T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Indir 3.09 Mb.
TitleT. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Page24/41
Date conversion01.07.2013
Size3.09 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://hasuder.org.tr/doc/tsm_tez.doc
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

Tablo 51. New Mexico ve Edirne TSM Halk Sağlığı Hizmetlerinin Karşılaştırılması

Halk Sağlığı Hizmetleri

Hizmet Sağlayıcılar

New Mexico

Edirne TSM’ler

Erişkin Aşılaması*

V

V

Hayvan Kontrolü

V

Görev listesinde yok

Davranışsal/Zihinsel Zekâ

V

Görev listesinde yok

Bioterörizm

V

Görev listesinde yok

Vaka Yönetimi

V

V

Çocuk Sağlığı

V

Görev listesinde yok

Çocukluk Aşılaması*

V

V

Kronik Hastalık Kontrolü

V

V

Bulaşıcı Hastalık Kontrolü

V

V

Toplum Değerlendirmesi

V

Görev listesinde yok

Toplum Gelişimi

V

Görev listesinde yok

Toplum Sosyal Yardım Ve Eğitimi**

V

V

Diş Sağlığı

V

V

Çevre Sağlığı

V

V

Epidemiyoloji ve Sürveyans

V

V

Aile Planlaması*

V

V

HIV/AİDS Test ve Rehberlik

V

Görev listesinde yok

HIV/AİDS Tedavi

V

Görev listesinde yok

Sağlık Eğitimi/Risk Azaltma

V

V

Evde Sağlık Bakımı

V

Görev listesinde yok

Kaza Kontrolü

V

Görev listesinde yok

Ruhsatlandırma (Sağlık Profesyonelleri)

Profesyonelleri)

V

V

Laboratuar Hizmetleri

V

V

Anne Sağlık Programları

V

Görev listesinde yok

Tıbbi atık Kontrolü

V

V

Obsestrik Bakım

V

Görev listesinde yok

Mesleki Güvenlik ve Sağlık

V

V

Doğum Öncesi Bakım

V

Görev listesinde yok

Temel Bakım (Kapsamlı)

V

Görev listesinde yok

Evsizleri Gözlemleme ve Tedavi İçin Programlar

V

Görev listesinde yok

Okul Temelli Klinikler

V

Görev listesinde yok

Okul Sağlığı

V

V

STD Test ve Rehberlik

V

Görev listesinde yok

STD Tedavisi

V

Görev listesinde yok

Madde İstismar Hizmetleri

V

Görev listesinde yok

Sigara Kullanımını Önleme

V

Görev listesinde yok

Tüberküloz Testi

V

Görev listesinde yok

Tüberküloz Tedavisi

V

Görev listesinde yok

Veteriner Halk Sağlığı Faaliyetleri

V

Görev listesinde yok

Şiddet Önleme

V

Görev listesinde yok

V: Var Y: Yok

*Bölge dışından gelen hastalara yapılmaktadır...

**Toplum Sosyal Yardım ve Eğitimi kıyaslaması yapılırken New Mexico Halk Sağlığı hizmetleri biriminde Toplum Sosyal Yardım ve Toplum Eğitimini birlikte değerlendirmiştir. Fakat Türkiye’de TSM’lerin mevzuatında sosyal yardım yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle Edirne TSM’leri kıyaslama yapılırken yalnızca toplum eğitimi dikkate alınarak performans değerlendirmesi yapılmıştır.


New Mexico eyaleti, toplum sağlığı hizmetlerinin kamu tarafından finanse edilmesi ve kamu tarafından hizmet sunulması nedeniyle seçilmiş ve Edirne TSM’de sunulan hizmetlerle kıyaslanmıştır.

New Mexico’da 40 başlıkta hizmet sunulurken, Edirne TSM’lerde 15 başlıkta hizmet sunulmaktadır.

Tablo 52. Edirne TSM’lerinde Çalışan Toplam Personel Ve Toplam Personel Başına Düşen Nüfus
Merkez TSM

Keşan TSM

U.köprü TSM

Havsa*

TSM

İpsala TSM

Enez* TSM

Süloğlu TSM

Meriç TSM

Lalapaşa TSM

Toplam çalışan sayısı

42

36

24

2

12

2

17

5

6

Çalışan başına düşen nüfus

9510

2139

2971

11247

2797

5166

415

3406

1401

*Havsa ve Enez TSM ilçe hastanesine entegredir.


Edirne’de TSM’lerde çalışan toplam personel ve bu personele düşen nüfus gösterilmiştir. Tablo 52. bakıldığında TSM’ler arasında personel farklılığı göze çarpmaktadır.


SONUÇ ve ÖNERİLER


Araştırmamızın yapıldığı toplum sağlığı merkezlerinde personel durumlarının yetersiz olması nedeniyle iş yükü zaten çok fazla olan TSM’lerin Sağlık hizmetlerini planlaması, düzenlemesi ve denetlemesi mümkün değildir. İdari mali işlerin yürütülmesinde ve AH’lere yönelik hizmetlerin sunumunda önemli bir sorun yoktur. Birçok görev atfedilen TSM’ler bu şekilde sadece ASM’lere yardımcı bir kurum gibi örgütleniyor görüntüsü vermektedir. TSM’ler okul sağlığını ihmal etmiştir. Tüm TSM’ler içinde okullardan bakteriyolojik numune alma performansı sadece 1 TSM’de %81’e, kimyasal numune alma performansı ise %36’ya çıkabilmiştir. Okul çevre denetimlerine bakıldığında ise okul aşılamaları dışındaki hizmetlerde eksiklik vardır.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışmalara bakıldığında AH’lerin çalışmalarını bildirme dışında kalan filyasyon incelemesi, aşı grafikleri, kronik hastalıkların izlenmesi gibi diğer hizmetlerin sunumunda eksikler görülmektedir. Hizmet bütünlüğünün parçalanması bulaşıcı hastalıklar açısından ciddi riskler oluşturmaktadır, zira hastalık tespitini aile hekimi, filyasyonu ise TSM’nin yapması müdahalede hastanın ve hastalığın izlenmesinde hem TSM’ye ve hem aile engel olmaktadır. Bulgular incelendiğinde kuduz şüpheli temas dışındaki filyasyonların yetersiz olduğu görülmektedir. Hasta/hastalık bir bütün olarak ele alınamamaktadır. TSM’lerin kronik hastalıklara yönelik hiçbir çalışmasının olmaması bu risk gurubundaki hastalar için risktir, çünkü yatalak veya sakat olan hastalar, kronik hastalar hizmetlerin planlanmasında önemli bir etkendir ancak TSM’lerin bu konu ile ilgili veriye sahip olmadığı görülmektedir. TB ile mücadele sürecinde TSM’nin olmayışı sorunun

yönetiminde açmazlara neden olabilecektir. Defin ruhsatlarının verilmesinde bir bütünlük yoktur. Bu durum ölümlerin takibini nüfus müdürlüğüne yükleyecektir.

Adli Hekimlik hizmetlerinin sunumunda sorun yaşanmamaktadır. TSM’ler yönergede acil sağlık hizmetlerini sunmakla görevlendirilmiş ise de Türkiye’de 112 Acil sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile hizmet bu birimler tarafından yürütülmektedir. Lojistik ve koordinasyon hizmetleri ve aile hekimlerine malzeme teminlerinde de sorun görülmemiştir. 4 TSM’de laboratuar hizmeti verilirken 5 TSM’de hizmet verilmemiştir. Radyoloji hizmetlerinde ise 5 TSM hizmet verirken, 4 TSM hizmet vermemiştir.

TSM’lerin en önemli görevlerinden biri olan denetim hizmetlerinde ise önemli sorunlar vardır. Denetim olarak sadece sahada tutanak tutularak denetim yapılmış, denetim sayıları bakımından TSM’lerde farklılıklar olduğu görülmüştür. Denetimlerin olgunlaştırılamaması, yaygınlaştırılamaması AH uygulamalarını izlemede sorunlara yol açabilecektir. TSM’lerin sadece AH’lerin bildirdiklerini görmeleri, bildirilen verilerin kalitesi, tamlığı açısından şüphe uyandırabilecek hatta toplumun sağlığının izlenmesinde sorunlar yaratabilecektir. Örneğin; aşılanan çocukların bildirilen çocuklarla karşılaştırılması TSM’nin olmazsa olmazıdır. Yönergede atfedilmesine karşın sadece 1 TSM’de diş ünitesi vardır ve 1 TSM’de bu hizmetin verildiği görülmektedir.

Bu çalışmada da görüldüğü üzere TSM’lerin çalışmasında sorunlar olduğu görülmüştür. Birey ve toplum bir çevresiyle bir bütün olarak ele alınmalı, toplum TSM ve ASM’ler arasında bırakılmamalıdır. Hizmetlerin bölünerek bütüncül yaklaşımdan uzaklaşılması TSM’lerdeki sorunun yapısal olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sağlık hizmetleri kişiye-topluma bütüncül olarak hizmet sunacak şekilde, herkese ulaşabilecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.


ÖZET


Bu çalışmada, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 9 TSM’nin “Aile Hekimliğinin Pilot Olarak Uygulandığı illerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge”de yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapıp yapmadığı, yapıyorsa ne kadarını yaptığını incelemek amaçlanmıştır.

Kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini; Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 9 TSM oluşturmaktadır. Örneklem seçimi yapılmamış, evrenin tümü araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmaya tüm TSM’ler katılmıştır. Veri toplamada, araştırmacılar tarafından geliştirilen TSM veri toplama formu kullanılmıştır.


Edirne’de aile hekimliği uygulamasına geçişte kurulan TSM’lerde personel yetersizliği mevcuttur. Yapmakla görevli olduğu bazı işleri yapmamakta veya eksik yapmaktadır. Bu süreçte Okul sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri, Bulaşıcı ve kronik hastalıklarla mücadele, ağız ve diş sağlığı hizmetleri gibi birçok hizmette ciddi aksamalar saptanmıştır. Sonuç olarak Aile hekimliği uygulaması ile sağlık sistemimize dahil olan TSM’lerde sorunlar yapısaldır.


Anahtar Kelimeler: Edirne, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uygulaması, Sağlık Bakanlığı

SUMMARY


It is aimed in this study to investigate whether 9 Public Health Centers (PHCs) which belong to Edirne Province Health Department carry out their duties about “Regulations about Establishing and Performing Public Health Centre in Province which Family Medicine Practiced”.

The study is a cross-sectional, descriptive study, All The PHCs includede, in the research. Data collected via structured PHC Data Gathering form which has been developed by researchers has been used.

There are hihg level shortage of workers in PHCs. They do not carry some of their duties that are responsible for at all or, deficiently. Many services such as School health services, environmental health services, control of communicable and chronic diseases, dental services have not been given completely. In conclusion that problems considered as constructional.


Key words: Edirne, Public Health Centre, Family Medicine Practice, The Ministry of HealthKAYNAKLAR

 1. Dünya Sağlık Örgütü anayasası, http://apss.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constituon-en.pdf

 2. FİŞEK N. Halk Sağlığı’na Giriş. 1. Baskı. Ankara: Çağ Matbaası, 1985

 3. Sağlıkta Dönüşüm TC. Sağlık Bakanlığı, Aralık 2003

 4. http://www.duzcesaglik.gov.tr, erişim 24 Haziran 2005

 5. ÖZTEK Z.Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Sağlık Ocağı Yönetimi. Ankara: Palme Yayıncılık, 2004

 6. Alma- Ata Bildirgesi, http://www.haksay.org/index.php?q=node/57

 7. 10 Soruda Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, http://www.ttb.org.tr/index.php/component/content/article/15-genel/54-224-sayili-kanun

 8. ÖZTEK Z. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sorunlar ve Çözümler, http://www.hasuder.org/doc/ailehekimligi.rapor.doc

 9. Genel sağlık sigortası, http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=28

 10. ESKİOCAK M, Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Örgütlenmesi Ve Sağlık Finansmanına Etkileri, Örgütlenme Boyutu, Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünya’da Ve Türkiye’de Sağlık

 11. BAHÇEBAŞI T. Düzce İli’nde Aile Hekimliği Pre- Pilot Uygulamasında Kullanılan Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi Nihai Analiz Raporu,

 12. http://www.saglik.gov.tr/BIDB/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA91171E62F0FF153EC9E8A7FA3AA308F

 13. 24.11.2004 Tarih Ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, http://www.saglik.gov.tr/TR/genelBelgeGoster.aspx?

 14. Aile Hekimliğinde Son Durum, http://www.ailehekimligi.com.tr/?Ctrl=HTML&HTMLID=849

 15. Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 15.09..2005

 16. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Gelen Evrak Defteri 1 No’lu Yazı, 09.01.2007

 17. SARAÇOĞLU VAROL G. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışmak. Toplum ve Hekim 2007; 22 (6): 463-469

 18. Toplum Sağlığı Merkezleri Performans Değerlendirme Kılavuzu, http://www.google.com.tr/search?sourceid=navclient&aq=hts&oq=&hl=tr&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_trTR353TR353&q=www.performans.saglik.gov.tr%2fcontent%2ffiles%2fhizmetler%2f...%2ftsm.doc+-

 19. United of Stade of America, Public Health Workforce Case Studies, New York January 2005

 20. ÖCEK Z. Almanya Sağlık Sistemi, Toplum Ve Hekim 2007; 22 (1-2): 83-95

 21. AKGÜN D. Venezüella’da Topluma Dayalı Sağlık Hizmeti Modeli, Toplum ve Hekim 2007; 22 (1-2): 75-82

 22. DİNÇ G. Birleşik Krallık Sağlık Sistemi, 1. Baskı. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Haziran 2009

 23. EKUKLU G. Norveç Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim 2006; 21 (5-6): 372-378

 24. Edirne Rehberi, http://www.edirne.gov.tr/default_B0.aspx?content=222

 25. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve İstatistik Şube 26.01.2009 Tarih Ve 1070 No’lu Yazı

 26. Keşan Hakkında Genel Bilgiler,

http://www.add-kesan.com/kesanfoto_sergi/kesanhakkinda.html

 1. Uzunköprü Genel Coğrafya Ve Yeryüzü Şekilleri, http://www.uzunkopru.gov.tr/default_B0.aspx?content=195

 2. Havsa Coğrafi yapı, http://www.havsa.gov.tr/ilcemiz_cografya.asp

 3. İpsala’ya Genel Bakış, http://www.ipsala.gov.tr/tarih_tur/genelbakis.asp

 4. Enez, http://www.enez.bel.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=72

 5. Süloğlu’nu tanıyalım, http://www.suloglu.gov.tr/default_B0.aspx?content=1001

 6. Meriç Genel Coğrafya ve Yeryüzü Şekilleri, http://www.meric.gov.tr/default_B1.aspx?content=195

 7. Lalapaşa, http://www.edirnelilerdernegi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=120

 8. Portör Muayenelerine esas laboratuar tetkikleri hakkında yönetmelik, http://www.invitro.com.tr/sb.genelge.htm

 9. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri hakkında genelge http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/15042005_y_2.pdf

 10. Pratisyen Hekimlik Derneği, Düzce Aile Hekimliği Pilot Bölge Uygulaması, Aile Hekimliği 1. Yıl Sonu Değerlendirme Raporu, www.hasuder.org/doc/ailehekimligi_rapor.doc

 11. Toplum Sağlığı Merkezi Değerlendirme Toplantısı Sonuçları, Pilot İller Halk Sağlığı Anabilim Dalları Başkanları, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı, Kızılcahamam, Ankara, 9-14 Haziran 2008

 12. İl Nüfusları, http://report.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2=&report=turkiye_il_koy_sehir.RDF&p_il1=22&p_kod=2&p_yil=2008&p_dil=1&desformat=html&ENVID=adnksdb2Env

 13. Bahçebaşı T, Sönmez O. Seksenbirin Sekseninden Farkı. 1. Baskı. Düzce: Yavuz Ofset Reklam & Matbaacılık 2006

 14. Ayaz A. (2009, Ocak – Şubat – Mart). Ekonomik kriz ve işçi sağlığı, Mesleki sağlık ve güvenlik 31, 13.RESİMLEMELEMELER LİSTESİ

Tablolar Dizini

Sayfa

Tablo 1. Sağlık Hizmetleri………………………………………………………………………………4

Tablo 2. Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesinde Türkiye’de Sağlık hizmeti Sunan Bakanlık ve Kuruluşlar, Hizmet Sunum Biçimi ve Geçiş Sürecinde Değişim…………………………………….…5

Tablo 3. Temel ve Birincil Korumaya Yönelik Sağlık Hizmetleri ve Sunucularındaki Değişim………6

Tablo 4. Toplum Sağlığı Merkezlerinde İstihdam Edilecek Personelin Özellikleri ve Sayısı………....8

Tablo 5. New Mexico Devlet, Mahalli ve Yerel Hak Sağlığı Birimlerinde Sağlanan Hizmetler……..24

Tablo 6. Montana’da Beş Yerel Sağlık Biriminde Sağlanan Hizmetler…………………………….…25

Tablo 7. Georgia Mahalli ve Yerel Sağlık Birimleri Tarafından Sağlanan Halk Sağlığı Hizmetleri ....26

Tablo 8. California’da Beş Yerel Halk Sağlığı Biriminde Sağlanan Hizmetler…………………….…27

Tablo 9. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Sorumlu Hekim Dağılımı-2007………………………………………………………………………………………………….39

Tablo 10. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Pratisyen Hekim Dağılımı-2007 (Sayı)……………………………………………………………………………………………..…..40

Tablo 11. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Diş Hekimi Dağılımı-2007 (Sayı) ……………………………………………………………………………………………………….40

Tablo 12. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) Dağılımı-2007 (Sayı) …………………………………………………………………………………………..……..41

Tablo 13. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Çevre Sağlığı Teknisyeni Dağılımı-2007 (Sayı) ……………………………………………………………………………………………………......42

Tablo 14. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Radyoloji Teknisyeni Dağılımı-2007 (Sayı) …………………………………………………………………………………………………………42

Tablo 15. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Laboratuar Teknisyeni Dağılımı-2007 (Sayı)….43


Tablo 16. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Hemşire Dağılımı-2007 (Sayı)…………………43

Tablo 17. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Ebe Dağılımı-2007 (Sayı)……………………………………………………………………..…………………………….44

Tablo 18. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Ayniyat Saymanı Dağılımı-2007 (Sayı) ………………………………………………………………………………………………………...44

Tablo 19. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Tıbbi Sekreter Dağılımı-2007 (Sayı)………………..45

Tablo20.Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Şoför Dağılımı-2007 (Sayı)………………………………………………………………………………….…………..…45

Tablo 21. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Hizmetli Dağılımı-2007 (Sayı) …………………………………………………………………………………………………….…..46

Tablo 22. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Personel Başına Düşen Kişi Sayısı-2007 (1 personel/kişi-ay) ………………………………………………………………………………….…....46

Tablo 23. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde İdari Mali Hizmetlerin Durumu-2007………… 47

Tablo 24. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Demirbaş Kayıtlarının Durumu-2007 …………………………………………………………………………………………………….…...47

Tablo 25. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinin AH’lerine Dağıttığı Demirbaşlar-2007 ……… 48

Tablo 26: Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Okul Sağlığı Çalışmalarının Durumu-2007 ……………………………………………………………………………………………………..…..48

Tablo 27. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinin Okul Kantinlerini Denetleme Durumu-2007………………………………………………………………………………………......………..49

Tablo 28. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinin Okul Yemekhanelerini Denetleme Durumu-2007…………………………………………………………………………………………………....49

Tablo 29. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Okullardan Alınan Bakteriyolojik Su Numunesi Sayıları ve Sonuçları-2007………………………………………………………………………….….49

Tablo 30. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Okullardan Alınan Kimyasal Su Numune Sayıları ve Sonuçları-2007…...…………………………………………………………………………….…...50

Tablo 31. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Okullarda Bakılan Bakiye-Klor Sayıları …………………………………………………………………………………………………………50

Tablo 32. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Yürütülen Çevre Sağlığı Hizmetleri-2007……. 50

Tablo 33. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Alınan Bakteriyolojik Su Numunesi Sayıları ve Sonuçları-2007………………………………………………………………………………………....51

Tablo 34. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Alınan Kimyasal Su Numunesi Sayıları ve Sonuçları-2007………………………………………………………………………………………... 51

Tablo 35. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Yapılan Bakiye-Klor Ölçümleri İle İlgili Bulgular-2007 ……………..........................................................................................................................52

Tablo 36. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Yapılan Esnaf Portör Muayene Denetimi İle İlgili Bulgular-2007………………………………………………………………………………………. 52

Tablo 37. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetlerine İlişkin Bulgular-2007 ……………………………………………………………...…....53

Tablo 38. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Çalışma Bulguları-2007………………………………………………………………………………………..………….54

Tablo 39. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bulaşıcı Hastalık ve Filyasyonlarla İlgili Bulgular-2007 …………………………………………………………………………………….....55

Tablo 40. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde İstatistik Çalışmalar İle İlgili Bulgular-2007 ………………………………………………………………………………………………..……..…55

Tablo 41. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Defin Ruhsatı Verme İle İlgili Bulgular-2007………................................................................................................................................ 56

Tablo 42. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü TSM İdari İşlemlere İlişkin Bulgular-2007 ………………………………………………………………………………………..………………56

Tablo 43. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Adli ve Acil Sağlık Hizmetleri Bulguları-2007. 56

Tablo 44. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Lojistik ve Koordinasyon Hizmetleri Bulguları-2007 ………………………………………………………………………………………………..…57

Tablo 45. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerinde Laboratuar Hizmetleri Sunumu İle İlgili Bulgular-2007 …………………………………………………………………………………………………...57

Tablo 46. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Radyoloji Hizmetleri Sunumu İle İlgili Bulgular-2007 ………………………………………………………………………………………….……..…57

Tablo 47. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Aile Sağlığı Merkezi Denetimi Bulguları-2007..58

Tablo 48. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Sağlık Eğitimi Hizmetleri İlgili Bulgular-2007 …………………………………………………………………………………………………………58

Tablo 49. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Ruhsatlandırma ve Denetim İle İlgili Bulgular-2007 ………………………………………………………………………………….……………..…58

Tablo 50. Edirne’de Toplum Sağlığı Merkezlerince Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri İle İlgili Bulgular-2007………………………………………………………………………………………. 59

Tablo 51. New Mexico ve Edirne TSM Halk Sağlığı Hizmetlerinin Karşılaştırılması ……………….65

Tablo 52. Edirne TSM’lerinde Çalışan Toplam Personel Ve Toplam Personel Başına Düşen Nüfus ……………………………………………………………………………………………….…….….66


Şekiller Dizini Sayfa

Şekil 1. Sağlık Sistemi………………………………………………………………………………..…1


Ekler Dizini

Ek 1: Toplum Sağlığı Merkezleri Bilgi Toplama Formu

Ek 2: Etik Kurul İzni

Ek 3: Tez Çalışma İzni (Edirne İl Sağlık Müdürlüğü)


ÖZGEÇMİŞ


Barış KANDEMİR 1979 yılında Yaylacık Köyünde doğdu.

İlköğrenimini Yaylacık Köyü İlköğretim Okulunda, Ortaöğrenimini Tatlıpınar İlköğretim okulunda tamamladı. 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü bitirdi. 2001 yılında Trakya Üniversitesi Kırklareli Sağlık Yüksek Okulu’ndan Sağlık Memuru Unvanıyla mezun oldu.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık Memuru olarak görev yaptı. 2004 yılında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Süloğlu Sağlık Ocağı’na Sağlık Memuru olarak atandı.

2007 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimine başladı.


EKLER


Ek 1


TSM VERİ TOPLAMA FORMU


EDİRNE’DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN PERSONEL VE İŞLEV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2008


Bu Çalışma Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulunun 02.04.2008 tarih ve 07/12 no’lu kararı ile Edirne Valiliği’nin 12.05.2008 tarih ve 5528 no’lu izni çerçevesinde yapılmakta olup, toplanan veriler bilimsel amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Barış KANDEMİR Doç. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

SBE. YL. Öğrencisi SBE. HS. Öğretim Üyesi


Keşan: İlçemizin kuzeyinde ve batısında Bulgaristan, doğusunda Süloğlu ilçesi, güneyinde merkez ilçe yer almaktadır. İlçemizin yüzölçümü 536.788’dir. Nüfusu 8406’dır. Sağlık göstergeleri ise, yapılan muayene sayısı 20429, sevk sayısı 2081, doğum sayısı 73, gebe 19, bebek 70, loğusa 9, çocuk 300’dür ve bebek ölümü yoktur. Aşılama oranları ise DBT3 77, HİP3 63, HEP3 87, KKK 79, Gebe Td1 63, Gebe Td2 68’dir. (2007)


Personel Durumu

Tablo 1. Keşan TSM Sorumlu Hekim Durumunun Aylar İçindeki Dağılımı


AYLARVAR YOK1-Halk Sağlığı Uzmanı

2-Aile Hekimliği Uzmanı

3-Pratisyen Hekim

4-Diğer (Belirtiniz)

OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

Similar:

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconTRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconTrakya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconTRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK TEZİ YAZIM KURALLARI

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconTRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Hasta Okulu tarafından düzenlenen Şeker Hastalığı ile nasıl baş edebiliriz?” konulu bilgilendirme toplantısı 4

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconTrakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconISSN 1302 647X TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA UNIVERSITY Bilimsel Araştırmalar Dergisi Journal of Scientific Research C Serisi Sosyal Bilimler Series C Social Sciences

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconTRAKYA ÜNİVERSİTESİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconT. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconTRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page