Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır
Indir 1.24 Mb.
TitleBu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır
Page4/15
Date conversion05.07.2013
Size1.24 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://andy-ar.com/wp-content/uploads/2011/01/Cemaat-raporu-tumu.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Sonuç Yerine: Cemaat Nereye Gidiyor?

Gerçek hayatta cemaat mensuplarıyla ilgili gözlemlerin burada ortaya çıkan verilerle aynı paralelde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün cemaatler toplumsal mobilizasyonu sağlama noktasında oldukça etkin bir işleve sahiptirler. Özellikle eğitim alanında yoğunlaşan cemaatler, toplumun alt kesimlerinde yer alan aile çocuklarını alıp eğitim yoluyla üst toplumsal tabakalara taşıyabilmektedirler. Bu tür cemaatler, birçok köylü çocuğunu Avrupa’da, Amerika’da veya dünyanın başka ülkelerinde gazeteci, işadamı, akademisyen, siyasetçi, devlet adamı gibi elitlerle irtibata geçirmekte; onlarla ilişki kurabilecek kişiliğe ve özgüvene kavuşmalarını sağlamaktadırlar. Bu yönüyle değerlendirildiğinde cemaatlerin, mensuplarını atıl, pasif, az ile yetinen bireyler haline getirmek yerine; onları aktif, girişken, elindekiyle yetinmeyen, daha fazla üretmeye, daha fazla elde etmeye çalışan bireylere dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Aslında bu da, cemaatlerin dünyevi (seküler) değerlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunduklarından başka bir anlama gelmez.

Ancak, cemaatlerin sosyolojik açıdan yüklendikleri bu işlevlere rağmen toplumsal ve siyasal hayattaki etkinlikleriyle ilgili kuşkuların giderek yaygınlaşmakta olduğu da bir gerçektir. Bugün toplumda, cemaatlerin kendi yaşam alanını daralttığını düşünen insanların sayısı giderek artmaktadır. Cemaatlerin medya, siyaset ve bürokrasi üzerindeki etkinliğine ilişkin algı ve imaj bu düşünceyi besleyen en önemli kaynaktır. Bazı cemaatlerin son yıllarda belirgin biçimde siyasi bir pozisyon alması ve güncel konularda aktif biçimde rol alarak taraf olma görüntüsü vermesi bu tür imajların ve algıların oluşmasında önemli derecede rol oynamaktadır. Cemaatlerle ilgili olumsuz imajın, medyadaki tartışmaların yanı sıra, esas olarak bununla bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Diğer yandan cemaat, seküler anlayış açısından hala bireyi tamamen kuşatan, onu yok eden veya içinde eriten totaliter bir yapı olarak algılanmaktadır. Bu anlayışa göre bu durum, her türlü cemaatin özellikle dini cemaatlerin olmazsa olmaz doğasıdır. Oysa cemaatlerin modern toplumla yaşadığı yoğun teması ve etkileşimi dikkate aldığımızda bunun tümüyle haklı bir yargı olduğunu söylememiz doğru olmaz. Modernleşme süreci, sivilleşme iradesi, piyasa dinamikleri, tüketim alışkanlıkları ve toplumsal etkileşimler klasik cemaatleri belirgin biçimde dışa açılma ve bireye doğru seyretme sürecine sevk etmektedir.

Peter Berger’in ifade ettiği gibi, insanlar dünyayı anlamlandırabilmek için bir “kutsal gök kubbeye” her zaman ihtiyaç duymuşlar ve muhtemelen duymaya devam edeceklerdir. Bu bazı insanlar için çok daha fazla geçerlidir. Seküler olsun, dinsel olsun sıcak ve yüz yüze ilişkilere sahip cemaatler birçok insan için gök kubbe olma özelliğini koruyacaktır. Bu düşünceyi esas aldığımızda öteden beri var ola gelen küçük veya büyük, dini veya seküler, içine doğulan veya sonradan seçilen cemaatlerin toplumsal hayatımızda var olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak cemaat de, canlı bir organizma gibi yaşadığı toplumun havasını teneffüs edecek, onunla etkileşime girecek, burada oluşan kültürel aurayı içselleştirerek onun renginden çizgiler taşıyacaktır. Bu da cemaatin dönüşümünü ifade eden bir şeydir.


I. BÖLÜM

CEMAATÇİLİK BAKIMINDAN TÜRK TOPLUMUNUN SOSYOLOJİK YAPISI


Bu bölümde cevabı aranan sorular:

  • Türkiye’de cemaat ve sivil toplum nasıl algılanıyor?

  • Modern toplumda birey yalnızlığını nasıl gideriyor?

  • Herhangi bir gruba dahil olmak veya çevreye girmek insana ne kazandırıyor?

  • Toplumun ne kadarı sivil toplum örgütlerine üye?

  • Herhangi bir konuda yardıma ihtiyaç hissedildiğinde öncelikle kime başvuruluyor?

  • İnsanlar memleketleriyle veya aile çevreleriyle hangi düzeyde ilişkilerini sürdürüyor?

  • Büyük kentlerde yaşayanlar köylerini, kasabalarını hangi düzeyde ziyaret ediyor?

  • Kimlerle komşu olunmak isteniyor veya istenmiyor?

  • Komşu seçiminde cinsiyet, eğitim, parti tercihi, siyasal kimlikler ne kadar rol oynuyor?Size göre aynı inancı, amaçları veya görüşleri paylaşmak üzere samimi bir şekilde bir araya gelen insanlar neyi oluştururlar?

Sayı

Yüzde %

Sivil Toplum

651

30,2

Cemaat

795

36,8

Örgüt

150

6,9

Dernek

227

10,5

Siyasal Parti

107

5,0

Diğer

68

3,1

Fikrim Yok

162

7,5

TOPLAM

2.160

100,0Sizce insanın yalnızlığını gidermede aşağıdakilerden

hangisi daha önemlidir?

Sayı

Yüzde %

Aile veya akraba çevresi

1.431

66,2

Aynı hobilere sahip arkadaş çevresi

363

16,8

Aynı davayı veya inancı paylaşan çevre

194

9,0

Aynı siyasi görüşleri paylaşan çevre

51

2,4

İnsanın çalıştığı iş çevresi

45

2,1

Diğer

34

1,6

Fikrim Yok

43

2,0

TOPLAM

2.160

100,0Herhangi bir gruba dahil olmak veya çevreye girmek sizce

insana ne kazandırır?
Sayı

Yüzde %

Yalnızlık duygusunu giderir

496

23,0

İnsana aidiyet ve kimlik kazandırır

582

26,9

Başkasıyla paylaşma güdüsünü geliştirir

474

22,0

İnsanı ortak amaçlara sevk eder

352

16,3

İnsanın özgürlüğünü yok eder

84

3,9

Diğer

47

2,2

Fikrim Yok

125

5,8

TOPLAM

2.160

100,0Herhangi bir dernek, vakıf veya benzeri bir sivil toplum kuruluşuna

üye misiniz?

Sayı

Yüzde %

Hayır, hiçbir kuruluşa üye değilim

1.680

77,8

Bir veya daha fazla derneğe üyeyim

249

11,5

Bir veya daha fazla vakfa üyeyim

95

4,4

Bir fikir veya arkadaşlık kulübüne üyeyim

36

1,7

Diğer

5

0,2

Cevap Yok

33

1,5

TOPLAM

2.160

100,0Maddi veya manevi herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda öncelikle kimden yardım alırsınız?

Sayı

Yüzde %

Aile çevremden

1.576

72,9

Arkadaş çevremden

292

13,5

Cemaat çevremden

55

2,6

Komşulardan

31

1,5

Banka veya benzeri bir kuruluştan

106

4,9

Diğer

56

2,6

Fikrim Yok

44

2,0

TOPLAM

2.160

100,0Memleketinizden veya aile çevrenizden size zaman zaman herhangi bir şey geldiği oluyor mu?

Sayı

Yüzde %

Hayır, pek bir şey gelmez

1.179

54,6

Peynir, zahire, reçel, bal gibi şeyler gelir

635

29,4

Para, döviz, altın gibi şeyler gelir

272

12,6

Diğer

75

3,5

TOPLAM

2.160

100,0Köyünüzü, kasabanızı veya akrabalarınızı hangi düzeyde ziyaret edersiniz?

Sayı

Yüzde %

Arada bir fırsat buldukça ziyaret ederim

1.128

52,2

Sık sık ziyaret ederim

499

23,1

Pek ziyaret edemiyorum

437

20,2

Diğer

54

3,5

Fikrim Yok

42

2,0

TOPLAM

2.160

100,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Similar:

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconBu şartname; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) ‘’Her Eşsiz Bir Dünyadır” Projesinde satın alınacak proje

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconProje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen ve proje yürütme sorumluluğunu taşıyan kişiyi veya kişileri ifade eder. Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş (Kamu Ar-Ge)

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır icon*Bu proje DPT Ulusal Ajans tarafından 2004 yılında TR/04/A/F/PL3-008 nolu proje desteğinde tamamlanmıştır

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconAvrupa Birliği tarafından DIHAG mikro proje kapsamında desteklenen bu proje, İNSAN HAKLARI VE MAZLUMLAR İÇİN

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconAvrupa Birliği tarafından DIHAG mikro proje kapsamında desteklenen bu proje, İNSAN HAKLARI VE MAZLUMLAR İÇİN

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconBu araştırma, yaygın mesleki eğitim projesi hakkında proje kapsamındaki halk eğitimi merkezi yönetici ve öğretmenlerin proje uygulamalarına ilişkin görüşlerini

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconKAFKAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Bu proje; ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır iconAile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page