşit ise kendisi, değilse velisi veya vasisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadırlar (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde: 32).

f)Sözleşme formları, Bakanlıkça veya Bakanlığın izin vereceği kurum ve kuruluşlar tarafından çoğaltılır. İzinsiz olarak çoğaltılan sözleşme formları merkez müdürlüğünce işleme konulmaz (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde:13).

g)Sözleşmeler dörder nüsha olarak düzenlenir ve merkez müdürlüğünce onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan sözleşmenin birer sureti ilgili taraflara, bir sureti ilgili meslek kuruluşuna verilir, bir sureti de merkezde saklanır (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde:14).

h)Haziran 1997 tarihine kadar ilkokul mezunu olanların da kayıtları yapılır.

2.Belgelerin Düzenlenmesi ve Defterlerin İşlenmesi :

a) Öğrenci kayıtları, önce Ön Çırak Kayıt Defterine işlenir. Bu defterdeki bilgiler Kütük Defterine işlenir. Ayrıca sınav sonuçları da bu deftere işlenir. Defterde her sayfada iki öğrenci adı bulunur (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği Madde: 9). Eğitime devam etmeden kalfalık veya ustalık sınavlarına katılma hakkını elde etmiş olanlar ile doğrudan kalfalık ve ustalık belgesi almaya hak kazananlar Kütük Defterlerine kaydedilmez (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 24/01/1997 tarih ve 324/10 sayılı genelgesi).

b)Kalfalık sınavında başarılı olanlar Kalfalık Belge Defterine yazılır ve Kalfalık Belgeleri tanzim edilir. Ayrıca 3 nüsha Belge Hakediş Listesi hazırlanır. 22 Yaşını doldurmuş olanlar ustalık sınavında başarılı olduklarında Ustalık Belge Defterine yazılır. Ustalık Belgeleri tanzim edilir. Ayrıca, bunlara da 3 nüsha Belge Hakediş Listesi hazırlanır (Çır. Mes. Eğit. Kanunu Geçici Madde:1, Yönetici Rehberi).

c)Usta öğreticilik sınavında başarılı olan ustalar Usta Öğretici Belge Defterine yazılır ve Usta Öğretici Belgeleri tanzim edilir. Bunlar İş Pedagojisi Kursu Kayıt Defterine kayıt edilir (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 19/10/1987 tarih ve 324/8027 sayılı genelgesi, 3308 Çır. Mes. Eğit. Kanunu Madde: 31).

3.Denklik İşlemleri : (3308 Çır. Mes. Eğit. Kanunun 35.maddesi, geçici 1. ve 2. maddeleri ile Çıraklık ve Mesleki Eğitimde Belge ve Diplomaların Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre yapılır).

a)Denklik İşlemleri, İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun sekreterya görevini yerine getiren Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülür. Denklik belgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tasdik edilir (Çıraklık ve Mesleki Eğitimde Belge ve Diplomaların Değerlendirme Yönetmeliği Madde:8).

b)Ancak, 1985-86 öğretim yılından sonra Meslek Liselerinden mezun olanlar ile 1985-86 öğretim yılına kadar mezun olanların denklik işlemleri Çıraklık Eğitimi Merkezleri tarafından yapılır.1985-86 öğretim yılından önce Meslek Liselerinden mezun olanlar sınava girmeden doğrudan denklik yoluyla ustalık belgesi alırlar (3308 Çır. Mes. Eğit. Kanunu Geçici Madde:1).

c)Bakanlıkça tespit edilerek yeni kapsama alınan meslek dallarında çalışmakta olanların müracaatları Bakanlıkça ilan edilen tarihten itibaren 3 ay içerisinde çıraklık eğitim merkezlerince kabul edilir (3308 Çır. Mes. Eğit. Kanunu Geçici Madde : 1).

ç)18 yaşını doldurmuş olup çıraklık eğitimine askerlik,sözleşme feshi,vb nedenlerle ara veren öğrenciler;çıraklık eğitiminde eksik kalan sürenin en az iki katı kadar meslekleri ile ilgili işlerde fiilen çalıştıktan sonra kalfalık imtihanlarına denklik yoluyla katılırlar( MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 30/05/1991 tarih ve324/259 sayılı genelgesi) .

4.Çırakların Sigorta Durumu:

a)507 Sayılı Kanuna tabii işyerleri, 19 yaşından gün almayan kimseleri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramaz (Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 15, Çır.Mes.Eğit. Kanunu Madde:13).

b)Çıraklar sözleşme imzalanması sonrası asgari ücretin % 50’si üzerinden okul veya kurumca sigortalı yaptırılır (Çır. Mes. Eğit. Kanunu Madde :25, Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 4).

c)İşe giriş bildirgeleri, okul ve merkez müdürlüklerince 3 nüsha olarak düzenlenir. Daha önce sigortalı olarak çalışanlar için bildirge 2 nüsha düzenlenir. Bunların SSK’nca onaylanmış 1 nüshası kurumda bulundurulur (Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 6). Hastalık sigortası pirimi ise 506 sayılı SSK’nun değişik 73/B-a fıkrasına göre % 4’lük oranı üzerinden hesaplanır.

d)Okul ve merkez müdürlükleri, Aylık Sigorta Primleri Bildirgesini doldurarak takip eden ayın 10’una kadar SSK’na verir. 1 nüshasını kurumda saklar. Bu bildirge ile birlikte öğrenci listesi de tanzim edilir. Sigortalar aylık 30 gün üzerinden ödenir. (Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:8.9.10).

e)Primler bir sonraki ayın sonuna kadar ödenir. (Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:13).

f)Sigorta primleri işletmelerde beceri eğitimine başlanılan tarihten eğitim sonuna kadar olan tarihe kadar ödenir. Sigorta primleri Bakanlıkça karşılanır (Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 11).

g)Öğrencilerin herhangi bir sebeple pratik eğitim görmediği sürelerde sadece hastalık sigortası primi ödenir ve hastalık sigortasından sadece kendisi yararlanır (Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 17.18).

h)Mazeretsiz sürekli 5 gün işe gelmeyen öğrenciyi en geç 10 gün içinde kuruma bildirmeyen işverenden çalışmadığı süre içerisinde ödenen primler kanuni faizi ile geri alınır (Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:19).

ı)Sigortalı olanlara SSK’nca verilen sicil kartı aday ve çıraklarca saklanır (Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 7).

i)Sigortalılık işlemleri sadece çıraklık eğitimine alınan öğrenciler ve meslek kursu öğrencilerine aittir. Ustalık ve usta öğreticilik kursları için sigorta işlemleri kişi ya da çalıştığı kurum tarafından yapılır.

j)Teorik eğitimlerini bitiren Temmuz-Ekim kayıtlı öğrencilerin sigorta pirimleri pratik eğitim bitim ayı olan Eylül sınavlarına kadar ödenir.Başarısız olanların sigorta pirimleri bir sonraki sınav dönemine kadar ödenir( MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 11/10/1989 tarih ve 324/7180 sayılı genelgesi)

k) Sigorta yapılan çırakların,sadece iş kazası,meslek hastalıkları ödenir (Sosyal Sigortalar Kanunu Madde:73/A, MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 13/02/1987 tarih ve 133/43-1108 sayılı genelgesi) .


5.Öğrenci Nakilleri :

a) Çıraklık eğitimine devam edenlerden, işyeri değiştirerek başka okul sınırlarına ait işyerlerinde çalışma durumunda olanlar, müracaatları halinde işyerine yakın olan çıraklık eğitim merkezine nakledilir (Yön. Rehberi).

b) Sınava girenlerin nakilleri İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile yapılır (Yön. Rehberi).

6.Devam-devamsızlık:

a) Öğrencilerin devam-devamsızlıkları yoklama fişlerine işlenir ve devam-devamsızlık defterine kayıt edilir.

7. Nöbet Görevleri

a) Yönetici, öğretmen, öğrenci nöbet çizelgeleri aylık/yıllık olarak düzenlenir. İlgililere tebliğ edilir. Nöbet sonunda nöbet defteri ilgililer tarafından doldurulur (Çır. Eğit. Yönetmeliği Madde: 8, 9, 10, 12).


IV.YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

A.Personel İşleri:

  1. 1)Uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesinde MEB. Kurumlarında Sözleşmeli ve Ek Ders Görev İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur. Usta öğreticilerin kurum içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklar kurum müdürü tarafından tespit edilir ve kendilerine yazılı olarak bildirilir (MEB. Kurumlarında Sözleşmeli ve Ek Ders Görev İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik Madde:12).

2)Her bölüm için bölüm şefliği norm kadrosu verilir (MEB.’na Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge Madde: 8).

3)Bir laboratuar ve bir atölyesi bulunan kurumlarda bir şeflik kadrosu verilir (MEB.’na Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge Madde: 9).

4)Okul öğrenci kurulu oluşturulur (MEB. Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulu Yönergesi Madde: 13-14).

5)Okul zümre başkanlığı kurulu oluşturulur (MEB. Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulu Yönergesi Madde: 16).

6)Eğitim Bölgeleri Danışma Kurulu oluşturulur (MEB. Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulu Yönergesi Madde: 17).

7)Her 500 çırağa 1 müdür yardımcısı, ayrıca her özellik için 1 müdür yardımcısı daha verilir. Ancak toplam müdür yardımcı sayısı 5’i geçemez. (MEB. Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmen Norm Kadrosuna İlişkin Yönetmelik Madde: 8/e ve son fıkra). Ayrıca burada Müdür Baş Yardımcısı kadrosu vardır (MEB. Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmen Norm Kadrosuna İlişkin Yönetmelik Madde: 7/c).

8)Atölye ve laboratuar dersleri öğretmen norm kadrosu Yönetmeliğin 12. maddesine göre belirlenir (MEB. Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmen Norm Kadrosuna İlişkin Yönetmelik ).

9)Her 40 saate 1 öğretmen görevlendirilir (MEB. Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmen Norm Kadrosuna İlişkin Yönetmelik ).

10)Atama-Nakil İşlemleri:Okulun norm kadrosuna uygun yönetici ve öğretmen istihdam edilir.Yönetici,öğretmen ve personele atama kadrolarına uygun görev verilir, iş bölümü yapılır, gerektiğinde devir teslim işlemleri yerine getirilir (MEB. Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmen Norm Kadrosuna İlişkin Yönetmelik ).

11)Okulda görevli tüm personel için sicil defteri tutulur. Görevlilerin kimlik bilgileri, atama ve ayrılma kararnamelerine uygun düzenleme yapılır (R.G. 03/06/1991-20890, 18/10/1986-19255, Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği ve Çır. Eğit. Yönetmeliği).

12)Çalışma Takvimi Hazırlanması ve Personel Arasında İş Bölümü Yapılması:

a)İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunca hazırlanan ve Valilik onayından sonra uygulamaya konulan çalışma takvimi doğrultusunda “Merkez Çalışma Takvimi/Programı” hazırlanır. b)Hazırlanan çalışma takvimi dikkate alınarak; Çıraklık Eğitim Merkezleri Yönetmeliği’nin 8.,9.,10. ve11. Maddeleri doğrultusunda yöneticiler arasında o öğretim yılı içerisinde yapılacak işler için iş bölümü yapılır. Her yönetici kendi işlerine uygun olarak yıllık çalışma programı hazırlar ve uygular.

c)Öğretmenler, usta öğreticiler ile Çıraklık Eğitim Merkezleri Yönetmeliği’nde adı geçen ve kurumda bulunan personel arasında da il bölümü yapılır, görevleri yazılı olarak duyurulur (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği Madde: 12.-24.).

13)Özlük İşlemleri: (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği, Çır. Eğit. Yönetmeliği ve Yönetici Rehberi)

a)Her personel için şahıs dosyası düzenlenir. Bu dosyada izin, rapor, ödül, ceza belgeleri bulundurulur.

b)Öğretmen personel için izin belgesi tutulur. İzinler ve raporlar, izine çevrilerek işlenir.

c)Ücretli derse giren öğretmenler için ücret onayı alınır.

ç)Personelin maaş, ücret, vergi iadeleri vb. her türlü tahakkukları zamanında yerine getirilir.

d)Sözleşmeli çalışan personelin SSK/Sosyal Güvenlik destekleme primleri zamanında yatırılır.

e)Personelin yazılı istekleri mevzuatına uygun olarak yerine getirilir veya ilgili birimlere zamanında gönderilir.

14) Sicil İşlemleri (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği, Çır. Eğit. Yönetmeliği, Yönetici Rehberi ve MEB. Dis. Amir. ve Sic. Yönet.)

a) Personelin sicilleri,Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir. İlgili birimlere zamanında gönderilir (R.G. 03/06/1991-20890, 30/09/1999-23832).

b) Olumlu sicil almış personelin terfileri zamanında sonuçlandırılır.

c) Olumsuz siciller bir ay içerisinde gizli bir yazı ile ilgililere duyurulur. Gereği istenir.(22/12/1988-88/3055 Genelge)

15)Disiplin İşlemleri (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği, Çır. Eğit. Yönetmeliği, Yönetici Rehberi ve MEB. Dis. Amir. ve Sic. Yönet.)

a)Personelin devam takipleri için, devam devamsızlık defteri tutulur. Çalışanların isimleri atama sırasına göre yazılır.

b)Çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymaları sağlanır (T.D. 2150).

c)Personelin disiplin işlemleri mevzuatına uygun sonuçlandırılır.

ç)Ödül teklifleri zamanında yerine getirilir.(T.D 2195-2302)

d)Personel ile ilgili gizli yazılar ise ayrı bir dosyada tutulur.

e)Yemekhane, mutfak, çamaşırhane, kantin gibi yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayeneleri yapılır.

f)Personele her türlü duyuruların yapılacağı “Duyuru Panosu”hazırlanır. Duyurular, ilgililere imza karşılığında zamanında duyurulur.

g)Tebliğler dergileri okutulup imzalatılır.

16)Genel Denetim İşlemleri: (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği, Çır. Eğit. Yönetmeliği, Yönetici Rehberi ve MEB. Dis. Amir. ve Sic. Yönet.)

a)Okulda genel denetim için teftiş defteri tutulur. Genel denetimden sonra gönderilen rapora ve denetim tebliğine uygun işlemler yerine getirilir.

b)Müdür tarafından sınıf ziyaretleri yapılır, belirlenen hususlar için gerekli rehberlik yapılır varsa ihtiyaçları giderilir. Sınıf ziyaret defteri tutulur.

17)Personelin Yetiştirilmesi:

a)Aday öğretmenler için rehber öğretmen görevlendirilir. Temel, hazırlık ve uygulamalı eğitim sonuçlarına göre işlem yapılır. Belgeleri ilgili birimlere gönderilip, sonuçlar özlük dosyasında saklanır. Her aday personelin dosya hazırlaması sağlanır (T.D. 2423-2436).

b)Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı iş başında belirlenir, yetiştirilmesi için gerekli hizmetler yerine getirilir (T.D. 2417).

18)Brifing dosyası hazırlanır (TTK.’nun 22/02/1967 gün ve 582/1-9323sayılı kararı T.D.1442).

19)Çevre İlişkileri (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği. ve Çır. Eğit. Yönetmeliği)

a) Okul işletmelerle işbirliği yaparak ve yapılan mesleki gelişim eğitim planı çerçevesinde işyerleri ziyaret edilir.

b) Çevrenin ihtiyacına göre ustalık, usta öğreticilik ve meslek kursları düzenlenir.

V. HESAP AYNİYAT İŞLERİ

A. Ders ve Ek Ders ücreti Ödemeleri :

1.Aylık Karşılığı

a) Müdür aylık karşılığı 6 saat, Müdür Başyardımcısı 6 saat, Müdür Yardımcısı 6 saat. (MEB Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Madde: 5)

Ancak, bu kurumlarda görevli yöneticilerin aylık karşılığı okutmaları gereken ders görevi ile ilgili olarak yönetmeliklerinde herhangi bir hüküm bulunmadığından, aylık karşılığı ders görevlerini yapıp yapmadıkları yönünde bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı Personel Genel Müdürlüğünün 03/11/1999 tarih ve 2669/106338 sayılı genelgesinde belirtilmiştir.

b)Öğretmenler :

(1) Atölye ve laboratuar öğretmenleri haftada 20 saat branşlarında,

(2) Genel Bilgi ve meslek dersi öğretmenleri haftada 15 saat aylık karşılığı derse girerler (MEB Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Madde:5).

2.Ek Ders Görevi (MEB Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Madde: 5, 6, 8, 10, 11)

a)Müdür ve müdür başyardımcısı tam gün ve tam yıl eğitim yapılan kurumlarda haftada 30 saat (Bunun 15 saati ders niteliğinde yönetim görevi, 15 saati ders dışı hazırlık ve planlama görevi),normal program uygulayan kurumlarda ise haftada 20 saat (15 saati ders niteliğinde yönetim görevi,5 saati ders dışı hazırlık ve planlama görevi) ; Müdür yardımcıları haftada 20-27 saat (Ders niteliğinde yönetim görevi 15 saat, 3 saat ders dışı hazırlık ve planlama 9 saat ve isteğe bağlı ek ders görevi).

b)Atölye ve Laboratuar öğretmenleri zorunlu ek ders görevi haftada: 20 saat, isteğe bağlı ek ders görevi 4 saat olmak, 3 saat de ders dışı hazırlık ve planlama görevi olmak üzere toplam 27 saat.

c)Genel Bilgi ve Meslek Dersi öğretmenleri: Sorunlu ek ders görevi 6 saat, isteğe bağlı ek ders görevi 9 saat, ders dışı hazırlık ve planlama görevi 3 saat olmak üzere toplam 18 saat,

ç)Tam gün ve tam yıl kapsamına alınan kurumlarda toplama ilave olarak toplam 10 saat daha ilave ek ders ücreti ödenir. Ancak fiilen ders görevinin yerine getirilmesi gerekir ( MEB Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Madde: 8).

ç)Uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden, resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate, resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar ek ders görevi verilir ( MEB Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Madde: 9/b).

3.Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık müfredat cetvellerinin hazırlanması, maaş, ücret bordroları ve vergi iade çizelgelerinin düzenlenmesi (1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Çır. Eğit. Yönetmeliği, Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği, Yönetici Rehberi):


a)Ücret onayları alınır. Onaylarda maaş karşılığı ve ücretli okutulacak dersler belirlenir. Her değişiklikte değişiklik onayı alınır.

b)Bordrolara ve verile emirleri silintisiz kazıntısız düzenlenir.

c)Bordrolara ve verile emirleri iki adet yapılır. Mutemet hazırlar, tahakkuk memuru ve ita amiri imzalar. Kurumda bir sureti bulundurulur.

ç)Bankaya verilen listeler beş adet düzenlenir.

d)Ek ders ücretleri listeleri, personelin devam-devamsızlık durumuna göre alınan ücret onayına uygun olarak düzenlenir.

e) Ek ders ücretleri iki nüsha düzenlenir ve bir örneği kurumda saklanır.

f)Vergi iadeleri yolluk giderleri sağlık giderlerine bakılır.

g)Maaş ve ücretlerden yapılan kesintilerin durumuna bakılır.

h)Düzenlenen belgelerin onaylı birer sureti kurumda dosyada saklanır.

4.Fon Hesabı (Çır. Mes. Ve Tek. Eğit. Geliş. ve Yaygın. Fonu Yönet.):

Ustalık ve kalfalık sınavlarında görev alan Yönetmeliğin 28. Maddesince yolluk ve huzur hakkı adı altında ödeme yapılır. Huzur hakkı almaya hak kazananların listesi sınav sonunda kurum müdürlüğünce hazırlanır. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Bu ödemeler, Çır. Mes. ve Teknik Eğitimi Yaygınlaştırma Fonu Başkanlığınca karşılanır. Ödenecek miktarı bu Fon Başkanlığınca belirlenir (MEB. Çır. Mes. Ve Teknik Eğitimi Yaygınlaştırma Fonu Bşk.’nın 16/10/1990 tarih ve 2213 sayılı Genelgesi).

5.İlave Ek Ücret Ödemeleri (Çır. Mes. Eğit. Kanunu 32/3 (d), MEB. 22/02/1991 tarih ve 1991/12 sayılı Genelgesi, MEB. Çır. Mes. Ve Teknik Eğitimi Yaygınlaştırma Fonu Bşk.’nın 21/04/2000 tarih ve 953 sayılı Genelgesi):

Kurumda görevli yönetici, atölye ve meslek dersi öğretmenlerine aldıkları maaş ve ücretlerine ilave ek ücret ödenir. Bu ücretin de miktarı Fon Başkanlığınca belirlenir.

6.Ödenekler Bakanlıktan istenen ödeneklerin isteme, harcamaları ile ilgili kayıtlar tutulur. Gelen ödenekler ile ilgili alımlar İhale Kanunu ve Yönetmeliğine göre yapılır. Kamuya ait kurum ve kuruluşlardan yapılan alımlarda teklif alınmaz.

7.Kurumun yıllık bütçesi kurum müdürü tarafından hazırlanır. (Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği. Madde: 8)

8.Okul Koruma Derneği ( 2908 sayılı Yasa):

a)Eğitsel amaçlı bir etkinlik olup kurumda kurulur.

b)Dernekler Yasasına göre kurulup işletilir.

c)Yasanın ve hazırladığı tüzükte belirttiği faaliyetlerde bulunur ve öngörülen defter ve dosyaları usulüne uygun tutar.

ç)Gelirlerin, Yasanın 60. Maddesine uygun olması.

d)Gelir ve giderlerde yine Yasanın 63. Maddesine uygun devir alınması.

9.Eğitime Katkı Payı Uygulaması: (Milli Eğitim Vakfı İstanbul İl Şube Yönetim Kurulu Başkanlığının 3/10/1997 tarih ve 634 sayılı yazısı ile İstanbul İli Milli Eğitim Hizmetleri Yardım Yönergesi)

a)Tahsil edilecek ücret, öğretmenler kurulunca belirlenir. Bankada hesap numarası açılır. Toplanan paralara karşılık olarak velilere Vakıf makbuzu verilir ve aylık katkı payı toplama listelerine işlenir.

b)Komisyon oluşturulur. Alım ve harcamalar bu komisyonca ve bankadan para çekme de bu komisyonun arasından seçeceği iki kişi tarafından yapılır. Harcamalar İl Şube Yönetim Kurulu Başkanlığının yazısındaki 6 maddede belirtilen esaslara uygun olur.

c)Karar Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Gelen Giden Evrak Defteri, Gelen Giden Evrak Dosyası, Fatura Dosyası tutulur. İşletme hesabı ve Karar defterleri noterden tasdik ettirilir. Bu defter ve dosyalar üç yıl saklanır.

ç)Komisyon, her ay gelir-gider bilançoları hazırlar. Okulda velilerin göreceği yere asılır.

d)Toplanan ücretlerin % 75 ‘i okulda kalır. % 15’i Vakıf genel merkez payı, % 5’i Vakıf il payı ve % 5’i Vakıf ilçe payı hesaplarına yatırılır.

10.Okul Kooperatifi (Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana sözleşmesi T.D. 2149, 2404, MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 08/11/1983 tarih ve 83/224 sayılı genelgesi)

a)Yönetim-denetim kurulları oluşturulur ve bu kurullarda sadece öğrenciler görev alır.

b)Ortak kayıt, yönetim kurulu karar, kasa, işletme, envanter ve bilanço, ortak alışveriş, demirbaş ve amortisman defterleri ile gerekli görülen yardımcı defterler tutulur.

c)Gelir gider çizelgesi ve bilançolar 31 Mart tarihi itibariyle yapılır. Gelir gider farkının olumlu olması durumunda bu farkın Ana sözleşmenin 40. maddesine göre dağıtımı yapılır (Üye kar payları, yönetim ve denetleme kurulu paylarının dağıtılması ya da dağıtılmama durumları açıklığa kavuşturulur).

ç)Sosyal kültürel fon, yedek akçe ve günlük hesaplar ile ilgili ayrı hesap numaraları açılır. Dönem sonunda paralar ilgili hesaplara yatırılır.

d)Üye olmayanların paylarına düşen kar payı, yönetim, denetleme kurulları ile üyelerden varsa bağışlar da sosyal kültürel fon hesabına aktarılır; bu fonda biriken para Ana Sözleşme’nin 44. madde hükümleri doğrultusunda harcanır; ayrıca Okul Spor Kolları Yönetmeliğinin 25/5 maddesi uyarınca % 5‘i Spor Koluna aktarılır.

11.Kurulması Gereken Komisyonlar

a)Satın Alma Komisyonu ( Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği Madde :29/b)

b)Muayene ve Teslim Alma Komisyonu ( Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği Madde:29/c)

12.Spor Kolunun Gelir Gider İşlemleri: Spor Kolunun kurulması, Okul Spor Kolları Yönetmeliğinin 39.Maddesine göre kurulursa; (Okul Spor Kolları Yönetmeliği T.D.2336)

a)Aidatlar toplanır (Madde: 25)

b)Bütçesi hazırlanır ve gelir-gider durumu Yönetmeliğin 25. Maddesine uygun yürütülür.

c)Yönetmeliğinde belirtilen karar defteri, malzeme defteri, yoğaltım defteri, tahmini bütçe taslağı, gelir-gider defteri, karşılaşma sonuç defteri, gelir makbuzu, senet ve fatura dosyası, sağlık raporları dosyası, yarışma fikstürü, bütçe taslağı ve bilanço dosyası tutulur (Madde: 24).

13.Okul Kantinleri:

a) Okul binası özel idareye ait ise ihale, özel idare tarafından yapılır.

b) Okul binası hazineye ait ise Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı İstanbul İl Şube Yönetim Kurulu Başkanlığının,17/01/1996 tarih ve 27 sayılı genelgesi uyarınca vakıf tarafından kiraya verilir. Okula kalan miktarın harcama durumu, vakıf payının yatırılma durumuna bakılır.

c) Kantinlerle ilgili, MEB. 16/09/1988 tarih ve 1988/30 sayılı emirleri ekindeki denetim formu doldurulur.

VI. DEMİRBAŞLAR: (1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu Madde: 95-99, Ayniyat Talimatnamesi Çır. Eğit. Mer. Yönetmeliği ve Çır. Eğit. Yönetmeliği)

A.Defterler :

1.Demirbaş Eşya (A) defteri (Ders araçları, kitaplar, kullanılmaya ve yoğaltılmaya mahsus eşyalar dışındaki demirbaş eşyalar kayıt edilir.)

2.Ders Araçları (B) defteri (Ders araçları kayıt edilir.)

3.Kitaplık (C) defteri (Okul kitaplıklarındaki bütün kitaplar-küçük broşürler kayıt edilmez- dergiler –yıllık formaları tamamlandıktan sonra- periyodik eserler, Tebliğler Dergileri –cildi tamamlanınca-, ansiklopediler, mesleki yayınlar, okul kitaplığında bulunan ders kitapları, sınıf/birim kitaplıklarındaki ansiklopediler kayıt edilir)

4.Periyodik eserler defteri (Periyodik eserler tamamlanıncaya kadar her gelen forma kayıt edilir.)

5.Kullanılmaya ve Yoğaltılmaya mahsus defter (Tüketim malzemeleri kayıt edilir.)

6.Sınıf/Birim Kitaplık Demirbaş defteri (Sınıf/Birim Kitaplığında bulunan kitaplar kayıt edilir. Ayniyat Talimatnamesi)

7.Demirbaş Eşya Yardımcı Defteri

8.Ambar Esas Defteri

9.Demirbaş Eşya Tasnif (İcmal) Defteri
1   2   3   4

Similar:

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconAĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK ORTAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PROTOKOL

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconNÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARIŞMA VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE TEŞVİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconNÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARIŞMA VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE TEŞVİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconBu araştırma; Halk Eğitimi Merkezlerinin denetiminde görevli ilköğretim denetçilerinin mesleki yardım ve rehberlik rollerini gerçekleştirme düzeylerini

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconÇIRAKLIK EĞİTİM SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconKAÇAK VE USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANILMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR icon4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconMADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞİN 11 İNCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASI UYARINCA YAPILACAK ÜRETİMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconÖğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR iconMadeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11inci Maddesinin 3üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul ve Esaslar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page