2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6
Indir 275.22 Kb.
Title2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6
Page16/20
Date conversion26.06.2013
Size275.22 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.teftis.adalet.gov.tr/Oneriler/2011_icra.doc
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

89- Tehiri İcra Talebinde Borçlunun Gösterdiği Teminatın İcra Mahkemesince Kabul Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği… esas sayılılarda, kararın temyiz edilmiş olması nedeniyle tehiri icra talebinde bulunan borçlunun gösterdiği teminatın icra mahkemesi tarafından kabul edilip edilmediği araştırılmadan istemin kabulü ile mehil tanındığı belirlenmiştir.


İcra ve İflas Kanunu’nun 36. maddesi amir hükmüne, müteakip uygulamada riayet edilmesi,

81- Tehiri İcra-Teminat Miktarının Tayiniİlâmlı takiplerde takip ile alakalı davanın temyiz edilmesi halinde, tehiri icra için teminat miktarının icra müdürü tarafından takdir olunduğu müşahede edilmiştir.


İcra ve İflâs Kanunu’nun 36. maddesi mucibince icranın geri bırakılması için depo edilecek teminatın ve miktarının tayini hususunun icra mahkemesine ait bulunduğu hatırda tutularak, bu gibi durumlarda icra mahkemesinden alınacak karara göre davranılması, belirlenen teminatın depo edilmesinden sonra mehil vesikası verilmesinin yöntem haline getirilmesi,

82- Tellâliye Harç Miktarı... esas sayılılarda olduğu gibi, genelde tellâliye resmînin satış bedelinin %2’si oranında tahsil olunduğu saptanmıştır.


31/12/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5281 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 70. maddesine göre satış bedelinin tamamı üzerinden değil, 100 Türk Lirasına kadar olanından %2 aşan kısmından ise %1 oranında tellâliye alınacağının unutulmaması,

83- Telefon HacziTelefon kullanım hakkının haczi için yazı yazıldığı gözlenmiştir.


406 sayılı Yasa’da yapılan değişiklik ve 11/03/2000 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 410 sayılı Tahsilat Genel Tebliği’ne göre telefon kullanım haklarının haczedilemeyeceği karar altına alındığından, bundan böyle sadece cihaz olarak telefon ve faks araçlarının haczinin yapılabileceğinin unutulmaması, telefonların konuşmaya kapatılmasının mümkün bulunmadığının bilinmesi,

84- Tetkik İçin Gönderilen Dosya Akıbetinin Araştırılması GerektiğiTetkik ve iade edilmek üzere mahkemelere gönderilmiş olan ve aradan uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen, iade edilmemiş bazı dosyaların akıbetinin araştırılmadığı anlaşılıp gereği yaptırılmış, incelemek üzere istenen bir kısım dosyaların bu nedenle tetkiki olanağı bulunamamıştır.


Mahkeme veya tetkik merciine gönderilen dosyalar akıbetinin muayyen aralarla sorulmasının usul edinilmesi, kaybolması halinde sorumluluk doğurabileceği gibi ihyasının da çok güç olacağının bilinmesi,

85- Tetkik ve İade Edilmek Üzere Başka mercie Gönderilen Dosyaların Yerine Geçici Dosya Oluşturulması Gerektiği...esas sayılı dosyaların talep üzerine tetkik ve iade edilmek üzere başka mercie gönderilirken fotokopisi çekilmek suretiyle onaylı örneğinin veya tarama suretiyle UYAP ortamında geçici dosya oluşturulmadığı anlaşılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, herhangi bir sebeple takip dosyası bir başka makam veya mercie gönderildiğinde bu dosya yerine geçmek üzere geçici bir dosya düzenleneceği, geçici dosyaya asıl takip dosyasındaki tüm evrakın icra müdürü tarafından onaylı ve okunaklı bir örneğinin konulacağının hatırdan çıkarılmaması,

86- Toplu Tahsilât Ve Reddiyat Makbuzu DüzenlenmesiTahsilât ve reddiyat makbuzlarının genel olarak incelenmesinde;


Listeye bağlı olarak gelmeyen ve genellikle 3-4 dosya için mahallinde tahsil edilen paralara ait toplam miktar için tek tahsilât makbuzu düzenlendiği,


Ödemelerde de aynı usulün benimsendiği, dairede kalan nüshalarının ilgili herhangi bir dosyaya konulduğu belirlenmiş, tetkikatta güçlük çekilmiştir.


Başka yer icra dairesinden gönderilmeyen dosyalarla ilgili olarak ve mahallinde tahsil edilen paralara ait toplam miktar için tek makbuz düzenlendiği,


Görülmüştür.


İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği’nin 61 ve 62. maddeleri gereğince, yalnızca icra ve iflâs dairelerine listeye bağlı olarak topluca gelen paralar on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde, toplam miktar için tek tahsilât makbuzu kesilebileceğinin, aynı tarzda reddiyat makbuzu düzenlenmesinin ise, başka bir icra ve iflâs dairesine PTT aracılığı ile gönderilmesi gereken on ve daha fazla dosya için mümkün olduğunun, bunun dışında toplu tahsilât ve reddiyat makbuzu tanzimine yasal olarak bulunmadığının,


Bu kabil makbuzların ise dairede tarih sırasına göre, ayrı kartonlarda saklanması gerektiğinin hatırda tutulması, mevcut uygulamadan vazgeçilerek denetim kolaylığının sağlanması,

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Similar:

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 icon“Sözleşme dokümanları ile sözleşme şartları arasında çelişki olması halinde, sözleşme şartları öncelikli ve esas olacaktır. Plan ve Projelerle teknik şartnameler arasında çelişki olması halinde ise, teknik şartnameler öncelikli ve esas olacaktır.”

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 iconBU KİTAPÇIKTA HAKEMLERİN UYGULAMALARINDA ESAS TEŞKİL EDECEK METİNLER İL HAKEM KURULUMUZ TARAFINDAN BELİRLENMİŞTİR. UYGULAMALARIN DOĞRU YAPILABİLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAĞI DÜŞÜNCESİNDEYİZ

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 icon1/2 Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde 1/3 Tasfiye halinde genel kurul ( TTK M. 546/3)

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 iconKonu : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarımızda Yapılan Bazı Önemli Değişiklikler

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 iconB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Dilek SADIKOĞLU tarafından “Liman Otoritesi” ‘nin durumunun ne olacağı daha doğrusu görev ve yetki alanları ile olacaksa yaptırımlarının ne olacağı konusuna değinildi, C

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 icon6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesiyle 6111 sayılı Bazı

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 iconEtiyopya Vergi Mevzuatına göre tahsil edilen başlıca vergiler: kar veya kazanç üzerinden tahsil edilen kurumlar vergisi, katma değer vergisi, tüketim vergisi

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 iconKamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 iconYapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

2- Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı 6 iconKÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ ÖDENEĞİNİN İLLER BAZINDA DAĞILIMINA, KULLANDIRILMASINA, İZLENMESİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR KARAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page