EK 2 (DERS İÇERİKLERİ)
Indir 219.9 Kb.
TitleEK 2 (DERS İÇERİKLERİ)
Page1/6
Date conversion23.12.2012
Size219.9 Kb.
TypeDers içerikleri
Sourcehttp://www.tf.selcuk.edu.tr/belgeler/Elk_icerik.doc
  1   2   3   4   5   6

EK – 2

(DERS İÇERİKLERİ)

1. YARIYIL DERSLERİ

101 - TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (2-2-3)

Doküman oluşturma, yazma, değiştirme, biçimlendirme, grafik ve resim yerleştirme, çıktı alma. Problemi analiz etme ve çözüm üretme, elektronik tablo oluşturma, dört işlem, ortalama, en küçük ve en büyük fonksiyonları kullanma, tablo biçimlendirme, yazma, çeşitli türde grafik oluşturma ve çıktı alma. Sunu oluşturma, biçimlendirme, grafik ve resim ekleme, düzeltme, animasyon ekleme, senaryo oluşturma. Veri tabanı ve tabloların oluşturulması, dosyaya erişme, bir tabloyu yazdırma, basit sorgulama yaptırma, menü hazırlama. E-posta hesabı açma, e-posta programı kullanarak ileti alma/gönderme işlemi yapmak, dosya eklemek, internet gezgininde tarama yapmak, WEB adreslerinin anlamlarını kavramak, adres kısa yollarını oluşturmak, güvenlik ayarlarını ayarlamak, çıktı almak, arama motorlarını kullanmak. Ders materyali ve ders ilgili araştırmaları yapabilecek duruma getirme.

Ders Kitabı:

 • Hasan Çebi Bal, “Bilgisayar ve İnternet Kullanımı XP”, Abp Yayınevi

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hasan Çebi Bal, “Bilgisayar Cilt: 2 Office XP ve İnternet”, Abp Yayınevi

 • Joan Preppernau, Joyce Cox; Çeviren: Neslihan Altunel Varol, “Adım Adım Microsoft Windows Vista”

 • Hasan Taner, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, Morpa Kültür Yayınları

 • D. Cüneyt Gedikli, Gökhan Güven, “Bilgisayar Teknolojileri ve İnternet”,Detay Yayıncılık, Ankara.


102 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I (2-0-2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi. Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış (İç sebepler, Dış sebepler, Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve ekonomik durumu). XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri). Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Kırım Savaşı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Makedonya meselesi, 31 Mart olayı, Girit ve Bosna-Hersek'in elden çıkışı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyetin sürecinde Osmanlı Devleti. I. Dünya Savaşı (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması. İşgaller, Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi. Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri). Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı' nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler. San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr'de Ermeni ve Kürdistan meselesi, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum. Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar .Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi). Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması

Ders Kitabı:

 • Dursun GÖK, Osman AKANDERE, (1999) “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, Selçuk Üniversitesi.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, Değişim Yayınları.

 • Yılmaz GÜLCAN “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -II”, Alfa Yayınları.


103 - TÜRK DİLİ-I (2-0-2)

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin gelişim evreleri, yayılma alanları ve bugünkü durumu, Türkçede sesler ve ses özellikleri, İmla ve noktalama, Yazılı anlatım, Kompozisyonla ilgili bilgiler (Konu, buluş, düşünme, plan, paragraf vb)

Ders Kitabı:

 • Yakup KARASOY, Dr. Orhan YAVUZ, Ahmet KAYASANDIK, Bekir DİREKCİ, “Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON Bilgileri”, Selçuk Üniversitesini Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ali Yücel Yakıcı, Mustafa Doğan, Mehmet Yelok, Veli Savaş, Bilge Yayınları.


104 - YABANCI DİL-I (2-0-2)

Greetings, names, and ages; Numbers; Days, months and seasons; This is …, that is …; What time is it; Action in Progress, Who … ?, What … ?, Where; Talking about present habits, ideas, opinions; Propositions of time: at, on, in; Talking about schedules and calendars; Abilities and inabilities: can, can’t; A family tree; Possessive Pronouns; Family members; Obligations prohibitions and lack of necessity: must, mustn’t; Obligations prohibitions and lack of necessity: don’t/ doesn’t have to.

Ders Kitabı:

 • Cause and Effect, Patricia Ackert.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • English Grammar In Use, Raymond Murphy

 • Understanding and Using English Grammar, Betty Azar.

 • Full Steam Ahead, 3rd ed., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık., Ankara.


105 - FİZİK-I (2-2-3)

Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, iş ve enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkan mekaniğinin temelleri.

Ders Kitabı:

 • Fizik İlkeleri 1-2, Kemal Çolakoğlu (Çeviri Editörü) Palme Yayıncılık

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Kemal Çolakoğlu (Çeviri Editörü) Palma Yayıncılık


106 - KİMYA (2-2-3)

Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar

Ders Kitabı:

 • Genel Kimya / Temel Kavramlar, Raymond Chang, Palme Yayıncılık

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Kimya, Prof. Dr. Ali Osman Aydın/Prof. Vahdettin Sevinç/Prof. Dr. İ. Ayhan Şengil, Değişim Yayınları


107 - MATEMATİK-I (4-0-4)

Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları.

Ders Kitabı:

 • Diferansiyel ve İntegral Hesap, Frank Ayres, Nobel Yayın Dağıtım.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kalklüs, Kavram ve Kapsam, James Stewart, Tüba.

 • Genel Matematik Cilt I, Mustafa Balcı, Balcı Yayınları.

 • Kalkülüs ve Analitik Geometri, S.K. Stein, A. Barcellos, Literatür Yayıncılık.

 • Analiz Dersleri, Ahmet Dernek, Nobel Yayın Dağıtım.


108 - BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2-2-3)

C++ programının genel yapısı, fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları, hazır fonksiyonlar, parametre kullanımı, dönüş tipi ve kullanımı, parametre geçişi, değer döndürme, referans değişkenler, özyinelemeli fonksiyonlar, dosya işlemleri, ardışık ve gelişi güzel erişimli dosyalar, grafik çizimleri ve fonksiyonları, sıralama ve arama algoritmaları, işaretçiler, işaretçi aritmetiği, fonksiyon işaretçisi, işaretçi dizileri, dinamik bellek kullanımı.

Ders Kitabı:

 • Fatih Başçiftçi (2009), “C Programlama Dili”, Nobel Yayıncılık, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

 • Kaan Aslan, (1999), A’dan Z’ye C Klavuzu, Pusula Yayıncılık, İstanbul.


109 - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ (2-0-2)

Elektrik - Elektronik Mühendisliğine giriş, Devre teorisinin fiziksel temelleri, Akım ve Kirchhoff akım kanunu, Gerilim ve Kirchhoff gerilim kanunu, Devre elemanları, Bobinler, Kondansatörler, Doğru akım devrelerinin analizi

Ders Kitabı:

 • Introduction to Electronic Engineering, Volary Vodovozov, Bookboon Publishing

Yardımcı Ders Kitapları:

 • J. David IRWIN, “Introduction to Electronic Engineering”, Prentice Hall

 • B. Armstrong Helouvry, “Introduction to Electronic Engineering”, Prentice Hall2. YARIYIL DERSLERİ

201 - GÖRSEL PROGRAMLAMA (2-2-3)

Görsel programlamaya giriş, delphiye giriş, delphide mesaj pencereleri, kontrol deyimleri, alfabetik, sayısal ve tarih fonksiyonları, delphi kontrolleri, additional bileşenleri, diyalog (dialogs) bileşenleri, memo kontrolü, menü hazırlamak, dosya işlemleri, veri tabanı dosyası hazırlamak.

Ders Kitabı:

 • Adım Adım Delphi 7.0 Uygulamaları - Erdal AKPINAR, Nirvana Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları

 • Borland Delphi 7.0 - Ezel BALKAN, Seçkin Yayıncılık

 • Delphi .Net 2005 Veri Tabanı – Nihat DEMİRLİ, Yüksel İNAN, Palme Yayınları

 • Borland Delphi ile Veritabanı - Memik Yanık, Seçkin Yayıncılık


202 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II (2-0-2)

Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması). Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü. Atatürk'ün yurt gezileri, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları. 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci. Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmeler. İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı. Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı). Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditler. Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş). Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi. 27 Mayıs 1960'tan 12 Eylül 1980'e Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri (Demirel ve Ecevit hükümetleri, 12 Mart 1971 askeri muhtırası, siyasi ve ekonomik krizler, terör olayları). 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri (12 Eylül askeri müdahalesinden sonra ülkenin durumu, sivil idareye dönüş, Anap iktidarı ve koalisyonlar, siyasi ve ekonomik krizler, askerin sivil idareye müdahaleleri).1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde Türkiye, Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve Türkiye, komşularla münasebetler). Türkiye'nin jeopolitik konumu, bundan kaynaklanan tehditler, XXI. Yüzyılda Türkiye'nin çağdaşlaşmasına yönelik beklentiler

Ders Kitabı:

 • Dursun GÖK, Osman AKANDERE, (1999) “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, Selçuk Üniversitesi. Konya.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, Değişim Yayınları.

 • Yılmaz GÜLCAN “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -II”, Alfa Yayınları.


203 - TÜRK DİLİ-II (2-0-2)

Cümle, cümlenin unsurları, Uygulama, Cümle ve anlatım bozuklukları, Yazılı kompozisyon türleri, Etkili konuşma tekniği ve uygulaması, Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi.

Ders Kitabı:

 • Yakup KARASOY, Dr. Orhan YAVUZ, Ahmet KAYASANDIK, Bekir DİREKCİ, “Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON Bilgileri”, Selçuk Üniversitesini Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ali Yücel Yakıcı, Mustafa Doğan, Mehmet Yelok, Veli Savaş, Bilge Yayınları.


204 - YABANCI DİL-II (2-0-2)

Comparisons with adjectives/adverbs; to be going to; The Present Perfect Tense; The Past Continuous Tense.

Ders Kitabı:

 • Cause and Effect, Patricia Ackert.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • English Grammar In Use, Raymond Murphy

 • Understanding and Using English Grammar, Betty Azar.

 • Full Steam Ahead, 3rd ed., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık., Ankara.


205 - FİZİK-II (2-2-3)

Elektromanyetizma. Elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Kondansatör ve dielektrikler. Akım ve direnç. Devreler. Manyetik alan. Ampere yasası. Faraday yasası ve endüksiyon, Elektromanyetik dalgalar. Geometrik optik. Girişim. Kırılma. Işık ve Kauntum fiziği. Dalga ve parçacıklar. Nükleer fiziğe giriş.

Ders Kitabı:

 • Elektrik ve Magnetizim. Berkeley Fizik Dersleri, Charles K ve s., Bilim center

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fizik İlkeleri 1-2, Kemal Çolakoğlu (Çeviri Editörü) Palme Yayıncılık


206 - MATEMATİK-II (4-0-4)

Çok Katlı İntegral ve Uygulamaları, Dizi ve Seri Kavramları, Serilerde Yakınsama Özellikleri, Fonksiyonların Serilere Açılımı, Maclaurin Açılımı, Taylor Açılımı, Fonksiyonların Seriye Açılımları, Seriler Yardımıyla Uygulamalar, Matrisler, Matris Cebri, Tam Diferansiyel Denklemler, Değişkelerine ayrılabilen Diferansiyel Denklemler, Homojen Diferansiyel Denklemler, Birinci mertebeden lineer diferansiyel Denklemler, Bernoulli, Riccati denklemleri, Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları

Ders Kitabı:

 • Diferansiyel ve İntegral Hesap, Frank Ayres, Nobel Yayın Dağıtım.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Kalklüs, Kavram ve Kapsam, James Stewart, Tüba.

 • Fen- Mühendislik Fakülteleri ve Yüksek Okul Öğrencileri İçin Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Ömer AKIN (Çeviri Editörü) Palme Yayıncılık.

 • Kalkülüs ve Analitik Geometri, S.K. Stein, A. Barcellos, Literatür Yayıncılık.

 • Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, M. Aydın, B. Kuryel, G. Gündüz, G. Oturanç, Barış Yayınları

 • Analiz Dersleri, Ahmet Dernek, Nobel Yayın Dağıtım.

  1   2   3   4   5   6

Add document to your blog or website

Similar:

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDers İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı)

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDers İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı)

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDERS İÇERİKLERİ Ders kodu, adı, ve ECTS

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDERS İÇERİKLERİ VE DERS TANITIM FORMU

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDers İçerikleri Ders Kodu

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconMeslek Yüksekokulumuz Grafik Tasarımı programı ile ilgili olarak; programın amacı, ders programı ve ders içerikleri ile mezun öğrencilere sağlanabilecek iş imkânları aşağıda belirtilmiştir

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDERS İÇERİKLERİ TUR

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDERS İÇERİKLERİ TUR

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDers içerikleri İŞS 701

EK 2 (DERS İÇERİKLERİ) iconDers içerikleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page