Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger
Indir 109.44 Kb.
TitleKey Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger
Page4/5
Date conversion21.12.2012
Size109.44 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ilkogretim-online.org.tr/vol11say2/v11s2m13.doc
1   2   3   4   5

Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği


Özgün ismi “Trait Anger and Anger Expression Scale” olan ve Spielberger, Jacobs, Russel ve Crane tarafından geliştirilen Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeğinin, Türkiye uyarlaması Özer (1994) tarafından gerçekleştirilmiştir (Özer, 1994b). Toplam 34 maddeden oluşan ve dörtlü likert tekniği ile değerlendirilen ölçek, üç alt ölçeğe sahiptir. Maddelerin 10 tanesi Sürekli Öfke Alt Ölçeğini oluşturur. Öfke İfade Tarz Alt Ölçeği ise, sekizer madde içerin üç alt bölümden ve 24 maddeden oluşur. Bunlar içe yönelik öfke, dışa yönelik öfke ve öfke denetimi alt ölçekleridir. Çeşitli örneklemlere uygulanan Sürekli Öfke ölçeğinin alfa değerlerinin .67 ile .92 arasında olduğu gözlenmiştir. Öfke Kontrol, Öfke Dışa ve Öfke İçte ölçeklerinin alfa değerleri sırasıyla .80-.90, .69-.91 ve .58-.76 arasında bulunmuştur. SÖÖTÖ’deki maddelerin tümü düzdür. Sürekli Öfke Alt Ölçeğinden bireyler 10 ile 40 arasında bir puan alabilirler. Öfke İfade Tarzı Alt Ölçeğindeki her bir boyutun toplamından 8 ile 32 puan alabilirler (Özer, 1994b). Araştırma kapsamında ölçeğin “Sürekli Öfke” alt ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.

İşlem

Araştırmanın tarama çalışması 2010-2011 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında yapılmıştır. Deneme gruplarına girmeye uygun aday öğrencilerin listesi oluşturularak, gerçekleştirilecek eğitim çalışması hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme sonunda eğitim programına katılmayı istediğini ifade eden öğrencilerin velileri ile bireysel görüşme yapılarak, uygulanacak eğitim programı hakkında bilgilendirilmiştir. Öğrencilerin, kişiler arası sorun çözme beceri eğitiminin verileceği deneme grubunda yer alabilmeleri için; ölçeklerden belirlenen kriterlerde yeterli puan almaları, eğitim programına katılmayı gönüllü olarak istemeleri, eğitim programına düzenli devam etmelerini engelleyebilecek eğitim zamanı ile çakışan faaliyetlerinin bulunmaması (spor, halk oyunları, dershane vb.) ve ailelerinin gerekli yazılı izni vermeleri temel esas olarak alınmıştır. Bu hususları karşılamayan öğrenciler deneme grubu aday listesinden çıkarılmışlardır.

KSÇBE programı hazırlanırken, kişiler arası sorun çözme ve öfke konusundaki yayınlar incelenmiş ve uygulama eğitim programları örnekleri gözden geçirilmiştir. Bu yayınlar ve eğitim programları arasında; D’Zurilla ve Goldfried (1971), Novaco (1975), Bedell and Lennox (1997), Egan (1997), Shure (1999), Mountrose (2000), Öğülmüş (2001), Üstündağ (2002), D’Zurilla vd. (2004), Erkan (2006), Acar (2007), Altınay (2009) ve Erşahin (2009) bulunmaktadır. D’Zurilla ve Goldfried (1968) tarafından geliştirilen sosyal problem çözme modeli, kuramsal temel olarak alınmıştır.

Programın her biri 90 dakika olmak üzere 11 oturumdan oluşmaktadır. Her oturumda, belirlenen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla gerekli içerik yapılandırılmıştır. Her bir oturum, alan uzmanları ve eğitim programı uzmanı tarafından incelenerek eğitim programı başlamadan önce hazır hale getirilmiştir. Oturumlar, üyelerin grup çalışmalarını gözden geçirmeleri, oturumlar arasında bağlantı kurmaları ve kendilerinde oluşacak ilerlemeyi görmelerini kolaylaştıracak şekilde tamamlayıcı ve bitişik olarak hazırlanmıştır. Bir oturumdaki hedefin kapsamı diğer bir oturumdaki hedef ve davranışın kapsamına girmemektedir. Kontrol grubu ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır.


Verilerin Analizi

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için deneme ve kontrol gruplarında yer alan deneklerin sayılarının 30 (otuz)’dan az olması ve grupların ölçümlerde aldıkları puanların normal dağılıma uymamaları nedeniyle, parametrik olmayan istatistikler kullanılmıştır. Deneklerin ön test son test puan farkları alınarak fark puanlarının oluşturduğu dizide grupların ikili karşılaştırmaları Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir (Büyüköztürk, 2007). Deneme ve kontrol grubundan elde edilen veriler, SPSS-WINDOWS 17.0 paket programıyla çözümlenmiş ve anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmanın denenceleri doğrultusunda yapılan istatistiksel analizlerin sonuçlarına yer verilmiştir.

Denence 1. “Yapıcı Problem Çözme” ön test son test fark puanları deneme grubu lehine anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Bu denence, Kişiler Arası Sorun Çözme Beceri Eğitimi sonunda Yapıcı Problem Çözme düzeyi, ön test ve son test fark puanları bakımından Deneme grubu ve kontrol grubu arasında deneme grubu lehine anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin olup, puan farklarının anlamlılığı için Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Gruplara ilişkin n, ve Ss değerleri tablo 6’da, Mann-Whitney U testi sonuçları ise tablo 7’de verilmiştir.
1   2   3   4   5

Similar:

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconInterpersonal Problem-Solving and Social Competence in Children

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconAn Investigation of Aggression and Interpersonal Problem Solving in Adolescents

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconExamining the Social Anxiety of Adolescents with Regards to Interpersonal Problem Solving and Perfectionism

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconPROBLEM SOLVİNG AND DECISION MAKİNG

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconRelationship Between Problem Solving and Locus of Control of Educational Administrators

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconDETERMINING THE MANAGERS’ ABİLİTY OF PROBLEM SOLVİNG AND CONTROL SCALE: EXAMPLE OF DPÜ

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconDeveloping Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC)

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconExamination of Students' Problem-Solving Skills of Proportional Reasoning Problems and Realistic Problems1

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconScience Teachers’ Opinions about Science Activities and Problem Solving

Key Words: Interpersonal Problem Solving, Constructive Problem-Solving and Trait Anger iconProblem tarama listesinde her problem, bir problem durumunu gösteren olumlu cümleler biçiminde ifade edilir. Her alanla ilgili problem cümleleri alt alta

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page