REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR
Indir 23.26 Kb.
TitleREHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR
Date conversion28.06.2013
Size23.26 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://bitlis.meb.gov.tr/teftis/resmi_kurumlar/resmi_ilkogretim_rehberlik_denetimi/rehber_ogr_ya
REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

1. Rehber öğretmen, okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur.

2. İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar.

3. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.

4. Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder.

5.  Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür.

6.  Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.

7.  Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.

8. Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.

9. Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.

10. Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir.

11. Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşulları, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili görüşlerini bildirir.

12.Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir.

13. Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve istenen raporları düzenler.

14.Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.

15.Rehberlik servisini etkinliklere hazırlayarak, düzen ve temizliğini sağlar;

16.Rehberlik hizmetleri ile ilgili kaynak kitap, yayın, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı” ve ilgili diğer mevzuatı bulundurur

17. Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yanında özel eğitimle ilgili aşağıdaki görevleri de yapar (Özel Eğitim Hizmetleri Yön, Mad 63;):

1- Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle iş birliği yapmak.

2-Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

3-Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapmak.

4-Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek.

5- Kaynaştırma eğitimi ile ilgili eğitimin sağlıklı yürütülmesi için, ilgili öğretmenleri ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ve aile ile işbirliği yapar,alınacak önlemleri belirlenir

18.Öğretim kademelerinin özelliklerine göre rehber öğretmeni olup olmadığına bakılmaksızın her okulda rehberlik panosu oluşturulur, sınıf seviyelerine göre eğitsel ve meslekî rehberlikle ilgili duyuruların öğrencilere ulaşması sağlanır, rehberlik panoları okul rehber öğretmenleri veya sorumlu müdür yardımcılarınca belli aralıklarla düzenli olarak güncellenir (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005/95 sayılı genelgesi).

19.Öğrencilerin Katılımı: Eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında öğrenciler için; sorumluluk üstlenmek, gönüllülüğü artırmak, akran dayanışmasını desteklemek ve çalışmaların verimini artırmak amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi ve uygulanmasında gerekli koşullar hazırlanır, katkı ve katılımları sağlanır (MEB Reh ve Psk Dan Hiz Yönet, Mad 15).

20.Grup Rehberliği Etkinlikleri: Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir (Yönet Mad 11).

21.Rehber öğretmen; okul-veli işbirliği çerçevesinde yapılacak veli toplantılarına katılır. Bu toplantılarda rehberlik ve psikolojik danışma servisini ve görevlerini tanıtarak, hangi durumlarda servisle işbirliği yapmaları gerektiği, öğrencilerin gelişim dönemleri, gelişim özellikleri, bu dönemlerin getirdiği davranış özellikleri ve öğrenci başarısının artırılması konularında onları bilgilendirmelidir. Veli Toplantısı Raporları Dosyası oluşturarak tutanakları bu dosyada bulundurur.

22.Rehber öğretmen “MEB İKYnde” yer alan aşağıdaki komisyon ve kurul görevlerini de yerine getirir:

1-Zorunlu öğrenim çağında olup çeşitli nedenlerle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar için yapılacak sınavlar için kurulan komisyonda görev alır (İKY Mad 21).

2-Özürlü devamsızlık yapan öğrencilerin yetiştirilmesi ile devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrenciler için veli, öğretmen ve okul yönetimi ile iş birliği yapar (İKY, Madde 28, 30).

3-Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci dönemin ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul yönetimi ve öğrenci velilerince birlikte okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirleri kararlaştırır. Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına ilişkin kararın alınmasına katılır (İKY, Madde 47).

4-Sınıf yükseltme komisyonunda görev alır (İKY, Madde 49).

5-Öğretmenler kuruluna katılır (İKY, Madde 4,94).

6-Şube öğretmenler kuruluna katılır, gerektiğinde toplantıya çağırır (İKY, Madde 96).

7-Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna katılır (İKY, Madde 113).

8-Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir. Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.

23.İlköğretim okullarında yöneltme süreci aşağıda belirtildiği şekilde işler (Yöneltme Yönergesi, Madde 7;):

1- 6-8 inci sınıfların her şubesi için şubede ders okutan branş öğretmenleri tarafından sınıf gözlem formu doldurulur ve nisan ayının sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmenine teslim edilir. Şube rehber öğretmeni tarafından veli bilgilendirme toplantısına kadar sınıf gözlem formlarına dayanılarak her öğrenci için gözlem raporu düzenlenir. Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda gözlem raporlarının bir örneği velilere dağıtılır. Gözlem raporunda, veli ve öğrencinin de görüş bildirecekleri bir bölüm bulunur. Öğrenci ve/veya velinin eklemek istediği veya katılmadığı hususlar varsa raporda belirtilir. Bu raporlar, bir hafta içinde okula geri gönderilir. Gözlem raporları okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra öğrenci dosyasında saklanır.

2-Diploma almaya hak kazanan öğrenciler için yöneltme öneri kurulu tarafından iki nüsha yöneltme öneri formu düzenlenir ve bir örneği diplomayla birlikte öğrenciye verilir. Diğer örneği öğrenci dosyası ile birlikte kayıt yaptırdığı öğrenim kurumuna gönderilir.

24. Okullarda şiddetin önlenmesine yönelik olarak rehber öğretmenler aşağıdaki görevleri yerine getirirler (2006/26 sayılı genelgesi):

1-Eylem planları çerçevesinde rehberlik ve temel önleme programlarını okulda uygulayacak veya uygulanmasında öğretmenlere destek verir, yönetici, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitim seminerleri düzenleyerek, bu kapsamda yapılan çalışmaların gerek planlanmasına gerekse de uygulanmasına katılır.

2-Çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesinde okul/kurum rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak çalışır. Çalışma programları dahilinde ve gerektiğinde sınıf uygulamalarında öğretmenlerle iş birliği yaparak, gereken süpervizyon desteğini sağlar.

3-Şiddet, saldırganlık ve zorbalığa maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrencilere psikososyal müdahale hizmeti vererek, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesini sağlar.

4-Meslektaş desteği sağlamak amacıyla düzenlenecek olan toplantılara katılır.Katıldığı çalışmaların raporlaştırılmasında etkin rol alarak, üyesi olduğu ekibe gerekli desteği sağlar.

25.Okul rehberlik servisi dosya sistemi: Dosyalama sisteminde aşağıdaki hususlar yer alır. Rehberlik Faaliyetleri Yıllık Çerçeve Programı, Sınıf Rehberlik Programları, Gelen evraklar – Giden evraklar, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Tutanakları, Öğrenci Görüşme Özetleri Dosyası, Veli görüşmeleri , Rehberlik Teknikleri Dosyası, Sunumlar Ve Seminerler  Dosyası, Rehberlik Faaliyet Raporları Dosyası, Aylık Rehberlik Faaliyet Raporları, Sınıf Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporları, Okul Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporu (http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/index.htm)

Ayrıca Okul Rehberlik Servisi Dosya Sistemi kapsamında sınıf rehber öğretmeni tarafından ilgili dosyada saklanmak üzere aşağıda belirtilen dokümanlar hazırlanır;

Sınıf Yıllık Çalışma Programı, Yönetmelik (Sınıf  Öğretmenin Görevleri), Rehberlik Faaliyetleri Özet Bilgi Formu, Sınıf Listesi, Oturma Planı, Sosyal Kulüplerde Görev Alan Öğrencilerin Listesi, Öğrenci Tanıma Fişleri (Her Bir Öğrenci İçin Ayrı Bir Poşet Dosya İçinde), Uygulanan Rehberlik Tekniklerinin Uygulama Kayıtları (Her Bir Öğrencinin Poşet Dosyasına Konulacak), Sınıf Rehberlik Programı Ekleri

26.Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Hizmetleri Okul Yıl Sonu Çalışma Raporu: Okulun eğitim öğretim yılı, yıl sonu çalışma raporu http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/index.htm adresinde belirtilen formata göre hazırlanarak bağlı bulundukları Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderilir.

BİTLİS İL EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANLIĞI

Add document to your blog or website

Similar:

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconSINIF / ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconREHBER ÖĞRETMEN/PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA OKULLARDA YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconANASINIFI ÖĞRETMENİNİN BİLMESİ-YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconSOSYAL BİLİMLER ALANINDA YÜKSELTMELER KONUSUNDA Y.Ö. K’ÜN YAPTIĞI VE YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconLLP/ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ İÇİN AKADEMİK KOORDİNATÖRLERİN VE ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconOkul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir anket öğrencilere verilerek,anketin yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconOkul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir anket öğrencilere verilerek, anketin yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconA. İSTİSNA BELGESİNE SAHİP OLMAK İÇİN, SATICILARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE SATICILARDA ARANAN ŞARTLAR

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR icon3-ÖDEVİN ÇEŞİTLİ KİŞİ VE ESERLERDEN FAYDALANMAKLA BİRLİKTE ÖĞRENCİNİN KENDİSİNİ GELİŞTİRMEK MAKSADIYLA BİZZAT YAPMASI GEREKEN BİR GÖREVŞUURUNUKAZANDIRMAK 4

REHBER ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR iconHer sermaye şirketi bir Web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, paysahipleri ve ortakları açısından

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page