Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi




Indir 495.89 Kb.
TitleFibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi
Page40/51
Date conversion30.06.2013
Size495.89 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.romatoloji.org/Etkinlikler/132004.doc
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   51

[PT-027][RefNum: 113][Poster Tour][2 Kasım 2004 / 08:30-09:30 Poster Alanı]

Romatoid artritte ekstraartiküler manifestasyon görülme sıklığı: tek merkezde takip edilen 526 hastalık serinin sonuçları


Çalgüneri M, Üreten K, Onat A.M., Öztürk M.A., Ertenli I, Kiraz S, Apraş Ş, Akdoğan A, Karadağ Ö, Kalyoncu U
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ:Romatoid artrit (RA) seyrinde gelişebilen
ekstraartiküler manifestasyonlar (EAM) hastalık
seyrini değiştirebilir ve tedavi değişikliğine
ihtiyaç duyurabilir. EAM sıklığı değişik ülke ve
etnik popülasyonlarda farklılık
gösterebilmektedir. Bu çalışmamızda kendi RA
hasta grubumuzda EAM sıklığını belirlemeyi
hedefledik.
YÖNTEM-GEREÇLER:Hacettepe Üniversitesi
Romatoloji bölümünce 1988-2003 yılları arasında
RA tanısı ile takip edilen 526 hastanın dosya
bilgilerine ulaşıldı [ortalama yaş 48.0±12.3 (17-
82); E/K 73/453]. Hastaların tanı aldıkları
dönemdeki ortalama C-reaktif protein düzeyi
3.3±3.3 mg/dl (0-0.8) ve eritrosit sedimentasyon
hızı 51.8±29.9 mm/st idi. Ortalama takip süresi
4.8±4.1 yıl idi.
BULGULAR:RF 359 hastada pozitif idi (%68.3).
Romatoid nodül (RN) 95 hastada saptandı (%18.1).
RF pozitif hastaların %22’sinde RN mevcut iken
bu oran RF negatif olgularda %9.6 idi (p<0.001).
Ayrıca erkek hastalarda kadınlara oranla RN
varlığının daha yüksek oranda olduğu görüldü
(erkeklerde RN sıklığı %32.9, kadınlarda RN
sıklığı %15.7, p<0.001). Toplam olarak 202
hastada EAM vardı (%38.4). Sikka semptomları 60
hastada saptanmıştı (%11.4). Bu hastaların 28’i
sekonder Sjögren sendromu tanısı almış idi.
Yirmibeş hastada pulmoner bulgular mevcuttu (%
4.8) (plörezi, interstisyen akciğer hastalığı,
romatoid akciğer nodülleri). Raynaud fenomeni 16
hastada (%3), livedo retikülaris 25 hastada (%
4.8), karpal tünel sendromu ise 15 hastada (%
2.8) saptanmıştı. Yedi hastada polinöropati veya
diğer vaskülit bulguları mevcuttu (%1.3).
Amiloidoz 6 hastada (%1.1), Felty sendromu ise 2
hastada (%0.3) görüldü. Toplam EAM varlığı
açısından erkekler ve kadınlar arasında belirgin
fark saptanmadı.
SONUÇLAR: EAM varlığı bizim hasta grubumuzda
Avrupa veya Kuzey Amerika’daki hastalara göre
daha nadir iken, Çin ve Malezya gibi doğu Asya
ülkelerindeki hastalara kıyasla daha sık idi. Bu
farkın birden fazla açıklaması olabilir. İlki,
bizim grubumuzdaki tüm hastalar erken dönemde
kombine remisyon sağlayıcı ilaçlar ile tedavi
edilmekte idi. Bu nedenle, hastalığın erken
kontrolü EAM gelişmesini önlemiş olabilir.
İkincisi, daha önceki çalışmalarda RA’de EAM
sıklığının dünya coğrafyasında batı ve kuzey
bölgelerine gidildikçe arttığı gösterilmiştir.
Bu nedenle, EAM gelişmesinde genetik yatkınlığın
da katkısı olduğu düşünülebilir.

[Page: 81]

[PT-028][RefNum: 94][Poster Tour][2 Kasım 2004 / 08:30-09:30 Poster Alanı]

İnflamatuvar bel ağrısı taramasında ağrı özelliklerinin sensitivite, spesifite ve tutarlılığı


Akar S1, Önen F1, Birlik M1, Aksu K2, Kabasakal Y2, Şenocak Ö3, Ergör G4, Akkoç N1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji-Romatoloji Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ:İnflamatuvar bel ağrısının, öyküden ortaya
çıkarılması günlük pratik uygulamada her zaman
kolay olmadığı gibi sonuçlar tutarlı olmayabilir.
Bu çalışmada; yapılması planlanan inflamatuvar
bel ağrısı saha taramasında, daha önce ileri
sürülen ağrı özelliklerinin sensitivite (SE) ve
spesifiteleri (SP) ile sonuçların iki hekim
arasında tutarlılığı araştırılmıştır.
YÖNTEM-GEREÇLER:Ankilozan spondilit (AS) tanısı
ile izlenen 61 (16 kadın, 45 erkek, ortalama
hastalık süresi; 13,9 ± 8.7) ve mekanik bel
ağrılı 31 hastaya (24 kadın, 7 erkek, ortalama
hastalık süresi; 9.2 ± 10.8) bel ağrısının
özelliklerini sorgulayan, standardize anket iki
bağımsız hekim tarafından uygulandı.
BULGULAR:Bel ağrısının 40 yaş ve altında
başlaması (sensitivite %98.4, SP %29.03), 3 ay
veya daha fazla devam etmesi (SE %82, SP %64.5),
sabah tutukluğunun varlığı (SE %98.4, SP %41.9),
geceleri uyandırıyor olması (SE %78.7, SP %48.4),
sinsi başlangıcı (SE %95.1, SP %67.7) ve
hareketle iyileşmesi (SE %88.5, SP %87.1) AS
açısından oldukça sensitif ve spesifik bulundu.
İki anket uygulaması arasında semptom başlangıç
yaşı ve yakınlarında bel ağrısı varlığı açısından
mükkemmel (total uyum ve κ değerleri sırasıyla: %
100, 1.000 ve %96.7, 0.935), sabah katılığı ve
şikayetlerin hareketle iyileşmesi açısından çok
iyi (total uyum ve κ değerleri sırasıyla %96,7,
0.877 ve %95,7, 0.904) uyum tespit edildi. Bel
ağrısının diğer özellikleri açısından iki anket
uygulaması arasında hafif veya iyi uyum olduğu
görüldü.
SONUÇLAR:Kırk yaş ve altında sinsi başlangıçlı, 3
ay veya daha uzun süren, sabah tutukluğunun eşlik
ettiği, hareketle iyileşen ağrı, daha önce
gösterildiği gibi, inflamatuvar bel ağrısı ile
giden hastalıklar açısından oldukça uyarıcı
bulunmuştur. Ayrıca ağrı nedeni ile geceleri
uyanıyor olmak oldukça sensitif ve özellikle
hastalığın erken evrelerinde spesifik bir
karakteristik olabilir. İnflamatuvar bel ağrısı
öyküsü alırken hekimler arasında birebir uyum
beklenmemekle birlikte orta derecede tutarlılık
görülmüştür.

[Page: 82]
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   51

Similar:

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconHayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900’lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Sorun nedir?

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconHayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900’lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Sorun nedir?

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconDown sendromu insanda zihinsel engel yaratan hastalıkların başında gelen kromozal bir hastalıktır. Bu çocukların doğumu ailenin istekleri doğrultusunda ve

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconKOROMOZOM BOZUKLUKLARI (Down Sendromu, Turner Sendromu, Klinefelter Sendromu)

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconGenel olarak uyum sorunları üzerinde uzmanlar farklı sınıflandırmalar yapmakla birlikte, genellikle gelip geçici olan ve psikoz veya psiko-somatik bir hastalık

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconOGC STANDARTLARININ TUCBS VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconKamu Kurum ve Kuruluşlarına, Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Kamu İştiraklerine ve Kamu Payı olan Şirketlere ait ekonomik ve ticari olarak değerlendirilmesi

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconAğrı, gerçek veya potansiyel doku hasarı ile birlikte ortaya çıkan duyusal bir rahatsızlık durumu olarak tanımlanmıştır. Bir doku harabiyetine bağlı olan veya

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconİlk kez 1866 yılında İngiliz hekim John Langdon H. Down tarafından tanımlanmış olduğundan “Down sendromu” olarak adlandırılmıştır

Fibromiyalji Sendromu ile Birlikte Olan Hastalıkların Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi iconGünümüzde bilgi teknolojisi ıle birlikte, hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Ancak, bu değişime hazırlıklı olan i değişimde belirleyici olan örgütler ayakta

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page