KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları
Indir 64.72 Kb.
TitleKPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları
Date conversion05.07.2013
Size64.72 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.uludagforum.com/dersnotu/olcme_degerlendirme_ders_notu/kpss_egitimde_olcme_ve_degerle
KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemini ifade etmektedir? D

A) Sınava girenlerden kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha çok olduğu sonucu.

B) Öğrencilerin dönem sonu notlarının hesaplanması.

C) Sınavdan başarılı olmak için alınacak en düşük puanın belirlenmesi.

D) Ortalama puanın üstünde ve altında olan öğrencilerin sayılarının bulunması.

E) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılacak ölçme aracının hazırlanması


2. Öğrencilere verilen not aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? B

A) Ölçme B) Değerlendirme C) Ölçek D) Ölçüt E) Sınav sonucu


3. Ölçmede araç kullanmak araçsız ölçmeye göre ne üstünlük sağlar? A

A) Ölçümlerin duyarlığı artar.

B)Ölçmede hata kaynaklan belirlenir.

C) Dolaylı ölçmeye olanak sağlar.

D) Değerlendirme ölçütü verir.

E) Puanlamayı kolaylaştırır.


4. Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme işlemidir? E

A) Bir ödevdeki hataları saymak.

B) Elişlerini iyiden kötüye doğru sıralamak.

C) Test puanlarını standartlaştırmak.

D) Öğrencilerin derse karşı tutumlarını belirlemek.

E) Oyuncuları derecelendirerek basket takımına eleman seçmek.


5. Eğitim sisteminde değerlendirmenin önemini aşağıdakilerden hangisi açıklar? E

A) Sistemin kendini yenilemesine katkı sağlar.

B) Girdilerdeki eksikliği kontrol eder.

C) Süreçte olan aksaklıkları saptar.

D) Çıktıların hedeflerle tutarlı olup olmadığını denetler.

E) Yukarıdakilerin hepsi.


6. Bir öğretmen yaptığı bir yazılı yoklama sonucunda Murat'a 28 puan ve buna dayanarak 5 notu vermiştir. Bu ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A

A) 28 ölçme sonucu, 5 karar B) 28 ve 5 karar

C) 28 ve 5 ölçme sonucu D) 28 karar, 5 ölçme sonucu

E) Yukarıdakilerin hiçbiri


7. Öğrencilerin duyuşsal alan davranışları aşağıdaki hangi amaç için kullanılması uygun olmaz? D

A) Öğrencileri okul çalışmaları için güdüleme

B) Ödüllendirme için öğrenci seçme

C) Öğrencileri mesleklere yöneltme

D) Ders geçmek için not takdir etme

E) Öğrencileri okul dışı etkinliklere yönlendirme


8. Aşağıdakilerden hangisi sentez basamağındaki davranışları ölçen bir sorunun niteliklerindendir? D

 1. Eldeki bilgilerle gelecek hakkında tahmin ettirmeli

 2. Olaylar arasında ilişki kurdurmalı

 3. Çözüm yolunu yeni problemlere uygulatmalı

 4. Yeni bir ürün meydana getirici olmalı

E) Verilen ilkeye yeni örnek vererek açıklatmalı


9. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hepsinde de madde yazımında dikkat edilecek ortak bir noktadır? E

A) Doğru cevap seçeneklere eşit dağıtılmalı

B) Cevaplar sınırlandırılmalı

C) Maddelerin ifade ve uzunlukları aynı olmalı

D) Maddenin yarılışlığı önemsiz bir ayrıntıda olmamalı

E) Maddeler açık ve anlaşılır olmalı


10. Bir testte çok zor soruların bulunması test puanlarının niteliğini nasıl etkiler? A

A) Tahminle cevaplandırılacağından güvenirlik düşer.

B) Toplam test puanına dahil olmayacağından hiç bir etkisi olmaz.

C) Cevapsız bırakılacağından güvenirlik artar,

D) Test puanlarının varyansını düşürür.

E) Ölçme sonuçlarının duyarlılığını arttırır.


11. Çoktan seçmeli testlerde "Hiç biri" seçeneği aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz? C

A) Olumsuz köklü madde formlarında

B) Birleşik cevap gerektiren maddelerde

C) En doğru cevabı gerektiren madde formunda

D) Birden fazla cevap gerektiren maddelerde

E) Doğru cevabı gizli maddelerde


12. Aşağıdaki durumlardan hangisinde sözlü sınavların kullanılması kaçınılmazdır? C

A) Bilişsel davranışların ölçülmesinde

B)Duyuşsal davranışların ölçülmesinde

C) Sözel iletişim becerilerinin ölçülmesinde

D) Psiko-motor davranışların ölçülmesinde

E) İleri düzey davranışların ölçülmesinde


13. Aşağıdakilerden hangisi sadece çoktan seçmeli testlerin bir özelliğidir? C

A) Şans başarısından etkilenir. B) Soru sayısı çoktur.

C) Doğru cevap madde içinde verilir. D) Puanlaması objektiftir.

E) Uygulama zamanı kısadır.


14. Aşağıdaki özelliklerden hangisi yazılı yoklamalarda güvenirliği düşüren en önemli etkendir? E

 1. Cevabın yazılı olarak verilmesi

 2. Kısmi puan verilmesi

 3. Cevapların sınıflandırılamaması

 4. Puanlamasının uzun zaman alması

 5. Puanlamanın objektif olmaması


15. Bir matematik testinin güvenirliliğini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? C

A) Testin okuldaki başarıyı yordama gücü

B) Testin, Türkçe testi ile korelasyonu.

C) Testin kişileri birbirinden ayırabilmesi

D) Testin dersin konularını örnekleyebilmesi

E) Test puanlarının kolay yorumlanabilmesi.


16. Kapsam geçerliği aşağıdakilerden en çok hangisi ile ilgilidir? D

A) Testin güvenirliğinin yüksek olması ile

B) Testin kullanışlılığı ile

C) Maddelerin anlaşılır olması ile

D) Maddelerin konularının iyi örneklemesi ile

E) Testin öğrenci seviyesine uygunluğu ile


17. Aşağıdakilerden hangisi bir testin kullanışlılığını düşürür? C

 1. Soruların kolay hazırlanması

 2. Uygulanmasının pratik olması

 3. Puanlamasının uzun zaman alması

 4. Soru sayısının az olması

 5. Sınavın maliyetinin düşük olması


18. Aşağıdakilerden hangisi “mutlak değerlendirmeye bir örnektir? E

A) Bir şirkete, sınavda en yüksek başarıyı gösteren beş kişi almak

B) Ortalamanın bir standart sapma üstünde puan alanları başarılı kabul etmek

C) Yüksek lisans programında en başarılı beş kişiyi doktora programına almak

D) Sınıftaki başarı sıralamasında en geride kalan 15 kişiyi yetiştirme kursuna almak.

E) Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarı kabul etmek


19. Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler, “tamamlama” veya “boşluk doldurma” tipi sorular hazırlarken genellikle, kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta, bu ifadenin içinden bir sözcüğü ya da sözcük grubunu çıkarmakta ve öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü ya da sözcük grubunu bulmasını istemektedir.

Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? D

A) Puanlamanın çok zaman alması

B) Kesin bir yanıt bulmanın zor olması

C) Kopya çekmeyi kolaylaştırması

D) Öğrencileri ezbere yöneltmesi

E) Öğrenme farklarını gösterme gücünün az olması


20. Hedeflerle içerik arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlayan belirtke tablosunun en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? C
A) Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi
B) Öğretim planlarına teme oluşturması
C) Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi
D) Dersin ünitelerinin sırasını belirtmesi
E) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemesi


21. Aşağıdakilerden hangisi “mutlak değerlendirmeye’’ bir örnektir?

A) Bir şirkete, sınavda en yüksek başarıyı gösteren beş kişi almak

B) Ortalamanın bir standart sapma üstünde puan alanları başarılı kabul etmek

C) Yüksek lisans programında en başarılı beş kişiyi doktora programına almak

D) Sınıftaki başarı sıralamasında en geride kalan 15 kişiyi yetiştirme kursuna almak.

E) Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarı kabul etmek

Yanıt E’dir.


22. Test planında yapılması gereken bazı işlemler, önce aşağıda sıralanmıştır. A

1. -------------

2. Yoklanacak davranışların belirlenmesi

3. Belirtke tablosunun hazırlanması

4. -------------

5. Test maddelerinin (soruların) yazılması

6. Maddelerin (soruların) test düzenine konması

Bu sıralamada, 1 ve 4 numaralı satırlara hangi işlemler getirilmelidir?

 1. 1. Sınav amacının belirlenmesi 4. Kullanılacak madde (soru) türünün belirlenmesi

 2. 1. Sınav amacının belirlenmesi 4. Cevapları puanlama şeklinin belirlenmesi

 3. 1. Test yönergesinin yazılması 4. Cevaplama süresinin belirlenmesi

 4. 1. Sınavda kapsanacak konuların belirlenmesi 4. Cevapların nereye, nasıl yazılacağının belirlenmesi

 5. 1. test yönergesinin yazılması 4. Sınavda kapsanacak konuların belirlenmesi

23. Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler, “tamamlama” veya “boşluk doldurma” tipi sorular hazırlarken genellikle, kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta, bu ifadenin içinden bir sözcüğü ya da sözcük grubunu çıkarmakta ve öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü ya da sözcük grubunu bulmasını istemektedir.

Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? D

  1. A) Puanlamanın çok zaman alması

  2. B) Kesin bir yanıt bulmanın zor olması

  3. C) Kopya çekmeyi kolaylaştırması

  4. D) Öğrencileri ezbere yöneltmesi

  5. E) Öğrenme farklarını gösterme gücünün az olması


24. Bir öğretmen, dersini işlerken konunun belirli bölümlerini tamamladığında, öğrencilere öğrenmeleri gereken kritik davranışları yoklayan sorular sormakta ve böylece öğrencilerini henüz kazanmadıkları davranışları saptamaktadır.

Bu yolu takip eden öğretmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? D

A) Öğrencilerin ilgilerini bu dersteki konulara çekmek.

B) Davranışlar arasında ne gibi ilişkiler bulunduğunu incelemek

C) Öğrencilerin derse hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek

D) Öğretimin, hangi davranışları öğretmede etkisiz kaldığını saptamak

E) Öğrenciler arasındaki öğrenme düzeyi farklılıklarını ortaya koymak


25. Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmeler çoğunlukta amaçlara yöneliktir.

I. Öğrenme eksiklerini belirleme

II. Öğrenme düzeyini saptama

III. Öğrencileri tanıma

Bu üç amaçla yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin zamanı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sunulmuştur? A

Dönemin
(Dersin Başı)


Ünitelerin
(Konuların Sonu)


Dönemin
(Dersin Sonu)


A

III

I

II

B

I

III

II

C

II

I

III

D

I

II

III

E

III

II

I26.Okulda öğrenmelerinin ölçülmesinde genellikle kağıt kalem testleri kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu testlerin sonuçlarına karışabilen hata kaynaklarından biri değildir? B

A) Puanlamayı yapan kişinin yansızlık derecesi

B) Ölçme aracının ölçülecek davranışları kapsama derecesi

C) Ölçme yönteminin, ölçülen davranışlara uygunluğu

D) Öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya isteklilik dereceleri

E) Öğrencilerin yoklanacak davranışları öğrenme düzeyleri

27.Bir lise öğretmeni, daha önce kullandığı dört seçenekli sorularını, seçenek sayısı artırarak beş seçeneğe çıkarmıştır.

Öğretmenin, bu değişikliği aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla yapmış olabilir? A’

A) Şans başarısını azaltmak

B) Testin kapsamını zenginleştirmek

C) Puanlamayı kolaylaştırmak

D) Çeldiricilerin aynı derecede çalışmasını sağlamak

E) Soruları güçleştirmek


28.Bir yüksek lisans giriş sınavına ait yanıt kağıtlarını, ilgili anabilim dalında bulunan öğretim elamanları okumuştur. Daha sonra, bu öğretim elemanlarının verdikleri puanların tutarlılığına bakılmıştır. D

Bu yaklaşım aşağıdakilerin hangisi için uygun bir örnek oluşturur?

A. Anahtara göre puanlama yapma

B. Puanlama anahtarı hazırlama

C. Düzeltme puanı kullanma

D. Puanlama güvenirliğini saptama

E. Değerlendirme için ölçüt belirleme


29.Bir başarı testinden elde edilen puanların güvenliğinin bir tanımı aşağıdakilerden hangisidir? B

A) Soruların konulara uygun şekilde dağıtılmış olması

B) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınık olma derecesi

C) Soruları, sadece yoklanan davranış öğrenmiş olanların cevaplayabilmesi

D) Test puanlarıyla, öğrencinin gelecekteki başarısının yordanabilmesi

E) Soruların, testin amacına hizmet etme derecesi

30.Bir başarı testinde kapsam geçerliği yüksek ise aşağıdaki sonuçların hangisi doğrudur? C

A. Tutarlı ve kararlı sonuçlar veren bir testten yararlanıldığı

B. Testteki soruların pek çoğunu öğrencilerin doğru olarak yanıtlayabildikleri

C. Testteki soruların konu alanını iyi bir şekilde örneklediği

D. Testteki soruların güçlük düzeylerinin, gerçekleşmesi beklenen öğrenme düzeylerine uygun olduğu

E. Öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya çalıştıkları

31. Aşağıdakilerin hangisinde, yordama geçerliği incelenmektedir? B

A. Hazırlanan soruların, belirli bir alanda öğrenilenleri temsil edip etmediğinin incelenmesi

B. Ölçme aracının öğretimde, bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi

C. Bir grup öğrencinin iki dersteki başarılarının karşılaştırılması

D. Bir ölçme aracının, birkaç hafta arayla aynı gruba tekrar uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi

E. Hazırlanan bir testin farklı düzeylerdeki öğrenci gruplarına uygulanması ve bu grupların başarılarının karşılaştırılması

32.Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı, dersteki öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine olanak sağlamaktadır? D

A.Tanıma ve yerleştirme merkezleri B.Kişilik testleri

C.Zeka testleri D.İzleme testleri E.Başarı testleri


33. Sınav planının ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir? D

A.Soru türü B.Sınav kapsamı C.Soru yazma

D.Sınavın amacı E.Cevap anahtarı


34.Bir okulda aynı dersi veren iki öğretmenin, aynı konulardan yaptıkları sınavlardaki soru sayıları ve yanıtları planlama biçimleri şöyledir. A

Birinci öğretmen: 20 soru sormuş ve her soruya beş puan vermiştir.

İkinci öğretmen: 50 soru sormuş ve her soruya bir puan vermiştir.

İkinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir.” diyen bir kişi bu iddiasını aşağıdakilerden hangisiyle destekleyebilir?

A.Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar.

B.Puanlamanın nesnelliği ölçme sonuçlarına karışabilecek hatayı azaltır.

C.Bir sınavdaki yanıtların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir.

D.Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan soruların güçlüğünden etkilenir.

E.Öznel puanlama yöntemleri puanların güvenirliğini düşürür.


35. Aşağıdakilerden hangisi, testin güvenirliğini artırıcı bir etkendir? E

A.Soruların zor olması. B.Cevaplama süresinin kısa olması.

C.Sorularda yoruma açık ifadeler kullanılması.

D.Puanların bir puanlayıcıdan diğerine değişmesi.

E.Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması.

36. Bir öğretmen sınav sorularına verilen yanıtları dört beş gün arayla iki kez puanlamış; bu iki puanlamadan elde ettiği sonuçları karşılaştırarak aralarındaki tutarlılığa bakmıştır.

Öğretmen bu çabasıyla aşağıdakilerden hangisini belirlemeye çalışmaktadır? A

A.Puanlama güvenirliğini B.Soruların doğruluğunu

C.Soruların güçlük derecesini D.Puanlama anahtarının tutarlılığını

E.Sınavın geçerliğini

37. Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliğini artırıcı etkenlerden biridir? E

A.Yanıtların puanlamasında yanlı davranılması

B.Sınav sorularının kolay olması

C.Soruların öğrencilere sınavdan bir süre önce verilmesi

D.Soruların çözümü için öğretmenin doğru cevabın bir kısmını söylemesi

E.Sınavda her hedef-davranışla ilgili sorular sorulması


38. Bir matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik etkinliklere ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşturmuştur.

Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır? D

A.Puanlayıcı güvenirliğini B.Testin objektifliğini

C.Sınavın kullanışlılığını D.Testin kapsam geçerliğini

E.Soruların ayırt etme gücünü


39. Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir.

Öğretmenin, bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yararlanması en uygun olur? C

A.Tamamlama B.Doğru-yanlış

C.Yazılı yoklama D.Çoktan seçmeli E.Proje


40.Boşluk doldurmalı sınava türünün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? A

A.Öğrencileri hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi

B.Öğrencilerin öğrenme güdülerini zayıflatması

C.Puanlamadan kaynaklanabilecek hataları artırması

D.Sınavın kapsam geçerliğini düşürmesi

E.Sınavların tahminle cevaplandırılma olasılığını artırması


41.Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların iyi öğrenmelerinden çok iyi ezberleyenler olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisini katılması bu görüş için güçlü bir destek oluşturur? B

A.Öğretmenin, öğrenci merkezli değil; öğretmen merkezli olduğunu

B.Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu

C.Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını

D.Öğrenci notlarının öğretmenin kanılarından etkilendiğini

E.Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu


42.Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken; öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır? E

Bu durum, öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur?

A.Testin kullanışlılığını artırma

B.Puanların güvenirliğini yükseltme

C.Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırma

D.Puanlamayı kolaylaştırma

E.Yanlış öğrenmeleri belirleme

ranj(dizi genişliği) yani puan diziliminde en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farkı verir.Güvenilirlikle alakası şöyle farkın azlığı-çokluğu bize bazı verıler sağlar farkın çok olması standart sapmanın yüksek olduğunu bilenle bilmeyeni iyi ayırt etti diyebiliriz yani homojen degil basık(yayılmış) bir dağılımdan söz edebıliriz.


Aritmetik ortalaması 60,ortalama güçlüğü 0,50 olan bir testte bulunan madde sayısı kaçtır?
A)50 B)60 C)80 D)100 E)120 Cevap:E

madde güçlüğü=aritmetik ortalam/madde sayısı formülünü kullancağız

0,50=60/madde sayısı=120
Add document to your blog or website

Similar:

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları iconÖZET: Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim lisans mezunlarından, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak atamaları yapılan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edileceklerine ilişkin (23. 06. 2006 /10834 )

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları icon2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları iconEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları iconEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları iconOkul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları icon24/1999, 19/2000, 1/2001, 4/2001, 53/2003; 1/2004; 23/2006, 35/2006, 61/2006, 25/2009 ve 54/2011 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları icon2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Özel Patoloji Dersi Vize Soruları

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları iconÜniversitesi, Eğitim Fakültesi,Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye tsevda@hacettepe edu tr

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları iconALINAN BURSLAR Bilkent Üniversitesi okul ücreti bursu (2001 – 2003) Fulbright Öğretmen Değişimi Programı Bursu (Sonbahar 2002)

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları icon10. Sınıf SAYFA 15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA 15)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page