BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ
Indir 163.72 Kb.
TitleBİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ
Page4/5
Date conversion03.07.2013
Size163.72 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://faolex.fao.org/docs/texts/tur78352.doc
1   2   3   4   5

Listelerde olmayan türler

MADDE 43 – (1) Eklerde yer almayan türlere ait çeşitlerin kayıt altına alma işlemleri, türlerin ait olduğu cinslerdeki diğer türlere ait bu Yönetmelik hükümlerine göre, TTSM tarafından, teknik gerekliliklerin tamamlanması sonrasında başlatılır.


YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları Başvuru, Kuruluş ve Denetleme Esasları


Başvuru esasları

MADDE 44 – (1) Bitki ıslahına ve/veya çeşit geliştirilmesine ilişkin araştırmalar üzerinde çalıştığını beyan eden özel sektör kuruluşlarından, özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olmak isteyenler, faaliyet yürütmek istediği bitki grubunun belirtildiği başvuru dilekçesi ve aşağıda belirtilen şartların belgelendirildiği başvuru dosyasının orijinali ve dört kopyası ile Genel Müdürlüğe başvururlar.

(2) Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu başvuru şartları şunlardır.

a) Ticaret sicil kaydı olmak.

b) 47 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair taahhütname imzalamış olmak.

c) Üzerinde çalıştığı bitki grubu ile ilgili olarak, arazi, sera, laboratuvar, depo, bina, alet ve ekipmanlar ve personel ile ilgili Bakanlıkça belirlenen hususları yerine getirmek.

ç) Başvuru ücretini yatırmış olmak.

d) Araştırmalarını, bitki grubunun gerektirdiği yeterli sayıda konu uzmanı teknik personel tarafından yürütmek. Bu teknik personelden en az üçünün ziraat mühendisi ve bunlardan en az birinin bitki çeşitlerinin ıslahı konusunda 3 yıl bir araştırma kuruluşunda çalışmış veya Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği bitki ıslahı ile ilgili kamu yararına çalışan kuruluşların üç ay süreli teorik ve uygulamalı olarak düzenlendiği kursta başarılı olmuş veya bitki ıslahı konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olduğunu belgelendirmek ve bu teknik personellerin istihdamı ile ilgili belgeleri ibraz etmek.

(3) Araştırma kuruluşların üzerinde çalıştığı bitki gruplarına göre sahip olması gereken arazi, sera, laboratuvar, depo, bina, alet ve ekipmanlar ile çalıştırması gereken personel miktarları, Bakanlıkça belirlenir.

Başvurunun incelenmesi ve tespit yapılması

MADDE 45 – (1) Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen kuruluşlara, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek bir komisyon tarafından yerinde tespit yapılır. Başvuru dosyasında eksiklik tespiti halinde dosya Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine iade edilir.

(2) Genel Müdürlük, başvuruda bulunan kuruluşun, belirtilen şartlara haiz olup olmadığını mahallinde incelemek ve karar vermek üzere inceleme komisyonu kurar ve görevlendirir. İnceleme komisyonu Genel Müdürlükten bir, kamu tarımsal araştırma kuruluşlarından bir, TTSM nden bir, ziraat fakültesinden bir, il müdürlüğünden bir temsilciden oluşur.

(3) İnceleme komisyonuna davet edilen kuruluşlar, davet yazısını aldıktan sonra, başvuran kuruluşun çalışma konusuna göre, konu uzmanı bir ziraat mühendisinin komisyona iştirakini sağlar.

(4) İnceleme komisyonunun çalışma esasları şunlardır.

a) Komisyon, üye tam sayısı ile çalışır.

b) Komisyon üyelerinin arasından bir başkan seçilir. Komisyonun yazmanlığı TTSM den katılan üye tarafından yapılır.

c) Komisyon, yerinde inceleme yapar, varsa kuruluşun çalışma konularına uygun olarak kurmuş olduğu denemeleri ve bunlara ait kayıtları kontrol eder ve 44 üncü maddede belirtilen şartlara haiz olup olmadığını tespit eder.

ç) İnceleme komisyonu kararlarını oybirliği ile alır. Komisyonun kararı hakkında gerekçeli bir rapor düzenlenir. Raporu başkan ve üyeler imzalar.

d) Komisyonda oy birliği sağlanamadığı takdirde, olumsuz görüş belirten üyelerin görüşleri rapora eklenir. Rapor üyeler tarafından imzalanır.

e) Komisyonun tespit ettiği eksiklikler Genel Müdürlük tarafından kuruluşa bildirilir. Kuruluş eksikliklerini tamamladıktan sonra aynı yöntemle tekrar müracaat edebilir.

Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşunun tescil edilmesi

MADDE 46 – (1) İnceleme komisyonunun kararı olumlu ise kararın Bakanlık tarafından onaylanması ile kuruluş, başvurusunda belirttiği bitki grubuna ait çeşitlerin ıslahı ve/veya geliştirilmesi üzerinde çalışan özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak Bakanlık tarafından tescil edilmiş olur.

(2) Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil edilen kuruluş, çalışma konusunun kapsamında bitki grupları itibariyle değişiklik yapmak isterse veya diğer bir kuruluşla birleşmesi halinde 44 üncü maddede belirtilen şartlarla tekrar Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük 45 inci maddede belirtilen şekilde tespit işlemleri neticesinde kuruluşu tescil eder.

(3) Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil edilen kuruluş, tescil esnasında beyan edilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Genel Müdürlüğe değişiklik talebi ile müracaat eder. Genel Müdürlük, kuruluşun sunduğu belgeleri inceler. Sunulan belgelerin uygun görülmesi halinde talep onaylanır. Sunulan belgeler yeterli görülmezse Genel Müdürlük 45 inci maddede belirtilen şekilde tespit işlemleri yapabilir.

(4) Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşuna ait asıl dosya ve belgeler Genel Müdürlük arşiv ve kütüğünde muhafaza edilir.

Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşlarının yükümlülükleri

MADDE 47 – (1) Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil edilen kuruluş, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Tarımsal araştırma kuruluşu olarak tesciline esas şartları korumak ve devam ettirmek, değişen şartları altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek.

b) Tarla bitkileri, sebze, meyve ve asma türlerinde tescil veya üretim izni başvurusu yapacağı çeşitlerle ilgili olarak kurmuş olduğu denemelerin planını ve yerini Genel Müdürlüğe bildirme, gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek kamu tarımsal araştırma kuruluşu veya TTSM tarafından çeşitle ilgili denemelerin usulüne uygun kurulmadığının rapor edildiği durumlarda, çeşitlere ait denemeleri yeniden kurarak Genel Müdürlüğe tekrar bildirmek.

c) Bakanlık tarafından davet edilecekleri toplantılara katılmak.

ç) Araştırmalarıyla ilgili yıllık çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak.

d) Yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılması zorunlu olan teknik personelin çalıştırıldığına dair sigorta bildirimleri veya diğer resmi kayıtlarını her yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildirmek.

Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşlarının denetimi

MADDE 48 – (1) Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil edilen kuruluşlar, 44 üncü maddede belirtilen husus ve şartları ve 47 nci maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek amacıyla Genel Müdürlük, TTSM ve Bakanlık il müdürlüğü temsilcisinden oluşan komisyon tarafından denetlenir.

(2) Denetimler üç yılda bir yapılır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü durumlarda denetim süresini erkene alabilir. Yıllık denetim programları Genel Müdürlük tarafından hazırlanır. Yıllık denetim programının gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirler ve gerekli iş ve işlemler Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Denetim sonucunda bir rapor hazırlanır. Hazırlanan raporda denetime tabi tutulan kuruluşun eksiklikleri tespit edilmişse, bu eksiklikler, Genel Müdürlük tarafından kuruluşa bildirilir. Kuruluş üç ay içerisinde eksikliklerini tamamladıktan sonra denetimin tekrarlanması için müracaat eder. Komisyonca yeniden denetime tabi tutulan kuruluş için hazırlanan ikinci raporda da, 44 üncü maddede belirtilen şartlarla, 47 nci maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği belirlenirse, verilen Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu lisansı Bakanlık tarafından iptal edilir.

(3) Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu lisansı iptal edilen kuruluş üç yıl süre ile yeniden özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olmak için başvuru yapamaz. Üç yıl sonunda, kuruluşun 44 üncü maddede belirtilen şartlara haiz olmak ve 47 nci maddede belirtilen yükümlülüklere uymak kaydıyla, özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil edilmek isteği ile Genel Müdürlüğe müracaat etme hakkı vardır.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Ücretler

MADDE 49 – (1) Kayıt altına alma iş ve işlemlerine ait ücretler her yıl ocak ayında Bakanlık tarafından ilan edilir.

(2) Kayıt altına alma iş ve işlemlerine ait ücretler aşağıda belirtilmiştir.

a) Başvuru inceleme ücreti.

b) Tescil ücretleri,

1) Deneme ücreti; FYD test ücreti, TDÖ deneme ücreti, Teknolojik analiz ücreti,

2) Kayıt ücreti,

c) Üretim izni ücreti,

ç) Belgelendirme ücreti,

d) Yayın ücretleri.

(3) Ücretler, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, TTSM Döner Sermaye İşletmesi ilgili hesabına peşin olarak yatırılır.

Sorumluluk

MADDE 50 – (1) Bitki çeşitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal özelliklerinin belirli çevrelerde tespiti ile kayıt altına alınırlar. Üretim aşamasında iklim, toprak gibi değişebilen çevresel faktörler sebebi ile kayıt altına alınma gerekçelerinden farklı sonuçların ortaya çıkmasından çeşit sahibi sorumludur.

Çeşit devri

MADDE 51 – (1) Çeşit sahibi kişi veya kuruluşlar kayıt altına aldırdıkları çeşitleri, noter huzurunda yapılacak özel anlaşma hükümleri ile devredebilirler. Devir işlemine ait bilgi ve belgeler TTSM ne verilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, 19/9/1997 tarihli ve 23115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 53 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Altbirlik temsilcilerinin komitelere katılımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tescil veya STK Komitesi toplantılarına katılacak olan altbirlik temsilcilerinin, altbirliklerin fiilen kurulamamış olması sebebiyle katılmaması durumunda, diğer komite üyelerinin katılımları ile komite üye tam sayısı ile toplanmış sayılır.

Geçiş süresi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, durumlarını bu değişikliğe uygun hale getirmeyen Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi sahiplerinin izin ve tescil belgeleri, Bakanlık tarafından iptal edilir.

Denemeleri kurulan çeşitler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tescil, üretim izni veya ticari kayıt için denemeleri kurulan ve tescile esas değerlendirmeleri tamamlanmayan bitki çeşitleri daha önceki yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Ticari sebze kayıt listesindeki çeşitlerin sertifikasyonu

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Ticari Sebze Kayıt Listesinde yer alan çeşitlerden, FYD si resmi kuruluşlarca yapılanlar dışındaki çeşitlerin sertifikasyon sistemi dahilinde üretimleri yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


Ek–1

Tarla Bitkisi Türleri

Agrostis canina L. Köpek tavusotu

Agrostis capillaris L(tenuis) Narin tavusotu

Agrostis gigantea İri tavusotu

Agrostis stolonifera L. Stolonlu tavusotu

Alopecurus pratensis L. Çayır tilkikuyruğu

Arachis hypogaea L. Yer fıstığı

Arrhenatherum elatius (L.) P.

Beauv. ex J.S. ve K.B. Presl Yüksek çayır yulafı

Avena sativa L. Yulaf

Beta vulgaris (L.) Şeker pancarı

Brassica juncea (L.) Czernj. Et Cosson Kahverengi hardal

Brassica napus (L) partim Kolza

Brassica napus L. var. napobrassica(L.) Rchb Tarla şalgamı

Brassica nigra (L) Koch Siyah hardal

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. Karadeniz lahanası

Brassica rapa L. var.silvestris (Lam.) Briggs Yağ şalgamı

Bromus catharticus Vahl Parlak brom

Bromus sitchensis Trin. Alaska bromu

Cannabis sativa L. Kenevir

Carthamus tinctorius L. Aspir

Carum carvi L. Kimyon

Cicer arietinum L. Nohut

Cynodon dactylon (L.) Pers Köpek dişi

Dactylis glomerata L. Domuz ayrığı

Festuca arundinacea Schreber Kamışsı yumak

Festuca ovina L Koyun yumağı

Festuca pratensis Hudson Çayır yumağı

Festuca rubra L. Kırmızı yumak

Festuca spp. x Lolium spp. Festuca cinsinden bir türle Lolium cinsinden bir türün çaprazlanmasıyla elde edilen melez türler Festulolium

Glycine max (L.) Merr. Soya fasulyesi

Gossypium spp. Pamuk

Hedysarum coronarium L. İspanyol korungası

Helianthus annuus L. Ayçiçeği

Hordeum vulgare L. Arpa

Lens culunaris L. Mercimek

Linum usitatissimum L. Keten

Lolium multiforum Lam. İtalyan çimi

Lolium prenne L. Çok yıllık çim

Lolium x boucheanum Kunth Hibrit çim

Lotus corniculatus L. Sarı çiçekli gazal boynuzu

Lupinus albus L. Beyaz acı bakla, beyaz lüpen

Lupinus angustifolius L. Mavi acı bakla, mavi lüpen

Lupinus luteus L. Sarı acı bakla, sarı lüpen

Medicago lupulina L. Şerbetçiotu yoncası

Medicago sativa L.- Medicago x varia T. Martyn Yonca

Nicotiana tabaccum L. Tütün

Onobrychis viciifolia Scop. Korunga

Oryza spp. L. Çeltik

Papaver somniferum L. Haşhaş

Phacelia tanacetifolia Benth. Arı otu

Phalaris aquatica L Kaynaş

Phalaris canariensis L. Kuşyemi

Phaseolus vulgaris L. Kuru fasulye

Phleum bertolonii DC Çayır kelp kuyruğu

Phleum pratense L. Çayır kelp kuyruğu

Pisum sativum L. (partim) Bezelye

Poa annua L Bir yıllık salkımotu

Poa nemoralis L Orman salkımotu

Poa palustris L Bataklık salkımotu

Poa pratensis L. Çayır salkımotu

Poa trivialis L. Adi salkımotu

Raphanus sativus L. var oleiformis Pers. Yemlik turp

Secale cereale L. Çavdar

Sesamum indicum L. Susam

Sinapis alba L. Beyaz hardal

Solanum tuberosum (L.) Patates

Sorghum bicolor (L.) Moench Koca darı

Sorghum bicolor X Sorghum sudanense Sorgum X sudan otu melezi

Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudan otu

Trifolium alexandrinum L İskenderiye üçgülü

Trifolium hybridum L Melez üçgül

Trifolium incarnatum L. Kırmızı üçgül

Trifolium pratense L. Çayır üçgülü

Trifolium repens L. Ak üçgül

Trifolium resupinatum L. İran (Acem) üçgülü

Trigonella foenum-graecum L. Çemen

Trisetum flavescens (L.) Beauv. Sarı yalancı yulaf

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Ekmeklik buğday

Triticum durum Desf. Makarnalık buğday

Triticum spelta L. Kavuzlu buğday

Vicia faba L. (partim) Bakla

Vicia pannonica Crantz Macar fiğ

Vicia sativa L. Fiğ

Vicia villosa Roth Tüylü fiğ

Vigna unguiculata L. Börülce

X Triticosecale Wittm. Tritikale

Zea mays L. Mısır


Ek- 2

Sebze Türleri

Latince Adı Tür adı

1   2   3   4   5

Similar:

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ iconBİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ iconBitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ iconBİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ icon5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu”na ve “Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği”ne İstinaden hazırlanmıştır

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ iconBİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİNDE

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ iconBİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ icon5 İşletmedeki Hayvanların Kayıt Altına Alınması

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ iconBitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ iconIsı kaynağı ve kontrol altına alınması

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ iconTarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri (TDÖ) Teknik Talimatı, 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu” kapsamında 13 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan “Bitki Çeşitlerinin

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page