TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010
Indir 98.92 Kb.
TitleTOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010
Date conversion04.07.2013
Size98.92 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sbe.sakarya.edu.tr/dosyalar/duyuru/1280273163.doc
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI TARİHİ :28.01.2010

TOPLANTI NO :364


Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Prof. Dr. Recai COŞKUN başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.


TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

Prof.Dr.Recai COŞKUN Prof.Dr.Vahit TÜRK

Doç.Dr.N.Tolga SARUÇ

Doç.Dr.Erman COŞKUN

Doç.Dr.Ömer ANAYURT

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZDEMİR


1- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin danışman atama ve değiştirme formları okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin danışman değişikliğinin eski ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

Hasan BİRCAN (YL)

İslam Tarihi Ve Sanatları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Saim YILMAZ

Cengiz ESMERAY (YL)

İslam Tarihi Ve Sanatları

Yrd. Doç. Dr. Saim YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ

Sinan UZUN (YL)

Felsefe ve Din Bilimleri

Doç.Dr.Halil İbrahim BULUT

Doç.Dr.Abdulvahit İMAMOĞLU

Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI (YL)

Kamu Yönetimi

Prof.Dr.Davut DURSUN

Yrd.Doç.Dr.Ferruh TUZCUOĞLU

Serdar ÇAKAN (YL)

İşletme

Yrd.Doç.Dr.Ali TAŞ

Yrd.Doç.Dr.Mahmut HIZIROĞLU


2- Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin tez öneri formları okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak söz konusu öğrencilerin tez konularının aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Adı Soyadı

Danışmanı

Tez Konusu

Uluslararası İlişkiler

Ceren Devran BAYKOTAN (YL)

Yrd. Doç. Dr. Tuncay KARDAŞ

Cyprus Question And Turkish-American Relations

Jahadkhil JAUHARİ (YL)

Doç.Dr.Kemal İNAT

Karzai Döneminde Afganistan-İran İlişkileri

Battal YILMAZ (DR)

Prof.Dr.Musa EKEN

Kalkınma Politikasında Değişim: Bölgesel Kalkınma Ajansları

İktisat

Mustafa KIRCA (YL)

Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK

Türkiye’de İşsizlik Sorunu Ve Çözümünde Turizm Sektörünün Katkısı

Felsefe Ve Din Bilimleri

Ahmet CESUR (YL)

Doç. Dr. Atilla ARKAN

Kemalpaşazade’nin ‘Risale fi Takaddümi’l-İlleti’t-Tamme ale’l-Ma’lul’ Adlı Eserinin Tahkik Tercüme Ve Değerlendirmesi

Yasemin YILDIZ (YL)

Doç. Dr. Atilla ARKAN

Kemalpaşazade’nin ‘Vücudul Zihni’ Risalesinin Tahkik Ve Değerlendirilmesi

İslam Tarihi Ve Sanatları

Hasan Hüseyin AKMAN (YL)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ

İshak bin Murat (Geredeli İshak) ‘ın Edviye-i Müfrede Adlı Eserinin Tahkiki

Serdar KARABULUT (YL)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ

İbn-i Batuta Seyahatnamesine göre İslam Dünyasında Çarşı Ve Pazarlar

Ekrem BULUT (YL)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ

Sırat-l Müstakim Ve Sebilü’r-Reşad Dergilerinde Yayınlanan Makaleler Bağlamında Son Dönem Osmanlı Medreseleri Ve Islah-ı Medaris Hakkındaki Düşünceler

Hasan BİRCAN (YL)

Yrd. Doç. Dr. Saim YILMAZ

İbn Battuta Seyahatnamesine Göre İslam Coğrafyasında Kadın

Sosyoloji

İlhan KORKMAZ (YL)

Prof. Dr. Sami ŞENER

Sanal Alemde Kimliğin Yeniden İnşası: Sosyal Paylaşım Sitelerinin Sosyolojik Analizi ‘Facebook Örneği’

Sedat CAMCI (YL)

Yrd.Doç.Dr.Abdullah TAŞKESEN

Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Kız Çocuklarının Okula Gönderilmeme Nedenleri ve Sonuçları :Ağrı Örneği

Tarih

Serap TAŞTEKİN (YL)

Prof. Dr. Mehmet ALPARGU

Bir Tarihçi Olarak Mirza Haydar Duğlat

Şenay YANAR (DR)

Prof. Dr. Mehmet ALPARGU

Şah I. Abbas Devri Safevi Devleti

Kamu Yönetimi

Selin BEKTAŞ (YL)

Doç. Dr. Hamza AL

Belediyelerde Yeni Denetim Anlayışı Ve Sorunları

İşletme

Tülin TUNÇ (DR)

Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANİS

Benlik Saygısı ve Kaygının Çatışma Yönetim Stilleri Üzerindeki Etkileri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Serdar ÇAKAN (YL)

Yrd.Doç.Dr.Mahmut HIZIROĞLU

Japon Ulusal İş Sistemi

Ufuk BOLAT (YL)

Doç.Dr.Erhan BİRGİLİ

Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Kurumsal Yönetim Endeksine Tabi Olmanın İşletmenin Piyasa Değerine Etkileri

Ahmet Ersan ERŞAN (YL)

Doç.Dr.Erhan BİRGİLİ

Belediyelerin Sosyal ve Ekonomik Harcamalarının Optimizasyonu

Gülçin BUDAKOĞLU (YL)

Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANİS

Tükenmişliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi

Eğitim Bilimleri

Rafet İŞLEYEN (YL)

Yrd. Doç. Dr. Aynur BOZKURT BOSTANCI

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri İle Okuldaki Öğretmen Performans Yönetimi Uygulamaları Arasındaki İlişki (İstanbul İl Örneği)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ebru YOLSAL (YL)

Prof.Dr.Adem UĞUR

Eğitimcilerde Tükenmişlik (Rehber Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama)

Hayrettin ŞAHİN (YL)

Yrd.Doç.Dr.Fatma FİDAN

Kadın Girişimciliğin Teşviki ve Geliştirilmesinde Mikro Kredinin Önemi ve Sakarya Örneği


3-Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin tez öneri formları okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak söz konusu öğrencilerin tez adı değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Adı Soyadı

Danışmanı

Tez Konusu

Eğitim Bilimleri

Hasan ÇELİK (YL)

Yrd.Doç.Dr.Murat İSKENDER

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Bilişsel Duyuşsal ve Psikomotor Olarak Hazır Olma Düzeyleri ve Buna Yönelik Hazırlanan Eğitim Programının Erişiye, Matematik Tutum ve Korkusuna Etkisi

Sosyoloji

Nesrin AKINCI ÇÖTOK (DR)

Prof.Dr.Musa TAŞDELEN

Çokkültürlülük Kültürlerarası ve Entegrasyon Tartışmaları Bağlamında Alman Eğitiminde Türk Öğrenciler, Bremen Örneği


4- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin tez öneri formları okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak söz konusu öğrencilerin tez konusu değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


EYK-364/3 28.01.2010


Adı Soyadı

Danışmanı

Tez Konusu

Felsefe ve Din Bilimleri

Sinan UZUN (YL)

Doç.Dr.Halil İbrahim BULUT

15-18 Yaş Ergenlerde Yalan Tutumuna Psiko-Sosyal Yaklaşım (Sakarya Örneği)

İşletme

Hasan BOZTOPRAK (YL)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU

Strateji Geliştirme Sürecinde Kullanılan Stratejik Araçlar İle Stratejik Tercihler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


5- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (e-MBA) programı öğrencilerinin 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı mazeret sınavları talep eden dilekçeleri okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; 23-24 Ocak 2010 tarihlerinde yapılacak olan 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (e-MBA) programı final sınavlarının hava muhalefeti nedeniyle 30-31 Ocak 2010 tarihlerine ertelenmesi nedeniyle aşağıda isimleri yer alan İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (e-MBA) programı öğrencilerinin 30-31 Ocak 2010 tarihlerinde final sınavlarına girmelerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


Adı-Soyadı

İrem UĞUR

Serap ELMACIGİL


6- Maliye EABD yüksek lisans bilimsel hazırlık programı öğrencisi Ömer ŞAHİN’in 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


7- Prof.Dr.Recai COŞKUN yönetiminde doktora tez çalışması yapan İşletme EABD doktora programı öğrencisi Fariz AHMADOV’un tezini tamamladığına dair 28.01.2010 tarihli Tez Teslim Formu okundu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27. maddesinin (b) bendi uyarınca doktora tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav tarihini, sınavın yapılacağı tarihten en az 15 gün önce tez danışmanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirmelerine oy birliği ile karar verildi.


Prof.Dr.Recai COŞKUN (Danışman)

Prof.Dr.Gültekin YILDIZ (Jüri Üyesi)

Prof.Dr.Muhsin HALİS (Jüri Üyesi)

Prof.Dr.Halit KESKİN (Jüri Üyesi) (Gebze Yük.Tek.Ens.)

Prof.Dr.Ali Ekber AKGÜN (Jüri Üyesi) (Gebze Yük.Tek.Ens.)

Prof.Dr.Mehmet BARCA (Yedek Jüri Üyesi)

Doç.Dr.Cemal ZEHİR (Yedek Jüri Üyesi) (Gebze Yük.Tek.Ens.)


8- Yrd.Doç.Dr.Tuncay YILMAZ yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan İşletme EABD öğrencisi Gürbüz ERDOĞAN’ın tezini tamamladığına dair 28.01.2010 tarihli Tez Teslim Formu okundu. Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13. maddesinin (b) bendi uyarınca tez savunma jürisinin;


Yrd.Doç.Dr. Tuncay YILMAZ (Danışman)

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT (Jüri Üyesi)

Prof.Dr.Musa EKEN (Jüri Üyesi)

Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman BENLİ (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Lütfi ŞEN (Yedek Jüri Üyesi)’ den oluşmasına oy birliği ile karar verildi.


9- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (e-MBA) programı öğrencilerinin mazeret sınavı talep eden dilekçeleri okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; belgeledikleri mazeretlerinin kabulüne ve aşağıda belirtilen derslerin final sınavlarına katılamayacakları anlaşılan aşağıda isimleri yer alan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

EYK-364/4 28.01.2010


Öğrenci Adı-Soyadı Ders Adı

Muhammet MUNĞAN Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi

Deniz ENGİN Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi


10- Türkçe Eğitimi Anabilim Dalının 26.01.2010 tarihli Bölüm Kurulu toplantı tutanağı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Türkçe Eğitimi EABD yüksek lisans programı öğrencisi Eda ÖRGE’nin 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen bilimsel hazırlık ve yüksek lisans derslerini almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


Dersin Adı Dersin Alındığı Program

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans

İleri Yazma Teknikleri Yüksek Lisans

Eleştirel Metin İncelemeleri Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Yüksek Lisans

Kompozisyon Öğretimi Yüksek Lisans

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri II Lisans


11- Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının 27.01.2010 tarihli ve 771.05-8 sayılı yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Felsefe ve Din Bilimleri EABD Dinler Tarihi EBD doktora programına kesin kayıt yaptıran, Felsefe ve Din Bilimleri EABD Dinler Tarihi EBD yüksek lisans programı dışında yüksek lisans mezunu olan öğrencilerin lisans ve yüksek lisans programlarından alacakları bilimsel hazırlık derslerinin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


Bilimsel Hazırlık Dersleri Dersin Alındığı Program

Sistematik Kelam II Lisans

Hıristiyanlık Tarihi Yüksek Lisans

Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Kitapları Yüksek Lisans

Grekçe Dil Bilgisi Yüksek Lisans

Dinler Tarihinin Temel Meseleleri Yüksek Lisans

Din Felsefe İlişkileri Yüksek Lisans


12- Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının 27.01.2010 tarihli ve 771.01-7 sayılı yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Felsefe ve Din Bilimleri EABD Dinler Tarihi EBD doktora programına kesin kayıt yaptıran öğrencilere atanan danışmanların aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


Öğrenci Adı-Soyadı Danışman Öğretim Üyesi

Sacit ÜNAL Doç.Dr.Fuat AYDIN

Eda BALCI Prof.Dr.Ali ERBAŞ

Emine OKUMUŞ OĞUZ Doç.Dr.Fuat AYDIN


13- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD yüksek lisans programı öğrencisi Bumin Emre ATICI’nın 28.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim ettiğinden, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


14- Tarih EABD Başkanlığının 13.01.2010 tarihli ve 771.01.14 sayılı yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇELİK’in yüksek lisans uzmanlık alan dersinin 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tarih EABD Yeniçağ EBD yüksek lisans ders planına eklenmesinin kabulüne ve ders programının ekteki şekliyle uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.


EYK-364/5 28.01.2010


15- Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının 20.01.2010 tarihli ve 771.01-5 sayılı yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Felsefe ve Din Bilimleri EABD Din Psikolojisi EBD yüksek lisans programı öğrencisi Fatih KANDEMİR’in, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34. maddesi uyarınca, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında muaf olacağı derslerin aşağıdaki şekliyle kabulüne ve bitirme kredisine sayılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


Muaf Olacağı Dersler

Günümüz Din Psikolojisi Çalışmaları 3+0

İslami Psikolojiye Yaklaşımlar 3+0


16- Yrd.Doç.Dr.Aynur BOZKURT BOSTANCI’nın 13.01.2010 tarihli yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Enstitümüz 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takvimi uyarınca 25.12.2009 tarihinde sona eren tez teslim süresi içinde tezini teslim etmeyen Eğitim Bilimleri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Emin ÇAKICI’nın mazeretinin uygun olmadığına; tezini teslim etmediği için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13-a/c/e maddesi uyarınca başarısız sayılarak kaydının silinmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


17- Felsefe ve Din Bilimleri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Mevlüde ATASEVER’in 19.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; sağlık sorunu nedeni ile kayıt dondurma talebinde bulunan ve belgeleyen Mevlüde ATASEVER’in 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kaydının dondurulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


18- Temel İslam Bilimleri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Turgut TOPALOĞLU’nun 25.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; yurtiçinde yabancı dil eğitim kursuna katılmasının söz konusu öğrencinin tez aşamasında bulunmasının öğrenimine devam etmesine engel teşkil etmemesi nedeniyle mazeretinin reddine ve kayıt dondurma talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.


19- Kamu Yönetimi EABD doktora programı öğrencisi Oktay BAHADIR’ın 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; öğrenimi süresince yüksek lisans programından yalnız iki ders seçme hakkı olduğu için söz konusu öğrencinin Bahar Yarıyılında yüksek lisans programından ders seçme talebinin reddine ve 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında sehven ikiden fazladan seçtiği (3 adet), yüksek lisans derslerinden birinin öğrenci tarafından belirlenerek iptalinin kabulüne ve belirlenecek dersin bitirme kredisine sayılmamasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


20- Felsefe EABD Başkanlığının 27.01.2010 tarihli ve 771.01-25 sayılı yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Mehmet Ali GÜRPINAR’ın özel öğrenci statüsünde 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yaptırması ve derse yazılması koşulu ile 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Felsefe EABD doktora bilimsel hazırlık programından ders almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


21- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EABD Başkanlığının 28.01.2010 tarihli ve 799-30 sayılı yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Zefure UÇAR’ın özel öğrenci statüsünde 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yaptırması ve derse yazılması koşulu ile 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EABD doktora programından ders almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


22- Geleneksel Türk El Sanatları EASD Başkanlığının 27.01.2010 tarihli ve 799-02 sayılı yazısı okundu.


EYK-364/6 28.01.2010


Yapılan görüşmeler sonunda; Tuğba ALTUN’un özel öğrenci statüsünde 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yaptırması ve derse yazılması koşulu ile 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Geleneksel Türk El Sanatları EASD Tezhip ESD yüksek lisans programından ders almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


23- Eğitim Bilimleri EABD Başkanlığının 26.01.2010 tarihli ve 050.03-17 sayılı yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Zeynep COŞAR CİĞERCİ ve Mehmet ÇARDAK’ın özel öğrenci statüsünde 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yaptırmaları ve derse yazılmaları koşulu ile 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Eğitim Bilimleri EABD Eğitimde Psikolojik Hizmetler EBD doktora programından ders almalarının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


24- Sosyoloji EABD yüksek lisans programı öğrencisi Erkan DİKİCİ’nin 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derse yazılma döneminde bitirme kredisini tamamlamak isteyen ancak sehven eksik kredi seçen söz konusu öğrencinin, bitirme kredisini tamamlayabilmesi için aşağıda belirtilen dersleri almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


Alacağı Dersler

Türkiye’de Gecekondulaşma 2+0

Günümüz Dünya Sorunlarının Analizi 2+0


25- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Emel YILMAZ’ın 28.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Emel YILMAZ’ın 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşletme EABD Üretim Yönetimi ve Pazarlama EBD yüksek lisans programından “Veritabanı Yönetim Sistemleri 2+0” dersini almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


26- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Onur VAROL’un 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Onur VAROL’un 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşletme EABD Üretim Yönetimi ve Pazarlama EBD yüksek lisans programından “Veritabanı Yönetim Sistemleri 2+0” dersini almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


27- Temel İslam Bilimleri EABD İslam Mezhepleri Tarihi EBD yüksek lisans programı öğrencisi Metin Kasım KARABAĞ’ın 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen dersleri seçimlik olarak almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


Alacağı Dersler Anabilim Dalı

Modern Toplumlar ve Din 3+0 Felsefe ve Din Bilimleri EABD-Din Sosyolojisi EBD

Atatürk ve Din 3+0 Felsefe ve Din Bilimleri EABD-Din Sosyolojisi EBD

İbn Sina Mantığı 3+0 Felsefe ve Din Bilimleri EABD-Mantık EBD


28- Prof.Dr.Gültekin YILDIZ’ın 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; dersin Öğretim Üyesinin onayı, sınav giriş listesi ve sınav evrakının incelenmesi doğrultusunda, İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Özgür AKÜN’ün sehven GR olarak girilen Yönetim dersi final notunun 50 ve yılsonu notunun harf karşılığının DD olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


29- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Serdar SÖNMEZ’in 26.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


EYK-364/7 28.01.2010


Yapılan görüşmeler sonunda; 327 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile askerlik süresince kaydı dondurulan Serdar SÖNMEZ’in, 30 Eylül 2009 tarihinde terhis olduğu halde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim etmediği anlaşıldığından kaydının açılmayarak silinmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


30- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Orhan ERGÜVEN’in 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; askerlik görevini yerine getireceğini bildirmediği ve kaydını dondurmadığı için Enstitü Yönetim Kurulu’nun 354 nolu toplantısında kaydı silinen Orhan ERGÜVEN’in 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesini Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitümüze teslim ederek belgelediğinden, kaydının geri alınarak 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


31- İslam Tarihi ve Sanatları EABD yüksek lisans programı öğrencisi Adem POLAT’ın 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; askerlik görevini yerine getireceğini bildirmediği ve kaydını dondurmadığı için Enstitü Yönetim Kurulu’nun 351 nolu toplantısında kaydı silinen Adem POLAT’ın 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesini Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitümüze teslim ederek belgelediğinden, kaydının geri alınarak 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


32- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Salih YAŞAR’ın 26.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; askerlik görevini yerine getireceğini bildirmediği ve kaydını dondurmadığı için Enstitü Yönetim Kurulu’nun 354 nolu toplantısında kaydı silinen Salih YAŞAR’ın, 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesini Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitümüze teslim ederek belgelediğinden, kaydının geri alınarak 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


33- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Cihan ÖZKAN’ın 28.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim ettiğinden, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


34- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (e-MBA) programı öğrencisi Ahmet ŞİMŞEK’in 26.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim ettiğinden, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 23-28 Şubat 2010 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


35- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD yüksek lisans programı öğrencisi Gökhan YILDIRIM’ın 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


EYK-364/8 28.01.2010


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim ettiğinden, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


36- Uluslararası İlişkiler EABD yüksek lisans programı öğrencisi Mehmet Ali MEYDANAL’ın 28.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim ettiğinden, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


37- Sosyoloji EABD yüksek lisans programı öğrencisi Sedat CAMCI’nın 26.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim ettiğinden, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


38- Tarih EABD doktora programı öğrencisi Levent AYABAKAN’ın 27.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim ettiğinden, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


39- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Murat HÜRRİYET’in 26.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 31.01.2010 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde terhis belgesini Enstitümüze teslim ettiğinden, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 05.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


40- Uluslararası İlişkiler EABD doktora programı öğrencisi Murat KALYEV’in tez izleme komitesi öneri formu okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; Uluslararası İlişkiler EABD doktora programında yeterlik sınavını başaran Murat KALYEV’in Tez İzleme Komitesinin, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25. maddesinin (b) bendi uyarınca aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden oluşmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


TEZ İZLEME KOMİTESİ

Yrd.Doç.Dr.G.Saynur BOZKURT (Danışman)

Prof.Dr.Alaeddin YALÇINKAYA (Uluslararası İlişkiler EABD)

Yrd.Doç.Dr.Köksal ŞAHİN (Kamu Yönetimi EABD)


41- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Veli KÜÇÜK’ün 26.01.2010 tarihli dilekçesi okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Veli KÜÇÜK’ün belgelediği mazeretinin kabulüne; Anabilim Dalı Başkanlığından söz konusu öğrencinin 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı proje savunma ve yeterlik sınavının yinelenmesi için belirlenecek jüri üyeleri ve sınav tarihi alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

EYK-364/9 28.01.2010


42- Turizm İşletmeciliği EABD Başkanlığının 28.01.2010 tarihli ve 771.05-141 sayılı yazısı okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Turizm İşletmeciliği EABD yüksek lisans programında aşağıda belirtilen derslerin üç öğrenciyle açılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.Dersin Adı

Turizm Politikası ve Planlaması

Liderlik Becerilerini Geliştirme

Stratejik Turizm Ekonomisi

Stratejik Turizm Pazarlaması

Turizmde Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Kongre Organizasyonu ve Yönetimi

Uluslararası Turizm İşletmeciliği43- 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Proje Savunma ve Yeterlik Sınav listesine sehven alınmayan İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Özgün ESEN’in durumu incelendi.


Yapılan görüşmeler sonunda; yeterlik sınavına girmesi gereken ancak 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Proje Savunma ve Yeterlik Sınav listesine sehven alınmayan İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Özgün ESEN’in 30 Ocak 2010 tarihinde yeterlik sınavına girmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


44- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Ekrem ERDOĞAN’ın 25.12.2009 tarihinde girdiği doktora tez savunma sınavını oy birliği ile başardığını belirtir jüri raporu okundu.


Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin programının tüm gereklerini yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28. Maddesinin (a) bendi uyarınca kendisine “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.


45- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.


Prof. Dr. Recai COŞKUN Doç.Dr. N. Tolga SARUÇ

Başkan Üye


Doç. Dr. Erman COŞKUN Prof. Dr. Vahit TÜRK

Üye Üye

(katılmadı)


Doç. Dr. Ömer ANAYURT Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Üye Üye

Add document to your blog or website

Similar:

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconToplantı Tarihi : 25. 08. 2010 Prş Toplantı Yeri : Toplantı Salonu

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconI. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 13 Eylül 2010 Karar No : 1

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconToplantı tarihi : 30. 11. 2010 Toplantı saati : 13. 15

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconKarar Tarihi : 06/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Ekim

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconTOPLANTI KARAR NO : TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : TOPLANTI SAATİ : TOPLANTIYA KATILANLAR

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconTOPLANTI TARİHİ : 22. 04. 2010

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconTOPLANTI TARİHİ : 22/01/2010

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconTOPLANTI TARİHİ : 11. 03. 2010

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconToplantı Tarihi : 09. 12. 2010

TOPLANTI TARİHİ : 28. 01. 2010 iconTOPLANTI TARİHİ : 23. 12. 2010

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page