Dinî soruların cevaplandırılması 2
Indir 0.9 Mb.
TitleDinî soruların cevaplandırılması 2
Page30/55
Date conversion22.12.2012
Size0.9 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.diyanet.gov.tr/foyvolant/6_genelgeler/dis_genelge_2007.doc
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   55

Dosya devri ile ilgili işlemler


MADDE 106- (1) Muvafakat verilen birim veya kuruma naklen atanan memurun yeni görev yerine başladığının yazı ile bildirilmesinden sonra, özlük ve sicil dosyaları evrak dizi pusulası ekinde bir yazı ile atandığı kuruma veya birime gönderilecektir.

(2) Dosya devrinde personelin özlük ve sicil dosyalarında bulunan evrakı “Evrak Dizi Pusulası”na (Ek-48) kaydedilecek ve dizi pusulası üç suret düzenlenecektir. İki sureti dosya devir yazısı ekinde gönderilecek ve bir suretinin dosyayı devralan kurum veya birimce tasdik edilerek iadesi istenecektir.

(3) Sicil özeti iki suret düzenlenecek ve bir sureti dosyası ile birlikte naklen atandığı birim veya kuruma gönderilecek, ikinci sureti de ilgilinin arşivde kalan dosyasında bırakılacaktır.

(4) Dosyası devredilen memurun arşivdeki dosyasında aşağıdaki belgeler mutlaka bırakılacaktır:

a) Muvafakat isteme yazısı,

b) Muvafakat verildiğine dair yazı ve ekleri (Hizmet belgesi vb.),

c) Atamanın yapıldığına dair yazı ve onayı,

ç) İlgiliye yazılan tebligat ve ayrılış yazısı,

d) Dosyaların devren gönderildiğine dair yazı,

e) Dosyaların devren teslim alındığına dair yazı ve tasdikli dizi pusulası,

f) Sicil özeti (Dosya devredilirken düzenlenen belge),

g) Dosyasında en son tarihli olarak bulunan nüfus cüzdanı fotokopisinin tasdikli bir sureti.

Sicil raporları ve tanziminde riayet edilecek usûl ve esaslar


MADDE 107- (1) Sicil raporları, her yılın aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulacaktır. Raporlar; Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde tespit edilen sicil âmirleri tarafından doldurulacak ve en geç Aralık ayının 31’inci günü, tatile rastladığı takdirde takip eden ilk çalışma günü çalışma saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilecektir.

(2) Sicil Raporları aşağıdaki usûl ve esaslar çerçevesinde doldurulacaktır:

a) Birinci sicil âmirleri, haklarında sicil raporu dolduracakları personelin sicil raporlarında kendilerine ait bölümlerdeki soruların her birini, yüz tam not üzerinden değerlendireceklerdir.

b) Sicil Âmirleri; “Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği”nin 17’nci maddesi gereğince memurların tespit edilebilen iyi veya kötü alışkanlıklar ile kabiliyetlerini dikkate alarak, sicil raporundaki;

1) “Sicil Âmirlerinin Memurun Genel Durumu ve Davranışları Hakkındaki Düşünceleri (Şahsiyet Değerlendirilmesi)” bölümünü,

2) “Sicil Âmirlerinin Memurun Mesleki Ehliyeti Hakkındaki Notları (Görevde Gösterilen Başarının Değerlendirilmesi)” bölümündeki on bir soruyu,

3) Yönetici durumunda olan şef, müdür, ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı ve il müftüsü unvanlarındaki memurların sicil raporunun “Sicil Âmirleri Memurun Yöneticilik Ehliyeti Hakkındaki Notları” bölümünde bulunan sekiz soruyu,

4) Yurt dışında daimî veya geçici olarak görevli olan memurların sicil raporlarındaki diğer bölümlerle birlikte “Sicil Âmirlerinin, Yurt dışında Görevli Memurun Ehliyeti Hakkındaki Notları (Ülkeyi Temsilde ve Menfaatlerini Korumada Gösterilen Başarının Değerlendirilmesi)” bölümündeki beş soruyu,

Her memur için mutlaka dolduracaklardır.

c) Sicil âmirleri; sorulara verdiği notların toplamını soru sayısına bölmek suretiyle ortalamasını tespit ederek, kendisine ait notu ilgili hanesine yazacaklardır.

ç) Birinci sicil âmiri, doldurdukları sicil raporlarını ikinci sicil âmirine doğrudan teslim edecekler, ikinci sicil âmiri de kendilerine ait bölümü aynı şekilde doldurarak sicil raporlarını saklamakla görevli ilgili birimlere göndereceklerdir.

d) İkinci sicil âmirleri; görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle, sicil raporlarındaki kendilerine ait sütunu doldurarak, yıl sonuna kadar görevde bulunacak birinci sicil âmirlerine memurun yıl sonuna kadar çalışmalarındaki olumlu veya olumsuzlukların sicil raporlarında değerlendirilebilmesi için, birinci sicil âmirlerine teslim edebileceklerdir. Veya bu durumda olan memurların sicil raporlarını birinci sicil âmirleri yıl sonunda doldurarak ikinci sicil âmirine yıl sonunda doldurmak üzere gönderebileceklerdir.

e) Bu şekilde doldurulacak sicil raporları, birinci sicil âmirlerince sicil raporlarını saklamakla görevli birimlere teslim edilecektir.

f) İkinci sicil âmirleri; birinci sicil âmirinin verdiği sicil notu ile kendisinin verdiği sicil notunun, personelin sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya sicil notları arasında on veya daha fazla puan farkı olması halinde, sicil raporlarını varsa üçüncü sicil âmirlerine göndereceklerdir. Üçüncü sicil âmirleri de sicil raporlarının kendilerine ait bölümlerini doldurduktan sonra bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edeceklerdir.

g) Sicil yılı içinde sicil âmirlerinin yanında altı ay veya daha fazla bir süre bulunup, başka bir göreve atanan veya vefat, emeklilik, istifa ve vb. gibi herhangi bir sebeple görevinden ayrılan personelin sicil raporları; önceki sicil âmirleri tarafından personelin görevden ayrıldığı tarihi takip eden on beş gün içinde doldurularak sicil dosyalarını saklamakla görevli makama gönderilecektir.

ğ) Sicil raporlarının doldurulma zamanı gelmeden ve yeni sicil âmirlerine sicil raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil âmirleri; en az altı ay beraber çalıştıkları personelin sicil raporlarının kendilerine ait bölümünü görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak, o yerde memur hakkında sicil raporu dolduracak diğer sicil âmiri varsa ona teslim edecekler, yoksa sicil dosyalarını saklamakla görevli makama göndereceklerdir.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   55

Similar:

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconHayatta karşımıza çıkan sorulara cevap arama uğraşıdır. Soruların cevapları aranırken tarafsızlık temel ilke olmak zorundadır. Merak edilen soruların cevapları

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconDÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA OTURUMU ÜLKELERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZDAKİ DİNİ KURUMLAR İLE DİNİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconDÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA OTURUMU ÜLKELERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZDAKİ DİNİ KURUMLAR İLE DİNİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconDÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA OTURUMU ÜLKELERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZDAKİ DİNİ KURUMLAR İLE DİNİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconDÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA OTURUMU ÜLKELERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZDAKİ DİNİ KURUMLAR İLE DİNİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconDÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA OTURUMU ÜLKELERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZDAKİ DİNİ KURUMLAR İLE DİNİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconDÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA OTURUMU ÜLKELERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZDAKİ DİNİ KURUMLAR İLE DİNİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconDÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA OTURUMU ÜLKELERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZDAKİ DİNİ KURUMLAR İLE DİNİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconDÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA OTURUMU ÜLKELERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZDAKİ DİNİ KURUMLAR İLE DİNİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinî soruların cevaplandırılması 2 iconSoruların İncelenmesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page