2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Indir 1.08 Mb.
Title2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Page3/26
Date conversion04.07.2013
Size1.08 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/dersnotu050120.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

1.1.13. İstisnai Memurluklara Atanmada Aranacak Şartlar-(Madde-60)

İstisnai Devlet Memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir.


Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.

Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır.


1.1.14. İstisnai Memurluklara Atananlara Bu Kanunun Uygulanacak Hükümleri-(Madde-61)

60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atanalar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.

Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.


Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartıyla, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.


1.1.15. Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi-(Madde-62)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;


a. Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ günü,

b. Başka yerdeki görevlere atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden 15 gün içersinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.


Yukarıdaki süreler;


a. Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için izin veya geçici görevin bitimi,


b. Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,


c. Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerine kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.


Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.


Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.


1.1.16. İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem-(Madde-63)

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 2 ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.


Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.


1.1.17. Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme-(Madde-71)

Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş Kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.


Kurumlar memurlarını meslekleri ile ilgili sınıfta genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri ile atayabilirler.

Eski sınıflarında görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.


1.2. Yer Değiştirme


1.2.1. Yer Değiştirme Suretiyle Atama -(Madde-72)

Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar, hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.


Yeniden veya Yer Değiştirme Suretiyle yapılacak atamalar anılan Yönetmelik ve 657 sayılı Kanunun 74 ve 76. maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu -Madde 72)


06.08.2009 tarih ve 27311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlığımız Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve Değişiklikleri ile ilgili hükümler uygulanmaktadır.


1.2.2. Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme-(Madde-73)

Aynı kurumun başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.


1.2.3. Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri-(Madde-74)

Memurların bu Kanuna tabi Kurumlar arasında, kurumların muvaffaktı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkünüdür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın üç dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.


Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.


13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı –Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerine olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için Kanuni bekleme sürelerini yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.


1.2.4. Memurların Kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi (Madde -76)

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri ile memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 657 sayılı Kanunun 68. maddesindeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara atanabilirler.


Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.


Aşağı dereceye atananların 657 sayılı Kanunun 68. maddelerinde yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.


1.3. Silah Altına Alınma-(Madde-81)

Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet Memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.


1.3.1. Terhis Edilenlerin Görevlerine Dönmeleri-(Madde-82)

Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddeleri yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.


1.4. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları-(Madde-92)

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.


657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile, bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirle. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.


1.5. Emeklilerin Yeniden Hizmete Alınması-(Madde-93)

T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlara Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler. Ancak,5335 sayılı Kanunun 30. Maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı veya Müşterek Kararnameyle atananlar hariç, diğerleri atanamazlar.


1.6. Çekilme-(Madde-94)

Devlet Memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.


Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.


Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.


Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.


1.7. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanma Süreleri -(Madde-97)

Memurluktan kendi isteği ile çekilenler 6 ayı geçmeden, çekilmiş sayılanlar 1 yılı geçmeden atanamazlar. İki defadan fazla olmamak üzere istifa eden memurlar boş kadro bulunmak şartıyla 657 sayılı Kanunun 92. maddesi gereğince yeniden atanabilirler.


1.8. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ:

Madde 98 - Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malullük (Mülga ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) (..) sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer.


2. KADRO İŞLEMLER


2.1. Kadroların Tespiti–(Madde-33)

Kadrosuz memur çalıştırılamaz.

180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımızın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esaslar düzenlenmiştir. Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelmektedir. Bakanlık Merkez Teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır.


Bakanlığımızın 81 ilde Taşra Teşkilatı bulunmaktadır. (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri)

Bakanlığımızın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğüdür.


Bakanlığımızda yapılan Kamu Hizmetleri Memurlar, Sözleşmeli Personel, İşçiler ve Geçici Personel eliyle gördürülmektedir.

2.1.1. Kadroların Hazırlanması –(Madde-34)

Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.


1, 2, 3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)


Memur kadroları ile ilgili işlemler aşağıda belirtilen Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikler esas alınarak yürütülmektedir.


14/12/1983 gün ve 18251 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KHK/190 Karar Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulunca 13/12/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.


13/12/1983 gün ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre, kadro ihdası, değişikliği ve serbest bırakma işlemlerinde 13/05/1984 gün ve 18400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kapsamında bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Kadroların İhdası, İptali ve kullanımına dair esas ve usulleri düzenlemektir.


2.2. Dolu Kadro Değişikliği ;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilmiş bulunan serbest kadrolardan dolu olanlar hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla yönetmeliğin usule ait hükümlerine uygun olarak Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının Uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.


Kurum ve Kuruluşlar aynı yıl içerisinde birden fazla kadro değişikliği teklifinde bulunamazlar.

Kadroları değiştirilen memurların özlük hakları değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecelerini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödemeye devam olunur.


2.3. Boş Kadro Değişikliği;

Önceden tahmini mümkün olmayan hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, serbest kadrolardan boş olanlarda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir.


Yapılan kadro dağılımı sonucunda taşra için tahsis edilmiş kadrolar hiçbir şekilde merkeze alınamaz.

Yönetmeliğin 16. maddesindeki mercilere bildirmek kaydıyla ve ilgili Bakanın onayı ile merkezdeki kadrolar taşra teşkilatına tahsis edilebilir.

Taşraya tahsis edilen bu kadrolar daha sonra merkeze alınamaz.


9/10/1984 gün ve 18540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3046 sayılı kanunun amacı Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için :Bakanlıkların kurulmasına teşkilat görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.


3046 sayılı Kanunun ilgili maddesine (16) göre Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların düzenlenmesi, kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Similar:

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconPERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI icon2012 YILI İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI BİRİMLERDE (206 KİŞİ) PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA AİT HİZMET ALIM İŞİ

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconJEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI PROJE SUNUMLARI

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconYÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconOrman Bakanlığı Makamının; APK Kurul Başkanlığı, Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı'nın 30. 05. 2000 tarih ve Dİ GNL. 02/ 307 29 sayılı Olurları

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconDİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖKALP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconİHALE İLANI T. C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconİHALE İLANI T. C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconİHALE İLANI T. C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü

2011 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI iconİHALE İLANI T. C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page