2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI
Indir 184.59 Kb.
Title2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI
Page1/4
Date conversion03.07.2013
Size184.59 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.diskapieah.gov.tr/influenza.doc
  1   2   3   4
S.B DIŞKAPI YBEAH

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI


Hastanenin ENFESİYON KONTROL KOMİTESİ tarafından, Pandemik İnfluenza Hazırlık kurulunun katkılarıyla hazırlanmıştır.


Amaç: 2009 H1N1 pandemisinde hastanemize başvuran hastaların tanı ve tedavisinin en iyi ve en hızlı şekilde yapılabilmesi, sağlık personeli ve diğer hastaları ve bu hastalarla temas eden kişileri bu salgından korumak, ölen hastaların cenazelerinin defnedilinceye kadar morgda saklanması için gerekli önlemlerin alınması.

Kapsam: Tüm hastane çalışanları, hastaneye başvuran hastalar ve bu hastalarla temas edenleri kapsamaktadır.

GENEL BİLGİLER

Hastanemiz yaklaşık 2068 kadrolu 774 hizmet alımıyla çalışan personel bulunan eğitim ve araştırma hastanesidir (3.basamak). Hastanemiz her gün yaklaşık 5000 poliklinik hastasına hizmet vermektedir. Toplam yatak sayısı 845’dir.

Hizmet Birimleri;

Merkez Hastane, Etlik Polikliniği, Pursaklar Semt polikliniği, Hasköy Semt Polikliniği bulunan 39 klinik ve 157 poliklinikle hizmet vermektedir.

Kliniklerimiz;

Acil Müşahade Kliniği

1.Ortopedi Kliniği, 2. Ortopedi Kliniği, 3. Ortopedi Kliniği, 4. Ortopedi

1.Cerrahi Kliniği, 2.Cerrahi Kliniği, , 4.Cerrahi Kliniği

1.Beyin Cerrahisi Kliniği, 2.Beyin Cerrahisi Kliniği,

1.Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, 2.Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

1.Üroloji Kliniği, 2.Üroloji Kliniği, 3.Üroloji Kliniği, 4.Üroloji Kliniği

1.KBB Kliniği, 2. KBB Kliniği, 3.KBB Kliniği

1.Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

Cildiye Kliniği

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği

2.Dahiliye Kliniği, 3.Dahiliye Kliniği

Tıbbi Onkoloji Kliniği

Nefroloji Kliniği

Kardiyoloji Kliniği

Hematoloji Kliniği

Endokrinoloji Kliniği

Gastroenteroloji Kliniği

İmmunoloji Kliniği

Göğüs Hastalıkları Kliniği -Uyku Ünitesi

1.Nöroloji Kliniği, 2.Nöroloji Kliniği, 3. Nöroloji Kliniği

Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Psikiyatri Kliniği

Diyaliz Ünitesi


Yoğun Bakımlar

Anestezi Reanimasyon -1 Yoğun Bakım Ünitesi,

Anestezi Reanimasyon -2 Yoğun Bakım Ünitesi

Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi

Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesi

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Acil Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi 1

Acil Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi 2

Yanık Yoğun Bakım Ünitesi


2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI

Kasım 2009 tarihi itibari ile Dünya sağlık örgütü ve Türkiye için alarm düzeyi 6’dır.

Salgın sırasında TC Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği Ankara Sağlık İl Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda hareket edilecektir. Bu amaçla yürütülmekte olan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

Kurumumuzda influenza bildirimi ile ilgili yetkili kişiler Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde görevli hekimler Dr Gönül Çiçek Şentürk ve Dr. Aslı Haykır olarak belirlenmiştir.


Pandemi süresince görev yapacak Pandemik İnfluenza Hazırlık Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmuştur;

Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

Dr. Mustafa BOLKAN

Doç. Dr. Sadık ARDIÇ

Doç. Dr. Göksal KESKİN

Doç. Dr. Hakan KORKMAZ

Uzm. Dr. Ömer Faruk DEMİR

Baş eczacı Ö. Lütfi SUİÇMEZ


YÖNETİM PLANI


Hastane Başhekimliği Adına

Dr.Uğur YILDIZ
Pandemik İnfluenza Hazırlık Kurulu, Başkan Doç.Dr.İrfan Şencan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi (Surveyans ve Enfeksiyon kontrol önlemleri )Surveyans Ve Tanı İçin Örnek Alma Sorumlusu.


Dr.Gönül Çiçek Şentürk ve Dr. Aslı Haykır.

Salgında ilk planda görev alacak klinikler Enfeksiyon hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Göğüs Hastalıkları KBB İç Hastalıklar Acil Servis

Yoğun Bakım Üniteleri

Eczane ve diğer Hastane destek Birimleri
Diğer Klinikler laboratuvarlar

Pandemi süresince hastalarla ilk karşılaşacak ve tetkik ve tedavisinde görev alacak klinikler ve personel sayıları aşağıda belirtilmiştir.

KLİNİKLER

DOKTOR

HEMŞİRE

DİĞER PERSONEL

YATAK SAYISI

Enfeksiyon hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji

16

6

4

15

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

17

6

17

27

KBB

54

13

17

50

İç Hastalıkları

(3/4 Dahiliye)

40

5

10

27

Acil Servis

63

62

95

33*Acil Müşahade

Yoğun Bakım Ünitesi

73

74

40

56

Toplam

263

166

183

208Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) ve Pandemik İnfluenza Hazırlık Kurulu 26/10/2009 tarihinde olağan toplantısını yaparak, gündeme yönelik aşağıda belirtilen kararları almıştır.

 1. Hastanemiz mevcut “İnfluenza Eylem Planı” değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ve şu an ki yeni H1N1 salgını göz önüne alınarak hastane bünyesinde mevcut çalışma alanlarından ayrı bir alan içerisinde grip polikliniği oluşturulmasına,

 2. Bu kapsamda oluşturulacak poliklinik için en uygun alanın konferans salonunun fuayesi olduğuna,

 3. Konferans salonu girişinde uygun malzeme ile ayrılacak biçimde iki adet poliklinik odası oluşturulması ve bilgisayar donanımı sağlanmasına,

 4. Bu poliklinik odalarında mesai saatlerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve KBB hekimlerince; mesai bitiminden saat 24:00’e kadar Acil servis hekimlerince hizmet verilmesine,

 5. Aynı katta ortada kalan alanın bekleme salonu olarak düzenlenmesine,

 6. Alt katın numune (kan ve örnek) almak için uygun biçimde düzenlenmesine,

 7. Fotoğrafhane olarak kullanılan odaya taşınabilir röntgen cihazının konularak röntgen odası olarak düzenlenmesine,

 8. Konferans salonu girişinin yeterince havalandırılabilmesi ve ısıtılabilmesi için, gereken altyapının hazırlanmasına,

 9. Konferans salonunun girişine tekerlekli iskemle ve sedye girişini sağlamak üzere rampa yapılmasına,

 10. Konferans salonunda verilmesi planlanan eğitimler için giriş ve çıkışların, teknik servis tarafındaki kapıdan yapılmasına,

 11. Acil servis girişinde triaj noktası oluşturulmasına, influenza benzeri hastalığı olanların bu noktada görevlendirilecek ATT’ler tarafından grip polikliniğine yönlendirilmesi ve gene aynı noktada hastalara maske taktırılmasına karar verilmiştir.Hastanemiz Pandemik İnfluenza Kurulu 05/11/2009 tarihinde toplanarak gündeme yönelik aşağıda belirtilen kararları almıştır.

1- F blok 4. katın Göğüs Hastalıkları bölümünden başlamak üzere, diyaliz ve immünsüprese hastaların başka kliniklere kaydırılmasıyla, pandemik influenza hastaları için ayrılmasına,

3- On adet noninvaziv mekanik ventilatörün acil olarak temin edilmesine,

4- Acil Dahiliye Servisi (ADS) içindeki iki odanın yoğun bakım şartlarını sağlayacak biçimde düzenlenmesi ve 24 saatlik çalışma koşullarının sağlanmasına,

Hastaların Kabulü:


 1. Merkez hastaneye bağlı Etlik Polikliniği, Pursaklar Semt polikliniği,Hasköy Semt Polikliniği Sağlık Bakanlığının 1.basamak pandemi planına göre hizmet veremeye devam edeceklerdir (bakınız Ek 1).

 2. Tanı konulan ve yatış kararı verilen hastaların(bakınız Ek 2), eğer yoğun bakım yatış kriterlerini karşılamıyorlar ise, ilk olarak Enfeksiyon hastalıkları kliniğinden başlanmak üzere Göğüs hastalıkları kliniği, Dahiliye klinikleri, KBB kliniklerine yatışlarının yapılmasına,
 1. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar için(bakınız Ek 2), öncelikli olarak Acil Dahiliye Servisi (ADS) içindeki iki odanın daha sonrasında Dahili yoğun bakımlardan başlanmak üzere tüm yoğun bakımların kullanılmasına karar verilmiştir.SB Dışkapı YBEA hastanesi Pandemik İnfluenza 2009 beklenen hasta sayıları

İyi Senaryo: Risk gruplarının aşılanması ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla*.

Bakılan Nüfus: 300 000

Hastalanan Kişi sayısı: 7725

Poliklinik hastası:3219

Yatan hasta sayısı:32

Yoğun Bakım Hasta sayısı:5

Ölü sayısı:2


Kötü senaryo: Hiç aşı yapılmaz ve gerekli tedbirler alınmazsa*


Bakılan Nüfus : 300 000

Hastalanan Kişi sayısı: 90 128

Poliklinik hastası:37768

Yatan hasta sayısı:412

Yoğun Bakım Hasta sayısı:66

Ölü sayısı: 19

*Sağlık Bakanlığı senaryolarından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim Çalışması:

2007 ve 2008 yılında tüm hastane personeline olası influenza pandemisi ve hastenemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Her yıl tüm personele el yıkama ve izolasyon önlemleri hakkında bilgi verilmektedir.

2009 yılı başından itibaren 27.10.2009 tarihinde öncelikli olarak KBB, Göğüs hastalıkları, Enfeksiyon hastalıkları, Acil servis, Dahiliye ve Aile hekimleri olmak üzere eğitim planlanmasına ve bu eğitime katılımın zorunlu kılınmasına; aynı eğitimin belirli aralıklarla tekrarlanmasına,

Şirket ve hizmetli personel eğitimlerinin 30,10,2009 tarihinde öncelikli olarak eğitim hemşireleri ile koordineli olarak enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından verilmesi ve belirli aralıklarla eğitimin tekrarlanmasına karar verilmiştir.

05/11/2009 tarihinde Doç. Dr. Sadık ARDIÇ tarafından “H1N1‘de O2 Tedavisi” için eğitim planlanmıştır.


PANDEMİK (H1N1)2009 VİRUS İNFEKSİYONUNUN KLİNİK YÖNETİMİ

VAKA TANIMLARI

İnfluenza benzeri hastalık:

Başka bir nedenle açıklanamayan, ani başlayan 38 C’nin üstünde ateşle birlikte kuru öksürük , boğaz ağrısından en az birinin olması olarak tanımlanır.

OLASI VAKA

Başka bir nedenle açıklanamayan 38 °C dereceyi (koltuk altı) geçen ateş (veya ateş hikâyesi) ile birlikte aşağıdaki şikâyetlerden en az birinin olması;

 1. Yaygın vücut ağrısı

 2. Boğaz ağrısı

 3. Baş ağrısı

 4. Burun akıntısı

 5. Öksürük

 6. Solunum güçlüğü

 7. Kusma, ishal


Kanıtlanmış pandemik (H1N1) 2009 vakası:

Kanıtlanmış pandemik (H1N1) 2009 vakası , aşağıdaki testlerden biri veya birkaçı ile labortuvar olarak kanıtlanmış pandemik (H1N1) 2009 virusu ile infekte influenza benzeri hastalığı olan kişi olarak tanımlanır:

Gerçek zamanlı PCR

Virus Kültürü

Ciddi akut solunum yolu hastalığı:

İnfluenza benzeri hastalık bulgularının an yanı sıra hastaneye başvuru nedeni olan nefes darlığı veya solunum güçlüğünün olması

Klinik Görünüm:

Pandemik (H1N1) 2009 virus infeksiyonunun sebep olduğu influenzanın klinik görünümü asemptomatik hastalıktan, diğer altta yatan hastalıkların alevlenmesi ve multiorgan yetmezliğiyle seyreden şiddetli viral pnömoniyi içerebilen ciddi ölümcül hastalığa değişir. Erken dönemde pandemik (H1N1) 2009 virus infeksiyonu tanısının konması doğru tedavi ve takip kararı vermede önem taşır. Pandemik (H1N1) 2009 virus infeksiyonu için üç farklı klinik tablo tanımlanabilir.

Hafif hastalık(Ciddi olmayan):İnfluenza benzeri hastalık bulguları olan hastalarda aşağıdaki bulgulardan bazılarının veya tamamının olması

 • Ateş(≥380C),kuru öksürük boğaz ağrısı, burun akıntısı, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, fakat nefes darlığı veya solunum güçlüğü yok.

 • Özellkile çocuklarda ortaya çıkabilen, dehidratasyon bulguları olmaksızın ishal ve/veya kusma gibi gastrointestinal hastalık

Bu hastaların genel durumu hipotansiyon veya mental konfüzyon olmaksızın iyidir.

Şiddetli hastalığa ilerleme belirti ve bulguları: Başlangıçta hafif hastalık bulguları olan hastalar hastalığın seyrinde süratle daha ciddi hastalığa ilerleyebilir. Aşağıda hastanın acil olarak değerlendirilmesini gerektiren ciddi hastalığa ilerlediğini gösteren belirti ve bulgulardan bazıları verilmiştir:

 • Oksijen eksikliği veya kardiyopulmoner yetmezlik olduğunu gösteren belirti ve bulgular:

  • Nefes darlığı (aktivite veya istirahatte ) veya solunum güçlüğü, siyanoz, kanlı veya renkli balgam, gögüs ağrısı, düşük kan basıncı;

  • 5 yaşın altındaki çocuklarda hızlı veya yüzeyel solunum;

  • Eğer mümkünse, puls oksimetri ile belirlenen hipoksi (Oksijen satürasyonu ≤%92)

 • MSS komplikasyonu varlığını gösteren belirti ve bulgular:

  • Mental durum değişiklikleri, bilinç kaybı, uyuşukluk veya uyandırma güçlüğü; tekrarlayan veya persistan konvülzyonlar, ciddi zayıflık veya paralizi.

 • Kalıcı virus replikasyonu veya invazif sekonder bakteriyel infeksiyon bulguları:

  • Laboratuvar testleri ve klinik bulgulara göre(örneğin üç günden sonra analjezik ve antipiretiklere rağmen sürekli veya aralıklı yüksek ateşin ve diğer hastalık bulgularının devam etmesi)

 • Şiddetli dehidratasyon:

  • Aktivitede azalma, baş dönmesi, idrar miktarında azalma, letarji

Ciddi Hastalık:

Aşağıdaki belirti ve bulgulardan herhangi birine sahip hastaların influenzaya bağlı ciddi hastalıkğa maruz kaldığı düşünülmelidir:

 • Ciddi solunum sıkıntısı:

  • Ciddi nefes darlığı (örneğin bir nefeste cümleleri tamamlayamama). Yardımcı solunum kaslarını kullanma, suptaklaviküler çekilme, trakeal çekilme veya boğulma hissi(Erişkin hastalar için)

  • Göğüste çekilmeler (İnterkostal, subkostal veya suprasternal )veya sakinken gürültülü solunum(Pediyatrik hastalarda)

 • Solunum sayısında artış:

  • Erişkin hastalarda solunum sayısı dakikada otuzun üzerinde

  • Çocuk hastalarda 1 yaşın altında 50’nin, 1 yaşın üstünde 40’ın üstünde

 • Puls oksimetri ile oksijen satürasyonu ≤%92,( solunum havası veya oksijen verilirken)

  • Siyanozun yokluğu ciddi hastalık olmadığını göstermez

 • Solunum yorgunluğu

 • Yeni anormal solunum paterni, örneğin hızlı veya yavaş solunum veya soluk aralarında uzun aralar(erişkin hastalar için)

 • Soluk aralarında 20 saniyenian üzerinde apneler(Pediyatrik hastalar için)

 • Ciddi klinik dehidratasyon veya klinik şok bulguları

  • Sistolik kan basıncı < 90 mmHg ve/veya diastolik kan basıncı <60 mmHg, sternal kapiller dolma zamanı > 2 saniye, azalmış deri turgoru(erişkin hastalar için)

  • Sternal kapiller dolma zamanı >2 saniye, azalmış deri turgoru, çökük göz veya fontanel(pediyatrik hastalarda)

 • Bilinç Değişikliği

  • Yeni konfüzyon, belirgin ajitasyon veya konvülzyonlar(erişkin hastalar için)

  • Belirgin ajitasyon veya irritasyon, konvülzyon, veya güçsüz infant(pediyatrik hastalar için)

 • Hekimin dikkatini çeken diğer durumlar

  • Örneğin hızla ilerleyen veya alışılmamış uzun hastalık
  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconPANDEMİK A (H1N1) 2009 GRİP AŞISI KAYIT FORMU

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconDomuz Gribi (Influenza A/(H1N1) aşısı hakkında bilgilendirici broşür

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconPandemik* H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconHalk arasında “domuz gribi” diye bilinen “Pandemik A (H1N1) gribi” kolay bulaşan bir hastalık olup, bütün dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaktadır. Hastalık

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconGrip, burun, bronşlar ve akciğerden oluşan solunum sisteminde meydana gelen, Influenza A, Influenza B ve Influenza C virüslerinin neden olduğu yüksek derecede

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconDünya Sağlık Örgütü’nü Son Haftalık Bildirisi (11 Aralık 2009) Pandemic (H1N1) 2009 Bildiri / 78

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconA Akademik Bilişim Konferansı 2009, 11-13 Şubat 2009,Harran Üniversitesi, ŞANLIURFA çık kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemi Üzerinden İnternet Destekli (Harmanlanmış) Öğrenim Deneyimi

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconTTB PandemİK BİLGİ NOTU

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconH1N1 GRİBİ Grip Olduğumu Nasıl Anlarım?

2009 H1N1 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI iconYÖNETİM PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page